HOME

ARTIKELEN

Joel en Victoria Osteen

Wijd u toe

Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.
Psalm 37:5

Toewijding is een belangrijk woord in het leven. Het is een essentieel onderdeel van uw job, uw huwelijk en uw relatie met God. Wanneer God in de Bijbel zegt dat Hij u toegewijd is, dan bedoelt Hij toegewijd wat er ook gebeurd. Hij wil dat u alles wat u doet aan Hem toewijd, zodat Hij u kan helpen om te slagen. U kunt niet de arbeider, de echtgenoot(e) of vriend zijn die God wil dat u bent, zonder u helemaal toe te wijden aan de zaak. Hetzelfde is waar, misschien nog meer in uw relatie met Christus. Hij wil dat u alles wat u doet aan Hem toewijd, omdat Hij er werkelijk naar verlangt om u goede dingen te geven. U moet bereid zijn om Hem alles te geven.

Een gebed:

God, help mij om volledig toegewijdt te zijn aan U, omdat ik weet dat U dat naar mij bent. Dank U voor uw belofte om mij te helpen als ik mij overgeef aan U.
In Jezus Naam. Amen

Het Principe van Getrouwheid

God is Almachtig, wat betekent dat Hij kan doen wat Hij wil. Als Hij u wil zegenen, dan doet Hij dat, maar dat is niet noodzakelijkerwijs hoe God werkt. God werkt volgens principes en wetten en als u getrouw bent in het kleine, geeft Hij u een beetje meer. U kunt geen goede oogst hebben zonder te zaaien, zaai daarom. Net zoals Jezus toonde in de gelijkenis van de talenten in Matteüs 25 , zal onze Meester onze trouw aan Hem belonen. Leef volgens het getrouwheids principe en zie hoe God u zal zegenen voor een taak die u goed gedaan hebt.

Een gebed:

God, dank U voor Uw belofte van getrouwheid aan mij.
Maak me een getrouw volgeling van U, daar ik U wil dienen in alles wat ik doe.
In Jezus Naam. Amen.

Goed Geplant

De goeden worden op goede grond geplant en verdiepen zich met gezonde wortels.
Marcus 4:20 The Message

Volgens de Bijbel kunt u niet zomaar een zaad neergooien en verwachten dat het op het juiste moment zal gaan groeien. U moet de grond openbreken. De schaal moet gebroken worden wil het zaad een oogst opbrengen. Net als een korrel die in de grond geplant wordt, moet uw buitenkant openbreken, dat wil zeggen: uw oude manier van denken en doen openbreken en toelaten dat Christus u verandert. Als u die verandering toelaat, zult u echte vreugde en voldoening ervaren. Het beste deel is dat wanneer Gods tijd gekomen is, u klaar bent om op te groeien en produktief bent voor Hem!

Een gebed:

God, geef me de kracht om stand te houden en toe te laten om veranderd te worden door Uw hand. Ik weet als ik toelaat dat U mij in vruchtbare grond plant, ik geweldig vrucht kan dragen. In Jezus Naam. Amen.

Neem een standpunt in voor God

‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. 14 De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.'
Exodus 14: 13. NBV

Woorden van troost; kracht en bemoediging! God zou de zee splijten! Als u uitstapt om iets groots te doen voor God, dan zal de vijand trachten om uitdagingen en afleidingen te sturen om u uit balans te brengen. Hij tracht u op de loop te krijgen, doch u hebt een belofte dat God achter de scene werkzaam is voor u. U zult verbaasd zijn wat God kan doen in uw leven als u standhoudt en de uitdagingen trotseert. Als u standhoudt, dan legt u daardoor een verklaring af van uw geloof in God, en automatisch rijst dat schild van geloof dat al de brandende pijlen van de vijand blust. ( Efeziërs 6:16 ).

Neem uw standpunt in vandaag en blijf op de koers die de Heer voor u heeft uitgezet, hou stand in gebed en Bijbelstudietijd en hou stand in dienstbaarheid en geven aan anderen. Hou stand en zie de overwinning van de Heer in elk gebied van uw leven!

