JEZUS IS HEER

Deze Jezus heeft God tot Heer en Christus gemaakt.
Handelingen 2:36

 

 

HOME

JEZUS REDT

JEZUS UW GENEZING

KENT U JEZUS

ARTIKELEN

BIJBELS

BIJBELSTUDIE

HEBREEUWS

JEZUS KOMT

 

 

 


WELKOM - JEZUS IS HEER !


EVANGELIE BETEKENT "GOED NIEUWS".

EN GOED NIEUWS IS GEEN GOED NIEUWS ALS HET GEEN GOED NIEUWS IS !

HET EVANGELIE IS GOED NIEUWS OMDAT HET GOED NIEUWS IS !

God houdt van u en heeft u geschapen om een persoonlijke relatie met u te hebben!

"Want God had de wereld (u inclusief) zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen (ook u) die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16 GNB)


God schiep u met een doel:

"U weefde mij in de schoot van mijn moeder, U deed mij ontstaan. Ik dank U, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat U maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed". (Psalm 139:13-14 GNB)

Niet iedereen vervult Gods doel voor zijn of haar leven. We gaan onze eigen weg en doen wat we zelf denken dat goed is, waardoor we op menig vlak falen. Dit brengt scheiding tussen God en mensen.

Soms denkt iemand op de goede weg te zijn, maar blijkt die naar de dood te voeren. (Spreuken 14:12 HB)

We missen het echte doel voor ons leven, een relatie met onze Schepper Zelf. Het Goede Nieuws is dat God Zelf mens geworden is om uw zwakheden en fouten te niet te doen, zodat Hij een relatie kan hebben met elk mens, ook met u.

God verlangt ernaar dat u Hem leert kennen:

"En dit is eeuwig leven: dat de mensen U kennen, U, de enige ware God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt." (Johannes 17:3 GNB)

Als u Jezus Heer maakt van uw leven en Hem leert kennen, dan zult u ontdekken,
dat Hij nog veel meer voor u heeft gedaan: Hij gaf ook Zijn lichaam voor uw genezing.
Jezus geneest ook vandaag nog!


DAT IS GOED NIEUWS !


Hij nam de vloek van armoede en tekort op Zich:
God wil ook voorzien in de noden die u vandaag heeft!


DAT IS OOK GOED NIEUWS !


Deze website wilt u helpen in uw relatie met God, zodat u al het goede van Hem kunt ontvangen. Hij staat u met open armen op te wachten!

WEET EEN DING: GOD HOUDT VAN U !
HET MAAKT NIET UIT WIE U BENT OF WAT U GEDAAN HEEFT !
DAT IS GOED NIEUWS
!


NIEUW

Help ik heb Covid, wat nu ? link naar website

Eén van de gouden belletjes gevonden van het kleed van de Hogepriester (video)

GODS REDDINGSPLAN VOOR U !

De genezing van de vrouw met een geest van zwakheid

De genezing van de schoonmoeder van Petrus

De genezing van de twee blinden.

De genezing van de melaatse.

 

ZIE VOORBIJ DE BEPERKINGEN

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend HEEFT met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren HEEFT in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde. (Efeziërs 1:3-4 SV)

U bent nu reeds gezegend met alle geestelijk zegen in de hemel. Het is voor elke Geest vervulde gelovige van vitaal belang, om nu zijn geestelijke zintuigen te oefenen, in het bijzonder zijn geestelijke ogen, om te zien wat God voor hem / haar heeft !

Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: VERLICHTE OGEN uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. (Efeziërs 1:17-18 NBG)

Het is misschien donker in de wereld, maar het Licht van de Wereld zal de duisternis verdrijven als u Hem toestaat om uw geestelijke ogen (de ogen van uw hart) te openen voor de waarheid van Zijn realiteit. Als bij dageraad zal uw pad steeds helderder gaan schijnen en Zijn glorie zal Zich in uw midden openbaren.

