HOME

BIJBELSTUDIE

ONZE LIEFDESWANDEL

 

Mattheus 5:39 AMPC Maar Ik zeg u, verzet u niet tegen de kwade man [die u verwondt]; maar als iemand u op de rechterkaak of wang slaat, keer hem dan ook de andere toe.

Als mensen u “aanvallen”, zegt Jezus, moet u hen de andere wang aanbieden. Uw liefdevol antwoord toont Zijn karakter en zal de situatie omkeren.

Numeri 14:21 Echter, zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden !

Gods heerlijkheid is Zijn gemanifesteerde goedheid. Heel de aarde zal Zijn goedheid zien door de dingen die Hij reeds voor u gedaan heeft, nog doet en zal blijven doen.

Jesaja 43:18- 19 Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?

Vergeet uw voorbije fouten en de verkeerde dingen die anderen u aandeden. God doet nieuwe dingen in uw leven! Vergeef en strek u uit naar de goede dingen die God voor u heeft klaarliggen.

Johannes 13:34-35 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb , moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Jezus gaf ons het gebod om anderen lief te hebben, zoals Hij ons liefheeft. Door anderen Zijn manier van liefde te tonen, stelt Hem in staat om door u heen te schijnen.

Psalm 55: 20 God zal horen en hen vernederen – Hij, Die van oudsher troont – Sela omdat bij hen geen enkele verandering is en zij God niet vrezen.

Het bewijs van uw ontzag en eerbied voor God toont u, door uw bereidheid om Zijn instructies in uw leven toe te passen. Uw ijver om u te onderwerpen aan Zijn Woord en om de nodige aanpassingen aan te brengen in uw leven, toont uw liefde voor Hem.

Jesaja 45:1-3 AMPC Zo zegt de Heer tot Zijn gezalfde, tegen Kores, wiens rechterhand ik vasthield om naties voor hem te onderwerpen, en de lendenen van koningen zal Ik ontgorden en ontwapenen om deuren voor hem te openen, zodat poorten niet gesloten zullen worden. Ik zal voor u uit gaan en bergen effenen [ de kromme paden recht maken ]; Ik zal de bronzen deuren in stukken breken en de ijzeren baren afhouwen. En Ik zal u de schatten van de duisternis en de verborgen rijkdom van de geheime plaatsen geven , opdat u weet dat Ik het ben, de Heer, de God van Israel, Die u bij naam roept.

God zal gesloten deuren openen en uw pad egaliseren. Hij zal de kromme paden in uw leven recht trekken en de muren van beperking, die u tegenhielden, afbreken. En om het plaatje helemaal compleet te maken, Hij weet niet alleen waar al de schatten en rijkdommen zijn, Hij wil ze u ook geven – gewoonweg om Zijn liefde voor u te tonen!

Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft , opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Gods liefde en waardering voor u is zo enorm, dat Hij Zijn Zoon voor u geofferd heeft, om u het goddelijke –Zoë- leven te kunnen geven. Denk aan de geweldige liefde van God voor u, als mismoed oprijst.

1 Korintiërs 13:1-2 AMPC Als ik kon spreken in alle tongen van mensen of [zelfs] engelen, maar geen liefde heb (die motiverende, doelbewuste, geestelijke toewijding zoals die door Gods liefde voor ons en in ons geïnspireerd wordt), ben ik alleen maar een lawaai makende gong of een rinkelende cimbaal. En als ik profetisch krachten heb (de gave van het interpreteren van goddelijke wil en doel), en al de geheime waarheden en geheimenissen begrijp en alle kennis bezit, en als ik [voldoende] geloof heb zodat ik bergen kan verzetten, maar de liefde (Gods liefde in mij) niet heb, ben ik niets (een onbruikbaar niemendal).

Het maakt niet uit welke geestelijke gaven u bezit, als u niet dagelijks in Gods liefde opereert, bent u van weinig nut. Maak uw wandel in Zijn liefde tot uw hoogste prioriteit, zodat Hij u op een machtige wijze kan gebruiken.

1 Johannes 4:12 Niemand heeft ooit God gezien . Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.

De liefde die u aan anderen toont, kan de enige manier zijn, hoe zij God ervaren, omdat het natuurlijk oog God niet kan zien. Als u wandelt in de liefde die van God komt, dan demonstreert u Zijn natuur aan de wereld.

