HOME

BIJBELSTUDIE

VOORSPOED

 

 

Deuteronomium 7:6 HSV Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.

Er zou een duidelijk onderscheid moeten zijn tussen de levensstijl van een Christen en die van de wereld. Eenmaal wedergeboren bent u losgekomen van de cyclus van dood die in de wereld heerst en bent u in Gods Koninkrijk geplaatst. Daar werkt de wet van de Geest des levens (Romeinen 8:2). God heeft u uitgekozen om Hem te vertegenwoordigen op aarde en om deel te hebben aan Zijn erfenis.

Psalm 126:1-3 HSV Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken: De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan! De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd.

De Heer heeft ons bevrijd van de gebondenheden van schuld en tekort. Hij heeft uw rijkdom hersteld en zelfs de ongeredden zullen weten dat Hij grote dingen voor u heeft gedaan. Lach, roep, dans en verblijd u in Hem die uw leven veranderde en een ommekeer bracht in uw financiën !

Lucas 1:3 AMPC…. en u zult Hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn (verheven) en zal de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden; en de Here God zal Hem de troon van David geven. En Hij zal door de eeuwen heen regeren over het huis van Jacob en aan Zijn regering zal geen einde komen.

De grootheid en verhevenheid van Jezus kan niet ontkend worden. En als Christen bent u ook een kind van de Allerhoogste God en deelgenoot van Zijn grootheid.

Lucas 2:13-14 HSV En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

Gans de hemel prees God voor het geschenk van Zijn Zoon, want ze wisten dat Hij gezonden werd om vrede of shalom (compleetheid, niets tekort en niets gebroken) te herstellen voor de mensen op aarde. Hef uw handen op en verheug u, want God heeft uw verbroken leven weer heel gemaakt.

Numeri 23:19 HSV God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.

Leef niet naar wat u ziet of voelt. U dient een geweldig God en het is onmogelijk voor Hem om te liegen. Wend uw ogen af van het natuurlijke, sta vast op Zijn beloften en weet zonder enige twijfel dat wat u nodig hebt onderweg is.

Exodus 10:22-23 HSV Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte, drie dagen lang. Zij zagen elkaar niet, en drie dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden.

God had nooit gepland dat u alle problemen zou meemaken die deze wereld ondergaat. Hij wil dat Zijn kinderen daar altijd boven uitsteken en schijnen als een licht in de donkere wereld.

Mattheus 1:21 HSV … en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Jezus is de Redder. Hij is geboren om alle mensen te verzoenen met God. Dank zij Hem heeft zonde geen macht over u. Laat die verslagen vijand u niet gebonden en afgezonderd van God houden. Wandel vandaag in die vrijheid.

Mattheus 1:23 HSV Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.

Immanuel betekent dat God met u is en dat Hij u nooit in de steek zal laten. Waar u momenteel ook doorheen moet, weet dat u er niet alleen voor staat. Jezus is al daar en Hij brengt er u doorheen. Hij is de goede Herder die Zijn schapen leidt.

Psalm 104:1-3 Loof de HEERE, mijn ziel. HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind.

Neem tijd om te mediteren over uw Schepper. Geef Hem lofprijs voor wie Hij is en voor alles wat Hij al voor u heeft gedaan.

Jacobus 5:8 U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.

Het is gemakkelijk om gefrustreerd te geraken als u niet direct antwoord krijgt. Herinner u dan dat God zei dat u geduld moet oefenen – voortdurend, aanhoudend dezelfde – ondanks de omstandigheden. Met andere woorden, ga door met de dingen van God, hoe moeilijk het ook is. Maak een kwaliteitsbeslissing, bijt u vast als een pitbull, tot u de manifestatie ziet van Zijn belofte in uw leven.

Johannes 16:22 Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.

De vreugde des heren is uw kracht en het stelt u in staat om elke moeilijkheid te overkomen. Bescherm ten alle koste uw vreugde. Het is een geestelijke kracht die de duivel terugdrijft.

Mattheus 5:8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Reinheid is de toegang naar manifestaties van Gods kracht in uw leven.
Leven naar Zijn standaard maakt dat meer van Zijn zalving door uw leven zal vloeien !

Kolossenzen 3:15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.

