HOME

BIJBELSTUDIE

GEBED

 

Marcus 1:35 HSV En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar.

Jezus kende het belang van het spenderen van tijd met Zijn Vader. Neem vandaag tijd om individueel gemeenschap te hebben met God in gebed en studie van Zijn Woord.

Daniël 11:32 AMPC En zij die het verbond schenden zal Hij perverteren en verleiden met vleierijen, maar het volk dat hun God kent, bewijst dat ze sterk zijn en zij zullen standvastig zijn en daden doen [voor God].

Gods bedoeling met uw leven is niet dat u een “gewoon” leven zou hebben. Leer Hem kennen door regelmatig gebed en Bijbelstudie. Uw intieme relatie met Hem zal buitengewone resultaten voortbrengen !

Lucas 11:9 HSV En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. 10 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.

Een consistent gebedsleven zal resultaten produceren. Wanneer uw vraagt, zult u ontvangen; wanneer u klopt zal de deur opengaan; en als u zoekt zult u vinden. Het Grieks gebruikt hier de bedrijvende vorm, erop wijzend dat het geen eenmalige handeling is. In feite staat er, “bid en blijf bidden, klop en blijf kloppen, zoek en blijf zoeken”. Consistentie is de sleutel !

Romeinen 8:26-28 HSV En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

De Heilige Geest werd u gegeven om u te helpen, als u niet weet wat u moet bidden. Zijn gebeden, door u heen uitgesproken, werken om Gods volmaakte wil te volbrengen.

Johannes 10:27-28 HSV Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

Focus u op God! Verwijder de rommel uit uw leven zodat u Zijn stem duidelijk kunt horen. Uw zekerheid en overwinning ligt in het horen en het gehoorzamen van Zijn stem.

Filippenzen 4:6-7 HSV Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

God wil niet dat u zich zorgen maakt. Wanneer u zich realiseert dat Hij in al uw noden en behoeften voorziet, kunt u Hem uw zorgen geven. Geef uw dag dagelijkse bekommernissen aan God, zodat u Zijn diepe vrede kunt ervaren.

Probeer niet om de zaken in eigen kracht aan te pakken of toe te geven aan de zorgen. Breng uw uitdagingen bij God. Hij heeft alle kennis, wijsheid en kracht die u nodig heeft – u moet er alleen om vragen. Overwinning komt naar diegene die God dankt. Gods Woord geeft ons de instructie om God onder (niet voor) alles te danken. Dat is elke omstandigheid en situatie. Het maakt niet uit wat er om u heen gebeurd, ga God zeker danken en prijzen!

Johannes 6:26 HSV Jezus antwoordde hun en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: U zoekt Mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent.

Zoek God niet voor vergankelijke dingen – een auto, een huis of geld; investeer daarentegen uw tijd met Hem in gebed, lofprijs en studie van Zijn Woord. Door dit te doen positioneert u uzelf zodat God u kan belonen met de materiële dingen die u nodig hebt en verlangt.

Kolossenzen 1:9 HSV Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht.

Als u dit krachtig gebed persoonlijk gaat maken, dan zult u niet alleen in staat zijn om Gods wil te kennen, maar ook de wijsheid en het begrip hebben om het uit te voeren.

1 Timotheus 2:1 HSV Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen.

U wordt aangemoedigd om voorbede te doen voor anderen, of te bidden voor hen. Voorbede is een onzelfzuchtige handeling en een voorbeeld van de hoogste vorm van liefde.

Galaten 5:16 HSV Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.

Wandelen door de Geest betekent dat u geleid en gecontroleerd wordt door de Heilige Geest. Studie van het Woord en gehoorzaamheid aan Gods geboden, zijn deuren waardoor u zichzelf opent voor de leiding van de Heilige Geest. Door uw onderwerping aan Hem, zult u de begeerte van het vlees overwinnen.

Lucas 8:10 HSV Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij.

Als gelovige heeft u het voorrecht om de geheimen van Gods Koninkrijk te kennen. Bidden in de Heilige Geest biedt u vandaag die toegang. Door dit te doen bouwt u uzelf op en bewaart u uzelf in de liefde van God.

Lucas 18:1 HSV En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.

Jezus moedigt u aan om altijd te bidden, niet op te geven of te verslappen. Wanneer u bidt, sta vast in geloof en geloof dat uw gebeden reeds beantwoord zijn. Als u wedergeboren bent en gevuld met de Heilige Geest, heeft u bovennatuurlijke kracht in u! Put uit die kracht door te bidden in de Geest en zie God wonderbaarlijke dingen doen in uw leven! Als u wacht op de manifestatie van de dingen waarvoor u voor bidt, stop daar dan niet mee, omdat u het - volgens uw tijdschema - nog niet ontvangen hebt. Blijf bidden en geloven! Verzwak of twijfel niet. God zal voorzeker uw gebeden en belijdenissen verhoren.

