Dag 88: Leef niet met de dood

 
 

Ik ben een mens van vlees en bloed, die onderworpen is aan de zonde. Mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel. Want ik doe niet wat ik graag wil. Nee, ik doe juist dingen waar ik een afschuwelijke hekel aan heb. Ik doe dus wat ik niet wil. (Romeinen 7:14-16 HB)

Paulus ontdekte in zichzelf iets onaangenaams: Hij wou goede dingen doen, maar er was iets in hemzelf, dat hem er altijd toe aanzette om slechte dingen te doen. Hij sprak over zijn oude mens, zijn oude natuur, die altijd maar verkeerde dingen wilde doen.

Paulus merkte dat de dood als het ware bij hem aanwezig was. In Paulus dagen was het de gewoonte om iemand die veroordeeld was als moordenaar, vast te binden aan zijn slachtoffer. Overal waar hij naar toe ging, moest hij dat dode lichaam meesleuren. Uiteindelijk zou hij sterven aan het gewicht en de aanraking van die dode. Het zou ziekten overdragen, als het in ontbinding ging. Denk aan Lazarus waarvan men zei dat hij al begon te ruiken na drie dagen, wat normaal is bij hoge temperaturen. De veroordeelde zou sterven aan infecties en uitputting, door zijn contact met dat dode lichaam. Uiteindelijk zou hij zelf ook sterven aan de gevolgen van zijn daden.

Dat is de grote tragedie van de mensheid. Al de goede voornemens en goedbedoelde oplossingen ten spijt, men gaat van kwaad naar erger. Zolang als de mens die dode mens met zich meesleurt, zal de dood blijven heersen. Paulus erkende dit en riep het uit:

Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods ?

Door onze wedergeboorte worden we één met Christus en het leven dat we ontvangen hebben in Hem en door Hem, maakt ons vrij van de macht van zonde en dood. We hoeven die dode natuur niet langer met ons mee te dragen.

Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Here! (Romeinen 7:24-25 NBG)

Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet: De wet van de Geest, de wet van het leven.

U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. (Romeinen 8:2 HB)

U bent LOSGEMAAKT, VRIJGEKOMEN van die doodbrengende natuur! Sleur dat lijk daarom niet langer met u mee ! Aan de Christenen te Efeze schreef Paulus:

U moet uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken; uw vroegere manier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te vinden, maar die u in werkelijkheid dood en verderf bracht. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren. (Efeze 4:22-24 HB)

Eigenlijk zegt Paulus hier om u te ontdoen van die oude, zondige, dode natuur. Om hem als oude kleren uit te trekken. Jammer genoeg worstelen nog veel Christenen hiermee. Ze blijven in het verleden hangen. Ze blijven zich schuldig voelen, omtrent de fouten die ze gemaakt hebben. Paulus zegt hierover:

Eén ding weet ik zeker (en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt) ik snel recht op mijn doel af; ik wil de prijs behalen die, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft, in de hemel voor mij klaarligt. (Filippenzen 3:13-14 HB)

Sommige mensen blijven dagelijks hun fouten en falen als een zware last meesleuren en herinneren er zich constant aan. Als u fouten hebt gemaakt, begraaf ze dan, sleur die herinneringen niet langer mee. Hebt u verkeerde beslissingen genomen, is uw zaak failliet gegaan, hebt u geld verloren ?

Mensen die falen en niet verdergaan kiezen ervoor om met de dood te leven. Zij die weigeren om opnieuw te proberen nadat ze de eerste keer of meerdere malen gefaald hebben zijn al verliezers. Leer te leven. Begraaf uw fouten uit het verleden. Belijdt ze, spreek ze van u af en laat u wassen door het vergevende bloed van Jezus.

Wat weerhoudt u om een overwinnend leven te leiden ? Een gebroken relatie, het verlies van een geliefde, een slecht verleden? Wat het ook is: begraaf het en begin te leven. Jezus is gekomen om ons leven te geven, een overvloedig, voldoeninggevend leven. Daarvoor is Hij naar het kruis gegaan, omdat oude leven mee aan te kruis te nagelen en mee naar het graf te nemen. Maar Hij is ook opgestaan om ons een opstandingleven te geven. Begin met uw denken te vernieuwen zoals Paulus schreef aan de Efeziërs. Zie uzelf niet langer als iemand die faalt, gefaald heeft of zal falen.

Maar dat alles komen we zegevierend te boven, dankzij Hem die ons liefheeft. (Romeinen 8:37 GNB)

 

GENEZING BEHOORT U TOE !
JEZUS GAF ER ZIJN LEVEN VOOR!

TERUG

 

 
 

© Jezus is Heer