HOME

KENT U JEZUS

 

 

128 Profetieën uit het Oude Testament die Jezus vervulde

 

Profetie

Oude Testament

Nieuwe Testament

1

De Joden zouden de Messias verwerpen

Jesaja 6:9-10; 65:2

Johannes 5: 37-40; 12:37-40

2

De Messias zou in gelijkenissen spreken

Jesaja 6:9-10

Matteüs 13:13-15

3

De Messias zou uit een maagd geboren worden

Jesaja 7:14

Lucas 1:34-35; Matteüs 1:18

4

Zijn Naam zou Immanuël zijn - God met ons

Jesaja 7:14

Matteüs 1:21-23

5

De Messias zou God zijn - God met ons

Jesaja 7:14

1 Timoteüs 3:16

6

De Messias heeft wijsheid van kindsbeen af

Jesaja 7:15

Lucas 2:40

7

De Messias zou een struikelblok zijn voor de Joden

Jesaja 8:14

Matteüs 21:43-44

8

De Messias zou in Galilea prediken

Jesaja 8:23

Matteüs 4:12-17

9

De Messias zou een licht voor de heidenen / volken zijn

Jesaja 9:1; 49:6

Lukas 2:28-32; Handelingen 13:47-48

10

De geboorte van de Messias

Jesaja 9:5

Lukas 2:11

11

De Messias zou Zoon van God zijn

Jesaja 9:5

Lucas 1:35

12

De Messias zou zowel mens als God zijn

Jesaja 9:5

Johannes 10:30

13

De Messias zou uit de eeuwigheid komen

Jesaja 9:5

Kolossenzen 1:17

14

De Messias zou afstammen uit Isaï

Jesaja 11:1,10

Lucas 3:23-32

15

De Geest des Heren zou op de Messias rusten

Jesaja 11:2; 61:1

Matteüs 3:16-17

16

De Messias zou de Geest van wijsheid en verstand hebben

Jesaja 11:2

Matteüs 13:54

17

De Messias zou de Geest van raad en sterkte hebben

Jesaja 11:2

Matteüs 7:28-29

18

De Messias zou de Geest van kennis en vreze hebben

Jesaja 11:2

Matteüs 11:27

19

De Messias Zijn lust zou in de vreze des Heren zijn

Jesaja 11:3

Lucas 2:46-47

20

De Messias zou niet afgaan op het uiterlijke

Jesaja 11:3

Johannes 2:24-25; 7:24

21

De Messias zou over de armen in gerechtigheid spreken

Jesaja 11:4

Marcus 12:41-44

22

De Messias zou voor alle volken zijn

Jesaja 11:10; 49:1

Handelingen 13:47-48; 1 Timoteüs 2:4-6

23

De Messias zou de sleutel van het huis Davids hebben

Jesaja 22:22

Openbaringen 3:7

24

De Messias zou de dood (zonde) vernietigen

Jesaja 25:8

Openbaringen 1:18 - 2 Timoteüs 1:10

25

De Messias zou de kostbare Hoeksteen zijn

Jesaja 28:16

1 Petrus 2:4-6

26

De Messias zou de blinden genezen

Jesaja 35:5; 42:7

Marcus 10:51-52 - Johannes 9:1-7

27

De Messias zou de doven genezen

Jesaja 35:5

Marcus 7:32-35

28

De Messias zou de lammen genezen

Jesaja 35:6

Matteüs 12:10-13 - Johannes 5:5-9

29

De Messias zou de stomme genezen

Jesaja 35:6

Matteüs 9:32-33; 15:30

30

Iemand die roept in de woestijn zou de Messias voorafgaan

Jesaja 40:3

Matteüs 3:1-4

31

Hij (Johannes de Doper) zou de mensen voorbereiden

Jesaja 40:3

Matteüs 3:11 - Lucas 1:17 - Johannes 1:29; 3:28

32

De Messias zou God zijn

Jesaja 40:3

Johannes 10:30 - Filippenzen 2:5-7

33

De Messias zou een herder zijn

Jesaja 40:11

Johannes 10:11 - Marcus 9:36-37

34

De Messias zou ondersteund worden als Dienstknecht

Jesaja 42:1

Johannes 4:34; 5:30

35

De Messias was Gods uitverkorene

Jesaja 42:1

Lucas 9:35; 23:35

36

God heeft een welgevallen in de Messias

Jesaja 42:1

Matteüs 3:16-17

37

De Geest des Heren zou op de Messias zijn

Jesaja 42:1

Matteüs 3:16-17

38

De Messias zou de aandacht niet op Hem trekken

Jesaja 42:2

Matteüs 12:15-21

39

De Messias zou omzien naar de verbrokenen

Jesaja 42:3

Matteüs 11:4-5; 12:15-20

40

De Messias zou leiding krijgen van de Here

Jesaja 42:6

Johannes 5:19-20; 8:29; 14:10-11

41

De Messias is het Nieuwe Verbond

Jesaja 42:6

Matteüs 26:28

42

De Messias zou een Licht voor de natiën zijn

Jesaja 42:6

Johannes 8:12

43

De Messias zou de eerste en de laatste zijn

Jesaja 44:6

Openbaringen 1:17-18

44

De Messias al geroepen vanuit de moederschoot

Jesaja 49:1

Matteüs 1:20-21

45

De Messias al bij naam genoemd vóór Zijn geboorte

Jesaja 49:1

Lucas 1:30-31

46

De mond van de Messias zou zijn als een scherp zwaard

Jesaja 49:2

Openbaring 2:12-16; Johannes 12:48

47

De Messias zou beschermd zijn door God

Jesaja 49:2

Matteüs 2:13-15

48

De Messias zou Gods dienstknecht zijn

Jesaja 49:5,6; 52:13

Johannes 17:4 ; 9:4; 14:31; Romeinen 5:18-19

49

De Messias brengt Israël terug tot God

Jesaja 49:5

Matteüs 15:24; 10:5-7

50

De Messias palmen zouden een getuige zijn

Jesaja 49:16

Johannes 20:25-28

51

De Messias zou Gods woorden spreken

Jesaja 50:4

Johannes 12:49; Matteüs 7:28-29

52

De Messias zou niet weerspannig zijn

Jesaja 50:5

Johannes 12:27

53

De Messias zou Zijn rug geven aan hen die Hem sloegen

Jesaja 50:6

Matteüs 27:26

54

De Messias zou bespuwd worden

Jesaja 50:6

Matteüs 26:67

55

De Messias zou niet wijken van Zijn opdracht

Jesaja 50:7

Lucas 9:51-53

56

De Messias zou gerechtvaardigd worden

Jesaja 50:8 SV

1 Timoteüs 3:16; Hebreeën 8:32-34

57

De Messias zou compleet vertrouwen hebben in God

Jesaja 50:8-10

Johannes 11:7-10

58

De Messias zou vanaf de bergen de goede boodschap brengen

Jesaja 52:7

Matteüs 5:1-7:29; Johannes 14:31

59

De Messias zou uitermate verhoogd worden

Jesaja 52:13

Filippenzen 2:9-11

60

Het gezicht van de Messias zou misvormd worden

Jesaja 52:14

Matteüs. 26:67-68; 27:26-30

61

De Messias zou de volken verzoenen met God

Jesaja 52:15

Openbaring1:5

62

Zijn eigen volk zou de Messias niet geloven

Jesaja 53:1

Johannes 12:37-38

63

De Messias zou als een gewoon mens komen

Jesaja 53:2-3

Filippenzen 2:7-8

64

De Messias zou veracht worden

Jesaja 53:3

Lucas 4:28-29

65

De Messias zou door mensen verlaten worden

Jesaja 53:3

Matteüs 27:21-23

66

De Messias zou een man van smarten en ziekten zijn

Jesaja 53:3-4

Lucas 6:17-19; 19:41-42; Matteüs 8:16-17; 26:37-38;27:46;
1 Petrus 2:24; 3:18

67

Men zou de Messias houden voor één door God geslagene

Jesaja 53:4