1 Petrus 4:11 HSV Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Bidt zeker voortdurend voor de leiderschap van uw Gemeente. Bidt dat iedereen, van de voorganger tot de oudsten, diakenen en helpers, duidelijk van God horen en een leven blijven leiden dat God behaagd.

Judas 20-21 HSV Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.

Door in tongen te bidden staat u toe dat de Heilige Geest door u heen bidt. Het is een kostbaar instrument die u in staat stelt om uit Gods bovennatuurlijke kracht te putten. Maak er een punt van om elke dag in tongen te bidden. Daardoor zult u uw geloof opbouwen en beter in staat zijn om Gods stem te horen.

2 Korintiërs 9:10 AMPC En [God] Die zaad voor de zaaier voorziet en brood om te eten, zal ook in uw [bronnen om] te zaaien voorzien en vermenigvuldigen en de vrucht van uw gerechtigheid doen toenemen, wat zichzelf manifesteert in actieve goedheid, vriendelijkheid en mededeelzaamheid.

Een deel van uw oogst of opbrengst, welke u van God ontvangt, is om opnieuw te zaaien in de grond. Bekijk het op deze manier: als de opbrengst niet is waarvoor u gebeden heeft, zaait het dan opnieuw. Weersta de verleiding om de blaadjes al te gaan plukken, wacht voor de opkomst van de volle aar.

Marcus 11:24 HSV Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

Wanneer u bidt, geloof dan dat u uw antwoord ontvangen hebt, alvorens u de manifestatie ziet.

Jesaja 59:1 AMP Zie de hand van de Heer is helemaal niet te kort om te redden, noch is Zijn oor doof, dat Hij niet zou horen…

Wees er gerust in, dat wanneer u naar Gods Woord bidt, Hij u hoort! Bijbel gebaseerde en geloofsgevulde gebeden blijven nooit onbeantwoord.

1 Johannes 5:14- 15 NBG En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.

De sleutel om antwoord te ontvangen op uw gebed is geloven dat uw gebeden reeds verhoort zijn. U doet dit door God dagelijks te danken voor wat nog komen moet. Uw acties zullen uw geloof activeren en maken dat uw gebeden tot stand komen.

1 Thessalonissenzen 5:17-18 HSV … bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

Er is altijd iets waarvoor we God kunnen danken, daarom ontwikkel een ingesteldheid van dankbaarheid. Denk hieraan: uw ingesteldheid is bepalend voor wat u zult bereiken in uw leven. (Your attitude determines your altitude in life).

Filippenzen 4:6, AMPC Maak u geen zorgen of wees niet angstig voor wat dan ook, maar in alle omstandigheden en in alles, blijf uw wensen, met dankzegging, bekend maken aan God, door gebed en smekingen (duidelijke aanvragen).

Probeer niet om situaties in eigen kracht op te lossen of toe te geven aan zorgen. Breng die uitdagingen bij God. Hij heeft al de kennis, wijsheid en kracht die u nodig heeft – u moet er alleen maar om vragen.

1 Petrus 3:12 HSV… want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.

Wanneer uw verkeerde dingen doet, gaat u in tegen Gods wil en die strijd kunt u nooit winnen. Daarom sta vast in Zijn genade en gerechtigheid en sta toe dat God Zijn werk ten behoeve van u kan doen. Hij zoekt altijd naar wegen om u te zegenen en heeft het beste met u voor. Sta niet toe dat zonde de goedheid van God in uw leven blokkeert.

Lucas 6:27-28 HSV Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.

Liefde is de meest excellente manier. Wanneer mensen tegen u zijn, geef dan niet toe aan de verleiding om hen in boosheid neer te halen. Daarentegen, reageer in liefde en zie hoe God dit uitwerkt in uw voordeel !

Jacobus 1:8 HSV Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.

Een dubbelhartig mens is iemand die tegenstrijdige woorden uit zijn mond laat komen. Voortdurend annuleert hij de positieve, Woord gebaseerde belijdenissen die hij maakt met negatieve woorden en daden. Wees voorzichtig om niet tegen te spreken, waarvoor u in geloof staat. Negatieve woorden annuleren uw gebeden. Vergeet niet dat een dubbelhartig mens niets van God ontvangt.

