HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

DAG 1: Begin een relatie met Yahweh

Het belangrijkste wat u als mens kunt doen, is een relatie beginnen met Yahweh. Ja, u kunt een persoonlijke relatie aangaan met de God Die alles geschapen heeft. Met de God Die liefde is. Wiens hart naar u uitgaat. Die naar u verlangt, meer dan u beseft.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16 HSV)

Misschien had u dit niet verwacht, maar God heeft u lief. Hij houdt van u, zelfs als u niet van Hem houdt. U kunt in de plaats van "de wereld" gerust uw naam invullen in dit gedeelte: "Want zo lief heeft God ... uw naam ... gehad...". Hij houdt van u, zelfs als u niet van uzelf houdt of als anderen niet van u houden. Hij heeft een plan en een bestemming voor u. Hij formeerde u in de moederschoot. Koning David schreef dit danklied onder inspiratie aan Zijn Schepper:

U weefde mij in de schoot van mijn moeder, u deed mij ontstaan. Ik dank u, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat u maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed. Ik was voor u niet verborgen toen ik in dat duister groeide, als in het binnenste van de aarde. U zag mij toen ik nog geen vorm had, en mijn dagen waren al vastgesteld, al geschreven in uw boek, voor er één enkele was aangebroken. (Psalm 139:16 GNB)

Net zoals bij David weefde Yahweh u in de schoot van uw moeder. Voordat uw ouders u zagen, zag Hij al uw vormloos begin. Het volgende bevestigde Yahweh aan de profeet Jesaja:

Ik, Yahweh, heb je gemaakt, je gevormd in de schoot van je moeder, ik ben het die je helpt... ‘Ik heb je vrijgekocht, je gevormd in de moederschoot. Ik ben Yahweh, ik heb alles gemaakt. Ik spande de hemel als een tent, ik zette de aarde vast, niemand hielp mij daarbij. (Jesaja 44:2, 24)

Net zoals Jesaja heeft Yahweh u vrijgekocht. Dat betekent dat u het eigendom was van iemand anders. Door de zondeval van Adam en Eva is het mensengeslacht in handen gevallen van Gods tegenstander, de duivel. Door Zijn Zoon Jezus naar de aarde te sturen en in uw plaats te laten boeten voor uw zonden, heeft Hij u vrijgekocht van alle gevolgen van die zondeval, ziekte inclusief. Het lichaam van Jezus werd geslagen, gestriemd, doorstoken en verwond en Zijn bloed dat vrijkwam was voor uw genezing.

Als u uw genezing door geloof wil ontvangen, heeft u Goddelijk geloof nodig. Jezus zei tegen Zijn discipelen: "Heb God-geloof" (Markus 11:22 vertaald naar de grondtekst). U heeft het Goddelijke soort van geloof nodig om te ontvangen waarin God heeft voorzien.

Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. (Lucas 18:27 HSV)

Het Goddelijk geloof zorgt ervoor dat het onmogelijke, mogelijk wordt. Ongeneeslijke ziekten worden genezen door Goddelijk geloof toe te passen.

Het Goede Nieuws is dat God Zijn geloof ter beschikking stelt ! Het is niet onbereikbaar, maar beschikbaar geworden door het offer van Jezus. U ontvangt de mate van Goddelijk geloof bij uw geestelijke wedergeboorte.

.... naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. (Romeinen 12:3 HSV)

Door uw wedergeboorte heeft God u de mate van Zijn geloof toebedeeld. Dat is Goed Nieuws! Ziet u het belang van een relatie met God? God heeft er alles aan gedaan om een relatie met u mogelijk te maken. Hij kwam in Jezus Christus naar deze aarde, Hij werd mens en nam de schuld van elk mens op Zich en betaalde de prijs, door te sterven aan het kruis.

Door de zondeval was er een onoverkomelijke breuk ontstaan, zonde werd doorgegeven van generatie op generatie. De zondige aard van de mens bracht scheiding met God (Jesaja 59:2). En omdat wij als mensen niet in staat waren om die kloof te overbruggen, is God Zelf naar de aarde gekomen. Hij heeft de straf voor de zonde van elk mens gedragen. Hij heeft Zijn bloed uitgestort tot vergeving van onze zonden (Matteüs 26:28).

Wat moet u doen om uw relatie met God te beginnen ? Vergeving vragen voor uw zonden en God vragen om u te reinigen met het bloed van Jezus.

Lees deze bijkomende artikelen:

Er is iets mis met deze wereld.

Hoe wedergeboren worden?

Heeft u al uw gratis ticket?

Wat nu uw geestelijk wedergeboren bent?

God is een gevend God, Hij had u zo lief dat Hij zelfs Zijn Enige Zoon in uw plaats liet sterven aan een kruis. God toonde Zijn liefde voor u met Woord en daad!

Gods liefde voor ons is hieraan duidelijk geworden: hij heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden om ons door hem het leven te geven. Liefde betekent niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en dat hij Zijn Zoon heeft gezonden als een boeteoffer voor onze zonden. (1 Johannes 4:9-10 GNB)

De Vader gaf Zijn eniggeboren Zoon en Jezus was bereid Zich als boeteoffer voor onze zonden te geven. Geen grotere liefde is er ooit op aarde getoond.

Neemt u het offer dat Jezus voor u bracht aan ?

Bidt het gebed voor redding en begin uw relatie met een liefhebbend God.

Ieder wedergeboren Christen krijgt van God de mate van geloof. Onze taak is om dit geloof in werking te zetten en te doen groeien. Hierdoor zijn alle dingen mogelijk!

.... alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Marcus 9:23 HSV)

Hoe gaan we dit Goddelijk geloof in ons laten toenemen ?

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. (Romeinen 10:17 NBG)

De Bijbel leert ons dat geloof komt door wat wij horen. Het geloof dat wij nodig hebben, om de genezing te ontvangen waarin God heeft voorzien, is Goddelijk geloof en dat komt door het horen van het Woord van God. Net als Paulus ga ik God danken voor het geloof dat in u zal toenemen.

Broeders, wij moeten altijd God voor u danken, omdat daar alle reden toe is. Want uw geloof wordt steeds sterker en de liefde die u voor elkaar hebt, neemt dag aan dag toe. (2 Thessalonissenzen 1:3 HB)

We willen u aanmoedigen om deze laatste zin hardop te lezen, zodat u begint met uw geloof op te bouwen en te versterken.

GEBED

"Hemelse Vader, ik wil U danken dat Uw geloof beschikbaar is voor iedereen die het offer van Jezus aanvaard heeft en Hem tot Heer heeft gemaakt. Ik dank U voor de mate van Uw geloof dat ik ontvangen heb. Het horen van Uw Woord, zal dit geloof doen groeien in mij en het onmogelijke mogelijk maken. Help mij om te ontvangen, wat U reeds door genade beschikbaar heeft gesteld, in Jezus Naam".

Lied: Ja, ik geloof in Jezus

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT