HOME

BIJBELSTUDIE

GODS WOORD

 

Mattheus 25:29 Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben ; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft.

Wanneer u inzicht krijgt in Gods Woord en daar aan vasthoudt, weerhoudt u de duivel ervan dat hij op dat gebied steelt in uw leven. Als er zich situaties voordoen die ingaan tegen het Woord wat in uw hart is, dan zal uw begrip van dat Woord er voor zorgen dat u verankerd blijft en Gods beloften ontvangt.

Johannes 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Daar God Zijn schepping begon met Zijn Woord, moet u ook met Zijn Woord beginnen. Als u ergens aan begint, begin dan met het Woord. Bouw op Zijn Woord – het is een onwankelbaar fundament.

Jesaja 26:3 Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.

Wanneer u uw gedachten en verbeelding gefocust houdt op God en Zijn Woord, bent u op weg naar goddelijke voorziening op elk vlak van uw leven!

Prediker7:8 Het einde van een zaak is beter dan zijn begin …

Iets beginnen is belangrijk, nog belangrijker is hoe u eindigt. Het maakt niet uit welke beproevingen u ondergaat, zie op het eindresultaat en weet dat wanneer u vasthoudt aan het Woord, u beter zult eindigen dan dat u begon.

Johannes 15:4-5,7 Blijf in Mij, en Ik in u . Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.

Jezus zei dat als u in Hem bent, Hij in u is. Als het Woord in u leeft, dan zal alles wat u vraagt gebeuren. Als u aandachtig het Woord van God bestudeert en erover mediteert, dan zal het zich wortelen in uw hart. Als dat gebeurd mag u zich voorbereiden op een komende zekere oogst!

Jesaja 60:1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.

Elke morgen is een andere gelegenheid om vooruit te komen in het leven. U bent niet dezelfde persoon als de dag tevoren. Laat toe dat het licht van Gods Woord u ten goede veranderd en u op nieuwe geestelijke, sociale, mentale, fysische en emotionele hoogten brengt.

Hebreeën 10:35-36 Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen.

Hou vast aan de beloften in Gods Woord --"payday" (de dag van beloning) komt eraan. U moet geduld ontwikkelen en vertrouwen dat Hij ze tot stand zal brengen.

Johannes 15:4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft .

Als u in het Woord blijft, blijft u in Jezus, het Woord dat vlees geworden is. In Hem, bent u verbonden met de Bron van Leven en zult u vrucht dragen; buiten Hem, bent u als een dorre, onvruchtbare tak die gesnoeid zal worden.

Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Jezus is het Woord van God. Zijn leven op aarde vrij van zonden, bracht glorie aan God. Als u “Christus-gelijkvormig” bent, brengt u ook glorie aan de Vader.

1 Thessalonisenzen 2:13, AMPC En we danken God ook [speciaal] voortdurend voor dit, dat toen u de boodschap van God ontving [die u hoorde] van ons, u dit niet verwelkomde als het woord van [alleen maar] mensen, maar zo als het werkelijk is, het Woord van God, wat effectief aan het werk is in u die gelooft [de uitoefening van Zijn bovenmenselijke kracht in hen die er zich aan houden en erop vertrouwen].

Als u Gods Woord ontvangt als de waarheid en het de hoogste autoriteit in uw leven geeft, gaat het in u aan het werk en het zal in u een bovennatuurlijke kracht voortbrengen.

Jesaja 60:1 AMPC Sta op [uit de depressie en uitputting waarin de omstandigheden u vasthielden — sta op tot een nieuw leven]! Schitter (met de stralende heerlijkheid van de Heer), want uw licht is gekomen, en de heerlijkheid des Heren is over u op gegaan.

Het woord opstaan betekent van houding, instelling en positie veranderen. Laat negatieve omstandigheden u niet weerhouden. Schud depressie van u af als u over dit Woord mediteert. Sta op en schitter – u bent gezalfd en Gods gemanifesteerde goedheid komt uw kant op.

Jesaja 1:19-20 Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten , maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden; want de mond van de HEERE heeft gesproken.