Hebreeën 10:19 AMPC Daarom, broeders, daar wij volle vrijheid en vertrouwen hebben om het [Heilige der] Heilige binnen te gaan [ door de kracht en deugdzaamheid] van het bloed van Jezus …"

U heeft het door bloed gekochte recht om te bidden en antwoord te krijgen op uw gebeden. Jezus betaalde de prijs ervoor. Maak in volle vrijheid en vertrouwen gebruik van dat recht door God dagelijks te zoeken en van Hem te ontvangen.

Jeremia 33:3 AMPC Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote en machtige dingen laten zien, omheind en verborgen, die je niet kent (niet onderscheidt en herkent, kennis van hebt en begrijpt).

God kent het antwoord op elke vraag in uw leven. Stel tot doel om in de “binnenkamer” van gebed te gaan en uw stappen door Hem te laten bepalen.

Johannes 4:24 HSV God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

God spreekt met Zijn Geest tot uw wedergeboren geest. Aanbid Hem met uw wedergeboren geest en met het door de Geest geïnspireerde Woord van waarheid.

1 Korintiërs 14:15 HSV Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden . Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen.

Laat Gods Geest door u heen bidden en bidt verstandig door te bidden overeenkomstig en in eenheid met Zijn Woord. Bidt in geloof, Woord gebaseerde gebeden.

1 Korintiërs 14:13 HSV Daarom, laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen.

Bidden in de geest wordt ook bidden in tongen of bidden in een andere taal genoemd. Het is geen gebed dat vanuit uw verstand komt. Het is een door Gods Geest gedreven gebed, in een door u meestal onbekende of niet aangeleerde taal. Bidt dat u de geheimenissen die u in die andere taal uitspreekt, mag uitleggen. U en anderen zullen er instructie, constructie of correctie door ontvangen.

Romeinen 7:6 AMPC Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet en hebben onze omgang ermee beëindigd, we zijn gestorven aan wat ons beheerste en gevangen hield. Dus nu dienen wij niet onder [gehoorzaamheid aan] de oude code van geschreven regels, maar [in gehoorzaamheid aan de ingevingen of uitingen] van de Geest in nieuwheid [des levens].

Onder het Nieuwe Verbond is de wet in onze harten geschreven. Gods Geest zal ons nooit opdragen dingen te doen die ingaan tegen Zijn geschreven wet. Die wet is samengevat in de wet van liefde, God liefhebben en uw naaste als uzelf ( Lukas 10:27; Galaten 5:14 ) . Het is een leerproces om de uitingen (die komen door te bidden in tongen en uitleg te ontvangen) of de ingevingen die de Heilige Geest u geeft, te volgen. Gods kinderen worden geleid door de Geest van God Die Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn ( Romeinen 8:14,16 ).

Judas 1:20 AMPC Maar geliefden, bouw uzelf op [gebaseerd] op uw allerheiligst geloof, [maak vooruitgang, oprijzend als een gebouw steeds hoger en hoger], biddende in de Heilige Geest.

Een gelovige heeft de opdracht zichzelf op te bouwen, op te rijzen als een geestelijke tempel, gefundeerd op zijn allerheiligst geloof. Neem Gods geopenbaarde Woord, neem een Schriftgedeelte, een Bijbelse waarheid en bidt erover in de Heilige Geest.

Prediker 4:9-10 HSV Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen . Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.

Bid dat God u vrienden geeft naar Zijn hart. Door God gegeven vrienden versterken en bemoedigen elkaar.

Mattheüs 18:19 AMPC Opnieuw vertel ik u, wanneer twee van u op aarde overeenstemmen (in harmonie zijn met elkaar, samen een symfonie maken) om wat dan ook, [iets en alles] wat zij ook vragen, zal tot stand komen en gedaan worden voor hen door Mijn Vader in de hemel.

De effectiviteit van uw gebed wordt verhoogd wanneer u met anderen overeenstemt. De duivel is geen partij voor twee gelovigen die het met elkaar eens zijn. Stem overeen met een andere gelovige en zie antwoorden op uw gebeden.

Genesis 11:6 HSV En de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.

De kracht van eenparigheid is tweeledig: ten eerste: overeenstemmen met God en Zijn Woord; en ten tweede: overeenstemmen met anderen die gelijk gezind zijn. Niets weerhoudt hen die het met elkaar eens zijn, om een gezamenlijk doel te bereiken.

Efeziërs 3:20 HSV Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken , overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, …

God is bij machte buitengewone dingen te doen, boven alles wat we vragen, bidden, verlangen, ons kunnen inbeelden, hopen of dromen. Beperk God niet, want dat belet u Hem. Hou dit in gedachte, de enige beperkingen die God heeft (in uw leven) zijn de limieten die u Hem oplegt. Wordt u bewust van Gods kracht Die in u werkzaam is en beperk de Heilige Geest in u niet, Die door u heen wil werken. Hij is uw Helper, uw Raadgever, uw Trooster en Bemoediger. Hij geeft u inzicht, visie en wijsheid, kracht en sterkte.