De vrede van God is betrouwbaar. Laat Gods bovennatuurlijke vrede uw hart domineren en elke emotie beheersen. U laten domineren door emoties of omstandigheden of slecht nieuws brengt u in een emotionele achtbaan. Het woord "heersen" in dit vers, is de vertaling van het Griekse woord "bra'beuo" en beschrijft een scheidsrechter in een sportwedstrijd. Wanneer u overspoeld worden door problemen en emoties, laat dan de vrede van God als een scheidsrechter uw hart, gedachten en emoties in controle houden. Het stelt u in staat om de juiste beslissing te nemen in elke situatie. Wanneer u onzeker bent in het nemen van een beslissing, laat dat Zijn vrede u leiden.

Filippenzen 2:4 AMPC Laat elk van u acht geven op, letten op en betrokken zijn met, niet alleen zijn eigen belangen, maar elk ook met de belangen van anderen.

Als u de manifestatie van Gods beloften nog moet zien in uw leven, neem dan een stap terug en onderzoek uw leven. Bent u meer bezig met het tot stand brengen van uw eigen behoeften, dan bekommerd te zijn om de behoeften van anderen? Gaat uw aandacht alleen maar uit naar wat God voor u wilt doen? Als dat zo is, moet u uw prioriteiten terug herwaarderen. Neem de aandacht van uzelf weg en geef die aan anderen rond u. Door hen te zegenen, plaatst u zich om gezegend worden.

Genesis 12:2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.

God wil u zegenen zodat u anderen kunt zegenen. Hij weet dat Zijn goedheid, die door u wordt getoond, de ongeredden tot Hem zal leiden.

Jesaja 26:12 HEERE, U zult voor ons vrede beschikken, want al onze zaken hebt U ook voor ons in orde gebracht.

God is de drijvende kracht achter uw verwezenlijkingen en zal er voor zorgen dat u succesvol bent in alles wat u onderneemt.

Spreuken 18:10 De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.

U hebt een toevlucht in God. Als u tegenstand tegenkomt, roep dan op Hem.
Hij is de Bron van uw sterkte en maakt dat u in alle dingen zegeviert.

Habakuk 2:14 Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Wanneer Gods glorie, of “gemanifesteerde goedheid,” naar u komt, zullen anderen het zien en Hem beter willen leren kennen.

Jesaja 61:7,9 In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben… Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden, en hun nakomelingen te midden van de volken. Allen die hen zien, zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de HEERE heeft gezegend.

Alles wat de duivel van u gestolen heeft zal hersteld worden, u ontvangt dubbel voor al uw problemen of zoals het engels zegt: " double for your trouble” !

Jesaja 60:2-4 AMPC Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en dikke duisternis al de volken, maar de Heer zal op u schijnen [O Jeruzalem], en Zijn glorie zal op u gezien zijn. En de naties zullen naar uw licht komen en koningen naar de helderheid van uw dageraad. Hef uw ogen op en kijk om u heen en zie! Ze komen allemaal bijeen, ze komen naar u toe. Uw zonen zullen van ver komen en uw dochters zullen op armen gedragen en verzorgd worden.

Terwijl de wereld meer duister wordt; zult u schijnen als een baken van licht. Belangrijke mensen zullen naar u toekomen voor antwoorden, omdat ze de zalving, de wijsheid, de rijkdom en het gezag zien waarmee u wandelt. Als resultaat zullen ze de goedheid van God erkennen.

Psalm 66:10-12 Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert. U had ons in het net gebracht, U had een knellende band om ons middel gelegd, U had de sterveling over ons hoofd doen rijden. Wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar U hebt ons uitgeleid naar de overvloed.

Vergeet uw verleden en zie op uw toekomst in Christus! Hij heeft u uit elke beproeving getrokken en u in een plaats van overvloed gebracht.

Psalm 89:35 Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen.

U hebt een verbond met God wat u een leven van volheid verzekert. Hij komt niet terug op Zijn Woord.
Beslis dat u Zijn beloften niet laat vallen, zodat zij een onmiskenbare realiteit kunnen worden in uw leven.

Handelingen 20:32 AMPC En nu [broeders], ik vertrouw u toe aan God [deponeer u in Zijn handen, vertrouw u toe aan Zijn bescherming en zorg]. En ik beveel u het Woord aan van Zijn genade [de geboden en raadgevingen en beloften van Zijn onverdiende gunst]. Het is in staat om u op te bouwen en u [uw rechtmatige] erfenis te geven onder al Gods apart gezetten (de toegewijden, gereinigden en getransformeerde zielen).