Nu is geloof zeker zijn in wat we hopen en zeker van wat we niet zien... (Hebreeën 11:1 NIV)

U kunt zeker zijn van wat u hoopt als u zich realiseert dat het al bestaat in het hemelse Koninkrijk, waartoe u toegang hebt door Christus Jezus. Uw hemelse Vader heeft u volmacht gegeven tot uw erfdeel in het licht ( Kolossenzen 1:12 ).

ZIE OVERWINNING

Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet ZIEN op het zichtbare, maar OP HET ONZICHTBARE; want het zichtbare is tijdelijk, maar HET ONZICHTBARE IS EEUWIG. ( 2 Korintiërs 4:17-18)

God heeft ons de bekwaamheid gegeven om het eeuwige onzichtbare te zien. Als u in een strijd verwikkeld bent, zullen uw geestelijke ogen u helpen om de overwinning te zien, net zoals Jozua die “zijn ogen opsloeg” en een man met uitgetrokken zwaard voor hem zag staan. Niet om hem te doden, maar met de belofte om hem de overwinning te geven over Jericho en zijn “krachtige helden ”. Het openen van zijn geestelijke ogen verzekerde Jozua van de overwinning. (Jozua 5:13-6:2).

Zie met uw geestelijke ogen wat God heeft beloofd, zelfs te midden van uw omstandigheden en ontvang Zijn hemelse realiteit door geloof.

ZIE VOORBIJ DE BEPERKINGEN

Goddelijke visie geeft u inzicht en wijsheid hoe uw doel te bereiken en zal u helpen om verder te zien dan de beperkingen. Elke gelovige heeft een roeping, een doel, een bestemming in Hem. Zijn verlangen is om u te zalven, toe te rusten en tot volwassenheid te brengen. Zodat u in de volheid van uw roeping kunt wandelen op een manier die uw leven, uw familie, uw gemeenschap, uw stad, de wereld om u heen beïnvloedt en transformeert.

U kunt te maken krijgen met enorme barrières van onmogelijkheden in het natuurlijke, maar de Heer kan u hemelse blauwdrukken laten zien voor het afbreken van die beperkingen, zodat u uw Beloofde Land (uw doel) in bezit kunt nemen.

GEESTELIJKE OGEN - EEN DOOR GOD GEGEVEN VOORDEEL

Onze natuurlijke ogen zien afwijzing, gebrek en wegblokkades.
Onze geestelijke ogen zien gunst, voorziening en nieuwe wegen.

De “verlichte ogen van ons hart” zijn ons voordeel in deze dagen – een door God gegeven voordeel om te zien door de Geest van de Heer. Het is een geestelijk inzicht en vertrouwelijk “weten” zonder enige twijfel. Het ziet wat de wereld niet kan zien.

Het geeft vreugde, hoop, doorbraak, overwinning en verheerlijking van Hem, zelfs te midden van verdriet en wanhoop.

Door geloof trekken we wat God ons laat zien - de waarheid in Zijn Woord, Zijn beloften binnen in onze huidige aardse omstandigheden. God wil wat in hemel reeds vastligt nu reeds manifesteren op aarde. Daarom kunnen we ons nu reeds verheugen en Hem danken voor die doorbraak.

God wil dat wij met open geestelijke ogen Zijn beloften zien en door geloof het onmogelijke naar het hier en nu brengen. De kostbare Heilige Geest verlicht onze ogen om in het hemelse rijk van “ja en amen” te zien (2 Korintiers 1:20).

GRIJP ERNAAR

Verbeter uw geestelijke gezichtsvermogen door te bestuderen wat de Heilige Geest heeft geopenbaard over God en Zijn beloften in Zijn Woord, door:

•  ijverig in gemeenschap met God te blijven

•  dagelijks Zijn beloften aan de gelovige in de Schrift te belijden

•  Zijn beloften te mediteren - ze uit te spreken over uw specifieke situatie

•  te bidden dat God uw hart verlicht voor Zijn waarheden.

Geloof en geniet van de waarheid ! De waarheid zal u vrijmaken en uw leven veranderen ! Vraag God om geopende geestelijke ogen van uw hart. Het ligt binnen uw bereik, strek u uit in geloof en grijp het !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

COROnA - COVID-19

Help ik heb Covid, wat nu ? link naar website

Lucas 21:11 Herziene Staten Vertaling
En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.

