HOME

KENT U JEZUS

 

 

128 Profetieën uit het Oude Testament die Jezus vervulde

 

Profetie

Oude Testament

Nieuwe Testament

1

De Joden zouden de Messias verwerpen Jesaja 6:9-10; 65:2 Johannes 5: 37-40; 12:37-40

2

De Messias zou in gelijkenissen spreken Jesaja 6:9-10 Matteüs 13:13-15
3 De Messias zou uit een maagd geboren worden

Jesaja 7:14

Lucas 1:34-35; Matteüs 1:18

4

Zijn Naam zou Immanuël zijn - God met ons Jesaja 7:14 Matteüs 1:21-23
5 De Messias zou God zijn - God met ons Jesaja 7:14 1 Timoteüs 3:16
6 De Messias heeft wijsheid van kindsbeen af Jesaja 7:15 Lucas 2:40
7 De Messias zou een struikelblok zijn voor de Joden Jesaja 8:14 Matteüs 21:43-44
8 De Messias zou in Galilea prediken Jesaja 8:23 Matteüs 4:12-17
9 De Messias zou een licht voor de heidenen / volken zijn Jesaja 9:1; 49:6 Lukas 2:28-32; Handelingen 13:47-48
10 De geboorte van de Messias Jesaja 9:5 Lukas 2:11
11 De Messias zou Zoon van God zijn Jesaja 9:5 Lucas 1:35
12 De Messias zou zowel mens als God zijn Jesaja 9:5 Johannes 10:30
13 De Messias zou uit de eeuwigheid komen Jesaja 9:5 Kolossenzen 1:17
14 De Messias zou afstammen uit Isaï Jesaja 11:1,10 Lucas 3:23-32
15 De Geest des Heren zou op de Messias rusten Jesaja 11:2; 61:1 Matteüs 3:16-17
16 De Messias zou de Geest van wijsheid en verstand hebben Jesaja 11:2 Matteüs 13:54
17 De Messias zou de Geest van raad en sterkte hebben Jesaja 11:2 Matteüs 7:28-29
18 De Messias zou de Geest van kennis en vreze hebben Jesaja 11:2 Matteüs 11:27
19 De Messias Zijn lust zou in de vreze des Heren zijn Jesaja 11:3 Lucas 2:46-47
20

De Messias zou niet afgaan op het uiterlijke

Jesaja 11:3 Johannes 2:24-25; 7:24
21 De Messias zou over de armen in gerechtigheid spreken Jesaja 11:4 Marcus 12:41-44
22 De Messias zou voor alle volken zijn Jesaja 11:10; 49:1 Handelingen 13:47-48; 1 Timoteüs 2:4-6
23 De Messias zou de sleutel van het huis Davids hebben Jesaja 22:22 Openbaringen 3:7
24 De Messias zou de dood (zonde) vernietigen Jesaja 25:8 Openbaringen 1:18 - 2 Timoteüs 1:10
25 De Messias zou de kostbare Hoeksteen zijn Jesaja 28:16 1 Petrus 2:4-6
26 De Messias zou de blinden genezen Jesaja 35:5; 42:7 Marcus 10:51-52 - Johannes 9:1-7
27 De Messias zou de doven genezen Jesaja 35:5 Marcus 7:32-35
28 De Messias zou de lammen genezen Jesaja 35:6 Matteüs 12:10-13 - Johannes 5:5-9
29 De Messias zou de stomme genezen Jesaja 35:6 Matteüs 9:32-33; 15:30
30

Iemand die roept in de woestijn zou de Messias voorafgaan

Jesaja 40:3 Matteüs 3:1-4
31

Hij (Johannes de Doper) zou de mensen voorbereiden

Jesaja 40:3 Matteüs 3:11 - Lucas 1:17 - Johannes 1:29; 3:28
32 De Messias zou God zijn Jesaja 40:3 Johannes 10:30 - Filippenzen 2:5-7
33