Een gebed:

God, ik zal mijn standpunt voor u innemen! Elke dag is een nieuwe gelegenheid om de wereld te tonen dat ik een overwinnaar ben. Er zijn misschien uitdagingen en beproevingen opdagen, maar ik zal mijn schild van geloof opheffen en ze tegemoet gaan met U aan mijn zijde.
In Jezus Naam - Amen.

Verander uw woorden, verander uw wereld

Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet.
Zondig niet door wat je zegt, laten je lippen geen verkeerde dingen zeggen.
Spreuken 4:23-24

Vandaag wil ik u aanmoedigen om op te letten op wat u zegt. Uw woorden hebben scheppende kracht en u kunt ze gebruiken als een vernietigende kracht of als een instrument van zegen. Als u constant negatieve woorden over uw leven uitspreekt, dan zal uiteindelijk nederlaag het resultaat zijn. Op dezelfde manier zullen woorden van geloof en overwinning die u spreekt, een oogst van zegen brengen, niet alleen in uw eigen leven maar ook in de levens van hen om u heen.

Heeft u deze uitdrukking ooit gehoord: “Als u niets goeds hebt te vertellen, zeg dan beter niets?” Dat was een goed advies. Geef geen leven aan uw negatieve gedachten door ze uit te spreken. U kunt niet doorgaan met negatieve woorden, gevuld met ongeloof en twijfel, te spreken en dan verwachten dat u een positief leven hebt vol van vreugde en hoop. U kunt uw situatie veranderen door uw woorden te veranderen. Praat over uw visie, uw dromen. Verklaar dat alle dingen mogelijk zijn door Christus en dat u meer dan een overwinnaar bent.

Als u in een moeilijke situatie terechtkomt, zeg dan niet het eerste wat in uw gedachte opkomt. Leer om uw emoties te controleren en neem deze gedachten gevangen. Wanneer u woorden van geloof en overwinning gebruikt dan zal God uw strijd strijden. U overwint elke uitdaging en u zult het overvloedig leven leiden, die God voor u heeft weggelegd.

Een gebed:

God, maak me tot een instrument van zegen voor hen om me heen. Ik dank U om mij te helpen om mijn tong in controle te houden en geen leven te geven aan negatieve gedachten. Ik wil een positief leven vol van vreugde, laat dat gehoord worden in wat ik zeg vandaag.
In Jezus naam – Amen.

Plan om Gods Wil te doen ~ Zet doelen

Houd je ogen gericht op de weg vccr je en dwaal niet af naar links of rechts.
Spreuken 4:25

U hebt een uniek, God gegeven doel dat alleen u kunt vervullen! God is de architect van uw leven en Zijn Woord is de blauwdruk die al Zijn hoop en plannen voor uw leven bevat. Eén van de beste manieren om doelen te bepalen is om ze neer te schrijven – zowel op korte als op lange termijn. Het is verbazend hoe uw leven vorm krijgt, eens u op papier hebt gezet waar u heen wil. En één keer u uw doelen hebt uitgezet, dan blijft u daarbij! Sta niet toe dat u afgeleidt wordt met de dag dagelijkse beslommeringen.

Om uw bestemming te kunnen bereiken moet u uw doel kennen. U hebt een plan nodig en dan moet u dat plan uitwerken. U zou elke morgen moeten wakker worden en weten wat te doen, welke richting uit te gaan, wat u moet verwezenlijken en daar bij blijven! Vraag uzelf af: “Brengt dat wat ik aan het doen ben, me dichter bij het doel wat God voor mij heeft? Ben ik gericht bezig? Is dit het doel voor mijn leven of verspil ik mijn tijd met drukke bezigheden? Sta God toe om u te helpen dingen te vermijden die niet aan uw doel beantwoorden.

Spreuken 4:25 zegt om uw ogen gericht te houden op de weg voor u. Om niet af te dwalen naar links of naar rechts. Wees niet afgeleid en spendeer geen tijd of energie aan dingen die u niet verder helpen om uw bestemming te bereiken.

Als u leiding nodig hebt vandaag, vraag de Heilige Geest u te tonen hoe u uw tijd moeten indelen en plannen om Gods wil te volbrengen. Denk eraan, Gods plannen zijn gezegend en als u in Zijn plannen voor uw leven wandelt, dan zult u Zijn overvloedige zegeningen ervaren op alles waar u doet!

