HOME

BIJBELSTUDIE

ZAAIEN EN OOGSTEN

 

Genesis 8:22 Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd , koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.

Gods systeem van zaai- en oogsttijd, blijft zolang de aarde er is. Kijk een keer rond, ziet u nog aarde, dan werkt Gods systeem nog. Maak er gebruik van, door in geloof een zaad te zaaien en verwacht dat God het zal zegenen.

“Oogst tijd” is een tijd om uw hartverlangens te oogsten door Gods beloften luidop over uw leven uit te spreken, totdat u ze gemanifesteerd ziet. God zegt dat al de dagen van de aarde, zaai- en oogsttijd niet ophouden. Als u gezaaid hebt, heeft u recht op een oogst!

Jesaja 3:10 Zeg de rechtvaardige dat het hem goed zal gaan, dat hij de vrucht van zijn daden zal eten.

Toen u Jezus Heer van uw leven maakte, heeft God u gerechtvaardigd. U bent een rechtvaardige en God zegt dat het u goed zal gaan! Geef uw leven geheel over aan Hem en ervaar die absolute overwinning en de goede dingen van het leven.

Mattheus 12:35 De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart , en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat.

Waak over uw hart! De dingen die u toelaat, via de poorten van uw ogen en oren en wat uit uw mond komt, of het nu positief of negatief is, zullen wortel schieten in uw hart en vrucht dragen. Mensen kunnen uw leven aflezen door de vrucht die u produceert.

Lucas 8:11 Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God .

Gods Woord is levend zaad dat, wanneer geplant in uw hart, tastbare resultaten in uw leven zal produceren. Mediteer dagelijks Gods Woord, zodat u het begrijpt en ernaar kunt handelen.

Joel 2:26 Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld . Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden.

God wil dat u overvloed hebt en geen tekort. Leg u niet neer bij armoede, schuld of ziekte. U dient El-Shaddai, de al-voorzienende God, Die wonderen doet!

Jesaja 45:3 AMPC En Ik zal u de schatten van de duisternis geven en de verborgen rijkdommen van de geheime plaatsen , opdat u zult weten dat Ik, de Heere, de God van Israel ben, Die u bij uw naam roept.

God weet waar al de rijkdom van de wereld zich bevindt. Stop met uit te vissen hoe u uw rekeningen zult betalen en vertrouw Hem maar! Hij heeft reeds toegezegd dat Hij voor u zal zorgen!

Spreuken 10:4 Wie met een bedrieglijke hand werkt, wordt arm, maar de hand van de vlijtigen maakt rijk.

IJver en vlijt zijn sleutels tot het zien van doorbraken en overvloed in uw leven. Geef niet op, ga u niet verstoppen, als het lijkt alsof de dingen niet veranderen. Blijf consistent in de dingen van God, en u zult de manifestatie zien.

Exodus 6: 7 Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb , dat Ik het aan Abraham, Izak en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven , Ik, de HEERE.

Het “goede leven” is uw erfdeel. Als u wedergeboren bent, dan bent u geestelijk zaad van Abraham en daardoor heeft u recht op de ongelimiteerde overvloed van God!

2 Kronieken 1: 6-7 En Salomo offerde daar, voor het aangezicht van de HEERE, op het koperen altaar dat bij de tent van ontmoeting hoorde. Duizend brandoffers bracht hij daarop. In die nacht verscheen God aan Salomo en zei tegen hem: Vraag wat Ik u geven zal.

Salomo was de wijste en rijkste koning uit de geschiedenis. Hoe verkreeg hij die wijsheid en rijkdom? Hij zaaide een zaad, in feite zaaide hij 1.000 brandoffers aan de Heer. Diezelfde nacht sprak de Heer tot hem in een droom. Rust in de zekerheid dat uw geven zal voorzien in alles wat u nodig hebt.

Prediker 11:4 Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten.

Wacht niet op de “perfecte” condities om een zaad te zaaien, want dan wacht u nog een hele tijd! Sta niet toe, dat uw omstandigheden uw geven dicteren. Geef overeenkomstig wat God in uw hart legt, als Hij u opdraagt om iets te geven.

Spreuken 6:6-8 Ga naar de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser, maakt hij zijn eten gereed in de zomer, verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd.

Niets gebeurd zo maar. Er zijn dingen die u moet doen, om zeker te zijn van een opbrengst van wat u gezaaid hebt in Gods Koninkrijk. Karakter betekent de juiste dingen doen, zelfs als niemand u ziet. Zij die God gehoorzamen “achter gesloten deuren”, zullen een overvloedige opbrengst oogsten.

1 Korintiërs 9:7, AMPC [Overweeg dit:] Welke soldaat dient ooit in het leger op zijn eigen kosten? Wie plant een wijngaard en eet daar niet enige vrucht van? Wie weidt een kudde en heeft geen deel aan de melk van de kudde?”

Wanneer u een zaad zaait, verwacht dan een oogst. Alhoewel een deel van de oogst opnieuw gezaaid wordt, is de rest voor u om van te genieten!

1 Korintiërs 3:6, AMPV… Ik plantte, Apollos heeft begoten, maar God deed het [ondertussen] groeien en [Hij] gaf de toename.

God is uw Bron. Hij is Diegene die uw zaad doet groeien en vrucht laat opbrengen.

