LESSEN UIT HET LEVEN VAN DAVID

LES 1: GA NIET AF OP HET UITERLIJKE

1 Samuël 16:7 Maar de Heer zei tegen Samuël: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en op zijn rijzige gestalte, want ik heb hem afgewezen. Waar mensen naar kijken is niet belangrijk; mensen kijken immers naar het uiterlijk, maar ik kijk naar het hart.’ GNB

De profeet Samuël moest leren dat het uiterlijk niet noodzakelijk de man maakt. De oudere broers van David kwamen eerst in aanmerking als toekomstige koning van Israël. Ze zagen er allemaal 'koninklijk' en mooi van gestalte uit. God echter kende hun hart en verwierp hen.

De Heer had
"al een man naar Zijn hart uitgezocht." (1 Samuël 13:14) Toen David voor Samuël gebracht werd, zei God: "Hij is het". (16:12)

Lichamelijke training speelt weinig rol (1 Timotheüs 4:8) en er is niets mis mee met er verzorgd en netjes uit te zien, zonder een rein hart kan God ons niet gebruiken om Zijn wil uit te voeren. Zorgt u goed voor uw hart? Als het geestelijke uit conditie is, pas dan het principe uit 1 Johannes 1:9 toe:


"...als wij onze zonden bekennen is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde. " HB

Zorg ervoor dat, als God naar uw hart kijkt, Hij tevreden is met wat Hij ziet. Het is het innerlijke, niet het uiterlijke, dat effect heeft op uw eeuwige bestemming.

Hoe belangrijk is voor u het uiterlijke?
Hoeveel tijd besteed u wekelijks aan uw innerlijke, geestelijke conditie?

Lees Psalm 5 en Psalm 24:3-4 en 1 Samuël 15:22-23.
Wat leert de Schrift u hier om uw harten rein te bewaren?

Vraag vergeving als u gezondigd hebt.
Bidt God om u te helpen om een rein hart te bewaren.

 

LES 2: DE LESTE MAAR DAAROM NIET DE SLECHTSTE

 

1 Samuel 16: 10-11 Samuël vroeg aan Isaï: "Heb ik nu al uw zonen gezien?" "Nee, mijn jongste zoon is niet hier. Hij is bij de schapen in het veld", vertelde Isaï hem. "Laat hem meteen halen", beval Samuël, "want wij gaan pas eten wanneer hij hier is." HB

Misschien herinnert u zich nog de schooltijd, als men voor het één of andere spelletje twee kampen moest kiezen. En diegene die niet sportief of populair was, werd meestal als laatste gekozen.

Waarschijnlijk moet David zich ook zo gevoeld hebben. Toen er hoog bezoek kwam en men lekker ging feesten, moest hij op de schapen letten op de heuvels van Judea, terwijl zijn andere broers mochten blijven. In Psalm 27:10 zegt hij:
“Al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten, de HERE laat mij nooit alleen.”

En toch diegene die de anderen zagen als de minste, nam God als eerste keuze. Zijn vader zag hem als herder van schapen, terwijl God hem zag als de toekomstige leider van Israël.

Hoe de wereld u ziet is van minder belang. Het belangrijkste is hoe God u ziet. De hemel zal gevuld zijn met mensen die voor anderen van geen tel waren, maar voor God waren ze van groot belang.

Wat nu nog verborgen is, zal later openbaar worden, als het niet op aarde is, dan zeker in de hemel. Zij die zich nederig op de laatste rij bevonden zullen die dag op de eerste plaats staan. (Matteüs 19:30)

Wees daarom niet ontmoedigd als diegene om u heen, u niet hoog achten.
Weten zij veel welke plannen God met u heeft!
In hun ogen stelt u misschien niet veel voor, maar niet in Gods ogen! Wie de mensen laatst zetten, die plaatst God dikwijls eerst! Wat is voor u het belangrijkste? … eerlijk antwoorden?

Hoe ik mezelf zie? Hoe anderen me zien? Hoe God me ziet?

 

LES 3: KONINGEN MOETEN GEZALFD ZIJN

1 Samuel 16:13 Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de Geest des HEREN David aan.

David zou de toekomstige leider en koning van het volk Israël worden. Daarom had hij de zalving van de Heilige Geest nodig. Hiertoe werd hij gezalfd met olie uit een hoorn, wat spreekt van kracht.