Een gebed:

God, help mij om gericht te zijn op Uw doel voor mijn leven. U hebt een uniek plan en doel voor mijn leven. Ik wil elke dag een plan hebben, om Uw wil voor mijn leven uit te voeren. Help me mijn dagen zo in te vullen en te plannen dat ik mijn God gegeven doel vervul.
Zegen mijn stappen, God!
In Jezus naam – Amen.

Toon uw standpunt — ga lopen!

En de HERE was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen… De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de HERE met hem was; en wat hij verrichtte, deed de HERE gelukken.
Genesis 39:21

Wordt u ooit verzocht om iets te doen waarvan u weet dat het verkeerd is? Gaat u soms om met mensen of omstandigheden die u verleiden om te compromiteren? U kunt doen wat vele volwassen, sterke, Bijbelse gefundeerde Christelijke mannen en vrouwen doen, wanneer ze geconfronteerd worden met verzoeking: Gaan lopen!!

Dat is precies wat Jozef deed. Hij werd als slaaf naar Egypte gevoerd om te dienen in het huishouden van Potifar, het hoofd van de lijfwacht van Farao. Toen de vrouw van Potifar avances maakte naar Jozef, wat deed hij toen? Wat was zijn antwoord aan verzoeking? Hij liep weg! Hij liep zo snel en zo ver hij kon. Hij vluchtte zo snel dat de vrouw van Potifar alleen maar een stuk van zijn bovenkleed kon afscheuren.

Aanvankelijk leed Jozef onder de wraak van zijn meester, omwille van dit incident, maar God beloonde hem voor zijn standpunt. Wegens zijn intergriteit om geen compromissen te sluiten, was de Heer met hem.

U bent een buitengewoon persoon en integer, net als Jozef. Als verzoeking komt, moet u antwoord hetzelfde zijn – loop er van weg. Vermijdt mensen die u neerhalen. Blokkeer de internetsite's waarvan u weet dat u ze niet moet bezoeken. Kijk niet naar die T.V. programmas die u niet moet zien. Weiger het op een akkoordje te gooien. Als u dat doet, zal Gods zegen en gunst op u en uw gezin zijn. En net als Jozef zult u voorspoedig zijn in alles wat u doet.

Gebed:

God, als ik vandaag gecontronteerd wordt met verzoeking, zal ik aan Jozef denken. U weet waarmee ik worstel.
Liever dan te compromiteren, wil ik U trots maken als ik mijn hielen keer en mijn hoofd naar de andere richting keer.
In Jezus Naam. Amen.

 

Wat soort vrucht brengt u voort?

Een boom kent men aan zijn vruchten.
Aan een goede boom komen goede vruchten en aan een slechte boom slechte.
Matteüs 12:33

God wil dat u uw tijd doorbrengt met betekenisvolle dingen. Maar hoe kunt u weten dat wat doet, het beste is om uw tijd aan te geven? Eén manier om dat te ontdekken is om een inventaris op te maken van uw leven om te zien waar u uw tijd aan spendeert? De volgende stap is snoeien en dat kan ongemak veroorzaken. Snoeien is belangrijk voor een gezonde groei en zorgt er ook voor dat het op de juiste plaats en in de juiste richting groeit. Uw denkproces zou zo moeten beginnen: “Hoe kan ik ruimte in mijn leven maken voor het beste van God?” Gods beste is zo veel groter dan wat dan ook waar u uw tijd zou insteken. Ga door het snoeiproces om alles te produceren wat God voor u heeft – het beste!

Een gebed:

God, dank U dat U het beste met mij voor hebt. Ik weet dat ik doorheen het onprettig snoeiproces moet, maar als het voorbij is,
dan ben ik klaar om tijd met U door te brengen!
In Jezus Naam. Amen.