Deuteronomium 28:1 En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent , door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen , dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde.

God heeft elk van ons een pad gegeven wat we in ons leven moeten volgen. Wanneer u kiest om dat pad te volgen, door nauwgezet naar Zijn stem te luisteren en Hem te gehoorzamen, zult u Gods doel voor uw leven volbrengen.

Genesis 1:26 HSV En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!

God schiep de mens niet alleen naar Zijn beeld en gelijkenis, maar gaf de mens ook de autoriteit over de aarde om daarover te regeren, haar te controleren en te sturen. God gaf ook aan u dat gezag.

Psalm 8:5-7 NBG Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk (ELOHIM) gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd.

Wat een voorrecht, maar tevens een grote verantwoordelijkheid, gaf God aan de mens! Adam gaf namen aan al de dieren op aarde die God geschapen had, zoals de mens hen noemde, zo zouden ze heten (Genesis 2:19). God regeert niet op aarde, Hij heeft de mens de autoriteit over de aarde gegeven. God wandelde met Adam in de hof. Zij hadden een relatie en communiceerde met elkaar. Alles was zeer goed tot deze relatie verstoord werd door een aanval van Gods tegenstander. Het doel van de duivel was om de heerschappij die de mens had ontvangen van God, te ontfutselen. Hij sprak misleidende woorden die maakte, dat Adam zijn door God gegeven autoriteit over de aarde aan hem gaf. God kwam de mens te hulp en beloofde dat het zaad van de vrouw de kop van de slang (satan) zou vermorzelen (Genesis 3:15) . God werd mens in Jezus en Hij kwam naar de aarde om de heerschappij van de duivel af te pakken en terug aan de mens te geven. Jezus wandel op aarde toonde hoe een mens in deze autoriteit kan wandelen. Hij heerste over de zonde, ziekte, duivelse machten en de natuur. Jezus gehoorzaamde de Vader. Hij vernederde Zichzelf en onderwierp Zich aan de wil van de Vader, door naar het kruis te gaan (Filippenzen 2:8-11) . Daar werd Hij tot zonde gemaakt (2 Korintiërs 5:21), zodat Hij naar de hel werd gestuurd. De duivel dacht dat hij de Zoon des mensen, Diegene die hem de kop zou vermorzelen, had overwonnen. Doch Jezus was beladen met de zonde van de mensheid, doch was Zelf zonder zonde. Hij was onschuldig. Hij ontwapende daar de duivel en zijn trawanten. (Kolossenzen 2:15; Openbaring 1:18). Jezus heeft de autoriteit over de aarde terug aan de mens gegeven, aan hen die in Zijn Naam en Zijn volbracht werk geloven.

Lukas 10:17-19 HSV En de [tweeën]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.

Er is kracht in de Naam van Jezus! Boze geesten onderwerpen zich aan u, als u Zijn Naam gebruikt. De Naam van Jezus is hoger dan enig andere Naam. Elke naam moet buigen voor de Naam van Jezus! De Naam van Jezus is hoger dan elke macht, kracht, demon of geestelijke overheid (Efeziërs 1:19-23). U, die in Christus bent, heeft nu het wettelijke recht om autoriteit uit te oefenen over de hele legermacht van de duivel en niets zal u enig kwaad kunnen berokkenen. Alle macht is aan Jezus gegeven, toen Hij opstond uit de doden en u bent met Hem opgestaan en Hij heeft u Zijn macht en het recht gegeven om op te treden en te spreken in Zijn Naam. Jezus zei dat alles wat Hij heeft van u is (Lukas 15:31). Alle dingen zijn onder Zijn voeten geplaatst en Hij heeft Zijn Lichaam op aarde, de Gemeente der gelovigen, gevuld met Zichzelf.

Johannes 16:23-24 HSV En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen , opdat uw blijdschap vervuld zij.

De Bijbel leert ons om aan God te vragen wat we willen. U moet Hem vragen, als u iets wilt ontvangen. Bidt tot de Vader in Jezus Naam om antwoord te krijgen op uw gebeden. In tegenstelling met wat religie leert, heeft God mensen nodig om dingen op aarde te verwezenlijken. Gebed is de sleutel waardoor God betrokken wordt in situaties en omstandigheden op aarde. Iets kan een voldongen feit zijn, maar dat maakt het niet tot een absolute waarheid. Strijd de goede strijd des geloofs en open uw mond en spreek het Woord van God (1 Timotheüs 6:12). Bidt Gods Ant-Woord en zie blijkbaar onmogelijke situaties veranderen door de kracht en de waarheid van Gods Woord. Het Woord is uw geestelijk zwaard (Efeziërs 6:17). Heb vertrouwen in God en geloof dat u ontvangt, wat u gebeden heeft (Markus 11:23,24).

