Dag 41: Hoe zit het met Paulus medewerkers ?

 
 

 

Trofimus - Epafroditus - Timotheüs

Nog een geopperde opmerking is dat Paulus enige van zijn medewerkers ziek moest achterlaten of dat hij Timotheüs de raad gaf om wijn te drinken voor zijn maag.

Trofimus

… Trofimus heb ik ziek achtergelaten te Milete. (2 Timotheüs 4:20 NBG)

We zagen in Handelingen 19:11-12 dat God buitengewone krachten deed door de handen van Paulus, waarom dan niet voor Trofimus, daar Paulus hem ziek moest achterlaten? Zoals we reeds besproken hebben, kan een genezing zich onmiddellijk voltrekken of een genezingsproces zijn. Trofimus valt onder de laatste categorie, hij is niet ziek gebleven, want in Handelingen 21:29 lezen we dat hij later Paulus vergezeld op zijn laatste reis naar Jeruzalem.

Epafroditus

Maar ik achtte het noodzakelijk, Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die uw afgevaardigde was om mij te helpen in hetgeen ik nodig had. Immers, hij was vol verlangen naar u allen en ook in zorg, omdat gij gehoord hadt, dat hij ziek was. Hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft Zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Ik zend hem dan met te meer spoed, opdat gij, als gij hem ziet, u weer verblijden moogt en ik minder zorg moge hebben. Ontvangt hem dan in de Here met alle blijdschap en houdt mannen zoals hij in ere. Want om het werk van Christus is hij de dood nabijgekomen en hij heeft zijn leven gewaagd om aan te vullen wat nog aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. (Filippenzen 2:25-30 NBG)

Van Epafroditus werd gezegd dat hij ziek was geweest en om het werk van Christus de dood nabij was geweest. Ook Epafroditus werd vervolgd, hij waagde zijn leven om Paulus te helpen. Daarom noemt Paulus hem mijn “medestrijder”. Er staat wel nadrukkelijk bij dat God Epafroditus niet aan zijn lot heeft overgelaten, “maar God heeft Zich over hem ontfermd” ! En dit konden de Filippenzen met hun eigen ogen zien, daar Paulus hem terugstuurt, zodat ze zich konden verblijden over zijn herstel.

Timotheüs

Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden. (1 Timotheüs 5:23 NBG)

Timotheüs was iemand die veel op reis was. Het zou best kunnen dat hij last had van het water, dat niet overal hygiënisch was. Zij die zelfs vandaag veel reizen kunnen daar ook last van krijgen (toeristica). De raad aan Timotheüs kunnen we zien als een richtlijn om voorzichtig zijn met water te drinken in het buitenland en het af en toe te vervangen met wijn. Ook hij moest leren om door geloof gezond te blijven.

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: …zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. ( Mark us 16:17-18 NBG)

Het is niet omdat we in de Bijbel lezen dat Christenen ziek zijn geweest, dat het Gods wil is dat ze ziek waren. We hebben gezien dat God Zich over hen ontfermde en hen genas. We kunnen dus Paulus nog zijn medewerkers als excuus gebruiken om ziek te blijven. Dit is niet wat het Nieuwe Verbond ons leert. Bouw uw geloof op het Woord van God en niet op ervaringen van mensen. Vernieuw uw denken met Gods Woord en ontvang de genezing waarin God reeds voorzien heeft!

 

GENEZING BEHOORT U TOE !

TERUG

 

Jezus is Heer!

   

© Jezus Heer gemeenschap vzw