Een plaats in de Tent

HERE, wie mag verkeren in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg?
Psalm 15:1 NBG

De wet van gastvrijheid heerste in Bijbelse tijden. In de ruwe, schaars bevolkte woestijngebieden, hing overleven meestal af van de goedheid van anderen. Daarom als iemand te ver van huis was om 's nachts nog terug te kunnen gaan, kon hij voedsel en onderdak vinden in een nabij gelegen kamp. De leider van de stam was verplicht om te voorzien in een maaltijd en in een slaapplaats in een tent, daarom niet noodzakelijk zijn tent. Enkel geeerde gasten en nauwe vrienden werden in de tent van de meester uitgenodigd.

De vraag die David eigenlijk aan God stelde in Psalm 15:1 was: “Wat moet je doen om een vriend van de Almachtige te worden? Wie is het waardig om geeerd te worden door God?” Het antwoord staat in vers 2: “Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart.”

Bent u dat? Leeft u een voortreffelijk leven zonder compromis?
Doet u wat goed is of er iemand kijkt of niet?

Laat me u vandaag aanmoedigen om een integer persoon te zijn, een eerbare man of vrouw, waar men altijd op kan vertrouwen, die altijd het goede doet ondanks de omstandigheden. Als u zult luisteren naar de stille stem van de Geest en uw geweten gehoorzaamt, dan bent u altijd welkom in de tent van de Meester.

Gebed:

God, er is geen andere plaats waar ik liever zou zijn dan in de Meesterstent bij U.
Ik wil doen wat correct is en onberispelijk wandelen, zodat U fier zult zijn om mij als Uw gast te hebben.
Vergeef me de momenten waarin ik te kort schoot.
In Jezus naam - Amen.

Voorwaarts Christen strijders!

Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.
Matteüs 11:12

Het is tijd om agressief en energiek te zijn als het er op aan komt het verleden vaarwel te zeggen en het overvloedige leven dat God voorzien heeft in te nemen. Het is tijd om op te staan en vrijmoedig achter uw overwinning te gaan! Het is tijd om een strijders mentaliteit te ontwikkelen en proaktief te jagen naar het welzijn, de gezondheid en de vrede, in Gods Woord beloofd.

God zei tegen Jozua de Jordaan over te steken en het land in te nemen. Merk op dat het woord “innemen” actie inhoudt. Het betekent de vroegere bezitters te verdrijven. Het wordt tijd te stoppen met te piekeren over fouten en misstappen uit het verleden en beslis om nooit meer om te kijken! Richt u aandacht op Gods Woord en Zijn beloften, dan ontdekt u overwinning op elk gebied van uw leven, u ontdekt de kampioen in u!

Gebed:

God, voor U laat ik het verleden achter mij en ga ik doelbewust af op de glorieuze toekomst die U gepland hebt voor mij.
Ik weet dat ik niet perfect ben, maar help mij om op de toekomst te zien en niet naar mijn fouten uit het verleden.
Het leven is te kort om te verkwisten en te wachten op de zegeningen, in plaats daarvan, ga ik proaktief Uw plan najagen!
Welzijn, gezondheid en vrede die U mij beloofd hebt.
In Jezus Naam. Amen.

Vooruit zien

De Heer geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.
Spreuken 2:6 WV

De Bijbel zegt dat Gods doel voor ons een goed leven is, wat Hij voor ons heeft voorbestemd en voorbereid. Wij moeten kiezen om dat leven van overvloed en zegen te ervaren, wat Hij voor ons gepland heeft. Dit is ook voor u, het maakt niet uit wat u gedaan hebt in het verleden. Het opwindende is dat u de oude manier van doen niet meer hoeft te volgen. De sleutel is om simpelweg naar Gods wijsheid te luisteren en kiezen om te gehoorzamen. God geeft goede gedachten aan de godsvruchtigen. Hij toont hoe we het goede van het slechte kunnen onderscheiden en hoe te groeien volgens Zijn plan.

U kunt elke keer de juiste beslissingen nemen, wanneer u luistert naar de wijsheid van God en kiest om die te gehoorzamen. Eén definitie van wijsheid is “gezond verstand”. Ik geloof dat vele uitdagingen in het leven omgekeerd kunnen worden door het gezonde verstand te gebruiken dat God ons gegeven heeft.

Als u vandaag een beslissing moet nemen – in zaken, thuis, financiën of relaties, vraag God dan om wijsheid. Vraag Hem of Hij u toont of u misschien het probleem veroorzaakt of wat u moet doen om het op te lossen. Als Hij het u openbaart, reageer dan snel en u zult de overwinning zien!