Mattheus 16:19 HSV Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.

God heeft u autoriteit gegeven op aarde en in de hemel! Wat u op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel en wat u op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel! U heeft toegang tot Hemelse kracht en die ligt in gebed. Het krachtigste wat een Christen kan doen is bidden. Laat de omstandigheden niet over u heersen, maar heers over de omstandigheden, door het aan u, door God gegeven gezag, te gebruiken. Begin daar vandaag mee.

Johannes 14:13-14 HSV En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Wanneer u de Vader bidt in Jezus naam, geloof dan in de verhoring van uw gebed. Jezus zorgt ervoor dat uw gebeden beantwoordt worden, zodat uw hemelse Vader verheerlijkt wordt. Sta daarom krachtig in geloof en in de genade die God u toebedeelt heeft!

Handelingen 10:4 HSV En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd, en hij zei: Wat is er, heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God.

Denk niet dat God niet weet wat u doet. Cornelius was een hoofdman van het Romeinse bezettingsleger, een heiden. Hij had geen recht op de Verbondsbeloften die God met Zijn volk Israël had gesloten. Maar hij en zijn gezin hadden ontzag voor God. Hij gaf liefdegaven aan Gods volk en bad voortdurend tot God (vers 2). Zijn gebeden en zijn liefdesgaven waren als een gedachtenis opgestegen naar God. Het Grieks gebruikt hier het woord “memoriaal”. Een memoriaal wordt ook wel een gedenkteken genoemd om memorabele gebeurtenissen te herdenken. We vinden ze her en der in ons land terug om ons er aan te herinneren wat er in het verleden gebeurd is. Denk aan de gedenkstenen of monumenten van de eerste en tweede wereldoorlog, waarin men de vele menselijke offers herdenkt die er gebracht werden. Uw gebeden en uw liefdegaven zijn gedenktekens die opstijgen naar God! Hoe groot is uw gedenksteen ?

Cornelius en zijn huisgezin waren de eerste heidenen die Gods Koninkrijk binnenstapten. Hun harten waren voorbereid om het Woord van God te ontvangen. Terwijl Petrus het Evangelie met hen deelde, viel Gods Geest op allen die het Woord hoorden (vers 44-48) en ze begonnen in nieuwe tongen te spreken en werden even later in water gedoopt. God hoort uw gebeden en ziet uw financiële liefdesgaven aan de armen. Samen vormen ze een dynamische combinatie die Gods aandacht trekt, zodat bovennatuurlijke manifestaties in uw leven kunnen gebeuren.

Jesaja 50:4-5 HSV De Heere (Adonai) HEERE (YHWH) gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere (Adonai) HEERE (YHWH) heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug.

Bidden is niet alleen maar zelf praten tegen God, maar ook luisteren naar Hem. Jesaja schrijft hier de profetische woorden van Jezus neer. Hoe God hem onderwees om wijze woorden op de juiste tijd te spreken tegen de “vermoeide”. Bidt voor geopende geestelijke oren en maak tijd om te horen wat God u wil zeggen. Hij wil u onverdeelde aandacht en wees ontvankelijk voor Zijn stem. Gehoorzaam als God u dingen openbaart die u moet doen, ook al zijn het moeilijke dingen (vers 6). Blokkeer Zijn stem niet. Laat u gebruiken als Zijn instrument.

1 Johannes 3:21-22 AMPC En geliefden als ons geweten (ons hart) ons niet beschuldigt [als zij ons niet schuldig laten voelen en ons veroordelen], hebben we vertrouwen (volledige zekerheid en vrijmoedigheid) voor God, en ontvangen we van Hem wat we ook vragen, omdat we [erover waken] Zijn orders [Zijn suggesties en bevelen observeren, Zijn plan voor ons volgen] te gehoorzamen en [uit gewoonte] te praktiseren wat Hem behaagt.

Als u enige veroordeling in uw hart ervaart omtrent dingen die u misschien in uw verleden heeft gedaan, dan is dit een indicatie dat uw vertrouwen een opkikker nodig heeft. God houdt van u. Als u in Zijn Woord blijft en Zijn geboden gehoorzaamt, dan is er geen enkele reden om uw vertrouwen in Hem te verliezen, Hij zal uw gebeden beantwoorden. Maak er een gewoonte van om te doen wat God behaagt. Ontwikkel een fijngevoeligheid voor Zijn aanwijzingen.