Het is uw studie van en gehoorzaamheid aan Gods Woord, dat u opbouwt en u leidt naar uw erfenis.
Neem vandaag een besluit om in Gods Woord te spitten op een dagelijkse basis zodat u ontvangt wat van u is !

Genesis 12:2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.

Waarom zou God u zegenen met gunst, erkenning en rijkdom ? Hij doet het zodat u Zijn distributie centrum kunt zijn, een bron voor hen die uw pad kruisen. Als u dit vooraan in uw gedachten houdt, dan zult u niet alleen een zegen zijn voor anderen, maar ook persoonlijk de voordelen er van oogsten.

Spreuken 24:19-20 Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, wees niet jaloers op de goddelozen, want het kwaad heeft geen toekomst, de lamp van goddelozen wordt uitgedoofd.

Soms lijkt het dat de ongeredden het goede leven leiden, zonder enige zorg of bekommernis.
Alhoewel, God zegt dat hun einde de vernietiging is. In plaats van jaloers op hen te zijn, laat Gods Woord de standaard zijn voor uw leven.
God zal voor een groei zorgen die u zich nauwelijks kan inbeelden.

Psalm 102:14 Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen.

Dit is de vastgestelde tijd en het bestemde uur voor u om te floreren in de gunst van God !
Hij is klaar om u Zijn goedheid, genade en ontferming te tonen. Ontvang het gewoon in geloof en begin erin te wandelen.

Lukas 1:30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.

God begunstigde Maria boven alle andere vrouwen om geboorte te geven aan de Redder van de wereld. U bent nu als gelovige, een ontvanger van Zijn goddelijke genade en goedheid. In harmonie met Hem kunt u geboorte geven aan een wonder.

Spreuken 3:4 AMPC Zo zult u gunst, goed begrip en hoge achting vinden in de ogen [of oordeel] van God en mensen.

U zou dagelijks moeten belijden dat u in de gunst van God en mensen wandelt.
God wil u doen zegevieren over elke situatie en Hij gebruikt mensen als vaten, om te verzekeren dat Zijn wil wordt gedaan.

Psalm 5:12 U immers zegent de rechtvaardige, HEERE; U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild.

God heeft u bekrachtigd om succesvol te zijn. Hij heeft een opslagplaats vol met gunst voor u!

Jesaja 48:17 Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u gaan moet.

Sta God toe te tonen hoe alles gelukt in wat u onderneemt. Als u zich overgeeft aan Hem, zal Hij deuren voor u openen.

Zacharia 14:14 Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt: goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden.

Jezus is de Heer van de overvloed. Uw deel is om de principes, uitgeschreven in Gods Woord, te praktiseren en uw geloof te activeren door Gods Woord en beloften te belijden, zodat deze overvloed zich manifesteert in uw leven.

Psalm 1:2-3 Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

Als u uw vreugde vindt in God en voortdurend over Zijn Woord mediteert, dan zult u vrucht voortbrengen (karakter) en op elk gebied van uw leven voorspoedig zijn. Als een boom geplant aan een rivier zult u open bloeien.

Jesaja 60:5 Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen.

Wees niet wanhopig over uw situatie, uw totale welzijn. Integendeel, stem overeen met God en Zijn Woord en maak uw hart klaar voor een overweldigende, heerlijke overwinning.

Jesaja 52:13 AMPC Zie, Mijn Knecht zal wijs handelen , Hij zal verhoogd en verheven worden en zal heel hoog staan.

God wil dat het u goed gaat, Hij wil u optillen boven de aardse omstandigheden.
Wandel in Zijn Wijsheid en zoek Zijn aangezicht – kijk dan uit want uw voorspoed komt eraan !

Job 36:11-12 Als zij luisteren en Hem dienen, zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren vol lieflijkheid. Maar als zij niet luisteren , komen zij om door een werpspies, en geven zij de geest zonder kennis.

Gods beloften zijn voorwaardelijk. Als u gehoorzaamt en Hem dient, dan zult u voorspoedig zijn en vele jaren van vreugde beleven.
Ga door met u te verzadigen met Zijn Woord en daarnaar te handelen en zie wat voor wonderlijks Hij voor u zal doen.

2 Korintiërs 9:8 AMPC En God is in staat om alle genade (elke gunst en aardse zegening) naar u toe te laten komen in overvloed, zodat u altijd en onder alle omstandigheden en wat de nood ook is, zelf voorzienend bent (genoeg bezittend om geen hulp of ondersteuning nodig te hebben en overvloedig toegerust voor elk goed werk en liefdadige gift).