Om de zegen van God te verkrijgen zijn er altijd twee partijen: u en God. Als u Zijn Woord en alles wat Hij tot uw hart spreekt, gehoorzaamt, dan komt vreugde, blijdschap, vrede, voorziening, genezing, bevrijding … uw kant uit. U zult het goede van het land eten!

Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Het is niet Gods wil voor u dat u enige verwarring in uw leven ervaart. Laat het Woord van God “de kern van de zaak aansnijden”. Als u niet weet wat u moet doen, gebruik dan het Zwaard van de Geest om verwarring weg te snijden, zodat Zijn wijsheid openbaar wordt.

Johannes 1:1- 3 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

Alles is tot stand gekomen door het Woord van God. Als u wil dat uw plannen slagen, moeten ze evenzeer beginnen met het Woord. Als u beseft dat u ergens mee bezig bent wat niet gebaseerd is op het Woord, stop dan en ga er naar op zoek in de Schrift. Als u het vindt, begin dan opnieuw, zet door met een vurige ijver en zie hoe het zal groeien en bloeien. Als dit niet het geval is, pas dan uw doelstellingen aan en zet door.

Johannes 2:5 Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.

De manier waarop u wonderen ervaart in uw leven is: wat Jezus u ook vraagt om te doen, doe het! Als u naar Zijn Woord handelt, dan is er een zalving beschikbaar om het wonder te doen plaatsvinden.

Jesaja 55: 11 Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

Het Woord zal voor iedereen werken die het aan het werk zet. Het zal net zo werken voor u als het deed voor Jezus toen Hij op aarde wandelde.

2 Korintiërs 4:18 Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Als u moeilijke tijden ervaart, kijk dan weg van de problemen en richt u op de zegeningen om u heen. Denk eraan: problemen zijn maar tijdelijk, omstandigheden zijn onderwerp van verandering. Daarentegen, God en Zijn Woord zijn eeuwig en blijvend!

Hebreeën 12:5-6 En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.

God disciplineert en leert u niet door tragedies in uw leven te sturen. Hij leert en tuchtigt u met Zijn Woord. Geef u over aan Gods Woord! Laat Zijn Woord u corrigeren en de dingen uit uw leven verwijderen die u dikwijls op een dwaalspoor brengen.

Efeziërs 5:17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.

God heeft enkele specifieke beloften gedaan in Zijn Woord en het is Zijn wil om elk van deze beloften in uw leven tot vervulling te laten komen. Lees uw Bijbel en ontdek wat u toebehoort!

Spreuken 4:20-22 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat Ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.

Bestudeer de Bijbel en breng uzelf in lijn met Zijn principes. Plant Gods instructies in de grond van uw hart. Hou u daar voortdurend aan vast, het brengt u een lang leven en een goede gezondheid. God zal voor u zorgen!

Psalm 149:6 Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand,…

Als gelovige hebt u twee machtige wapens die de duivel iedere keer zullen verjagen: het Woord van God en lofprijs. Als verdrukking komt, hak het dan in stukken met het onvergankelijke tweesnijdende zwaard van het Woord van God en verzegel het met kreten van lofprijs.

Jacobus 1:21-22 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.

Wanneer u zich afkeert van de zonde, moet u beslist tijd spenderen met het Woord van God. Wanneer het Woord in uw hart wordt geplant, kan Satan u niet verleiden met oude verslavingen en gewoonten. Als hij aanbelt, zult u het te druk hebben met het doen van Gods wil en heeft u geen tijd om u met hem bezig te houden.

Psalm 119: 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

U hoeft niet in duisternis te leven. Wanneer u leeft met het Woord, dan heeft u al het licht dat u nodig hebt voor elke dag van uw leven. U zult nooit meer verward zijn omtrent het pad dat u moet nemen.

Hosea 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.

Onwetendheid geeft satan een voordeel op u. De wereld zegt: “wat niet weet, niet deert”. De Bijbel leert ons het tegenovergestelde: wat u niet weet kan u zeker schade toebrengen. Uw eerste prioriteit moet zijn om Gods Woord in uw geest op te slaan. Dat sluit de deur voor satans misleidingen.

Romeinen 6:16-17 Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent.