Efeziërs 5:15-17 CL Zie dan (onderscheid geestelijk), hoe gij omzichtig wandelt, niet als dwazen maar als wijzen (kundigen). De juiste tijd uitkopend , omdat de dagen boos zijn. Wees om deze reden niet dwaas, maar heb inzicht in wat de wil van de Heer is (wat de Heer door u heen wil doen).

Maak optimaal gebruik van elke gelegenheid om dagelijks in Gods tegenwoordigheid te komen. Bid en zoek voortdurend Zijn leiding. Kapitaliseer elk moment dat u met Hem hebt en vergeet niet te doen wat Hij u opgedragen heeft.

Mattheus 24:3-4 CL Maar gezeten op de Olijfberg, kwamen de discipelen dicht bij Hem zeggende, “zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en welk teken van Uw komst en voleinding van deze tijdsperiode”? En Jezus antwoordde en sprak tot hen: “Zie toe (onderscheid geestelijk) dat niemand u misleid (van de rechte weg afleid)”.

Jezus waarschuwde ons dat in de laatste dagen misleiding zou heersen op de aarde. De enige manier om niet in die valstrik van de duivel te trappen, is om grondig geplant te zijn in het Woord van God. Wees waakzaam, bidt en laat alleen God uw voetstappen bepalen.

2 Kronieken 7:14 CL Als het volk over wie de Naam uitgeroepen is, zich vernederd en bidt en Mijn aangezicht zoekt en zich bekeert van hun slechte levenswijze, zal Ik vanuit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen.

Wij zijn een volk dat Gods eigendom is, een heilige natie (1 Petrus 2:9). De sleutels tot genezing van een volk en een land, is in handen van Gods volk, dat zich aan God onderwerpt, zich radicaal bekeert en Zijn tegenwoordigheid zoekt. Wij bidden voor Zijn wijsheid, leiding en openbaring. Hij is onze Bron van hulp en sterkte. Ons land heeft Zijn genade en genezing nodig, maar er zal niets gebeuren tenzij Christenen voldoen aan Gods voorwaarde !

Psalm 104:1-3 CL Zegen YHWH mijn ziel, YHWH, mijn Elohim, machtig groot, bekleed met kracht en pracht. Omhuld met licht, als een kleed, Hij spreidt de hemel uit als een tentkleed. Zijn opperzalen ontmoeten de wateren, Hij maakt wolken tot Zijn wagen en komt op de vleugels van de Geest.

Neem vandaag de tijd om te mediteren over de grootsheid van uw Schepper. Geef uw ziel de opdracht om YHWH groot te maken. Prijs Hem voor Wie Hij is en voor alles wat Hij voor u gedaan heeft.

Efeziërs 3:20-21 CL Hem nu, Die machtig (en sterk en in staat) is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden (vragen, verlangen) of denken (in de geest kunnen bemerken, bespeuren, voorstellen, begrijpen), naar de kracht, die in (met en door) ons werkzaam is, Hem, zij de glorie in de Gemeente ( ekkle'sia) , door Christus (de Gezalfde) Jezus, in alle geslachten (generaties), van tijdsperiode tot tijdsperiode. Amen.

Dezelfde kracht die Jezus uit de dood opwekte, woont in onze wedergeboren geest. Diezelfde kracht is werkzaam in ons. God kan machtige dingen in en door uw leven doen, omdat u gerechtvaardigd bent in de Gezalfde. Spreek uw gebeden en verlangens uit tot God en verwacht dat Hij bij machte is overvloedig meer te doen, ook in uw generatie en uw tijdsperiode. Hij is de God van overvloed en overlopende bekers (Psalm 23) !

Markus 11:22-24 CL En Jezus antwoordde en zei hen: Heb Godsgeloof. Want inderdaad (Amen) dat zeg Ik u, wie dan ook tot deze berg zal zeggen: Hef u op en werp u in de zee; en niet zal twijfelen (betwisten) in zijn hart, maar zal geloven, dat wat hij zegt, gebeuren zal (tot ontstaan komen, beginnen te zijn, leven ontvangt), het hem zal zijn, zoals dat hij gezegd heeft. Om deze reden zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende vraagt (verlangt), geloof (wees overtuigd, vertrouw), dat gij ze hebt ontvangen (in bezit genomen, gegrepen hebt), en het zal zo zijn.