De Messias zou een herder zijn

Jesaja 40:11 Johannes 10:11 - Marcus 9:36-37
34 De Messias zou ondersteund worden als Dienstknecht Jesaja 42:1 Johannes 4:34; 5:30
35 De Messias was Gods uitverkorene Jesaja 42:1 Lucas 9:35; 23:35
36 God heeft een welgevallen in de Messias Jesaja 42:1 Matteüs 3:16-17
37 De Geest des Heren zou op de Messias zijn Jesaja 42:1 Matteüs 3:16-17
38 De Messias zou de aandacht niet op Hem trekken Jesaja 42:2 Matteüs 12:15-21
39 De Messias zou omzien naar de verbrokenen Jesaja 42:3 Matteüs 11:4-5; 12:15-20
40 De Messias zou leiding krijgen van de Here Jesaja 42:6 Johannes 5:19-20; 8:29; 14:10-11
41 De Messias is het Nieuwe Verbond Jesaja 42:6 Matteüs 26:28
42 De Messias zou een Licht voor de natiën zijn Jesaja 42:6 Johannes 8:12
43 De Messias zou de eerste en de laatste zijn Jesaja 44:6 Openbaringen 1:17-18
44 De Messias al geroepen vanuit de moederschoot Jesaja 49:1 Matteüs 1:20-21
45 De Messias al bij naam genoemd vóór Zijn geboorte Jesaja 49:1 Lucas 1:30-31
46 De mond van de Messias zou zijn als een scherp zwaard Jesaja 49:2 Openbaring 2:12-16; Johannes 12:48
47 De Messias zou beschermd zijn door God Jesaja 49:2 Matteüs 2:13-15
48 De Messias zou Gods dienstknecht zijn Jesaja 49:5,6; 52:13 Johannes 17:4 ; 9:4; 14:31; Romeinen 5:18-19
49 De Messias brengt Israël terug tot God Jesaja 49:5 Matteüs 15:24; 10:5-7
50 De Messias palmen zouden een getuige zijn Jesaja 49:16 Johannes 20:25-28
51 De Messias zou Gods woorden spreken Jesaja 50:4 Johannes 12:49; Matteüs 7:28-29
52 De Messias zou niet weerspannig zijn Jesaja 50:5 Johannes 12:27
53 De Messias zou Zijn rug geven aan hen die Hem sloegen Jesaja 50:6 Matteüs 27:26
54 De Messias zou bespuwd worden Jesaja 50:6 Matteüs 26:67
55 De Messias zou niet wijken van Zijn opdracht Jesaja 50:7 Lucas 9:51-53
56 De Messias zou gerechtvaardigd worden Jesaja 50:8 SV 1 Timoteüs 3:16; Hebreeën 8:32-34
57 De Messias zou compleet vertrouwen hebben in God Jesaja 50:8-10 Johannes 11:7-10
58 De Messias zou vanaf de bergen de goede boodschap brengen Jesaja 52:7 Matteüs 5:1-7:29; Johannes 14:31
59 De Messias zou uitermate verhoogd worden Jesaja 52:13 Filippenzen 2:9-11
60 Het gezicht van de Messias zou misvormd worden Jesaja 52:14 Matteüs. 26:67-68; 27:26-30
61 De Messias zou de volken verzoenen met God Jesaja 52:15

Openbaring1:5

62 Zijn eigen volk zou de Messias niet geloven Jesaja 53:1 Johannes 12:37-38
63 De Messias zou als een gewoon mens komen Jesaja 53:2-3 Filippenzen 2:7-8
64 De Messias zou veracht worden Jesaja 53:3 Lucas 4:28-29
65 De Messias zou door mensen verlaten worden Jesaja 53:3 Matteüs 27:21-23
66 De Messias zou een man van smarten en ziekten zijn Jesaja 53:3-4 Lucas 6:17-19; 19:41-42; Matteüs 8:16-17; 26:37-38;27:46;
1 Petrus 2:24; 3:18
67 Men zou de Messias houden voor één door God geslagene Jesaja 53:4 Matteüs 27:41-43
68 De Messias zou onze overtredingen dragen Jesaja 53:5 Lucas 23:33; Hebreeën 9:28
69 De Messias zou om onze ongerechtigheden verbrijzeld worden Jesaja 53:5 Kolossenzen 1:20; Efeziërs 2:13-18
70 De striemen van de Messias zou genezing brengen Jesaja 53:5