Waar u zich aan onderwerpt ,dat zal uiteindelijk over u heersen. Neem een besluit om een slaaf van gerechtigheid te zijn, in plaats van de zonde, door het Woord van God dagelijks te horen en te gehoorzamen.

Efeziërs 4:17-19 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is , door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.

God verwacht of wil niet dat u functioneert als een ongered persoon. Omdat het denken van zij die God niet kennen niet verlicht is met ZijnWoord. Ze blijven vervreemd van het leven van God en zijn onderworpen aan de zonde.

Matteüs 24:4-6 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt . Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op , word niet verschrikt , want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

Het is heel belangrijk om in de laatste dagen verbonden te blijven met Gods Woord, om het onderscheid te kunnen maken tussen waarheid en misleiding. Ondanks alles wat er om u heen gebeurd, blijf gefocust op God. Dat is de enige manier om rust en vrede in uw denken te bewaren.

Marcus 16:14 Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was.

Hardheid van hart is “een weigering om het Woord van God te geloven.” Als gelovige hebt u de verantwoordelijkheid om Gods beloften te geloven en te ontvangen. Wees niet zoals de elf apostelen! Open de deur naar de manifestatie van Gods beloften door u voortdurend te voeden met Gods Woord.

2 Timoteüs 2:15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

Het dagelijks bestuderen van Gods Woord is van vitaal belang voor uw geestelijke groei. Het is belangrijk dat u de Schrift begrijpt zodat u ze kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Matteüs 18:4 Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.

U vernedert uzelf voor God door uw leven te onderwerpen aan Zijn Woord. Neem een vast besluit om in uw hart en gedachten overeen te stemmen met Hem en begin uw woorden, gedachten en daden in overeenstemming te brengen met Zijn standaard.

Openbaringen 1:10 Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin.

Om Gods stem te horen en te herkennen moet u dagelijks tijd spenderen in Zijn Woord. Lees het, mediteer erover en pas het toe in uw leven. Het zal niet lang duren voordat u Hem luid en helder zult horen.

Deuteronomium 4:36 Vanuit de hemel heeft Hij u Zijn stem laten horen om u gehoorzaamheid bij te brengen.

Wij zijn geschapen om gemeenschap met God te hebben. Breng tijd door met Zijn Woord te lezen en te overdenken, zodat u dagelijks van Hem kunt horen.

Galaten 6:9 AMPC Laten we niet harteloos worden, vermoeid geraken en verflauwen in edelmoedig handelen en goed doen, want op de vastgestelde tijd zullen we oogsten, als we onze moed niet laten zakken, relaxen en verzwakken .

De vastgestelde tijd komt altijd. Blijf op Gods Woord staan, al ziet u uw oogst nog niet. Gods Woord zal niet ledig wederkeren (Jesaja 55:11). Prijs Hem nu al voor wat komen gaat!

Efeziërs 6:16-17 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.

Als satan u aanvalt, weersta dan met het Woord van God! Zijn waarheden zijn uw schild tegen de vurige pijlen. Uitblussen betekent “doven, blussen, tot rust brengen, onderdrukken, vernietigen, verstikken”. Gebruik uw hemelse wapenrusting waarin God heeft voorzien om de vijand te verslaan! De waarheid maakt vrij!

1 Korintiërs 10:13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

God heeft u in Zijn Woord elk nodig hulpmiddel gegeven om elke verzoeking te weerstaan. Het ontwikkelen van zelfbeheersing (zelfcontrole) in uw leven, machtigt u om uw vlees te controleren, zodat u altijd op Gods manier kunt reageren .

Psalm 63:2 O God, U bent mijn God ! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U , mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.

Als u pas wedergeboren bent, hebt u een sterk verlangen om alles te ontdekken wat de Bijbel zegt. Laat die dorst niet gelest worden. Blijf God zoeken en mediteer over Zijn Woord zodat u blijft groeien en u blijft ontwikkelen als Christen.

Psalm 72:19 Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden . Amen, ja, amen.

Heerlijkheid is de "manifestatie en uitdrukking van Gods goedheid." Neem deel aan Zijn goedheid door in het Woord te blijven en Zijn zegeningen aan anderen te tonen.