Jezus was op weg naar Jericho. Hij kreeg honger. Hij zag een vijgenboom langs de kant van de weg en ging er naar toe om enkele vijgen te plukken. Als een vijgenboom bladeren heeft zou hij ook vruchten moeten dragen. Maar Jezus vond geen enkele vijg en vervloekte de vijgenboom. De discipelen hoorden het en meestal gebeurde er iets als Jezus sprak. Dit keer gebeurde er ogenschijnlijk niets. Het leek of er niets veranderd was. De volgende dag passeerde ze weer langs de vijgenboom en die was vanaf de wortel verdord (vers 20). Petrus merkte dit op. Dit was voor Jezus de gelegenheid om Zijn discipelen over geloof te onderwijzen.

Heeft u ooit gebeden en geen directe verandering gezien? Luister naar het onderwijs van Jezus! Hij zegt ons om Godsgeloof te hebben. Het Goede Nieuws is dat we door onze geestelijke wedergeboorte allemaal de mate van Godsgeloof ontvangen hebben (Romeinen 12:3). God vraagt ons niet om het onmogelijke te doen, zonder ons te voorzien van de gave van Zijn geloof die alles mogelijk maakt! Als we bidden lijkt er soms niets te veranderen, wij kunnen het nog niet waarnemen met onze natuurlijke zintuigen. Maar als we in geloof blijven staan, zal het antwoord op onze gebeden zich manifesteren. Wanneer u bidt, vertrouw en geloof dat wat u zegt, ook zal gebeuren. Laat twijfel, angst of ongeloof, de manifestatie van uw gebed niet stelen. Ga de dingen niet verstandelijk beredeneren. De sleutel tot beantwoord gebed is geloven dat uw gebeden reeds verhoord zijn en de werking van uw gebed niet teniet te doen door de woorden die u daarna spreekt.

Filippenzen 4:6 CL Maak u om niets bezorgd; maar maak uw verzoeken voor alle dingen, door bidden zelfs smeken, na dankzegging bekend bij God.

Misschien denkt u: Waarom moet ik God bidden en smeken, weet Hij niet wat ik nodig heb? Toch wel, Mattheus 6:8 zegt ons dat God onze noden kent, zelfs alvorens wij bidden. Waarom moeten wij dan nog bidden? Nadat Adam gezondigd had, kwam God op bezoek in de hof van Eden en Hij riep Adam: “Adam, waar zijt gij?” Wist God niet waar Adam was? Natuurlijk wel, maar wist Adam zelf wel in welke situatie hij beland was. Weten we zelf wel wat we nodig hebben? Bidden we in geloof om de dingen die we nodig hebben?

Op weg naar Jeruzalem werd Jezus aandacht getrokken door een blinde man die op Hem riep. Jezus vroeg hem: “Wat wilt gij dat Ik voor u doe” (Marcus 10:51 CL) ? Het leek een domme vraag, het was toch duidelijk dat deze man blind was… Doch door deze vraag te stellen wist Jezus precies waar deze man geloof voor had. Hij wou misschien alleen maar geld of nieuwe kleding. Hij zei: “Rabboeni (Meester), dat ik weer mag zien” (Marcus 10:51 CL) . Jezus zei: “Ga, uw geloof heeft u behouden . En onmiddellijk kreeg hij zijn gezichtsvermogen terug en volgde (als leerling) Jezus op Zijn tocht (Marcus 10:52 CL) . Het was het geloof van de blinde man die hem terug ziende maakte. Wat verlangt u van de Heer? Waar heeft u geloof voor? Geloof behaagt God (Hebreeën 11:6). Bidt specifiek en voeg geloof toe aan uw verzoek. Uw gebeden, uw woorden en daden openbaren wat u werkelijk gelooft.

Jeremia 1:12 CL En YHWH zei tot mij: Gij hebt goed gezien; want Ik waak over Mijn woord, om het tot stand te brengen.

God waakt over Zijn Woord! Wanneer we Gods Woord bidden, wordt God eraan herinnert om Zijn Woord tot stand te brengen in ons leven. God sprak vanuit de hemel en wij spreken Zijn Woord, als een weerklank, vanaf de aarde. Zijn Woord zal niet onverrichterzake naar Hem terugkeren (Jesaja 55:11). God houdt Zich aan Zijn beloften en wanneer wij Zijn Woord bidden, getuigd dit van ons geloof en vertrouwen in Zijn beloften. Bidt daarom in lijn met de waarheid van Gods Woord. Ga geen dingen bidden die ingaan tegen Zijn Woord. Geef de engelen iets om mee te werken, spreek Gods Woord, engelen luisteren naar de stem van Zijn Woord, om het tot stand te brengen (Psalm 102:20-21). Wanneer wij Gods Woord bidden, zijn het woorden die reeds Gods zalving hebben! Het zijn productieve gebeden die God heeft gezalfd om Zijn doel te bereiken.

