JEZUS UW GENEZING !

Dag 23: De onzichtbare wereld is meer werkelijkheid
dan de zichtbare wereld


Door het geloof weten wij dat het heelal door een woord van God gemaakt is; dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen. (Hebreeën 11:3 HB)

Door het geloof verstaan wij, dat de werelddoor het Woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. NBG


De zichtbare wereld is ontstaan of voortgekomen uit de onzichtbare wereld. Alles om u heen heeft zijn oorsprong in de onzichtbare wereld. Alles wat u kunt waarnemen met uw zintuigen, is ontstaan uit de onzichtbare wereld. De onzichtbare wereld was er eerst en daarna pas de zichtbare wereld.

Eerst komen dingen tot stand in de geestelijke wereld, alvorens ze zichtbaar zijn in de natuurlijke wereld. De onzichtbare wereld is reëler dan de zichtbare wereld. Als de zichtbare wereld voortgekomen is uit de onzichtbare wereld, dan is de onzichtbare wereld belangrijker - van een hogere orde - dan de zichtbare wereld.

Kijk eens naar bovenstaande foto: de wolken worden gereflecteerd op het water. Iemand zou kunnen zeggen: "Kijk daar heb je wolken," daarbij wijzend naar de wolken in het water. Gedeeltelijk is dat waar, het is een weerspiegeling van de wolken, maar ze zijn niet de echte wolken. Zo is dat wat we op de aarde zien een reflectie, een weerspiegeling van de onzichtbare wereld. De echte wereld, de oorspronkelijke wereld is de onzichtbare wereld. Wat we vandaag in de natuurlijke of zichtbare wereld zien, is een reflectie van wat er zich afspeelt in de geestelijke of onzichtbare wereld.

Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. (Hebreeën 11:3 HSV)

De dingen die men ziet, zijn oorspronkelijk voortgekomen uit de onzichtbare wereld. Het wil niet zeggen omdat we dingen niet kunnen zien of waarnemen met onze zintuigen, dat ze niet bestaan. Radiogolven kunnen niet met onze zintuigen waargenomen worden, alhoewel we omringd zijn met radiogolven. Met de juiste instrumenten kan men deze onzichtbare golven wel zichtbaar en hoorbaar maken. Zo zijn er in de onzichtbare wereld dingen aanwezig, die alhoewel ze er zijn, niet zichtbaar of waarneembaar zijn met onze natuurlijke zintuigen.

Hoe weten wij en kunnen wij zien wat er zich in de onzichtbare wereld bevindt? In de eerste plaats spreekt de Bijbel erover, zodat we er weet van hebben. Daarnaast hebben we de openbaring van Gods Geest. Door uw geestelijke wedergeboorte, ontvangt u het geloof waardoor u de dingen, die zich in Gods hemels, onzichtbare rijk bevinden, kunt zien.

“Door geloof verstaan wij…” (Hebreeën 11:3 NBG). Het woord voor weten of verstaan hier komt van het Griekse woord: "no'eo" en betekent ondermeer: "in de geest bemerken, bespeuren, begrijpen, inzien, voorstellen". U zou geloof het zesde zintuig kunnen noemen waarmee u in de geestelijke wereld dingen of personen, kunt bemerken, bespeuren, voorstellen of geestelijk inzicht krijgt.

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. (Johannes 3:3,5 NBG)

Iemand die niet wedergeboren is kan de dingen van Gods Koninkrijk niet zien noch binnengaan. Jezus spreekt hier ook over Gods Koninkrijk INGAAN. In het Grieks betekent dit ook IN BEZIT nemen. EERST moeten we het Koninkrijk en al Zijn zegeningen ZIEN en zodat we ze ook in bezit kunnen nemen. Daarom is het ook zo belangrijk kennis te hebben van Gods wil. Gods wil vinden in Zijn Woord, de Bijbel. Maak dit gebed van Paulus voor de Kolossenzen tot een persoonlijk gebed.

Hemelse Vader ik bid dat ik vervuld mag worden met de juiste en nauwkeurige kennis van Uw wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat ik waardig mag wandelen en U in alles mag behagen, in elk goed werk vrucht draag en groei in de juiste en nauwkeurige kennis van U, terwijl ik met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Uw heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij dank ik U Vader, U heeft mij bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. U heeft mij getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Uwer liefde. (naar Kolossenzen 1:9-13 HSV)

Zoals we reeds gezien hebben is genezing Gods wil voor u. Krijg hierover de juiste en nauwkeurige kennis, zodat u hiervan doordrongen bent. In het licht van Gods Woord ontdekt u uw erfenis, wat Jezus voor u gedaan heeft. God heeft u bekwaam gemaakt om er deel aan hebben. Denk niet dat het niet voor u weggelegd is. God HEEFT u bekwaam gemaakt!

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, DIE ONS GEZEGEND HEEFT MET ALLE GEESTELIJKE ZEGEN IN DE HEMELSE GEWESTEN IN CHRISTUS. (Efeziers 1:3 HSV)

God HEEFT u gezegend met ALLE geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. In uw geest – waar Christus woont – bent u gezegend met ALLE geestelijke zegen. Het Goede Nieuws is dat God ook Zijn geloof aan u heeft gegeven, om al Zijn zegeningen – inclusief uw genezing - in bezit te kunnen nemen en Hij openbaart u in Zijn Woord, hoe u dat kunt doen. Hoe u de genezing die in uw geest reeds aanwezig is, kunt laten manifesteren in uw lichaam.