Van die dag af werkte de Geest van YHWH op hem en de Gods Geest week van Koning Saul. (vs 14)

De Bijbel leert ons dat wedergeboren Christenen koningen en priesters zijn. (Romeinen 5:17; Openbaring 1:6; 5:10; 20:6; 22:5) Net als Koning David hebben wij de zalving van Gods Geest nodig. Jezus werd gezalfd met Gods Geest na Zijn doop in de Jordaan. (Matteüs 3:16) Hij is het Hoofd van de Gemeente. Hij heeft de Heilige Geest gestuurd naar Zijn Lichaam op aarde op de Pinksterdag, zo’n 2000 jaar geleden. Jezus beloofde Zijn discipelen:

Lukas 24:49 En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. NBG

Handelingen 1: 8 Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. NBG

Koningen hebben een zalving nodig om Gods werk op aarde te doen. Ze moeten dagelijks in contact staan. Mensen hebben Gods kracht nodig om te kunnen heersen als koningen. Paulus schreef aan de gemeente te Efeze:

Efeziërs 5:18 Wordt vervuld met de Geest.

Paulus spreekt hier over een voortdurend vervuld worden met de Geest. Geen eenmalige aanraking, maar de Heilige Geest de controle geven over uw leven , zodat u Zijn dagelijkse kracht en leiding ervaart.

Romeinen 8:14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

 

LES 4: DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAP

1 Samuel 16: 18 Ik ken een jongen in Bethlehem, de zoon van een zekere Isaï, die niet alleen goed de harp bespeelt, maar ook moedig, sterk en knap is. Bovendien heeft hij een goed en betrouwbaar oordeel. En wat nog belangrijker is", voegde hij eraan toe, "de HERE is met hem." HB

Koning Saul was in ongenade gevallen, doordat hij Gods geboden niet had opgevolgd. De Geest van God was van hem geweken. En nu plaagde hem een boze geest. (16:14) Zijn dienaren stelde voor om een harpspeler te zoeken die voor enige rust kon zorgen. (16:15-17) Koning Saul stemde hiermee in.

Eén van zijn dienaren had David opgemerkt. En hij beschrijft hem voor de koning. David speelt niet alleen goed met de harp, hij was ook moedig, sterk en knap. Tevens had hij een goed en betrouwbaar oordeel. Het is verwonderlijk dat iemand met zo’n eigenschappen schapen aan het hoeden is. (16:19) Maar we weten uit de vorige lessen dat Isaï, de vader van David, niet zo hoog opliep met David.

Maar zoals u weet: “kwaliteit komt altijd boven drijven, hoe diep men het ook probeert weg te steken.” Wat uw eigen familie of vrienden soms niet herkennen wordt door anderen wel herkend. Opmerkzame mensen zijn steeds op zoek naar kwaliteit, zelfs onder schaapherders. En als de nood zich voordoet weten ze hen te vinden.

De dienaar van Saul had nog iets bijzonders opgemerkt. David had niet alleen goede natuurlijke eigenschappen maar men zag duidelijk dat God met hem was. Deze eigenschap was voor Saul waarschijnlijk de belangrijkste waar hij naar op zoek was. Hij miste Gods tegenwoordigheid in zijn leven.

Welke eigenschap vindt u het belangrijkste in iemands leven?
Herkent en waardeert u de tegenwoordigheid en zalving van God op iemands leven? Of kijkt u alleen naar de uiterlijke kwaliteiten, diploma's, aanbevelingen van anderen ... ? Maakt Gods tegenwoordigheid het verschil uit in uw leven?

 

LES 5: GETROUW IN DE KLEINE DINGEN

1 Samuel 16: 15 Geregeld ging David van Sauls hof terug naar Betlehem om de schapen van zijn vader te hoeden. HB

David verbleef aan het hof van koning Saul. Een hele eer en promotie. Maar toch vergat hij zijn afkomst niet, nog zijn ouders. Je zou kunnen zeggen dat het veel voornamer was om de koning te dienen dan zijn vader, maar David was opmerkzaam en getrouw. Hij liet het aangename leven in het paleis achter om de schapen van zijn vader te hoeden.

Zijn drie oudste broers diende in het leger (vs 13-14). Zijn vader kon best hulp gebruiken en wellicht verlangde hij er ook naar om af en toe alleen bij de schapen te zijn in de vrije natuur.

David had verantwoordelijkheidszin. Hij dacht aan de ander. Hij voelde zich niet te schoon om terug naar de schapen te gaan. Hij trok zijn neus niet op voor de schapen geur nu hij gewoon was om in koninklijk gezelschap te verblijven. Hij wist dat schapenhoeden ook nodig was.