Gods verlangen is dat u voorzien bent in alles wat u nodig hebt. Als u in de stroom van Zijn genade en gunst staat, dan zult u niet langer moeten krabben om toe te komen of uw uitgaven moeten inkrimpen, maar u zult in een positie komen om anderen tot zegen te zijn en om hun gunsten te bewijzen.

Psalm 65:12 U kroont het jaar van Uw goedheid, Uw voetstappen druipen van overvloed.

God kroont jaren met Zijn gemanifesteerde goedheid. Hij omringt u effectief met blijdschap, overvloed en alle goede dingen.
Vergeet de negatieve dingen uit het verleden die u belast hebben en wandel daarentegen in de geweldige toekomst die God voor u heeft voorbereid. Elke stap die u zet druipt van Zijn overvloed ! Wat een belofte !

Jesaja 53:4-5 Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Jezus stierf zodat u nooit nog een dag van uw leven moet rondlopen met ziekte of pijn.
Uw vrede, voorspoed, genezing en heelheid zijn verzekerd!

Psalm 67:6-7 De volken zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen. De aarde heeft haar opbrengst gegeven; God, onze God, zegent ons.

Als uw lofprijzingen opstijgen naar de hemel, dan komen Gods zegeningen naar beneden. Gods verlangen is om Zijn volk te zegenen.
Hef uw handen op en begin Zijn Naam te loven – en let dan op hoe wonderlijke dingen zullen opspringen !

Johannes 10:10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

De komst van Jezus naar de aarde was om ons een leven te geven waarvan we zouden genieten en dit in de volste en meest uitgebreide mate. Luister niet naar de leugens van de duivel die u tracht wijs te maken dat u in de “middenmoot” zult blijven. Genezing, bevrijding en welvaart horen u toe – ga door en leef het buitengewone leven door Christus Jezus!

Lucas 1:45 En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden.

Wanneer u Gods Woord gelooft, dan plaatst u zich in een positie om vooruit te gaan en te groeien. Door overeen te stemmen met God plaatst u zich in een positie om alles te ontvangen wat God heeft beloofd en geeft Hij u de kracht om succesvol te zijn.

Spreuken 10:22 De zegen van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe.

Gods zegen maakt u rijk. Hij zal u kracht geven om welvarend te zijn, door u wijsheid te geven, door Zijn zalving op uw leven of door een slimme uitvinding. Hij wil u welvarend maken door u een droom, een inzicht, een idee of een concept te geven. Sta niet toe dat valse nederigheid u weghoudt van het ontvangen van de rijkdom die God voor u heeft.

Openbaring 22:14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Om toegang te krijgen tot het overvloedige leven dat God u wil geven, moet u Zijn geboden gehoorzamen.
Daardoor bekrachtigd Hij u opdat het u welga !

Exodus 15:26 Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

Wat u ook van God wil ontvangen; zoals bv genezing, gehoorzaamheid aan Zijn geboden speelt daarbij een grote rol. Dan is een oppervlakkig navolgen van Gods Woord onvoldoende maar is er sprake van een voortdurende ijver om Zijn Woord in uw leven toe te passen. Wanneer u Gods Woord gehoorzaamt, dan positioneert u zich om te ontvangen wat u rechtmatig toekomt - welvaart op elk gebied van uw leven.

Spreuken 28:20 Een betrouwbaar man heeft talrijke zegeningen, maar wie erop aast om rijk te worden, zal niet voor onschuldig gehouden worden.

Betrouwbaarheid is een sleutel die u verder brengt in het leven. Wees betrouwbaar in de dingen waartoe God u geroepen heeft en u zult promotie zien.

Mattheus 11:12 En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.

Als mede-erfgenaam met Christus Jezus hebt u recht op een erfenis van vrede en welvaart. U zult er geen deel aan hebben als u achterover leunt en wacht. Als u ooit denkt om het “uwe" te krijgen; moet u ijverig worden in het najagen van wat u toebehoort. Haal uw sikkel maar uit, want de oogsttijd is aangebroken!