Gebed:

Dank U wel Heer dat U mij wil zegenen en U hebt een geweldig en vervullend leven bestemd voor iedereen die U zoeken.
Ik ben U zo dankbaar dat ik vooruit mag zien en blij mag zijn met wat voor mij ligt.
Vergeef mij als ik bij anderen om raad ging, zonder U eerst te raadplegen.
Geef mij de kracht om naar Uw stem te luisteren en U te gehoorzamen.
Geef mij Uw wijsheid in mijn dagelijkse beslissingen en keuzes.
In Jezus Naam. Amen.

God belooft u Zijn wijsheid

Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid; Hij bewaart hulp voor de oprechten,
Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen.
Spreuken 2:6-7 NBG

We hebben allemaal wijsheid nodig in vele situaties van ons leven. De Heer belooft in Zijn Woord dat Hij wijsheid geeft en hulp voor de oprechten. Als u Jezus tot Heer van uw leven hebt gemaakt en Hem hebt toegelaten om uw zonden uit het verleden weg te wassen met Zijn bloed, dan bent u oprecht in de ogen van de Heer en zijn deze beloften voor u!

Het maakt niet uit wat er in het verleden gebeurd is, gisteren of zelfs deze morgen, door Jezus bent u oprecht en hebt u toegang tot Zijn wonderbare beloften. Begin Hem dagelijks te danken voor Zijn beloften van wijsheid en hulp en u zult Zijn heerlijke zegen op elk gebied van uw leven ervaren!

Gebed:

God, dank U voor Uw wijsheid en sterkte. U bent de Heer van mijn leven en ik vertrouw erop dat U mij leidt tot een overwinnend leven.
Ik zal mediteren op Uw Woord en steunen op Uw inzicht als ik beslissingen moet nemen.
Vergeef mijn zonden en behoedt me voor de verzoekingen die ik vandaag zal tegenkomen.
In Jezus Naam – Amen.

Gezond verstand voor Christenen

Want de Heer schenkt wijsheid, van hem ontvangen we kennis en inzicht.
Spreuken 2:6 GNB

De Heer schenkt wijsheid. Hij geeft gezond verstand aan de goddelijken. Hij toont hoe onderscheidt te maken tussen goed en kwaad en hoe altijd de juiste beslissingen te nemen. Vriend, u kunt telkens de goede beslssing nemen in uw leven, als u luistert naar de wijsheid van God en de keuze maakt om Hem te gehoorzamen. Eén definitie van wijsheid is eenvoudig: gezond verstand. Ik geloof dat veel van de uitdagingen in het leven omgekeerd kunnen worden door het gezond verstand te gebruiken dat God ons gegeven heeft.

Als u vandaag een uitdaging tegenkomt – misschien in uw zaak, thuis, in uw financieën of relaties, vraag God dan om wijsheid. Vraag Hem te tonen of u iets doet dat dit probleem veroorzaakt of moet doen om het op te lossen. Als Hij het antwoord in uw hart openbaart, wees dan snel om te handelen en u zult overwinning ervaren!

Gebed:

God, het is verbazend dat ik kan putten uit Uw oneindige wijsheid.
Al mijn beslissingen worden best eerst gemaakt nadat ik U geraadpleegd heb en geluisterd hebt naar Uw respons in mijn hart.
Ik zal me dit blijven herinneren.
In Jezus Naam.
Amen.

U bent begunstigd

U hebt van de mens bijna een god gemaakt, omkranst met glorie en pracht.
Psalm 8:6 WV

God wil Zijn overvloedige zegeningen, Zijn overvloedige overwinning en Zijn gunst uitstorten in uw leven! De Bijbel vertelt ons dat God ons gekroond heeft met glorie en pracht. Een ander woord voor ‘pracht' is ‘gunst'. Met andere woorden: God heeft u gekroond met Zijn gunst! Maak komaf met die zwakke-arme-ik mentaliteit! Wees niet langer verlegen of onzeker, verwacht goede dingen van God. Leef met de zekerheid en het vertrouwen dat u de gunst van God hebt bij elke stap!

