JEZUS UW GENEZING !

Dag 1: Begin een relatie met God

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16 HSV)

Het belangrijkste wat u als mens kunt doen, is een relatie beginnen met de Almachtige God, uw Schepper. Hij formeerde u in de moederschoot (Jesaja 44:2, 24). Dit is niet alleen belangrijk voor uw eeuwige redding, maar ook voor uw leven nu op aarde.

Als u uw genezing door geloof wil ontvangen, heeft u Goddelijk geloof nodig. Jezus zei tegen Zijn discipelen: "Heb God geloof" (Markus 11:22 vertaald naar de grondtekst). U heeft het Goddelijke soort van geloof nodig om te ontvangen waarin God heeft voorzien.

Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. (Lucas 18:27 HSV)

Het Goddelijk geloof zorgt ervoor dat het onmogelijke, mogelijk wordt. Ongeneeslijke ziekte worden genezen door Goddelijk geloof toe te passen.

Het Goede Nieuws is dat God Zijn geloof ter beschikking stelt ! Het is niet onbereikbaar, maar beschikbaar geworden door het offer van Jezus. U ontvangt de mate van Goddelijk geloof bij uw geestelijke wedergeboorte.

.... naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. (Romeinen 12:3 HSV)

Door uw wedergeboorte heeft God u de mate van Zijn geloof toebedeeld. Dat is Goed Nieuws! Ziet u het belang van een relatie met God? God heeft er alles aan gedaan om een relatie met u mogelijk te maken. Hij kwam in Jezus Christus naar deze aarde, Hij werd mens en nam de schuld van elk mens op Zich en betaalde de prijs, door te sterven aan het kruis.

Door de zondeval was er een onoverkomelijke breuk ontstaan, zonde werd doorgegeven van generatie op generatie. De zondige aard van de mens bracht scheiding met God (Jesaja 59:2). En omdat wij als mensen niet in staat waren om die kloof te overbruggen, is God Zelf naar de aarde gekomen. Hij heeft de straf voor de zonde van elk mens gedragen. Hij heeft Zijn bloed uitgestort tot vergeving van onze zonden (Matteüs 26:28).

Wat moet u doen om uw relatie met God te beginnen ? Vergeving vragen voor uw zonden en God vragen om u te reinigen met het bloed van Jezus.

Lees deze bijkomende artikelen:

Er is iets mis met deze wereld.

Hoe wedergeboren worden?

Heeft u al uw gratis ticket?

Wat nu uw geestelijk wedergeboren bent?

God is een gevend God, Hij had u zo lief dat Hij zelfs Zijn Enige Zoon in uw plaats liet sterven aan een kruis. God toonde Zijn liefde voor u met Woord en daad!

Gods liefde voor ons is hieraan duidelijk geworden: hij heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden om ons door hem het leven te geven. Liefde betekent niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en dat hij Zijn Zoon heeft gezonden als een boeteoffer voor onze zonden. (1 Johannes 4:9-10 GNB)

De Vader gaf Zijn eniggeboren Zoon en Jezus was bereid Zich als boeteoffer voor onze zonden te geven. Geen grotere liefde is er ooit op aarde getoond.

Neemt u het offer dat Jezus voor u bracht aan ?

Bidt het gebed voor redding en begin uw relatie met een liefhebbend God.

Ieder wedergeboren Christen krijgt van God de mate van geloof. Onze taak is om dit geloof in werking te zetten en te doen groeien. Hierdoor zijn alle dingen mogelijk!

.... alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Marcus 9:23 HSV)

Hoe gaan we dit Goddelijk geloof in ons laten toenemen ?

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. (Romeinen 10:17 NBG)

De Bijbel leert ons dat geloof komt door wat wij horen. Het geloof dat wij nodig hebben, om de genezing te ontvangen waarin God heeft voorzien, is Goddelijk geloof en dat komt door het horen van het Woord van God.

Net als Paulus ga ik God danken voor het geloof dat in u zal toenemen.

Broeders, wij moeten altijd God voor u danken, omdat daar alle reden toe is. Want uw geloof wordt steeds sterker en de liefde die u voor elkaar hebt, neemt dag aan dag toe. (2 Thessalonissenzen 1:3 HB)

We willen u aanmoedigen om deze laatste zin hardop te lezen, zodat u begint met uw geloof op te bouwen en te versterken.

GEBED

"Hemelse Vader, ik wil U danken dat Uw geloof beschikbaar is voor iedereen die het offer van Jezus aanvaard heeft en Hem tot Heer heeft gemaakt. Ik dank U voor de mate van Uw geloof dat ik ontvangen heb. Het horen van Uw Woord, zal dit geloof doen groeien in mij en het onmogelijke mogelijk maken. Help mij om te ontvangen, wat U reeds door genade beschikbaar heeft gesteld, in Jezus Naam".

© Terebinten der gerechtigheid