Matteüs 27:41-43

68

De Messias zou onze overtredingen dragen

Jesaja 53:5

Lucas 23:33; Hebreeën 9:28

69

De Messias zou om onze ongerechtigheden verbrijzeld worden

Jesaja 53:5

Kolossenzen 1:20; Efeziërs 2:13-18

70

De striemen van de Messias zou genezing brengen

Jesaja 53:5

Matteüs 27:26; 1 Petrus 2:24

71

De Messias zou de zonde dragen en vrede brengen

Jesaja 53:5-6

Galaten 1:4

72

De Messias zou mishandeld worden

Jesaja 53:7

Matteüs 27:27-31

73

De Messias zou als een lam Zijn mond niet opendoen

Jesaja 53:7

Matteüs 27:12-14

74

De Messias zou Gods Offerlam zijn

Jesaja 53:7

Johannes 1:29; 19:14-18

75

De Messias zou verdrukking en gericht dragen

Jesaja 53:8

Matteüs 26:47-27:31; 27:1,22; Johannes 18:13-22; Lucas 23:11

76

De Messias zou gedood worden

Jesaja 53:8

Matteüs 27:35

77

De Messias zou de plaag voor het volk dragen

Jesaja 53:8

1 Johannes 2:2 , Hebreeën 9:28

78

De Messias zou begraven worden in het graf van een rijke

Jesaja 53:9

Matteüs 27:57

79

De Messias zou onschuldig zijn

Jesaja 53:9

Johannes 18:38; Lucas 23:33-34;1 Petrus 2:21-22

80

De Messias zou Gods wil volbrengen, sterven voor de mens

Jesaja 53:10

Johannes18:11; Romeinen 3:23-26

81

De Messias was een Zondeoffer

Jesaja 53:10

Matteüs 20:28; Efeziërs 5:2

82

De Messias zou opstaan uit de dood en leven

Jesaja 53:10

Marcus 16:16, Openbaring 1:17-18

83

De Messias brengt Gods voornemen tot succes

Jesaja 53:10

Johannes 17:1-5; Openbaring 5:12

84

God is voldaan met het lijden van de Messias

Jesaja 53:11

Johannes 12:27; Matteüs 27:46

85

De Messias zou velen rechtvaardigen

Jesaja 53:11

Romeinen 5:8-9

86

De Messias zou beloond worden

Jesaja 53:12

Matteüs 28:18

87

De Messias zou vrijwillig Zijn leven afleggen voor de mensheid

Jesaja 53:12

Lucas 23:46

88

De Messias zou onder de misdadigers gerekend worden

Jesaja 53:12

Lucas 23:32

89

De Messias deed voorbede voor de overtreders

Jesaja 53:12 ; Psalm 109:4

Lucas 23:34

90

De Messias opgewekt door God

Jesaja 55:3

Handelingen 10:40-41; 13:34

91

De Messias zou een getuige zijn

Jesaja 55:4

Johannes 3:10-12; 18:37

92

De Messias zou Middelaar zijn tussen God en mensen

Jesaja 59:16-17

Matteüs 10:32-33; Romeinen 8:34

93

De Messias zou tot Sion komen

Jesaja 59:20

Lucas 2:38; Johannes 10:11

94

De Messias zou het Goede Nieuws verkondigen

Jesaja 61:1-3

Lucas 4:18-21

95

De Messias zou te hulp komen

Jesaja 63:5

Johannes 3:17; Kolossenzen 2:13-15

96

De Messias zou Zich openbaren aan een volk die er niet om vroegen

Jesaja 65:1

Matteüs 15:22-28; Romeinen 10:18-20

97

De Messias uit het zaad van een vrouw

Genesis 3:15

Galaten 4:4; Lucas 2:7; Openbaring 12:5

98

De Messias zou het Beloofde zaad van Abraham zijn

Genesis 17:8; 12:3

Handelingen 3:25; Matteüs 1:1; Lucas 3:34

99

Het beloofde zaad van Isaak

Genesis 17:19

Matteüs 1:2; Lucas 3:34