2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen .

God verlangt ernaar dat iedereen Hem kent en Zijn liefde ervaart. Als u zich bekeert van u zonden en naar God toe keert, zult u Zijn liefde en zegen ervaren.

1 Johannes 4:18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit . De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Wanneer u God liefheeft en u twijfelt geen seconde aan Zijn liefde voor u, dan hebt u vrede. Waarom? Omdat het ervaren van volmaakte liefde – de liefde van uw Hemelse Vader – elke angst uitdrijft.

Jesaja 54:10, AMPC Al zouden bergen wijken en heuvels schudden of verwijderd worden, toch zal Mijn liefde en goedheid niet van u wijken, noch zal Mijn verbond van vrede en compleetheid verwijderd zijn, zegt de Heer, Die Zich over u ontfermt.

God heeft u beloofd dat er niets is dat Hem kan beletten om van u te houden. Hij komt altijd voor u op. Wees ten stelligste overtuigd, dat met God aan uw zijde, niets of niemand u iets kan doen.

Efeziërs 3:19 En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

God wil u doordringen met Zijn liefde door toe te laten, dat u het overvloedige leven in Jezus ervaart en geniet. Ontvang de liefde die Hij voor u heeft, door te mediteren over Zijn beloften en wordt er zo vol van, dat u overspoeld wordt door God Zelf.

1 Johannes 4:7-8 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God ; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

De goddelijke liefde van God is tweedelig — u houdt van God en Hij houdt van u met dezelfde liefde als Hij van Jezus hield. Omdat diezelfde liefde in uw wedergeboren geest is uitgestort, heeft u nu de bekwaamheid anderen lief te hebben zoals God liefheeft.

Efeziërs 4:14-15 Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn , heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

God wil dat u geestelijk groeit en gradueert van een baby Christen naar een reflectie van Zijn liefde in alles wat u doet. Door het karakter van Christus te ontwikkelen, zult u niet langer vatbaar zijn voor de misleidingen van de duivel.

2 Korintiërs 1:3-4 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden .

God bevrijdt u uiteindelijk uit de problemen, zodat u iemand anders kunt helpen om uit de problemen te komen! Zorg ervoor dat u dezelfde liefde en ontferming aan anderen toont, die God aan u gegeven heeft.

1 Thessalonissenzen 5:14-15 En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen .

God geeft specifieke instructies hoe om te gaan met uitdagingen onder de leden van het lichaam van Christus. De bodemlijn is dat u in liefde moet wandelen. Dat betekent dat u het goede voorbeeld geeft, door geduldig met anderen om te gaan, totdat ze opgegroeid zijn in de dingen van God.

Johannes 15:9-10 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad ; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.

Jezus houdt van u met dezelfde liefde als God van Hem houdt. Hij wil dat ook u in die goddelijke liefde wandelt. Dat doet u door Zijn geboden te gehoorzamen, net zoals Jezus dat deed.

Jeremia 31:3 Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad.

Er is niets dat u kan doen wat maakt dat God ophoudt met u lief te hebben. Het maakt niet uit hoe dikwijls u valt. Sta terug op en ren weer snel in Zijn liefdevolle open armen.

2 Johannes 1:6 AMPC En wat deze liefde inhoudt is dit: dat we leven en wandelen in overeenstemming met en begeleid door Zijn geboden (Zijn bevelen, verordeningen, voorschriften, onderwijs). Dit is het gebod, dat u reeds vanaf het begin gehoord hebt, dat u blijft wandelen in liefde [het is uw gids en u volgt ).

God heeft u Zijn instructies gegeven, zodat u weet hoe lief te hebben zoals Hij liefheeft. Zijn Woord is Zijn “liefdes handboek.” Volg het op en u zult in liefde wandelen.

2 Korintiërs 13:11 Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn .

Een sterke liefdeswandel en uw beslissing om in God te rusten – erop vertrouwen dat wat Hij zegt de waarheid is en tot stand zal komen – maakt dat u Zijn vrede, Zijn volheid op elk gebied van uw leven zult ervaren.

Efeziërs 3:17 Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.