Jezus waarschuwde voor besmettelijke ziekten (meervoud) voordat Hij terug zou komen naar de aarde. Ja Jezus komt terug, net zozeer als Zijn eerste komst eeuwen op voorhand werd aangekondigd en bevestigd is door de geschiedenis, net zo zal Hij een tweede maal terugkomen naar de aarde. Eén van die tekenen die Hij aan Zijn discipelen gaf waaraan ze dit zouden herkennen was "besmettelijke ziekten".

De laatste decenia zien we een toename van epidemieën. Wat de formatienota van 30 september 2020 voor de vorming van een nieuwe regering bevestigd op pagina 8 in punt 1.3 Noodplanning:

Een generiek pandemisch noodplan

"Sinds de jaren tachtig hebben we een verdrievoudiging van het aantal wereldwijde epidemieën gezien en wetenschappers verwachten dat dit effect omwille van de toenemende urbanisatie, bevolkingsgroei en klimaatontregeling verder zal versterkt worden. Er dient dus ook op een generieke manier over pandemie noodbeheer te worden nagedacht."

Bron: http://newsroom.roularta.be/static/30092020/regeerakkoord.pdf

Ook VRT nieuws meldde dit bericht: Aantal natuurrampen wereldwijd verdubbeld in 20 jaar tijd. Nog een teken van de wederkomst van Jezus Christus. Bent u klaar om Hem te ontmoeten ?

Jezus komt terug om deze wereld van de totale ondergang te redden. Hij komt ook terug om de wedergeboren Christenen van deze aarde weg te halen, voordat het erger wordt. Hoe u een wedergeboren Christen wordt, vindt u hier. Hoe wedergeboren worden.

"Maak je dus klaar om je God te ontmoeten!" (Amos 4:12 BB).

Voor meerdere tekenen van Jezus wederkomst zie: Wat komen gaat...

 

 

SCHATGRAVEN IN DE HEBREEUWSE TAAL

 

JEZUS UW GENEZING


Wist u dat de wetenschap heeft vastgesteld dat 75 à 98% van al de lichamelijke, mentale en gedragsstoornissen veroorzaakt worden door een verkeerd denken ? Wat u denkt, bepaald sterk de keuze's die u maakt en daardoor uw levensstijl.

Bent u ziek of wilt u gezond blijven ? De Bijbel heeft heel wat te vertellen over genezing en gezondheid. Dit onderdeel van de website: "JEZUS UW GENEZING" wil u daarbij helpen en ondersteunen. God wil dat u gezond en genezen bent.

Hier kunt u starten: JEZUS UW GENEZING

De genezing van de schoonmoeder van Petrus

De genezing van de twee blinden.

De genezing van de melaatse.

De genezing van de tien melaatsen

Een getuigenis van wat God kan doen: Een jongen genezen van 26 aandoeningen

 

KENT U JEZUS ?

 

JEZUS KOMT TERUG !


Aantal natuurrampen wereldwijd verdubbeld in 20 jaar tijd. (vrt nieuws bericht)

DE LAATSTE PAUS?

De laatst verkozen Paus Jorge Mario Bergoglio zou de laatste Paus zijn, volgens een voorspelling toegeschreven aan de Ierse Rooms Katholieke Sint Malachias (1094-1148). Paus nr 112 zou de laatste Paus zijn, volgens deze profetie zal deze"zijn schapen hoeden gedurende vele tribulaties en wanneer hieraan aan een einde komt, zal de zevenheuvelige stad verwoest worden en de Grote Rechter zal zijn volk berechten. Het Einde."
( https://nl.wikipedia.org/wiki/Profetie_van_de_pausen) Lees verder ...

TEKENEN VAN ZIJN WEDERKOMST

Mattheus 24:3 NBG
Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en WAT IS HET TEKEN VAN UW KOMST en van de voleinding der wereld?