Johannes 14:21 AMPC De persoon die Mijn geboden heeft en ze bewaard is diegene die Mij [echt] liefheeft; en een ieder – wie dan ook – die Mij [echt] liefheeft, zal geliefd zijn bij Mijn Vader, en [ook] Ik zal Hem liefhebben en Mezelf aan hem tonen (openbaren, manifesteren). [Ik zal Mezelf duidelijk aan hem laten zien en Mezelf reëel maken voor hem].

Jezus zei dat wanneer u Hem liefheeft, u Zijn geboden zult gehoorzamen. Als u uw toewijding en liefde toont door gehoorzaamheid, zal God Zijn getrouwheid en liefde tonen door Zijn deel van het Verbond te vervullen — uw genezing, voorspoed, een leven verlost van vernietiging en veel meer….

Filippenzen 4:19 AMPC En mijn God zal royaal voorzien (vullen tot het vol is) elke nood, overeenkomstig Zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus.

God is een God van voorspoed en Hij wil dat u een leven van voorspoed hebt, Hij wil niet dat u iets te kort komt. Hij voorziet overeenkomstig Zijn rijkdom en die is met ons menselijk verstand niet te bevatten.

Psalm 25:14 AMPC Het geheim [van zoete, voldoening gevend gezelschap] met de Heer hebben zij die Hem vrezen (vereren en aanbidden) en Hij zal hen Zijn Verbond tonen en de [diepe, innerlijke] betekenis ervan aan hen openbaren.

Ontzag hebben voor de Heer heeft zijn voordelen. Uw eerbied en respect voor Hem toont God dat Hij u kan vertrouwen met rijkdom om Zijn Koninkrijk te laten groeien. God verlicht uw pad en maakt u welvarend als u Hem gehoorzaamt.

Spreuken 24:3-4 AMPC Door bekwaamheid en goddelijke Wijsheid wordt een huis (een leven, een thuis, een gezin) gebouwd en door inzicht wordt het gevestigd [op een solide en goed fundament], en door kennis zullen zijn kamers [op elk gebied] gevuld worden met waardevolle en aangename rijkdommen.

Het Woord van God openbaart de sleutels om een succesvol leven te bouwen. Zoek en speur naar de wijsheid en kennis die u nodig hebt uit het Woord om te genieten van totale voorspoed voor elk aspect van uw leven.

Jesaja 26:3 Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.

God wil u compleet maken, niets te kort, niets ontbrekend. Als u op Hem vertrouwt en uw gedachten op Hem en Zijn Woord blijft vestigen in plaats van op uw huidige situatie, zal uw welzijn, veiligheid, gezondheid en voorspoed compleet worden.

Psalm 37:3 NBV Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.

Uw vertrouwen op de Heer bepaald of u Zijn beloften in uw leven zult zien manifesteren.
Begin met uw vertrouwen in Hem te stellen zodat u het land dat Hij u gegeven heeft kunt innemen.

Deuteronomium 8:18 Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ….

God heeft u de kracht gegeven om vermogen te verwerven. Het maakt niet uit wat anderen u vertellen.
U hebt recht op vooruitgang op elk gebied van uw leven!

Filippenzen 2:12 NBV Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God.

Redding is een voortgaand proces. Het stopt niet bij uw wedergeboorte. Dat is maar het begin! U blijven “inspannen voor uw redding” betekent dat u het Woord bestudeerd en toepast. Belijdt dagelijks Schriftverzen die betrekking hebben op uw bescherming, uw behoud, uw genezing, bevrijding en voorspoed.

Deuteronomium 28:1 En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde.

Gehoorzaamheid aan Gods Woord is de sleutel tot hemelse kracht. Zodra de zegen van God op u is, zult u slagen in alles wat u onderneemt.

Spreuken 10:4 Wie met een bedrieglijke hand werkt, wordt arm, maar de hand van de vlijtigen maakt rijk.

Luiheid en uitstel zijn twee vijanden die uw weg blokkeren om het goede leven dat God voor u bestemd heeft te ervaren. IJver aan de andere kant leidt altijd tot welvaart. Zet uw hart erop om ijverig te zijn voor de dingen van God om Zijn beloningen te ontvangen.

Psalm 35:27 Laat vrolijk zingen en verblijd zijn wie vreugde vinden in Mijn gerechtigheid; laat hen voortdurend zeggen: De HEERE is groot! Hij vindt vreugde in de vrede van Zijn dienaar.

Het is Gods wil dat u voorspoedig en compleet bent op elk terrein van uw leven. Verheug u in Zijn beloften en begin te wandelen in totale voorspoed!