De niet wedergeboren mens of de natuurlijke mens, gaat alleen maar af en leeft alleen naar wat zijn 5 zintuigen hem vertellen. Daardoor is hij geestelijk gehandicapt, schiet hij tekort en begrijpt hij niets van de geestelijke goddelijke wereld. Hij kan dat ook niet omdat hij geestelijk van God gescheiden is. Hij is geestelijk dood (Efeziërs 2:1).

1 Korintiërs 2:14 Maar iemand die niet gelovig is (de natuurlijke mens) heeft geen oog voor wat de Geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is. (HB)

Een ongelovige begrijpt niets van de geestelijke waarheden, het is dwaasheid voor hem. Een niet geestelijk wedergeboren mens kan Gods Koninkrijk niet zien. Sommige dingen lijken hem dwaas. Geestelijke dingen kunnen niet door het natuurlijke verstand gevat worden.

Iemand die geloof heeft, heeft geen uitleg nodig.
Voor iemand die geen geloof heeft, is geen uitleg mogelijk.
St. Thomas Aquinas

Voor iemand die wedergeboren is, is dit compleet anders. In zijn geest is iets gebeurd. Zijn geest die voorheen geestelijk dood was, afgesneden was van God, is wedergeboren door de inwoning van Gods Geest. Hij is geestelijk, een totaal nieuwe schepping. God plaatste hem geestelijk in Christus.

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, ZIE, het nieuwe is gekomen. (2 Korintiërs 5:17 NBG)

In Christus bent u een nieuwe schepping! Geestelijk bent u opnieuw geschapen. In het Grieks worden hier woorden gebruikt die ernaar verwijzen dat u de eigendom bent geworden van uw Maker. Toen God uw geest herschiep, bent u Zijn eigendom geworden, u bent deel geworden van Hem ! Klaargemaakt voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en voor Zijn Koninkrijk !

ZIE, HET NIEUWE IS GEKOMEN ! Het woord “zie” staat hier in de gebiedende wijze, er op duidend dat we het extra aandacht moeten geven. En alhoewel Jezus zei dat het Koninkrijk van God niet waarneembaar is met de natuurlijke zintuigen, is het wel waarneembaar met onze geestelijke zintuigen. Het nieuwe IS gekomen, uw genezing inclusief !

Nu hebben we niet de geest [die behoort tot] de wereld ontvangen, maar de [Heilige] Geest die uit God is, [gegeven aan ons] opdat wij zouden realiseren en bevatten en waarderen de gaven van Gods gunst en zegen die God zo vrij en rijkelijk aan ons geschonken heeft. (1 Korintiërs 2:12 AMP)

Gods Geest openbaart wat God in genade rijkelijk aan u geschonken heeft. Gods Geest verbergt geen dingen voor u, maar toont Gods gaven van gunst en zegen aan u. Het is aan elk wedergeboren Christen om zich dit te realiseren (te beseffen wat er in zijn geest gebeurd is), te bevatten (geestelijk te pakken) en te waarderen (God er voor te danken).

Het is goed om hier even bij stil te staan en tijd te maken, te mediteren over de geweldige dingen die God voor u en in u gedaan heeft. Toen u geestelijk wedergeboren werd, is er iets groots in u gebeurd, iets wat niet met woorden te omschrijven is, maar geestelijk moet gepakt worden. Bidt dit gebed:

“Hemelse Vader, help mij te beseffen wat er bij mijn geestelijke wedergeboorte in mijn geest gebeurd is. Help mij dit te vatten en te waarderen. Open mijn geestelijke ogen en oren voor Uw Koninkrijk, zodat ik het kan binnengaan en kan genieten van het overvloedige leven in Christus”.

Wij realiseren ons eerst wat er in de geestelijke wereld gebeurd is, om het later realiteit zien te worden in de natuurlijke wereld ! Hoeveel wedergeboren Christenen nemen de zegeningen en gunsten van Gods Koninkrijk in bezit ? Hoeveel Christenen zijn zich geestelijk bewust dat ze tot een ander Koninkrijk behoren en zijn dit Koninkrijk binnengegaan om te genieten van al Gods gaven van gunst en zegen ?

Als u meer wil ontdekken van de onzichtbare wereld en hoe u de dingen die zich in de onzichtbare wereld bevinden, zichtbaar kunt maken, ga dan verder met deze studie over geloof.

"Hemelse Vader, dank U wel, dat ik mag inzien dat er een geestelijke wereld is, waaruit alles zijn oorsprong heeft. Dat de zichtbare wereld ontstaan is uit de onzichtbare wereld. Dank U Heilige Geest dat U mij toegang en inzicht geeft tot deze geestelijke wereld. Help mij om dingen waar te nemen en te doorgronden in Jezus Naam".

GENEZING BEHOORT U TOE !
JEZUS BETAALDE ERVOOR
!

TERUG

© Terebinten der gerechtigheid

VERVOLG