Hebreeën 2:1 Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven.

Om een overwinnend Christelijk leven te leiden is het belangrijk om gefundeerd te blijven op de waarheid van Gods Woord en niet toe te staan dat u afdrijft. Dit doet u door dagelijkse studie en gehoorzaamheid aan Zijn geboden.

Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Gods Woord is de onderscheidende kracht die u in staat stelt om de waarheid te kennen, zodat u beslissingen kunt nemen die in lijn zijn met Zijn wil. Het openbaart het “onkruid” in uw leven zodat u het kunt wieden en in overwinning kunt wandelen.

1 Korintiërs 9:24-25 Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen , allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt ? Loop dan zo dat u die verkrijgt . En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen.

Streeft u ernaar om een overwinnaar te zijn of een slachtoffer te blijven? Als u het eerste kiest, moet u het Christelijk leven als een wedloop zien, die gelopen moet worden om een onvergankelijke krans te ontvangen. Door in Zijn Woord te blijven rust u zichzelf toe om die wedloop te winnen.

2 Korintiërs 7:1 Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.

U kunt uzelf dagelijks een bad geven door uw denken (gedachten) te wassen met het Woord van God. Of u nu de Bijbel leest of het Woord hoort prediken, uzelf wassen met het Woord zal u helpen in het perfectioneren van uw wandel met God. In het in overeenstemming brengen van uw gedachten, woorden en daden met die van Hem.

Marcus 7:8, 13, AMPC U negeert en geeft op en vraagt dat het gebod van God van u weggaat en klampt u vast aan de tradities van mensen [u onderhoudt ze zorgvuldig en trouw]…Daardoor doet u het [gezag van het] Woord van God teniet, herleidt het tot niets en maakt het krachteloos door uw tradities, waar u zich aan houdt. En zulke dingen doet u veel”.

God is gefrustreerd als u Zijn Woord der waarheid verwerpt, ten gunste van het vasthouden aan “tradities” of aan de manier zoals u altijd dingen deed. Als u toestaat dat uw tradities de waarheden en de belangrijkheid van Gods Woord in uw leven overschaduwen, dan limiteert u, wat God voor u kan doen.

Handelingen 10:34-35 GNB En Petrus begon: ‘Nu zie ik werkelijk dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat: iedereen die hem dient en zijn wil doet, tot welk volk hij ook behoort, is hem welgevallig.

God houdt evenveel van iedereen, maar in het bijzonder van hen die een Verbond met Hem hebben. Hij heeft een welgevallen in geloof en Zijn Woord. Hij kan machtige dingen doen in de levens van hen die Zijn Woord geloven en Zijn wil doen. Als u wil wat Hij beloofd heeft, dan moet u leven door geloof en naar Zijn Woord.

Psalm 103:20 Loof de HEERE, u , Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.

Wanneer u Gods Woord spreekt, staan engelen ter uwer beschikking en ze gehoorzamen de bevelen die u spreekt. Als u bidt, spreek dan met autoriteit en beveel uw engelen om elke opdracht uit te voeren, wanneer u Gods Woord spreekt.

Psalm 1:2-3 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt….al wat hij doet, zal goed gelukken.

Door dag en nacht te mediteren over Gods Woord en het in uw hart te brengen, zal Zijn licht in u beginnen te schijnen. Door meer als Christus te worden zal Hij in staat zijn om alles wat u doet te doen lukken.

Titus 1:15-16 Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn , is niets rein, maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt.

Een rebels persoon is niet in staat om de waarheid van Gods Woord te ontvangen. Zijn verstand is in een voortdurende staat van duisternis en zonde. Reinig dagelijks uw denken door het te wassen met het Woord van God.

Romeinen 12:2 NBG En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen (SV beproeven) wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Wanneer we wedergeboren worden, is alleen onze geest wedergeboren. Ons denken moeten we zelf vernieuwen met het Woord van God. We moeten “erkennen” wat de wil van God is. Paulus gebruikt hier het Griekse woord “doki'mazo” wat de Statenvertaling vertaald met “beproeven”. Volgens Donald Barnhouse waren er in die tijd geen banken zoals wij die tegenwoordig kennen, en was er geen papiergeld.