Galaten 4:7 Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.

Toen u Jezus als uw Heer en Redder aanvaardde werd u een zoon van God. Dat betekent dat u een mede-erfgenaam werd met Christus (Romeinen 8:17) ! Alles wat Hij bezit behoort ook u toe! Leg daarom beslag op uw erfenis als kind van God.

Efeziërs 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.

God heeft u bekrachtigd in alles wat u doet, niet enkel in sommige dingen. Of het nu uw gebedsleven is, uw relaties of financiën, u bent meer dan in staat om Gods wil te verwezenlijken door het leven van Christus Jezus in u.

Efeziërs 1:13-14 AMPC In Hem zijt ook gij die het Woord der Waarheid gehoord hebt, het goede nieuws (Evangelie) van uw zaligmaking, en geloofd hebt in en gekleefd bent aan en gesteund hebt op Hem, verzegeld met de zegel van de lang beloofde Heilige Geest. Deze [Geest] is de garantie van onze erfenis – de eerste vrucht, het onderpand en voorsmaak, en vooruitbetaling van ons erfdeel – vooruitlopend op zijn volle verlossing en onze [complete] verwerving en bezit, tot lof Zijner heerlijkheid.

Toen u het Woord van God hoorde prediken, geloofde en Jezus Christus beleed als uw Heer en Verlosser, nam de Heilige Geest zijn intrek in uw geest. Nu dat Hij er is, hebt u een gegarandeerd recht op de erfenis van overvloed die van u is in Christus.

1 Timotheüs 6:10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad . Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.

God wil dat u materiële rijkdom hebt , maar Hij wil niet dat geld u “bezit”. Onderzoek uw relatie met geld en zorg ervoor dat u met uw financiën veeleer God dient dan uzelf.

2 Korintiërs 6:2 Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil !

U hoeft niet te wachten op de uitstorting van Gods zegen in de toekomst. God is een “nu” God, Hij wil u op dit ogenblik zegenen. Hebt u het geloof voor een “nu”- manifestatie?

Spreuken 20:21 Als een erfenis in het begin al te snel wordt verworven, zal er uiteindelijk geen zegen op rusten.

Rijkdom op een gemakkelijke manier verkregen heeft de neiging om uit uw handen te glijden omdat God niet betrokken was bij het verkrijgen ervan. Verspil uw tijd niet met jaloers te zijn op de mensen in de wereld die veel geld hebben. Het zal niet blijven duren. Zet daarom uw hart op God en Hij zal u belonen met blijvende rijkdom.

Prediker 12:13 De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit : Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.

Uw primaire verantwoordelijkheid is om de Heer te respecteren, te eren en te gehoorzamen. Als u Hem gehoorzaamt dan toont u uw liefde voor Hem en positioneert u zich voor groei!

Mattheus 6:31-33 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. 33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Wees niet bezorgd over hoe uw noden gelenigd zullen worden. Vertrouw op God voor de noodzakelijke dingen van het leven. Hij weet hoe zorg te dragen voor u!

Jacobus 1:17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.

Als God u een gave geeft neemt Hij dat niet terug. God neemt geen dingen weg van u om u “een les te leren”. Hij wil u dingen geven zodat u Zijn goedheid leert kennen en vertrouwen.

Psalm 25:12-14 Wie is de man die de HEERE vreest ? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend.

Een sleutel tot succesvol Christelijk leven is God eerbiedigen en respecteren. Hij beloofde dat zij die Hem vrezen, vrede zullen hebben en de aarde zullen beërven. Als wedergeboren gelovige zou uw eerste doel moeten zijn God te behagen. Dit doet u door Zijn Woord de hoogste autoriteit in uw leven te geven.

1 Thessalonicenzen 5:23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

Redding (soteria) is heelheid van uw geest, ziel en lichaam. Het omvat bevrijding, herstel, genezing en financiële overvloed. God wil elk gebied van uw leven voorspoed geven, daarom tap in uw goddelijke erfenis !

2 Thessalonicenzen 3:16 AMPC Mag de Heer van vrede Zelf u Zijn vrede (de vrede van Zijn Koninkrijk) geven, ten allen tijde en op alle wegen (onder alle omstandigheden en condities, wat er ook komt). De Heer zij met u allen.