Als Christenen hebben we misschien ook de neiging om alleen maar de dingen te doen die “voornaam” lijken. We willen een plaats op het podium, waar iedereen ons ziet. Minder aangename of in het oogspringende dingen spreken ons niet aan. Stoelen zetten, de WC’s poetsen, kinderdienst … het lijkt zo onbelangrijk, zo onbenullig. Jezus zei:


Lukas 16:10 Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. HB

Getrouwheid in de kleine dingen is belangrijk, wil je de grote dingen zien. God kijkt naar onze getrouwheid in de ogenschijnlijk onbelangrijke kleine dingen. Hij ziet niet naar de grootsheid van de opdracht maar naar onze getrouwheid in de kleinste dingen. Getrouw zijn in de kleine dingen is geen klein ding.

 

LES 6: DAVID KENDE ZIJN VERBOND MET GOD

1 Samuel 17: 26 ... Wie toch is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de levende God tart?

Isaï, de vader van David, droeg zijn zoon op om eten te brengen naar zijn drie broers op het slagveld. David gehoorzaamde zijn vader maar kende ook zijn verantwoordelijkheid en liet de schapen achter in de handen van een wachter. (17:20) Toen hij ter plekke aan kwam, was hij getuige van een dagelijks terugkerend ritueel. Al 40 dagen lang daagde een reus van een Filistijn, het leger van Israël uit om tegen hem te vechten. Dit gebeurde ‘s morgens en ‘s avonds.

David was nu getuige van dit schouwspel. Het leger van Israël sloeg op de vlucht en beefde van angst. Bij David had dit een andere reactie. Hij had ervaring opgedaan, hij had gevochten tegen een leeuw en een beer die het op zijn schapen gemunt hadden. Hij had een relatie met Zijn God. Hij wist dat als God met hem was, hij tot alles in staat was.

David kende zijn Verbond en Zijn Verbondspartner. David noemde Goliath een onbesneden Filistijn, waar hij mee wilde zeggen, dat hij geen verbond had met God. Goliath daagde niet alleen het leger van Israël, maar ook de God van Israël uit.

Voor David was de God van Israël een “Levende God” en een krachtige God. Blijkbaar had niemand anders in het Israëlische leger deze openbaring. Door hun angst en hun vluchten toonde ze hun ongeloof. Ze lieten toe dat God en zij zelf gekleineerd werden. Ze kwamen niet op voor de eer van God. David gaat de reus te lijf en verslaat hem, omdat God met hem was, want hij had een Verbond met God.

1 Samuel 2:30 ...wie Mij eren , zal Ik eren.

Hoe dikwijls wordt God niet gekleineerd en belachelijk gemaakt waar Christenen bij zijn? We moeten dit niet tolereren, maar opkomen voor ons geloof in God.

Als wij opkomen voor Gods eer dan zal Hij ons eren en verdedigen.

 

LES 7: BLIJF UZELF

1 Samuel 17: 38-39 Toen hielp hij (Saul) David in zijn wapenrusting; hij zette hem een bronzen helm op en deed hem een borstpantser aan. Tenslotte gordde David zijn zwaard over zijn uitrusting en probeerde te lopen, want hij was er niet in geoefend. ‘Ik kan er niet in lopen,’ zei David tegen Saul, ‘ik ben er niet in geoefend.’ Hij trok alles weer uit. GNB

Koning Saul probeerde - met de beste bedoelingen - David te veranderen in wie hij niet was. Hij liet de jonge schaapherder zijn wapenuitrusting aan doen. David was dit niet gewend, hij had nog nooit zoiets gedragen en nog ooit training ontvangen. Hij was geen zwaardvechter. Hij was gewend om met een slinger en stenen te vechten.

David was zo slim om zich geen dingen aan te laten praten waar hij geen verstand van had. Hij wilde zich ook niet voor doen als iemand die hij niet was. Hij koos ervoor om die dingen te gebruiken die hij gewoon was om te gebruiken.

Als Christenen hebben we ook voorbeelden van mannen en vrouwen die geweldige dingen voor God doen. We mogen mensen die God gebruikt bewonderen, maar laat God toe dat Hij u toont hoe Hij uw unieke combinatie van gaven en talenten wil gebruiken. Blijf uzelf, aanvaard uzelf en laat God u de beste “u” maken die u kunt zijn. De beste persoon is - uzelf zijn.