Liefde is de wortel van al Gods beloften. Door deze goddelijke liefde in uw leven te cultiveren, zult u in staat zijn om een karakter te ontwikkelen, waar niets op aan te merken is en dat Christus weerspiegelt.

Psalm 72:19 Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden . Amen, ja, amen.

God wil Zijn heerlijkheid en goedheid over uw leven uitgieten. Maar daarvoor moet u uzelf voor Hem apart zetten. Mis uw kans niet om een levend voorbeeld te zijn van het karakter en de liefde van God.

Spreuken 16:24 Lieflijke woorden zijn een honingraat , zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.

Lieflijke woorden kunnen genezing en herstel van relaties brengen. Wanneer Gods liefde in u werkt, dan zal de manier waarop u in bepaalde omstandigheden reageert veranderen. Liefde zal anderen tot God trekken, door de dingen die u zegt en doet.

Psalm 119:165 Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok .

Het is uw taak als gelovige om geen aanstoot te nemen. Aanstoot nemen maakt, dat u zich afsluit voor de ander. Satan gebruikt aanstoot nemen om het Woord uit uw hart te stelen. Als u ervoor kiest om geen aanstoot te nemen, maar alles met liefde bedekt, dan zult u niet struikelen. Als u gemakkelijk aanstoot neemt, breng dat meer tijd door in het Woord, zodat de vrucht van de Geest (liefde) zich in u meer kan ontwikkelen.

Jacobus 3:14-16 Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken.

Conflicten zijn instrumenten die de vijand gebruikt om u af te leiden van de wil van God voor uw leven. Het opent de deur voor allerlei soorten van demonische activiteit. Bescherm daarom uw hart tegen ruzie en conflicten, door een vast besluit te nemen om dagelijks in liefde te wandelen.

1 Johannes 4:15-18 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Gods liefde woont in u, omdat Hij in u woont. Er is geen vrees in liefde (God). Volmaakte liefde verdrijft vrees uit uw leven!

Marcus 11:25 En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.

Het herbergen van onvergevensgezindheid in uw hart naar anderen toe, brengt een halt toe, in wat God in uw leven probeert te doen. Hoe kan Hij u vergeven, als u iemand anders niet wil vergeven? Denk eens goed na over al de mensen die u onrecht hebben aangedaan en ga na of u hen allen wel vergeven hebt. Indien niet: vergeef hen en neem niet langer aanstoot aan hen.

Johannes 14:15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.

Uw gehoorzaamheid aan Gods geboden demonstreert uw liefde voor Hem. Als u werkelijk van Hem houdt, zult u er een welgevallen in hebben, om Zijn geschreven en gesproken leiding te volgen.

Efeziërs 3:17-19 Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen , met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

Wanneer Gods liefde in uw hart is geplant, dan wordt u bewuster van Zijn liefde voor u. Het ontwikkelen van uw bewustzijn van Zijn liefde voor u, is noodzakelijk om alles te ontvangen wat God voor u heeft. Hij is uw liefhebbende Vader en Hij wil u de verlangens van uw hart geven!

Spreuken 25:21-22 Als iemand die u haat, hongerlijdt, geef hem brood te eten, en als hij dorstig is, geef hem water te drinken, want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen , en de HEERE zal het u vergelden .

Uw vijanden liefhebben is één van de belangrijkste geboden van God. Het behaagt Hem als u hen zegent die iets tegen u hebben. Wandel als Jezus en hou van iedereen.

Spreuken 3:11-12 Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is.

God corrigeert u omdat Hij van u houdt. Als uw Vader, wil Hij het beste voor u. Aanvaard Zijn terechtwijzing als een daad van liefde en leer ervan.

Efeziërs 5:2 En wandel in de liefde , zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.

Onze plicht als Christenen is om in liefde te wandelen. Jezus zei dat dit het grootste gebod is. Wanneer u in liefde wandelt, is uw geloof geactiveerd. Neem een hartsbesluit om uw liefdeswandel te verbeteren.

Lucas 6:27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten .

Jezus geeft hier een heel uitdagend gebod. Hij zegt dat u uw vijanden moet liefhebben en goed moet zijn voor diegenen die u kwaad willen doen. In eigen kracht is dit onmogelijk, doch Gods liefde in u, maakt dat u deze uitdaging aan kunt gaan en met succes kunt uitvoeren.