Het bewijs dat de Heer ten alle tijde met u is, is wanneer u wandelt in vrede en heelheid op elk gebied van uw leven. Van uw lichamelijke gezondheid tot uw financiële stabiliteit, laat Gods vrede in u het bewijs zijn voor de wereld dat Hij met u is.

Johannes 10:10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Gods plan voor u is om van het leven te genieten en totale levens voorspoed te ervaren. Satans plan is om te vernietigen en om te stelen van u. Wees fervent in het Woord om een leven van geloof te onderhouden en tap in het overvloedige leven dat God voor u gepland heeft.

Psalm 118:25 Och HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch voorspoed.

God opereert in de "nu zone". Hij wil u nu voorspoed geven. Wacht niet om uw bekrachtiging tot welzijn te activeren. Ontvang het en stel het nu in werking door geloof !

Psalm 105:1 Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken.

Eén van de sleutels om van God te ontvangen is Hem voortdurend te danken voor wat Hij reeds gedaan heeft. Neem de tijd om Hem te prijzen en de danken voor Zijn goedheid.

Spreuken 18:14 Iemands geest kracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren?

Wanneer iemand een zwakke en verbroken geest heeft, is het moeilijk voor hen om zelf uit de put te geraken. Daarom is u voortdurend voeden met het Woord zo belangrijk om uw geest sterk te houden. Als de vijand dan aanvalt zult u hem succesvol kunnen weerstaan.

Psalm 150:4 Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit.

God prijzen brengt u in Zijn tegenwoordigheid. Dans maar gerust voor de Heer en toon dat u van Hem houdt door Hem te loven!

Psalm 150:6 Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.

U zou God altijd moeten prijzen, het maakt niet uit in welke situatie u zich bevindt. Als u in geloof staat voor iets dat zich nog moet manifesteren, ga er dan al voor danken, prijs God tot u de doorbraak ziet en prijs Hem dan verder voor de manifestatie !

Psalm 16:11 U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Uw kracht hangt af van uw vreugde niveau. Het Woord van God zegt dat er overvloed van blijdschap te vinden is in de tegenwoordigheid van de Heer. Tijd spenderen met God is vitaal als u een hoog niveau van blijdschap wil onderhouden om de aanvallen van de duivel af te slaan.

Psalm 68:20 Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.

Eén van de voordelen van Gods Verbond voor u is Goddelijke bescherming. Bouw Gods Woord in uw geest en belijdt het over elke situatie. Hij zal u zeker bevrijden van alle gevaar en u zult niet bang zijn voor enig kwaad !

Psalm 23:1-2 CL YaHWeH herdert, leidt en voedt mij, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.

Laat YaHWeH uw Herder zijn, die u voedt en leidt. Het zal u aan niets ontbreken, wat een belofte ! Het eerste wat Hij doet is u in de rust brengen. Gedaan met zelf te zwoegen en uw levensweg te bepalen. God wil niet dat u doorheen het leven ploetert. Integendeel Hij wil dat u een leven van vrede ervaart. Als u tegenstand tegenkomt weet dan dat Hij u er doorheen haalt.

Psalm 24:1 Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.

Gods goedheid en gezag zijn evident aanwezig in de schoonheid van de aarde.
Neem tijd om Hem te eren en te prijzen voor alles wat Hij geschapen heeft om van te genieten.

Psalm 37:3 Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.

Uw vertrouwen in God bepaalt of u Zijn beloften in uw leven zult zien.
Begin met Hem te vertrouwen zodat u deel kunt hebben aan Zijn voorzieningen.

Spreuken 4:23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Uw hart is vruchtbare grond waarin het onverwoestbare zaad van het Woord van God kan groeien. U kunt voorkomen dat verkeerde dingen daarin wortelen door erop te letten wat u hoort, spreekt en ziet. Uw oren, mond en ogen zijn de ingangen tot uw hart. Wat u via deze kanalen toelaat, zal in uw hart gaan wortelen en uiteindelijk de oogst van uw leven bepalen. Uw oogst wordt bepaald door de conditie van uw hart (= ziel en geest).

Psalm 37:23 De stappen die de mens zet, worden bekrachtigd door de HEER , de HEER houdt hem vast, als een vriend op zijn weg. WV

Als u mediteert of focust op Gods Woord, dan plaatst u zich in een positie om gezegend te worden, bekrachtigd te worden om voorspoedig te zijn en vooruit te gaan. Wanneer u uw denken hervormd en uw gedachten in lijn brengt met Gods gedachten, dan zullen uw keuzes uiteindelijk in lijn komen met Gods perfecte wil voor uw leven.