 

LES 8: EEN VERBONDS—VRIENDSCHAP

1 Samuël 18:3 Jonatan sloot een verbond met David , omdat hij hem liefhad als zichzelf.

De dictionair van Merriam Webster verklaart een verbond als: “een formele, plechtige en bindende overeenkomst, een overeenkomst of belofte meestal verzegeld door 2 of meerdere partijen voor de prestatie van de een of andere actie”.

Een verbond verandert iets gewoons in iets heel speciaals. En het moet niet lichtvaardig aangegaan worden. Er was een verbonds-vriendschap tussen Jonatan en David omdat Jonatan “hem liefhad als zichzelf”.

In het Hebreeuws heeft het woord “liefde” de betekenis van “affectie, genegenheid hebben”. Dit was geen seksuele relatie, zoals sommige misleidde mensen op aansturen. Het was een vriendschap geworteld in een diepe bewondering voor elkaar en die verzegeld werd met een plechtige overeenkomst. Volgens deze overeenkomst zou David en Jonatan vrienden blijven ondanks wat er zou gebeuren. Hun relatie was een loyale toewijding om toe te zien op elkaars welzijn.

Vandaag wordt vriendschap benaderd vanuit een gewoon standpunt. Vriendschappen worden gesloten of verbroken als het uitkomt. Het is niet meer dan het sis geluid dat vrijkomt als men een blikje frisdrank opent. Psychologen in de Verenigde Staten schatten dat maar 10% van de mensen echte vrienden hebben. Jammer dat we te kampen hebben met eenzaamheid terwijl Gods Woord voorbeelden toont van toegewijde vrienden als David en Jonatan.

Omdat het niet mogelijk is om een verbonds-vriendschap te hebben met elke vriend, vraag God daarom, om een vriend te tonen die meer is als een toevallige ontmoeting. En denk eraan: als u een vriend wil hebben, moet u ook een vriend zijn. (Spreuken 18:24) Sluit een verbonds-vriendschap waarin u beloofd om te zorgen voor het welzijn van de ander.

Geen mens is meer alleen dan hij die geen vriend heeft.

 

LES 9: VERANDER UW ZELFBEELD MET HET BEELD DAT GOD VAN U HEEFT.

1 Samuël 18:22 Saul gaf zijn dienaren opdracht David in vertrouwen te laten weten dat de koning echt op hem gesteld was en dat zij hem allen graag mochten en verwachtten dat hij het voorstel van de koning zou accepteren om zijn schoonzoon te worden. De opdracht werd uitgevoerd. 23 Maar David zei: "Hoe kan een arme en onbeduidende man als ik een bruidsschat bijeenkrijgen, die groot genoeg is om schoonzoon van de koning te kunnen worden?" HB

Koning Saul wou David één van zijn dochters geven, maar David was er innerlijk nog niet klaar voor. Hij zag een natuurlijk, onoverkomelijk probleem: waar moest hij het geld voor de bruidschat vandaan halen ?

David had nog een hele weg te gaan om het beeld, dat hij van zichzelf had, te veranderen door het beeld wat God van hem had. David zag zichzelf als een herders jongen, “een arm en onbeduidend man”, terwijl God hem zag als toekomstig koning van Israël.

Hoeveel wedergeboren Christenen lopen vandaag niet rond met de innerlijke overtuiging dat ze nog zondaren zijn, terwijl hun nieuwe wedergeboren natuur uit God geboren is. God ziet hen anders, ze zijn volmaakt in Christus.

Kolossenzen 1:10 In Christus bent u dus volmaakt… HB

Hebreen 10:14 Want door een offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden .

Kolossenzen 1:28 Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.

Het onderwijs en terechtwijzing van Paulus was bedoeld om de mens te hervormen door de vernieuwing van zijn denken. Ze moesten zichzelf gaan zien IN Christus. Niet langer als de zondaren van vroeger, maar als wedergeboren kinderen die uit God geboren zijn en die nu de goddelijke natuur in zich hebben.

2 Korintiers5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe IS gekomen.

Ga uzelf zien zoals God u ziet, niet langer een zondaar maar een volmaakt kind van Hem! Jezus vulde uw tekorten aan, zodat u nu volmaakt en rein voor de Vader kunt zijn, zonder enig spoor van zonde. Hij wil u zoveel meer geven !

 

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3

naar boven

naar Artikelen