Alle geld was van metaal gemaakt, verhit tot het vloeibaar was, gegoten in vormen en afgekoeld. De munten waren betrekkelijk zacht en de mensen slepen ze dus af, waardoor hun gewicht en daardoor de waarde van de munt afnam. In Athene werden in die tijd twintig wetten afgekondigd om een einde te maken aan de praktijk van het "snoeien" van munten. Sommige geldwisselaars waren rechtschapen en wilden geen namaakgeld aanpakken. Zij waren mannen van eer die alleen geld met het goede gewicht in omloop brachten. Zulke mensen noemde men "dokimos" of "beproefd".

De duivel heeft door de eeuwen heen de waarheid en echtheid van Gods Woord “gesnoeid”, als een soort van “namaakevangelie” of een “ander” evangelie, zoals Paulus het noemt, en het zo verkocht gekregen aan de mensen. Mensen hebben daardoor een verkeerd beeld van God in hun denken. Laten wij “dokimos” zijn die Gods Woord onvervalst, onversneden, puur en “beproefd” doorgeven en “recht” snijden (2 Tim 2:15 SV). Dat ons leven mag tonen dat God het goede, welgevallige en volkomene met de mens voorheeft. Laten we een brief van Christus zijn, kenbaar en leesbaar voor alle mensen, (2 Korintiers 3:2-3) getuigend van de grote daden Gods. “Een bedrieglijke weegschaal is de HERE een gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem welgevallig”. (Spreuken 11:1)

Hebreeën 5:13-14 Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.

Het is mogelijk om uw fysieke zintuigen te trainen om het verschil te kennen tussen goed en kwaad. Door u voortdurend te voeden met het krachtige vlees van Gods Woord, stelt u uw geest scherp af om de tactieken van de duivel te herkennen en ze te overwinnen.

Hosea 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.

Het regelmatig voeden van uw geest met het Woord van God is nodig om de geestelijke kennis te verkrijgen die u nodig hebt om in deze wereld te overleven. Maak er een prioriteit van om de kennis van God en Zijn Woord te omarmen zodat u overwinnend bent op elk gebied van uw leven.

Jesaja 26:3 Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.

U blijft in volkomen vrede op elk gebied van uw leven als u uw gedachten gefixeerd houdt op het Woord van God door het regelmatige overdenken, belijden en bestuderen van Gods Woord.

Jesaja 46:9-10 Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn , van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben.

God kent het einde al in het begin. Zijn Woord en goddelijke doelstellingen blijven dezelfde, ondanks de positie waarin u zich bevindt. Heb geloof in Gods Woord, want het heeft altijd en zal altijd, de test des tijds doorstaan.

Mattheus 18:2-4 En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind , die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.

Jezus geeft duidelijke instructies hoe het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan: verneder uzelf en wordt als een kind. Kinderen geloven snel. Dat is de manier dat God wil dat u Hem en Zijn Woord ontvangt. Wees snel om Hem te geloven en aanvaardt Zijn Woord, zonder het in vraag te stellen.

2 Timoteüs 3:16-17 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

U kunt altijd Gods Woord openslaan en onfeilbare instructies vinden met betrekking tot het leven. Als u nood hebt aan leiding of correctie, dan voorziet het Woord in de antwoorden die u nodig hebt om te slagen.

Marcus 4:20 En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderd voudig.

Uw hart, uw geest, is vruchtbare grond voor het zaad van Gods Woord. Wanneer de bodem van uw geest intact is en onbezoedeld met wereldse invloeden, dan zal Gods Woord open bloeien en een geweldige oogst voortbrengen op elk gebied van uw leven.

Mattheus 13:19 Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was ; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is.

Satan komt onmiddellijk om het Woord dat u gehoord, maar niet begrepen hebt, te stelen. Neem daarom de tijd om het Woord niet alleen te horen maar ook te overdenken, om zodoende meer als Jezus te worden.

Marcus 4:24 En Hij zei tegen hen: Let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden, en aan u die hoort, zal er meer bij gegeven worden.