Galaten 3:29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

U bent een geestelijke nakomeling van Abraham en een erfgenaam van de wereld. Dat betekent dat u net als Abraham recht hebt op Goddelijke genezing, rijkdom, vrijwaring en redding. Leg daarom beslag op uw erfenis door geloof en ervaar de voordelen van Gods beloften !

Jesaja 55:8-9 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.

God heeft een wedren voor u uitgetekend en wil dat u die uitloopt. Sta toe dat Hij u leidt in het vervullen van uw Goddelijke bestemming.

Exodus 6:8 Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.

Een goed leven is uw erfenis. Door u wedergeboorte bent u het geestelijke zaad van Abraham en hebt u recht op de overvloed van God !

Spreuken 24:19-20 Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, wees niet jaloers op de goddelozen, want het kwaad heeft geen toekomst, de lamp van goddelozen wordt uitgedoofd.

Soms lijkt het dat de ongeredden het goede leven leven, zonder enige zorgen. God echter zegt dat het kwade geen toekomst heeft. Laat Gods Woord uw levensstandaard zijn. God zal u meer zegenen dan u zich kunt voorstellen.

Psalm 30:2-3 Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen.

De Heer erkennen in al uw wegen maakt dat u opgetild wordt boven de omstandigheden en het zet u op het pad van zegen op elke terrein van uw leven: geest, ziel en lichaam.

2 Korintiërs 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

God verlangt dat u gelijkvormig wordt aan Zijn beeld. Als u tijd doorbrengt in meditatie van Zijn Woord, dan zult u beginnen met Zijn karaktertrekken te vertonen, wat u uiteindelijk het overvloedige leven doet ervaren wat Hij beloofd heeft !

2 Petrus 1:4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.

Gods goedheid, geopenbaard door Zijn beloften aan u, gaan uw verstand en uw verbeelding verre te boven. Als u Zijn beloften in uw hart ontvangt, dan wordt u een partner met Hem om ze tot stand te brengen. U bent niet langer onderworpen aan de wereld en zijn begeerten, maar gepositioneerd om uw Goddelijke erfenis te ontvangen en ervan te genieten.

2 Petrus 1:2 AMPC Mag genade (Gods gunst) en vrede (welke is perfecte gezondheid, alles wat nodig is, alle geestelijke voorspoed en vrijheid van angst en agiterende begeertes en morele conflicten ) u vermenigvuldigd worden in [de volle, persoonlijke, precieze, en correcte] kennis van God en van Jezus onze Heer.

Als u er een prioriteit van maakt om God beter te leren kennen door Zijn Woord te bestuderen, dan zult u Zijn overvloedige voorziening en gunst in uw leven gaan ervaren.

2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

God verlangt dat alle mensen, inclusief zondaren, Zijn liefde zullen kennen. Als u zich bekeert van uw zonden en naar God toe rent, dan staat u toe dat Hij goede dingen in uw leven kan brengen.

Spreuken 21:20 De wijze heeft kostbare schatten en olie in huis, maar de dwaas jaagt zijn bezit erdoor. WV

Een schat wordt gedefinieerd als “iets dat opgeslagen of geaccumuleerd wordt, in het bijzonder een accumulatie van rijkdom en geld”. Gods Woord leert ons om niet dwaas met onze rijkdom om te gaan. Laat de wijsheid van God u leiden in uw uitgaven gewoonten, zodat u er financieel beter van wordt.

Jesaja 60:1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.

Als Gods heerlijkheid of zegen op u komt, bent u in staat om uitdagende omstandigheden te overstijgen.

Jozua 1:8 Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. NBG

Het consistent voeden van uw geest met Gods Woord bepaald uw succes in het leven. Zet uw hart er daarom op om Zijn Woord voortdurend voor uw ogen, oren en in uw mond te houden en uiteindelijk zult u uw doel bereiken en voorspoedig zijn.

Openbaring 22:14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Om toegang te krijgen tot de Boom des Levens waarin God heeft voor zien en die Hij u wil geven, dient u Zijn geboden na te leven.

2 Johannes 1:8 Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.

Het is heel belangrijk om gegrond te blijven in de waarheden die u uit Gods Woord leert en blijft groeien in de dingen van God.
U zult geweldig beloond worden als u dat doet!

 

Naar boven

Naar Bijbelstudie

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3