U bent een kind van de Allerhoogste God. Hij heeft u gekroond met glorie en pracht, niet om wie u bent maar van Wie u bent! U bent Gods kind, Hij wil dat u een voorkeurs behandeling krijgt. Hij wil dat u begunstigd wordt in dit leven. Hij wil dat u denkt als een begunstigde. Dat betekent dat u uw geloof vrijzet, wetende dat God u wilt helpen. Des te meer u denkt als een begunstigde, des te meer zult u Gods gunst gaan zien! Begin te verklaren dat u de gunst van God hebt en verwacht dat Gods gunst u op een plaats brengt van overwinning op elk gebied van uw leven!

Een gebed:

God, ik verwacht Uw gunst. Ik zal een leven leiden van zekerheid en zegen. Ik weet dat ik U gekozen en geliefd kind ben.
Uw Zoon is de Koning der koningen en U geeft mij de eer om een kroon van heerlijkheid te dragen. Dank U, in Jezus naam.
Amen.

Vindt die speciale plaats

Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan krijgt u al het andere erbij.
Matteüs 6:33 GNB

Gods speciale plaats voor u, is waar u het meest vervuld en tevreden bent, voorspoed ervaart in uw gezondheid, uw emoties, uw relaties en uw financiën. Een goed voorbeeld vinden we in 1 Koningen 17:3 waar God tegen de profeet Elia zegt: “Ga vanhier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. 4 Gij kunt uit de beek drinken, en Ik heb de raven geboden u daar van spijze te voorzien.”

Elia gehoorzaamde God en ging en de raven brachten hem eten. Als Elia had beslist om God niet te gehoorzamen en de dingen op zijn eigen manier te doen, dan was hij niet op de juiste plek geweest om Gods zegen te ontvangen. U wordt gezegend als u volledig overtuigd bent, dat God in al uw noden wil voorzien en als u besluit om Hem te gehoorzamen.

Een gebed:

Heer, ik wil U danken, dat U mij een plaats gegeven hebt, waar ik vervuld en gezegend ben als ik U dien.
Geef me de wijsheid en het geduld om te weten, waar ik deze speciale plaats van Uw zegen kan vinden.
In Jezus naam. Amen.


Wees vruchtbaar wil niet zeggen
altijd maar bezig zijn

En God zegende hen en God zeide tot hen:
Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar…
Genesis 1:28 NBG

Heeft u geen plezier in uw leven omdat u het te druk hebt? Bent u overbelast ?

God heeft u geroepen om vruchtbaar te zijn, maar Hij heeft u nooit geroepen om het te druk te hebben. Verwissel activiteit nooit met productiviteit. Het wil niet zeggen omdat u altijd bezig bent, zelfs met goddelijke dingen, dat u Gods beste plan voor uw leven vervuld.

We moedigen u aan om biddend een inventaris op te maken van al uw activiteiten. Vraag de Heer u te tonen op welke gebieden er gesnoeid moet worden en welke gebieden meer aandacht nodig hebben. Vraag God welke relaties u moet afbouwen en welke relaties u moet opbouwen. Stop ermee om tijd, aandacht, geld en energie te steken in die activiteiten die vruchteloos zijn. Als u aanpassingen en balans brengt in uw agenda, investeer dan in die activiteiten en relaties die u vreugde en vrede brengen. Als u dat doet, zult u Gods overvloedige zegen in elk gebied van uw leven ervaren!

Gebed:
God, ik zal elke dag tijd maken om te bidden. Ik zal doen en tijd maken voor dat wat echt van belang is.
Er zijn gebieden in mijn leven die gesnoeid moeten worden, zodat ik een meer doelgericht leven kan hebben.
Dank U voor Uw perfect plan voor mijn leven.
In Jezus naam - Amen.

God heeft een plan voor u

Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE.
Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade.
Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.
Jeremia 29:11

Vindt u het niet opwindend te weten dat God plannen heeft voor u ? Hij wil dat u genezen, gelukkig en succesvol bent. Hij heeft veel in voorraad voor u, maar u moet uw deel doen. Dit overwinnend leven komt niet zomaar, u moet opstaan en het innemen. We moeten elke gelegenheid grijpen om in te gaan in wat God aan het doen is.