Matteüs 27:26; 1 Petrus 2:24

71 De Messias zou de zonde dragen en vrede brengen Jesaja 53:5-6 Galaten 1:4
72 De Messias zou mishandeld worden Jesaja 53:7 Matteüs 27:27-31
73

De Messias zou als een lam Zijn mond niet opendoen

Jesaja 53:7 Matteüs 27:12-14
74 De Messias zou Gods Offerlam zijn Jesaja 53:7 Johannes 1:29; 19:14-18
75 De Messias zou verdrukking en gericht dragen Jesaja 53:8 Matteüs 26:47-27:31; 27:1,22; Johannes 18:13-22; Lucas 23:11
76 De Messias zou gedood worden Jesaja 53:8 Matteüs 27:35
77 De Messias zou de plaag voor het volk dragen Jesaja 53:8 1 Johannes 2:2 , Hebreeën 9:28
78 De Messias zou begraven worden in het graf van een rijke Jesaja 53:9 Matteüs 27:57
79 De Messias zou onschuldig zijn Jesaja 53:9 Johannes 18:38; Lucas 23:33-34;1 Petrus 2:21-22
80 De Messias zou Gods wil volbrengen, sterven voor de mens Jesaja 53:10

Johannes18:11; Romeinen 3:23-26

81 De Messias was een Zondeoffer Jesaja 53:10 Matteüs 20:28; Efeziërs 5:2
82

De Messias zou opstaan uit de dood en leven

Jesaja 53:10 Marcus 16:16, Openbaring 1:17-18
83 De Messias brengt Gods voornemen tot succes Jesaja 53:10

Johannes 17:1-5; Openbaring 5:12

84 God is voldaan met het lijden van de Messias Jesaja 53:11 Johannes 12:27; Matteüs 27:46
85 De Messias zou velen rechtvaardigen Jesaja 53:11 Romeinen 5:8-9
86 De Messias zou beloond worden Jesaja 53:12 Matteüs 28:18
87 De Messias zou vrijwillig Zijn leven afleggen voor de mensheid Jesaja 53:12 Lucas 23:46
88 De Messias zou onder de misdadigers gerekend worden Jesaja 53:12 Lucas 23:32
89 De Messias deed voorbede voor de overtreders Jesaja 53:12 ; Psalm 109:4 Lucas 23:34
90 De Messias opgewekt door God Jesaja 55:3 Handelingen 10:40-41; 13:34
91 De Messias zou een getuige zijn Jesaja 55:4

Johannes 3:10-12; 18:37

92

De Messias zou Middelaar zijn tussen God en mensen

Jesaja 59:16-17 Matteüs 10:32-33; Romeinen 8:34
93 De Messias zou tot Sion komen Jesaja 59:20 Lucas 2:38; Johannes 10:11
94 De Messias zou het Goede Nieuws verkondigen Jesaja 61:1-3 Lucas 4:18-21
95 De Messias zou te hulp komen Jesaja 63:5 Johannes 3:17; Kolossenzen 2:13-15
96 De Messias zou Zich openbaren aan een volk die er niet om vroegen Jesaja 65:1 Matteüs 15:22-28; Romeinen 10:18-20
97