Jesaja 40:31 Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen , zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

Zoals met zo vele dingen in dit leven, is er tijd nodig, wil een oogst zich manifesteren. Alhoewel het moeite kost om er op te wachten, verslap niet! Blijf in Gods Woord, zodat u uw zwakte kunt inruilen voor Zijn sterkte.

Habakuk 2:2-3 Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen , zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd, aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken . Hij liegt niet. Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.

Het is altijd een goed idee om de verlangens van uw hart neer te schrijven, met de bij behorende Schriftplaatsen die dit ondersteunen. Beeld uzelf in dat u uw oogst reeds bezit en er al van geniet. Vergeet niet om geduld te oefenen, terwijl u wacht, alvorens deze dingen werkelijkheid worden. Rust in de zekerheid, dat uw oogst onderweg is!

Marcus 4:26-29 Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en wordt lang , zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar . En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is.

Er is een wet van progressie in Gods systeem van zaai- en oogsttijd. De juiste volgorde is: zaaien, ontkiemen, bladgroei, bloei en vruchtontwikkeling en dan oogsttijd. Als u een offer zaait, verwacht dan een oogst. Bevestig de Schriftverzen die hier over spreken en twijfel daar niet aan, totdat u uw oogst verwezenlijkt ziet.

Hebreeën 6:12 HB En ook dat u de moed niet laat zakken, maar het voorbeeld volgt van de mensen die (door hun geloof en geduld) ontvingen wat God hun had beloofd.

Wees consistent in uw wat u zegt, in uw studietijd en gehoorzaamheid aan Gods Woord. Uw toewijding helpt u, om een volwassen kind van God te worden.

Marcus 4:28 HB Het groeide vanzelf zonder dat de boer er iets aan deed. Eerst kwamen er jonge halmpjes uit de grond. Later kregen ze aren. Tenslotte kwamen er dikke, volle graankorrels in de aren.

De tijd tussen bevruchting en manifestatie kan lang lijken; toch is dit de periode die de gelovigen, die weten dat Gods Woord de waarheid is, onderscheidt van de gelovigen die alleen maar denken en hopen dat het de waarheid is. Geef niet snel op en ontmoedigt, als u nog geen vrucht hebt gezien! Sta vast op het Woord van God en u zult alles ontvangen wat u gevraagd hebt.

Galaten 6:7-8 AMPC … Wat een mens ook zaait, dat en enkel dat zal hij oogsten . Want hij die zaait op zijn eigen vlees (lagere natuur, sensualiteit) zal van dat vlees, verval, verderf en ondergang oogsten, maar hij die in de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Uw toekomstige oogst, wordt bepaald door wat u vandaag zaait. U oogst wat u zaait. Dat en enkel dat! Maak gebruik van deze geweldige wet van zaaien en oogsten om Gods beloften te oogsten. Deze wet is al van kracht sinds de schepping. Wees wijs door op de akker van de Geest te zaaien.

Galaten 6:9 AMPC En laat ons niet ontmoedigd geraken en moe en zwak worden in het doen van wat nobel en juist is, want te zijner tijd en in het juiste seizoen zullen wij oogsten , als we niet verslappen, moedeloos worden of opgeven.

Voor alles bestaat een bepaalde tijd:…. een tijd om te planten en een tijd om te oogsten ” (Prediker 3:1-2) . Een geestelijke wet, is een wet die op een hoger niveau werkt dan een natuurlijke wet. De Bijbel leert ons hoe geestelijke wetten functioneren door ons te laten zien hoe ze in de natuurlijke wereld werken. Alle waarheid is parallel. Blijf zaaien, uw oogst is onderweg!

Prediker 11:6 Zaai uw zaad in de morgen en laat uw hand tegen de avond niet rusten, want gij weet niet, of het ene gelukken zal of het andere, dan wel of beide tezamen goed zullen zijn.

Zaai en blijf zaaien. Blijf goed doen. Wie goed doet, goed ontmoet! Het juiste seizoen voor uw oogst komt eraan.

Hosea 10:12 Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de HERE te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen .

Als u in gerechtigheid zaait, mag u de Heer vragen om voor u gerechtigheid te laten regenen. Vraag de Heer van de oogst, om uw oogst van gerechtigheid. Toen God onze ongerechtigheid en tekorten zag, stuurde Hij Zijn Zoon. Hij werd tot zonde en ongerechtigheid gemaakt (2 Korintiërs 5:17), Hij nam onze schuld, ziekte en armoede op Zich. Hij betaalde de prijs. Wij werden de gerechtigheid Gods in Christus. Als u Gods gerechtigheid door u heen laat werken, zult u de tekorten van anderen lenigen. Hij heeft in alles voorzien wat u nodig hebt. God zegent u, zodat u een zegen kunt zijn voor de anderen (Genesis 12:2). Leg zieken de handen op en ze zullen genezen. In liefde zult u oogsten. Ontgin het nieuwe land dat God u geeft. “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig” (Mattheus 9:37). Begin God te geloven voor de grote oogst; Hij heeft Zijn Woord al vrijgezet, dat er een Grote oogst is. Uw geliefden, uw kinderen, uw gezin, uw familie, uw vrienden, collega's, uw dorp, stad, land, continent maken deel uit van die Grote Oogst. Blijf Gods gerechtigheid zaaien, toon Zijn Liefde en haal de Oogst binnen, waar de Heer zo naar verlangd! “Zie, de Landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is” (Jacobus 5:7).

Naar boven

Naar Bijbelstudie

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven ; niemand komt tot de Vader dan door Mij.