JEZUS UW GENEZING !

Dag 10: Genees door uw denken te vernieuwen
naar de inwendige geest

Gij hebt toch van Hem gehoord, en zijt in Hem onderwezen, wat de waarheid in Jesus is: met betrekking tot uw vroeger gedrag moet gij den ouden mens afleggen, die door bedriegelijke begeerten te gronde gaat; gij moet u vernieuwen naar de inwendige geest; gij moet den nieuwen mens aantrekken , die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. ( Efeziërs 4:21-24 CAN)

God heeft een groot wonder in u gedaan. Hij heeft uw geest compleet vernieuwd. U bent geestelijk een nieuw mens geworden. Ontdek uw nieuwe ik, die naar Gods beeld geschapen is. Christus is, met Zijn Geest, woning in u komen maken. Naarmate u meer hoort over Jezus en in Hem wordt onderwezen, zult u ontdekken “wat de waarheid in Jezus is”. U bent geestelijk één geworden met Hem (1 Korintiërs 6:17). Als u de waarheid in Jezus ontdekt, dan zult u de Waarheid Die zich in uw vernieuwde geest bevindt, ook gaan ontdekken. We hebben al gezien dat genezing zich reeds in onze wedergeboren geest bevind. Want God Die in ons woont is genezing.

“Gij moet u vernieuwen NAAR de inwendige geest”. Paulus geeft hier de opdracht om u te vernieuwen overeenkomstig wat er in uw wedergeboren geest gebeurd is. U bent geestelijk een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17), uit God geboren (1 Johannes 5:1). Wat er in uw geest gebeurd is zou zich moeten verder zetten in uw ziel en lichaam. Genezing is in uw geest aanwezig, het punt is om deze genezing over te brengen naar uw lichaam. Hoe we dit doen gaan we verder ontdekken!

Als u de tekening hiernaast bekijkt, ziet u weer de driedelige mens, met bovenaan de inwendige of wedergeboren geest, waarin uw genezing zich bevind. De middelste cirkel staat symbool voor uw ziel, waar uw denken inzit.

Uw ziel zit tussen uw inwendige geest en uw lichaam (de derde cirkel) in. Wil de genezing die zich in uw geest bevindt uw lichaam bereiken, moet het eerst langs uw ziel passeren. Uw ziel speelt dus een belangrijke rol in uw genezingsproces en uw denken de hoofdrol. Uw denken moet vernieuwd worden of in lijn komen met de waarheid, de verandering die in uw geest heeft plaatsgevonden.

Ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. (Jacobus 1:21 HSV)

Het is aan u om het Woord van God met zachtmoedigheid te ontvangen. Sta open voor verandering en aanvaardt wat God zegt in Zijn Woord. Stel u nederig op en wees bereidt om uw denken aan te passen aan Gods denken.

Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten . (Jesaja 55:8-9 NBG)

God denkt duidelijk anders. Hoe Hij denkt, ontdekken we aan de Woorden die Hij gesproken heeft. U ontdekt wat u denkt en gelooft aan de woorden die uit uw mond komen. Wat u werkelijk denkt en gelooft uit zich het duidelijkst in crisis situaties. Dan komt u te weten wat u echt in uw hart denkt en gelooft, door naar uzelf te luisteren. Vraag u dan af of dat wat u echt denkt, overeenkomt met wat God denkt en zegt in Zijn Woord.

God heeft hogere gedachten en hogere wegen. Hij denkt en doet het op andere manieren, die voor ons als mens soms ongewoon zijn. Misschien denkt u: Hoe kan ik nu mijn genezing ontvangen door mijn denken te vernieuwen ? Vertrouw gewoon op Hem en doe wat Hij zegt. Een uitwendige verandering wordt meestal vooraf gegaan door een innerlijke verandering.