De Messias uit het zaad van een vrouw

Genesis 3:15 Galaten 4:4; Lucas 2:7; Openbaring 12:5
98 De Messias zou het Beloofde zaad van Abraham zijn Genesis 17:8; 12:3 Handelingen 3:25; Matteüs 1:1; Lucas 3:34
99 Het beloofde zaad van Isaak Genesis 17:19 Matteüs 1:2; Lucas 3:34
100 Het beloofde zaad van Jacob Genesis 28:14;
Numeri 24:17
Lucas 3:34; Matteüs 1:2
101 De Messias komt uit de stam Juda Genesis 49:10 Lucas 3:33; Matteüs 1:2-3
102 De Messias zou de troon van David opvolgen Jesaja 9:7; 11:1-5;
2 Samuël 7:13
Matteüs 1:1;1:6
103 De Messias zou geboren worden in Bethlehem Micha 5:1-2 Matteüs 2:1,6; Lucas 2:4-7
104 De geboorte van de Messias aangekondigd Daniël 9:25 Lucas 2:1-3,7
105 Een kindermoord te Rama Jeremia 31:15 Matteüs 2:16-18
106 Vlucht naar Egypte Hosea 11:1 Matteüs 2:14-15
107 Een Profeet zou verschijnen Deuteronomium 18:15 Johannes 6:14; 1:45; Handelingen 3:19-26
108 Een priester als Melchizedek Psalm 110:4

Hebreeën 6:20; 5:5-6; 7:15-17

109 Zijn triomferende intocht Zacharia 9:9; Jesaja 62:11 Johannes 12-14; Matteüs 21:1-11
110 Verraden door een vriend Psalm 41:9-10 Marcus 14:10,43-45; Matteüs 26:14-16; Johannes 13:18
111 Verkocht voor 30 zilverstukken Zacharia 11:12-13

Matteüs 26:15; 27:3-10

112 Het verraadgeld teruggegeven voor aankoop van het Pottebakkerveld Zacharia 11:13 Matteüs 27:3-10
113 De plaats van Judas ingenomen Psalm 109:7-8 Handelingen 1:16-20
114 Valse getuigen beschuldigen Jezus Psalm 27:12; 35:11 Matteüs 26:60-61
115 Gehaat zonder oorzaak Psalm 69:4;109:3-5 Johannes 15:23-25
116

Handen en voeten doorboord

Psalm 22:16;
Zacharia 12:10
Johannes 20:27; 19:37; 20:25-26
117 Bespot en beledigd Psalm 22:6-8 Matteüs27:39-44; Marcus 15:29-32
118 Gal en azijn gegeven Psalm 69:21 Johannes 19:29; Matteüs 27:34,48
119 De zijde van de Messias wordt doorstoken Zacharia 12:10 Johannes 19:34
120 Soldaten werpen het lot over Zijn kleed Psalm 22:18 Marcus 15:24; Johannes 19:24
121 Geen Been zal gebroken worden Psalm 34:20;
Exodus 12:46
Johannes 19:33
122 Zijn opstanding Psalm 16:10 Matteüs 28:9; Lucas 24:36-48
123 Zijn hemelvaart Psalm 68:8 Lucas 24:50-51;Handelingen 1:9
124 Discussie met de Farizeeën Psalm 110 Matteüs 22:41
125 De Messias is gehoorzaam aan het Verbond Jeremia 7:21 Hebreeën 10:1; Kolossenzen 2:16-17
126 Zijn bloed doet verzoening Leviticus 17:11; 1:4;3:2;
Numeri 8:12

Hebreeën 13:11-12

127 Een ster zou opgaan Numeri 24:17 Matteüs 2:2
128 De Messias zou door God verlaten worden Psalm 22:1 Matteüs 27:46

 

Deze 128 profetieën zijn niet alle profetieën die Jezus vervulde. De kans dat één persoon zoveel profetieën kan vervullen is oneindig klein. Jezus was en zal de Enige zijn die daartoe ooit in staat was. Een grote troost en hoop voor ons, als Hij deze allemaal heeft vervuld, dan zal Hij ook de resterende profetieën vervullen. Daarom Maranata - Kom Jezus !

© JEZUS HEER GEMEENSCHAP VZW