100

Het beloofde zaad van Jacob

Genesis 28:14;
Numeri 24:17

Lucas 3:34; Matteüs 1:2

101

De Messias komt uit de stam Juda

Genesis 49:10

Lucas 3:33; Matteüs 1:2-3

102

De Messias zou de troon van David opvolgen

Jesaja 9:7; 11:1-5;
2 Samuël 7:13

Matteüs 1:1;1:6

103

De Messias zou geboren worden in Bethlehem

Micha 5:1-2

Matteüs 2:1,6; Lucas 2:4-7

104

De geboorte van de Messias aangekondigd

Daniël 9:25

Lucas 2:1-3,7

105

Een kindermoord te Rama

Jeremia 31:15

Matteüs 2:16-18

106

Vlucht naar Egypte

Hosea 11:1

Matteüs 2:14-15

107

Een Profeet zou verschijnen

Deuteronomium 18:15

Johannes 6:14; 1:45; Handelingen 3:19-26

108

Een priester als Melchizedek

Psalm 110:4

Hebreeën 6:20; 5:5-6; 7:15-17

109

Zijn triomferende intocht

Zacharia 9:9; Jesaja 62:11

Johannes 12-14; Matteüs 21:1-11

110

Verraden door een vriend

Psalm 41:9-10

Marcus 14:10,43-45; Matteüs 26:14-16; Johannes 13:18

111

Verkocht voor 30 zilverstukken

Zacharia 11:12-13

Matteüs 26:15; 27:3-10

112

Het verraadgeld teruggegeven voor aankoop van het Pottebakkerveld

Zacharia 11:13

Matteüs 27:3-10

113

De plaats van Judas ingenomen

Psalm 109:7-8

Handelingen 1:16-20

114

Valse getuigen beschuldigen Jezus

Psalm 27:12; 35:11

Matteüs 26:60-61

115

Gehaat zonder oorzaak

Psalm 69:4;109:3-5

Johannes 15:23-25

116

Handen en voeten doorboord

Psalm 22:16;
Zacharia 12:10

Johannes 20:27; 19:37; 20:25-26

117

Bespot en beledigd

Psalm 22:6-8

Matteüs27:39-44; Marcus 15:29-32

118

Gal en azijn gegeven

Psalm 69:21

Johannes 19:29; Matteüs 27:34,48

119

De zijde van de Messias wordt doorstoken

Zacharia 12:10

Johannes 19:34

120

Soldaten werpen het lot over Zijn kleed

Psalm 22:18

Marcus 15:24; Johannes 19:24

121

Geen Been zal gebroken worden

Psalm 34:20;
Exodus 12:46

Johannes 19:33

122

Zijn opstanding

Psalm 16:10

Matteüs 28:9; Lucas 24:36-48

123

Zijn hemelvaart

Psalm 68:8

Lucas 24:50-51;Handelingen 1:9

124

Discussie met de Farizeeën

Psalm 110

Matteüs 22:41

125

De Messias is gehoorzaam aan het Verbond

Jeremia 7:21

Hebreeën 10:1; Kolossenzen 2:16-17

126

Zijn bloed doet verzoening

Leviticus 17:11; 1:4;3:2;
Numeri 8:12

Hebreeën 13:11-12

127

Een ster zou opgaan

Numeri 24:17

Matteüs 2:2

128

De Messias zou door God verlaten worden

Psalm 22:1

Matteüs 27:46

 

Deze 128 profetieën zijn niet alle profetieën die Jezus vervulde. In totaal zijn het er 324.

Alleen al de kans dat 1 persoon 48 profetieën vervuld is10 tot de 157 macht, dat is een 1 gevolgd door 157 nullen. De kans dat één persoon 324 profetieën kan vervullen is oneindig klein. Jezus was en zal de Enige zijn die daartoe ooit in staat was. Een grote troost en hoop voor ons, als Hij deze allemaal heeft vervuld, dan zal Hij ook de resterende profetieën vervullen. Daarom Maranata - Kom Jezus !

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3