1 Johannes 2:5 Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden . Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.

Het bewijs van uw loyaliteit in uw relatie met God is, of u al dan niet Zijn geboden gehoorzaamt. Uw liefde is volmaakt als u Hem gehoorzaamt.

1 Johannes 2:15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

U bent uit het rijk van duisternis en zonde getrokken en getransformeerd naar het beeld van God. Hij heeft u voor Hem apart gezet en wil dat u Hem toegewijd blijft.

1 Johannes 3:23 En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben , zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.

God beveelt dat u gelooft in Jezus en anderen liefhebt. Door dit te doen vervult u Zijn volmaakte wil.

1 Johannes 5:1-3 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

Zeggen dat u van God houdt en Hem niet gehoorzamen, is een indicatie dat u niet echt van Hem houdt. God verwacht dat u uw liefde voor Hem toont, door te doen wat Hij zegt in Zijn Woord. Neem vandaag een ferm besluit om naar Zijn Woord te wandelen en een levend bewijs te zijn van uw liefde voor Hem.

Romeinen 15:1-2 Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen , en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw .

Gods verlangen is dat u anderen versterkt door uw geloof en liefde. Laat er geen dag voorbij gaan zonder dat u liefde betoont aan anderen.

Mattheus 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Een zachtmoedig persoon is iemand die de kracht heeft om zichzelf in controle te houden, terwijl hem / haar onrecht wordt aangedaan. Gods Woord zegt dat de zachtmoedigen een erfenis hebben. Wanneer u beslist om nederig te zijn en om in liefde te wandelen, dan plaatst u zich om Gods beloften te ontvangen.

Mattheus 7:1-2 Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden .

Anderen bekritiseren en veroordelen verhindert de zegen van God, om vrij in uw leven te stromen. Beoordeel uzelf en vraag God om die punten te openbaren, waarin u kunt verbeteren. Verandering begint bij uzelf.

Titus 2:11-14 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken .

Een goddelijke levensstijl geeft eer aan God en drukt uw liefde uit voor Hem. De kracht van de Heilige Geest woonachtig in u, geeft u de mogelijkheid om neen te zeggen tegen de wereld en ja tegen God.

Galaten 5:6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht , en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.

Liefde is de kracht waardoor uw geloof werkt. U moet in liefde wandelen om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Beslis om die kleine verschillen opzij te zetten en in liefde te wandelen met diegenen om u heen.

Kolossenzen 3:13-14 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander , als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is .

De liefde van God in u, zal u er toe aanzetten om anderen te vergeven en u in staat stellen, te vergeten wat ze u hebben aangedaan. In Gods liefde wandelen, zal u relatie met Hem volmaken en uw relatie met anderen versterken. Laat vandaag geen kans voorbij gaan om iemand lief te hebben!

1 Koningen 10:1 Toen de koningin van Sjeba het gerucht over Salomo in verband met de Naam van de HEERE hoorde , kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen.

Uw band met Jezus zal bij mensen vragen doen oprijzen. Wat u uitstraalt, vraagt om een verklaring. Als zondaren u komen testen , laat dan uw gedegen kennis van het Woord uw getuige zijn en win ze voor het Koninkrijk van God.

Filippenzen 4:8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

De manier waarop u denkt is belangrijk voor een succesvol Christelijk leven. Uw gedachten dicteren uw daden, want uw lichaam doet wat uw verstand zegt dat het moet doen. Het Woord van God geeft u instructies hoe en wat te denken. Mediteer dagelijks over Gods Woord, zodat uw gedachten en daden Hem welgevallig zullen zijn.

1 Korintiërs 13:11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan .

Eén maatstaf voor geestelijke volwassenheid is de mate van uw liefdeswandel. Is het krachtig of zwak? Vergeeft u gemakkelijk of heeft u nog van die gevaarlijke uithalen? Dagelijks in liefde wandelen maakt het verschil tussen een zoon of een dienstknecht van God te zijn. Laat daarom strijd, ruzie en jaloezie achterwege en beslis om altijd in liefde te wandelen.

 

Naar boven

Naar Bijbelstudie

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3