JEZUS UW GENEZING !

Dag 2: Gelooft u dat God kan genezen?

En terwijl Jezus vandaar verder ging , volgden Hem twee blinden, al roepende en zeggende: Heb medelijden met ons, Zoon van David! En toen Hij het huis was binnengegaan, kwamen de blinden tot Hem, en Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dit doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Here. Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof. En hun ogen gingen open. Matteüs 9:27-30 NBG

Miljoenen mensen vandaag geloven dat God kan genezen. Dat is een eerste belangrijke stap naar genezing toe. Toen Jezus hier op aarde was, genas Hij mensen. Het nieuws dat Jezus zieken genas, verspreidde zich over het hele land en ver daar buiten.

Door het horen van het nieuws dat Jezus zieken genas, gingen mensen geloven. Geloof voor genezing komt door het horen van woorden en gesprekken over genezing. Mensen kwamen naar Hem toe om genezen te worden. Zo ook deze 2 blinden.

Jezus stelde hen de vraag of ZIJ geloofden dat Hij hen kon genezen. Als wij de bediening van Jezus bestuderen, dan zien we dat Hij steeds aan mensen vraagt wat ze zelf geloven. Jezus kwam mensen tegemoet op hun niveau van geloof. Hun antwoord maakte duidelijk of ze in de positie waren om hun genezing door geloof te ontvangen.

Deze 2 mannen geloofden dat Jezus bij machte was hun blinde ogen te openen. HUN geloof - wat zij zelf geloofden - , vond Jezus heel belangrijk, daarom vraagt Hij er ook naar. Zij genazen niet omdat Jezus geloofde, zij ontvingen hun genezing door hun geloof!

Zij wisten wie Jezus was, zij noemde Hem "Zoon van David". Daarmee erkenden en geloofden ze, dat Hij de langverwachtte Messias was, Gods Gezalfde. De man Die Zijn volk zou komen redden en genezen.

Toen Jezus hoorde dat ze geloofden, raakte Hij hun ogen aan en zei: "U geschiede naar uw geloof". Wat gebeurde er met hen? Hun ogen gingen open, want dat was precies wat ZIJ geloofden.

Waar hebt u geloof voor ? U geschiede naar UW geloof ! Als u vandaag nog niet het geloof hebt om uzelf genezen en gezond te zien, wees dan niet teleurgesteld, maar blijf Gods Woord over genezing horen. Geloof voor genezing komt door het horen van het Woord van genezing.

Blijf op Jezus zien, Hij is de Auteur en de Voltooier van uw geloof (Hebreeën 12:2 zie Strongs). Hij is het antwoord op alles wat u nodig heeft. Hij woont in u en Zijn geloof staat ter uwer beschikking.

Als u Jezus nog niet kent, ga dan naar: Jezus redt.

Als u Jezus beter wil leren kennen, ga dan naar: Kent u Jezus? Zoek de vermeldde Bijbelverzen op, zodat u meer van Zijn grootheid ontdekt en wie Hij voor u wil zijn.

Het belangrijkste wat een mens in zijn leven kan doen is een relatie met God beginnen door het offer van Jezus Christus te aanvaarden. De vraag dat God, de Formeerder van de mens, kan genezen, is eigenlijk hetzelfde als de vraag stellen of Albert Einstein, één van de grootste wiskundige die ooit geleefd heeft, zou weten hoeveel 1+1 is. Die vraag stel je gewoon niet, omdat ze zo absurd is.

Ach, Heere HEERE! Zie, Gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt, door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekten arm; geen ding is U te wonderlijk. (Jeremiah 32:17 NBG)

God heeft niet alleen de mens geschapen, maar is Schepper van alles. Van het kleinste leven, waarvoor een microscoop voor nodig is om het te ontdekken, tot een telelens die nodig is om het universum mee af te speuren.

Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn ? Te bestemder tijd, over een jaar, zal Ik tot u wederkeren, en Sara zal een zoon hebben. (Genesis 18:14 GNB)

God is nog steeds dezelfde God van wonderen, die doen verwonderen. Als God mensen op hoogbejaarde leeftijd nog vruchtbaar kan maken, is Hij ook in staat om dat wonder in u te doen, dat u nodig hebt. Dat wat verstorven is, kan God weer tot leven brengen! Hij is nog steeds een scheppend God. Uit klei formeerde Hij de mens en blies er Zijn levensadem in.

Stel de almacht en wat God kan doen, voor u niet in vraag. Zou er iets te wonderlijk zijn voor Hem die u geschapen heeft, uw Maker?

Wie hield de oceanen in Zijn hand en mat de hemelen af met Zijn staf? Wie kent het gewicht van de aarde en weegt de heuvels en de bergen? God troont boven het rond van de aarde. Voor Hem zijn haar bewoners als sprinkhanen. Hij hangt de hemelen op als gordijnen en maakt daarvan Zijn tent. " Met wie wilt u Mij vergelijken? Wie is aan Mij gelijk?" vraagt de Heilige. Kijk omhoog naar de hemelen ! Wie maakte al deze sterren? Als een herder die zijn schapen leidt, ze bij hun namen roept en telt om te zien of er niet één verdwaald is, zo gaat God om met de sterren en planeten! Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht. Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de HERE hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden; zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden; zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken. (Jesaja 40: 12,22,25,26,29-31 HB)

Stel de Almacht van God niet in vraag. Niets is te moeilijk voor Hem. Beperk Hem niet! Vraag Hem dat wonder in en voor u te doen.

Neem vandaag een eerste beslissing om te geloven dat God kan genezen. God kan ook u genezen! De waarheid is dat Hij reeds heeft voorzien in uw genezing (hoe dit gebeurd is zullen we gaan ontdekken)

PROCLAMEER:

"Ik ben een kind van God en ik geloof dat God mij kan genezen!"

TERUG

© Terebinten der gerechtigheid

VERVOLG