JEZUS UW GENEZING !

Dag 3: Wil God mij wel genezen?

En een melaatse kwam tot Hem, die voor Hem op de knieen viel, en smekende tot Hem zeide: Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: IK WIL HET, word rein! En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd rein. (Marcus 1:40-42 NBG)

Deze melaatse wist dat Jezus KON genezen, maar hij zat met de vraag of Jezus HEM wel WILDE genezen. Om het antwoord op die vraag te weten, ging hij naar de juiste persoon, naar Jezus Zelf en zei: "Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen."

Zolang deze melaatse met de vraag zat of Jezus hem wel wou genezen, genas hij niet. U kunt stervende zijn en volledig overtuigd zijn dat God kan genezen, maar zolang u nog met de vraag zit of God u wel wil genezen, zult u niet genezen. Begrijpt u dit?

Miljoenen mensen geloven in Jezus en worstelen met lichamelijke problemen en zouden graag genezen. Ze liggen op het ziektebed en bidden tot God: “Heer, ik geloof dat U mij kunt genezen, als het Uw wil is?” Of anderen bidden voor iemand die ziek is tot God: “Als het U wil is, wil U dan (naam van de zieke) genezen?” Dit duidt erop dat mensen niet zeker zijn dat God hun of anderen wel wil genezen.

Misschien heeft u al voor uw genezing of voor iemand anders zijn genezing gebeden en is er ogenschijnlijk niets gebeurd. Dan stelt u zich de vraag of genezing voor u of voor die andere persoon wel Gods wil is. Vele Christenen funderen hun geloof voor genezing op de dingen die om hun heen gebeuren of die ze zelf ervaren hebben en niet op het Woord van God. Misschien heeft u deze woorden al ooit gehoord of zelf al uitgesproken: “Deze broeder was zo een fijn Christen, we hebben allemaal voor hem gebeden en gevast toen hij ziek werd en toch is hij gestorven. Het was zeker Gods wil niet om hem te genezen. God kiest wie Hij wel of niet geneest. Genezing is niet voor iedereen”.

Waarschijnlijk heeft u ook gebeden voor de redding van familieleden of vrienden en zijn ze niet tot reddend geloof gekomen, is het dan Gods wil voor hen dat ze niet gered worden? Misschien zag u dat het met die persoon voor wie u bad, van kwaad naar erger ging. Dat hij God zelfs vervloekte. Moet u daarom maar ophouden om voor hen te bidden en te geloven in hun behoudenis? Stopt u er daarom mee om voor anderen hun redding te bidden? Kiest God uit wie Hij wil redden en wie niet? Absoluut niet! Waarom ben ik daar zo zeker van? Omdat de Bijbel heel duidelijk zegt dat God niet wil dat er iemand verloren gaat:

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. (1 Timotheüs 2:3-4 NBG)

Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. (2 Petrus 3:9 HB)

Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. (1 Timotheüs 1:15 NBG)

Het is niet omdat uw gebeden niet beantwoord zijn dat het Gods wil niet is dat alle mensen behouden worden. Deze bovenstaande teksten zijn hierin duidelijk: God wil elk mens redden en wil niet dat er iemand verloren gaat.

Als u er van uit gaat dat het Gods wil niet is dat u of iemand anders geneest, waarom gaat u of die ander, dan wel naar de dokter om genezen te worden? Dan gaat u tegen Gods wil in en dat is zonde! Ziet u de absurdheid van deze redenering in? Wil u ziek zijn? Natuurlijk niet! Wil u dat één van uw kinderen of geliefden ziek is ? Natuurlijk niet, net zo min wil God dat één van Zijn kinderen ziek is!

Zelfs ons lichaam vertelt ons dat genezing Gods wil is. De medische wetenschap vertelt ons dat wanneer bacteriën of virussen ons lichaam aanvallen, ons lichaam weerstand biedt en deze ziektekiemen aanvalt. Ziekte hoort niet thuis in een gezond lichaam. Het menselijk lichaam was oorspronkelijk geschapen om eeuwig te leven, het regenereerde zichzelf. Door de zondeval is daar een eind aangekomen, maar toch merken we dat dit proces nog in beperkte mate actief is in ons lichaam.

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. (Hosea 4:6)

Gods volk (God spreekt hier tot Zijn kinderen en niet tot de wereld) gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Het kennen van God Zelf, Zijn natuur, Wie Hij is en wat Hij voor de mens gedaan heeft in Christus, is de oplossing voor al uw vragen en noden.

ZOLANG U GODS WIL OM U TE GENEZEN IN VRAAG STELT,
BELEMMERT U DIT, OM UW GENEZING TE ONTVANGEN.

Toen de melaatse aan Jezus vroeg of het Zijn wil was om hem te genezen, aarzelde Hij geen moment, Hij moest niet eerst gaan bidden en vasten om te vragen of het wel de wil van Zijn hemelse Vader was om die melaatse te genezen. Hij was en is innerlijk met ontferming bewogen over elke zieke en kende de wil van de Vader!