Leg uw oude manier van denken en doen af, als een oud kledingstuk en trek Gods manier van denken en doen aan, zoals u een nieuw kledingstuk aantrekt. Uw denken moet geherprogrammeerd worden, net zoals u een nieuw besturingssysteem voor uw computer zou installeren.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechter hand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn . (Kolossenzen 3:1-2 HSV)

Als u dan opgewekt bent met Christus [in een nieuw leven, delend in Zijn opstanding uit de dood] richt u dan op en zoek naar de [rijke; eeuwige schatten] die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. En zet uw gedachten op wat boven (de hogere dingen) is en blijf erop gericht , en niet op de dingen die op de aarde zijn. (Kolossenzen 3:1-2 AMP)

Als u alleen maar kijkt naar de aardse dingen, naar wat er om u heen gebeurd, wat u kunt waarnemen of wat u in uw lichaam voelt, dan ziet u niet wat God voor u gedaan heeft. U kunt niet naar twee dingen te gelijk kijken die tegen over elkaar staan. U kunt niet naar beneden kijken en tegelijkertijd naar boven.

Hou uw gedachten daarom gericht op de hogere, goddelijke dingen en blijf er op gericht ! Hoe richt u zich naar boven ? God en Zijn Woord zijn één (Johannes 1:1). Door uw denken te vullen met Gods Woord, richt u uw aandacht op Hem, op Zijn hogere gedachten en wegen.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. (Filippenzen 4:6-8 HSV)

Vertel God wat u bezig houdt en leg het in Zijn handen. Ga Hem reeds danken, want Hij zal voor een uitkomst zorgen. Vertrouw op Zijn goedheid en genade. Laat Gods vrede uw hart en gemoed vullen en kom in Zijn rust. Paulus vertelt u waarmee u uw denken moet vullen. Vul uw gedachten met al wat waar is. Gods Woord is de waarheid (Johannes 17:17). Er staat nergens dat u uw gedachten moet vullen met zorgen en bekommernissen. God geeft u een hoopvolle toekomst. Wat Hij voor u wil is goed, aangenaam en volmaakt. Vervang hopeloze gedachten met gedachten van hoop uit Zijn Woord, de Bijbel.

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. (Jeremia 29:11 NBG)

Spendeer tijd in de Bijbel en lees speciaal de gedeelten die spreken over genezing. Ga verder met het lezen en herlezen van dit boekje over genezing en ga erover nadenken, neem het diep in u op, absorbeer het, leef erin, maak het u eigen, totdat u in uw hart overtuigd bent van de waarheid van Gods Woord.

Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. (Johannes 15:7 NBG)

Hij gaf Zijn volmaakte Zoon opdat u Zijn volmaaktheid zou kunnen ontvangen. Als u God beter leert kennen, zal het steeds beter met u gaan. Naarmate u Zijn wil voor uw leven ontdekt, aanneemt en gelooft, zult u dit zelf gaan ervaren. God houdt van u en heeft het beste met u voor, vertrouw Hem !

Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd. (2 Timotheüs 3:14 NBG)

Uw verstand moet overtuigd worden van de waarheid van Gods Woord, zodat het overeenstemt met de waarheid die reeds in uw wedergeboren geest aanwezig is. Uw denken vernieuwen is een proces en een belangrijke stap naar een geweldige relatie met God.

Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat. (3 Johannes 1:2 NBG)

Ook de apostel Johannes zegt het heel duidelijk: Als het uw ziel (uw denken) welgaat, zal het u ook in alles welgaan, ook uw gezondheid! Opnieuw wordt het belang van een vernieuwd denken aangebracht. Een denken dat in overeenstemming is met wat God zegt, in lijn is met de waarheid die reeds in uw geest aanwezig is. En als uw geest en ziel overeenstemmen, dan is er een meerderheid en dan moet uw lichaam instemmen! God heeft u in ALLES gezegend: uw gezondheid, uw vrede en innerlijke rust, uw welzijn, uw welvaart, uw huwelijk en gezin, uw werk ...alles sluit niets uit.

Als er één gebed is dat duidelijk maakt, dat God wil dat het u wel gaat, IN ALLES en u GEZOND bent, is het dit gebed wel. Een gebed vanuit het hart van God. Het staat niet ter discussie, het is duidelijk: God wil dat u gezond bent en dat het u in ALLES goed gaat.

Spreek het Woord

"God wil dat het mij goed gaat en dat ik genezen ben ! Dat wil Hij voor mij, dat staat duidelijk in Zijn Woord!"

 

TERUG

© Terebinten der gerechtigheid

VERVOLG