De Bijbel leert ons dat een leven van overvloed zomaar niet komt. Wij moeten agressief zijn. Neem daarom elke gelegenheid te baat om deel te hebben , waar God mee bezig is. Wees vrijmoedig. Wees energiek. Wees gepassioneerd. Wees daar! Als u uw deel doet, zult u verbaasd zijn over wat God in voorraad heeft voor hen die Hem ijverig zoeken.

Gebed:
God ik dank U voor Uw perfect plan voor mijn leven. Ik ben klaar voor alles wat U voor mij hebt en wilt laten ervaren.
Ik ben klaar voor actie! Openbaar de gelegenheid om te groeien vandaag. In Jezus naam. Amen.

Bent u klaar voor promotie?

In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; (Psalm 4:1 SV)

Alvorens u uw dromen in vervulling ziet gaan, moet u klaar zijn voor een promotie. De manier waarop u reageert in een tijd van moeite, toont uw gereedheid om de volgende stap te nemen. Geloven dat God u zal ondersteunen in moeilijke tijden, bouwt uw geloof op en brengt u tot nieuwe hoogte van overwinning.

David zei in Psalm 4:1 : “In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt”. God zal nooit een uitdaging verloren doen gaan, zonder ze te gebruiken om u “ruimte” te geven en u sterker te maken. Weerstand bieden maakt u sterker en u moet weerstand bieden aan dat wat de duivel op u gooit. Sta sterk in uw confrontatie met de tegenstander. Spreek Gods Woord over uw situatie en verklaar dat u de overwinning hebt! Zing een lied van overwinning ! Loof de Heer en dank Hem voor Zijn eeuwige trouw. Weet dat met de Heer aan uw zij, u er sterker zult uitkomen en de overwinning zult behalen op elk gebied van uw leven !

Een gebed:

God ik prijs Uw Naam te midden van moeilijkheden. Dank U voor Uw ondersteunende kracht en volmaakte doel voor mijn leven.
Het maakt niet uit welke verzoekingen er op mij afkomen, ik zal geloof hebben in U en ik zal nooit twijfelen aan Uw liefde voor mij.
Ik weet dat ik er aan de andere kant sterker zal uitkomen en complete overwinning zal ervaren in Jezus Naam.
Amen !

Leven om te geven

Ik zal u zegenen met een overvloedige toename van gunst.
En Ik zal uw naam bekend en voornaam maken en u zult een zegen zijn.
(Genesis 12:2)

God wil u leren om een gever te zijn. In plaats van uit te zoeken wat anderen voor u zouden kunnen doen, gaat u uitzoeken wat u voor anderen kunt doen. Als u zich uitstrekt naar andere mensen in nood, dan zal God zorgen dat uw noden gelenigd worden. Als u het eenvoudige geheim leert van ‘leven om te geven', dan zult u werkelijk voldaan en gelukkig zijn en de overvloed die God voor u heeft ervaren.

Misschien denkt u dat u niets hebt om te geven, maar u kunt een omhelzing geven of een glimlach. U kunt uw tijd geven om anderen om u heen te bemoedigen. U kunt een verschil uit maken in iemands leven vandaag. Als u uw levenstijl van geven ontwikkelt, dan zult u de kampioen in u ontdekken!

Een gebed:

God, U vraagt mij om te leren een gever te zijn en ik weet dat ik voldaan en beloond zal zijn als ik dit doe.
Dank U dat U mij gelegenheden geeft om U te dienen door anderen te dienen.
Ik weet dat ik een zegen kan zijn voor iemand vandaag.
Open mijn ogen voor al de wegen waarin ik anderen kan dienen met een blij hart. Ik wil voor U schijnen vandaag.
In Jezus Naam. Amen.


Hou uw emotionele tank vol

Matteüs 5:6 Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid: God zal hen verzadigen.

Elke belangrijke relatie die u hebt zou een gelegenheid moeten zijn waarbij u zichzelf afvraagt: “Hoe kan ik de emotionele tank van deze persoon volhouden?” Tracht te ontdekken wat mensen om u heen nodig hebben. Mensen hebben verschillende manieren om liefde te geven en te ontvangen. We hebben allemaal verschillende noden en verschillende wegen waarop deze noden het beste worden gelenigd. Deze verschillen maken relaties spannend en vervullend!