Marcus 4:22 AMPC [Dingen zijn alleen maar tijdelijk verborgen om geopenbaard te worden]. Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden, noch wordt iets [tijdelijk] geheim gehouden om het kenbaar te maken.

Als we bidden hebben we dikwijls onze eigen ideeën of verwachting hoe God ons gebed moet beantwoorden. Wij willen dat Hij het op onze manier doet. Doch God heeft Zijn wegen om onze gebeden te beantwoorden. Hij kan heel andere dingen doen, waar wij zelfs niet aan gedacht hebben. God wil dingen aan ons openbaren waar we geen weet van hebben.

Zo ken ik iemand die last had van pijnlijke gewrichten en zij bad voor genezing. In plaats van genezing, ontving ze een woord van de Heer, dat ze moest stoppen met frisdranken te drinken met koolzuurhoudend gas. Ze stopte ermee en langzamerhand verdween de pijn. Kleine aanpassingen kunnen een wereld van verschil maken. Soms bidden we voor genezing en wijst God ons naar een gezondere levensstijl.

Als u bidt en uw gebeden lijken onbeantwoord, zoek dan naar de kleine hints die Gods Geest u aanreikt. Vraag God om verborgen dingen aan u te openbaren, zodat u aanpassingen kunt maken. God beantwoordt gebed, maar dikwijls niet op de manier die wij verwachten. Soms kijken we er over heen. Wees daarom fijngevoelig in de Geest. Luister naar Zijn zachte inwendige stem. Hij gebruikt verschillende wegen, beperk Hem niet. Vraag God dat Hij u dingen openbaart die u nodig hebt, dingen die nu nog verborgen zijn. Ze zijn maar tijdelijk verborgen en God wil ze aan u kenbaar maken.

GEBED: GODS INBRENG IN UW TOEKOMST

God heeft een plan met uw leven. Maar wist u dat Hij geen wettelijke grond heeft om Zijn wil te doen in uw leven, tenzij u Hem daartoe uitnodigt in gebed? God kan u dingen tonen omtrent uw toekomst, maar tenzij u ze uitbidt, zullen ze zich niet manifesteren.

Daniël was in gevangenschap in Babylon en hij vond de geschriften van Jeremia en ontdekte Gods belofte dat na 70 jaar van ballingschap Hij de kinderen van Israël zou bevrijden en hen zou terugbrengen naar Jeruzalem. Daniël telde de jaren en geraakte opgewonden toen hij ontdekte dat hun vrijheid nabij was. Wat deed hij toen? Hij bad. Zelfs toen de 70 jaren nabij waren wist Daniël dat gebed God in beweging zou brengen (Zie Daniël 9:1-19).


Mattheüs 9:36 zegt: “Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren , als schapen die geen herder hebben."

Hoe los je dit probleem op: schapen zonder herders? Zegt Jezus tegen Zijn discipelen dat ze schaapherder moeten worden? Neen, Jezus zegt hen: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.” Zegt Jezus dat ze arbeiders moesten worden? Zelfs dat niet: Hij zegt: “Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.” (zie Lucas 10:2)

Zelfs Jezus als de Heer van de oogst heeft geen wettelijk recht om zelf arbeiders uit te zenden. Hij wacht op een uitnodiging. Iemand moet Hem door gebed uitnodigen.

Daarom als Jezus een gebedsuitnodiging nodig had om Zijn plan te vervullen, denkt u dan ook niet dat Hij een uitnodiging nodig heeft om Gods plannen voor uw leven te vervullen? Als wij moeten bidden om Zijn plan voor de oogst uit te voeren, zullen wij ook Zijn plan voor ons leven moeten uitbidden. Telkens u de wil van God uitgesproken ziet in de Schrift, merk dan de tijd op waarop Zijn wil wordt uitgevoerd, gebed zit er midden in.

Hoe bidden we Gods beloften uit? Wanneer God u een visie geeft voor uw toekomst, dan deponeert de Heilige Geest dat in uw geest en dat spreekt u uit in uw hemelse gebedstaal. Daarmee geeft u God een wettelijke toegang. We weten niet alles wat we moeten weten, maar God weet het einde vanaf het begin en tijdens het bidden spreekt de Heilige Geest geheimenissen en waarheden die nog niet geopenbaard zijn aan ons verstand. Jeremia 29:11-13 zegt:

‘Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven . Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. ’

Gods plan gebeurd niet automatisch. U moet Zijn plan uitbidden om het werkelijkheid zien te worden !

 

Naar boven

Naar Bijbelstudie

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3