Als u Gods Woord ontvangt, vraag dan ook om Gods zalving van openbaring en inzicht. Hou vast aan de waarheden die u leert. Daardoor onderhoudt u een hoog niveau van geloof en vertrouwen.

Psalm 119:105 Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Om Gods goddelijke plan voor uw leven te vervullen, moet u in staat zijn om leiding van Hem te ontvangen. Zijn geschreven Woord heeft het primaire doel om u te leiden naar Zijn perfecte wil. Zet u hart erop om Zijn Woord de finale autoriteit in uw leven te geven.

Psalm 119:165 Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok.

Als u Gods Woord het hoogste gezag geeft in uw leven, dan zult u ontdekken dat uw vrede toeneemt. Het Woord stopt alle argumenten en redeneringen. Gods vrede zal als een lijfwacht over u waken, u waarschuwen om geen tegen aanstoot te nemen of te gaan redetwisten met anderen. Op die manier beschermt u uzelf tegen aanvallen van de vijand.

Johannes 6:27 Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal ; want Hem heeft God de Vader verzegeld.

Natuurlijk voedsel houdt uw fysisch lichaam in stand. Gods Woord is geestelijk voedsel dat nooit vergaat. Neem er kennis van en pas het toe in uw leven.

Johannes 14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u ; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

De vrede die Jezus ons geeft is Zijn vrede, Zijn Shalom. Shalom betekent niet alleen vrede, maar ook “volledigheid, welzijn, welvaart, gezondheid, veiligheid ….”. Mediteer voortdurend over Gods Woord, zodat u nooit iets tekort komt of ergens gebrek aan hebt.

Galaten 1:11-12 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.

Het Woord van God wordt niet ontvangen door uw natuurlijk verstand, maar het wordt ontvangen door openbaring in uw geest. Openbaring is geopenbaarde kennis van God door Zijn Geest in uw geest. Als u het Woord leest, luister dan naar Gods stem, zodat Hij Zichzelf verder aan u kan openbaren, door de Schriftverzen heen.

Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Het Woord van God is een levend organisme. Wanneer het in uw geest wordt geïmplanteerd, zal het beginnen te wortelen en groeien en machtige resultaten gaan produceren in uw leven.

Mattheus 18:4 Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.

Verneder uzelf voor de Heer, door uw leven te onderwerpen aan Zijn Woord. Maak een kwaliteitsbeslissing om uw hart en gedachten met Hem overeen te stemmen.

2 Timotheüs 2:15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

Het bestuderen van Gods Woord is van vitaal belang voor uw geestelijke groei. Het is belangrijk dat u de Schrift begrijpt, zodat u het in de praktijk kunt brengen in uw dagelijks leven.

Filippenzen 4:8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

Een belangrijke sleutel tot een overwinnend Christelijk leven is om enkel gedachten in uw denken toe te laten, die in lijn zijn met Gods Woord. Het Woord is de standaard, de ijkmaat om uw gedachte te laten bepalen. Verwerp elke gedachte die ingaat tegen Gods Woord.

2 Petrus 1:2 AMPC Mag genade (Gods gunst) en vrede (dat is perfect welzijn, al de nodige dingen, alle geestelijke voorspoed, en vrijheid van angst en storende begeerten en morele conflicten) u vermenigvuldigd worden in [de volle, persoonlijke, precieze, en correcte] kennis van God en van Jezus onze Heer.

Als u er een prioriteit van maakt om God beter te leren kennen door Zijn Woord, dan positioneert u uzelf om Zijn overvloedige voorziening en gunst in uw leven te ervaren.

Johannes 8:31-32 SV Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Alleen maar kennis hebben van het Woord en weten wat het Woord zegt, is niet genoeg. Het Woord erkennen als de waarheid, het u eigen maken, het vasthouden en erbij blijven, belijden wat het Woord zegt, ondanks wat de omstandigheden of anderen zeggen, maakt dat u het Woord zult verstaan, God zal het u dieper openbaren en dat Woord zal u vrijmaken!

 

Naar boven

Naar Bijbelstudie

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3