JEZUS UW GENEZING !

Dag 14: Jezus de "JA" en "AMEN" van God!

Wat Hij zegt, doet Hij. Hij maakt al Gods beloften waar, hoeveel het er ook zijn. En OMDAT HIJ GODS 'JA' IS, worden wij gedrongen daar ‘amen' op te zeggen, tot eer van God. (2 Korintiërs 2:20 HB)

Jezus is Gods "Ja" ! In het Oude Testament vinden we vele beloften terug die God zei dat Hij zou vervullen door Zijn Zoon naar de aarde te sturen. Doordat Jezus naar de aarde gekomen is, is elke belofte vervuld. ELKE BELOFTE van God is in en door Christus Jezus 2000 jaar geleden vervuld.

Elke belofte is JA en AMEN door Jezus Christus. 'Amen' wil zeggen: 'het zij zo'.

Het woord “Amen” is een woord, dat zowat in elke taal hetzelfde betekent. Het is het meest gebruikte universele woord. Het is afkomstig en afgeleid van het Hebreeuwse woord “amam” (Strongs H 539 ). Dit woord betekent: “geloven, bevestigen, zeker, trouw zijn”. Jezus is niet allen de “Ja” van God, maar Hij is ook de AMEN! Heel eenvoudig gesteld is geloven “Amen” zeggen op wat God zegt !

En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de AMEN, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods… (Openbaring 3:14)

Als u een belofte van God tegenkomt in Zijn Woord, zeg dan: “Amen, deze belofte geldt ook voor mij. Jezus, de Grote AMEN heeft de vervulling van deze belofte mogelijk gemaakt voor mij. Daar zeg ik Amen op” !

Als u “Amen” zegt op een belofte, dan stemt u in met God. U bevestigt dat u gelooft en zeker bent, dat Hij trouw is aan Zijn Woord. Alhoewel het misschien nog niet zichtbaar of tastbaar is in uw leven, toch weet u dat Gods Woord waar is.

Aan het kruis vergoot Hij Zijn bloed, tot VERGEVING van de zonde van ELK mens. Alvorens Jezus aan het kruis ging, werd Hem een doornenkroon op Zijn Hoofd gezet en werd Zijn lichaam open gereten door stukjes ijzer verwerkt in een zweep. Hij nam elke ziekte op Zich en stortte Zijn bloed uit, voor onze genezing (1 Petrus 2:24). In het Evangelie van Mattheus lezen we hoe Jezus Gods belofte vervulde:

Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. (Mattheus 8:16-17 NBG)

Twee duizend jaar geleden heeft Jezus reeds de prijs betaald voor uw genezing. Door de zondeval was er ziekte gekomen. Jezus heeft Zijn bloed uitgestort niet alleen tot vergeving van onze zonde, maar ook voor genezing van ons lichaam. Voor onze genezing is reeds betaald en voorzien. Genezing behoort u toe! Aan het kruis werd Hij arm opdat wij rijk zouden zijn (2 Korintiers 8:9).

Elke belofte is JA en AMEN door Jezus Christus. 'Amen' wil zeggen: 'het zij zo'. Geen enkele belofte moet nog vervuld worden, ze zijn reeds vervuld in Hem. God belooft niet langer genezing, Hij heeft al in genezing voorzien, 2000 jaar geleden. Door uw geestelijke wedergeboorte is Hij woning komen maken in uw geest, daardoor is Genezing reeds aanwezig in uw geest Alles wat u moet doen is die genezing door geloof in ontvangst nemen voor uw lichaam. Want door Zijn striemen bent u genezen!

Als u naar God komt en u vraagt om genezing, dan heeft Hij al lang 'Ja' gezegd in Jezus. Uw lichaam hoeft niet langer ziekte te dragen, Jezus droeg uw ziekte 2000 jaar geleden ! Zeg daar met God "Amen" op !

God heeft Zijn “JA” Woord gegeven, waar Hij op wacht is uw ja-woord.

"Hemelse Vader, ik dank dat genezing niet langer een belofte is, maar een waarheid. Er is reeds in mijn genezing voorzien, 2000 jaar geleden, de prijs is betaald. U biedt het mij aan als een geschenk. Door geloof ontvang ik nù mijn genezing. Ik dank u ervoor in Jezus Naam. Amen! "

 

TERUG

© Terebinten der gerechtigheid

VERVOLG