Neem de tijd om te ontdekken wat uw huwelijkspartner nodig heeft en hoe u het beste deze nood lenigt. Niet alleen werkt dit in een huwelijk, maar in elke relatie in uw leven. U groeit dichter naar uw kinderen, u zult diepere en betekenisvollere vriendschappen hebben en ontdekken dat uw leven een nieuwe dimensie en bestemming heeft als u zich focuust op het zorgdragen voor anderen.

Een gebed:

God, ik dank U, dat U zo hoog over ons denkt. U hield zoveel van ons dat U ons alles gaf.
Geef me de sterkte om de emotionele tanken van anderen om me heen te vullen.
Dank u dat u deze bijzondere mensen in mijn leven plaatst.
In Jezus Naam. Amen.

Wees een vredestichter

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Matteüs 5:9 NBV

Laat ons tijd geven aan het opbouwen van mensen en hen niet neerhalen! God zegt dat wanneer u anderen eert, u eer zult ontvangen. Zegen anderen en u zult gezegend worden. Als u ruzie en conflict toelaat in uw relaties, dan zullen deze kostbare connecties beschadigd worden.

Vredestichten kost tijd, het is iets waar we dagelijks moeten aan werken. Hier een idee hoe er aan te beginnen: Als u spanning voelt opkomen en ruzie een gesprek binnensluipt, stop dan een ogenblik … neem diep adem en bekijk het pad dat u wilt inslaan. De Bijbel moedigt ons aan om elke gedachte gevangen te nemen. ( 2 Korintiërs 10:5 ) Misschien moet u even wegwandelen – diep adem nemen en later terugkomen. Wat u ook moet doen, neem de beslissing om een vredestichter te zijn!

Gebed:

God, dank U dat U zo om mij geeft. U hebt mij de kracht gegeven om anderen, die U in mijn leven bracht, lief te hebben.
Ik verbind me er toe om een vredestichter te zijn, niet een persoon die ruzie veroorzaakt. Ik bid dat mijn relaties U zullen eren.
In Jezus naam. Amen.

Een beproeving is het enigste dat tussen u staat en de zegening waar u zo naar verlangd

Wees dus blij! Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang zoveel niet waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij Zijn terugkeer geëerd en geprezen worden.
1 Petrus 1:6-7

Als we niet beproefd worden, dan kunnen we ook geen bewijs afleggen, noch aan de hemel, noch aan de hel, dat we geschikt zijn voor de dingen die God voor ons leven heeft. Het leven is een reeks van testen en beproevingen en uiteindelijk erven we Gods zegeningen voor onze levens. Er zal een helder licht zijn aan het eind van de tunnel. Als we de beproeving op ons af zien komen en dingen worden moeilijk, dan moet we ons eraan herinneren om vast te houden en niet op te geven, omdat het eindresultaat veel groter is dan wat we ons ook maar kunnen voorstellen.

Vandaag heeft u het misschien moeilijk, maar kijk boven de storm, dan ziet u dat alles voorbij gaat. Stap binnen in de tegenwoordigheid van God en begin uw situatie te zien vanuit een hemels standpunt. Het maakt een groot verschil uit als u de problemen ziet door Gods ogen. Hij heeft een groter overzicht dan wij.

God zegt tegen u: “Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben." ( 1 Korintiërs 2:9)

Als we stand houden en onze ogen fixeren op Zijn Woord, dan zullen we spoedig de overwinning zien, waar we zo naar verlangen.

2 Korintiers 5:7 Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.

Gebed:

“Hemelse Vader, ik dank U, dat wanneer ik doorheen deze beproevingen ga, ik ze door Uw ogen zal zien. Mijn geloof is sterk en groeit door elke test. Ik omhels moeilijke tijden wetende dat ik daardoor mijn vertrouwen in U kan bewijzen. Ik wandel door geloof en niet in aanschouwen.”

 

Jezus is Heer!

Naar boven

Naar Artikelen

© Jezus Heer gemeenschap vzw