Misschien dacht die melaatse wel dat hij zijn ziekte had verdiend, omdat hij of zijn familie iets verkeerds had gedaan. Of dacht hij dat God hem gestraft had, want dat geloofde men in die tijd en zelfs in onze tijd zijn er mensen die zulke dingen denken. Als iemand met zulke gedachten zit, dan denkt hij het niet waard te zijn om genezen te worden. Maar de Bijbel is duidelijk, nergens lees je dat Jezus tijdens Zijn bediening op aarde, iemand strafte met ziekte in opdracht van Zijn hemelse Vader.

En het geschiedde, toen Hij in een van de steden was, zie, daar was een man vol melaatsheid. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich op zijn aangezicht en smeekte Hem, zeggende : HERE, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit, raakte hem aan en zeide: IK WIL HET, WORD REIN. En terstond verliet hem de melaatsheid. (Lucas 5:12-13 NBG)

In het Evangelie van Lucas, geschreven door een arts, vinden we hetzelfde verhaal terug en wordt over deze melaatse gezegd: "zie, daar was een man VOL melaatsheid". Als dokter geeft Lucas een duidelijkere diagnose. Het maakte voor Jezus niet uit hoe ernstig deze man melaats was, of hoe hij eruit zag, Jezus raakte hem aan en genezende kracht werd overgedragen. De melaatse was onmiddellijk genezen. Hij had Jezus "HERE" genoemd, "Kurios", Gods Naam in het Grieks. Hij geloofde in de God Wiens Naam Genezing is!

Elk mens is kostbaar in Zijn ogen, u bent waardevol. Jezus die enkel deed wat Zijn hemelse Vader behaagde, was met barmhartigheid bewogen. Hij stak Zijn hand uit en raakte de melaatse aan ! Wat een bijzonder moment moet dat geweest zijn. Hoelang was het geleden dat deze melaatse nog liefdevol aangeraakt was door een ander mens ? Melaatsen mochten zich niet onder de andere mensen begeven, zij waren besmettelijk en daardoor in die tijd, de verworpenen van de maatschappij.

Eén keer dat de melaatse wist dat Jezus hem wilde genezen, was elke hindernis weggenomen, zodat hij zijn genezing kon ontvangen. Slechts het antwoord op één vraag: "Wilt Gij mij genezen?", stond zijn genezing in de weg. Zijn eigen verkeerd denken en opinie stond zijn genezing in de weg.

Mensen hebben wel eens hun eigen gedacht of mening en dat verandert wel eens. Voor Jezus staat het vast: God wil u genezen. Eén keer dat u weet dat God u wil genezen, komt er geloof vrij om die genezing te ontvangen!  

GELOOF BEGINT WAAR DE WIL VAN GOD GEKEND IS !

Nu u Gods wil kent, kunt u door geloof uw genezing ontvangen. Zet de mate van geloof dat u reeds ontvangen heeft van God aan het werk. Het maakt niet uit wat uw verleden is, of wat u allemaal fout gedaan heeft of hoe ernstig uw ziekte is. Als u naar God toe komt voor hulp, zal Hij u niet teleurstellen. Hij KAN EN WIL u genezen, laat daar geen twijfel over bestaan. Hij houdt van u en is u barmhartig. We hebben nog een bevestiging in Zijn Woord:

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, DAT HIJ ONS VERHOORT, TELKENS ALS WIJ IETS BIDDEN NAAR ZIJN WIL. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ONTVANGEN. (1 Johannes 5:14-15 HSV)

Als we NAAR ZIJN WIL bidden of vragen - en we hebben gezien dat God ons wil genezen - dan mogen we zeker zijn dat we die genezing ook ontvangen ! Wat een belofte!

Weest daarom niet onverstandig, maar tracht de wil des Heren te verstaan. (Efeziërs 5:17 CAN)

Gods wil kennen en verstaan is belangrijk, omdat we daarop ons geloof kunnen bouwen. Als u met de vraag zit of Jezus u wel wil genezen, hoor Hem dan vandaag tot u zeggen: "Ik wil het, wees genezen".

Nu we weten dat het Gods wil is om ons te genezen, kunnen we bidden zoals Jezus ons leerde bidden in Mattheus 6:10:

Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. (NBG)

Laat Uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. (HB)

Gods wil in de hemel is genezing, laat Zijn wil ook op aarde geschieden.

Door het offer van Jezus heeft God voor elk mens zowel voorzien in redding voor hun geest, als genezing voor hun lichaam.

ONTVANG KENNIS VAN WAT U NOG NIET WEET,
ZODAT U KUNT ONTVANGEN WAT U NOG NIET HEBT !

Gebed:

"Ik dank u Heer, dat U mij kunt en wil genezen. Uw Woord zegt dat, wanneer ik naar Uw wil bidt, U mijn gebed verhoort. Genezing is Uw wil voor mij. Daarom ontvang ik nu mijn genezing in Jezus Naam."

TERUG

© Terebinten der gerechtigheid

VERVOLG