De discipelen vroegen Jezus naar het teken van Zijn wederkomst.
Met andere woorden: waaraan kunnen we zien dat Jezus terugkomt ?
Wat zijn de onderscheidingstekens ? Lees verder...

 

 

ARTIKELEN op andere sites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BIJBELVERS VAN DE DAG

 

 

 

TOENEMEND GELOOF

God leeft in de hier en nu realiteit, waar geloof ook in functioneert. Hij is de "IK BEN".

Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. (Hebreeën 11:6 NBG)

Geloof is een levenstijl, een manier van leven.

Ik dank met blijdschap mijn hemelse Vader, Die mij de volmacht heeft gegeven om te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. (naar Kol 1:12)

Leer in geloof te ontvangen wat God reeds gegeven heeft..

"De Zoon van God is gekomen om het werk van de duivel te vernietigen". (1 Joh 3:8 BB) Letterlijk staat er dat Jezus, de Zoon van God, de werken van de duivel onwettig heeft verklaard. Elke ziekte, ook Corona is door Jezus onwettig verklaard. Het heeft geen recht om uw lichaam binnen te dringen, omdat Jezus uw ziekten reeds heeft gedragen op het kruis. Verklaar daarom in geloof:
"Elke ziekte heeft Jezus onwettig verklaard en heeft geen bestaansrecht in mijn lichaam! In Jezus'Naam verklaar ik dit !"

Geloofsbelijdenissen creëren realiteit.

Een mens leeft van uw beloften, Heer, alleen daaruit put ik levensmoed. Houd mij gezond, laat mij in leven. (Jesaja 38:16 GNB)

Geloof is de brug tussen het eeuwige (de onzichtbare wereld) en het tijdelijke (de zichtbare wereld).


CITATEN

De Heilige Geest is de "Helper" en niet de "Doener". Hij zal niets zonder ons doen en wij zouden niets moeten doen zonder Hem.

Alles in u dat nog geen deel uitmaakt van het Koninkrijk van God heeft het kruis nodig.

Als het in de hemel bestaat, moet het op aarde worden "vrijgezet". Het is de biddende Christen die het hemelse op aarde vrijzet. Wanneer de gelovige bidt volgens de geopenbaarde wil van God, is het geloof specifiek en gefocust. Geloof pakt die realiteit. Doorzettend geloof laat niet los. Een dergelijke invasie maakt dat de omstandigheden op aarde in lijn komen met de hemel.

De dingen die u ziet en hoort, wakkeren de gedachten in uw hart aan en geven brandstof aan uw daden.

Het maakt niet uit hoeveel u van de Schrift kent maar wat u van de Schrift uitleeft. Het maakt niet uit hoeveel u ervan begrijpt, maar hoeveel u ervan toepast in uw leven. Het is niet de waarheid die u kent die telt, maar de waarheid die u leeft.

Studeer niet om te weten, maar studeer om te leven. Als het u niet verandert, waarom dan de moeite nemen om het te lezen.

Uw denken moet geen reflectie zijn van uw omstandigheden.

Meerdere citaten ...

 

 

SPREUKEN SPREKEN

Als je het werk dat je vandaag kunt doen uitstelt tot morgen, dan lijkt morgen nooit te komen.
Spreuken 24:34 TPT

Als je te lui bent om zaad te planten, dan is het jammer als je geen oogst hebt om van te eten.
Spreuken 20:4 TPT

Markeer dit: God haat het als je een dubbele standaard laat zien, een voor 'hen' en een voor 'u'. De Heer haat dubbele maatstaven dat is hypocrisie ten top!
Spreuken 20:10, 23 TPT

Liefhebbers van God hebben ogen gekregen om te zien met geestelijk onderscheidingsvermogen
en oren om van God te horen.
Spreuken 20:12 TPT

Het is de Heer die je leven richting geeft, want elke stap die u zet, is door God verordineerd
om je dichter bij je bestemming te brengen. Een groot deel van je leven blijft dus een mysterie!
Spreuken 20:24 TPT

De geest die God in de mens blies is als een levende lamp, een stralend licht doorzoekende de binnenste kamer van ons wezen.
Spreuken 20:27 TPT

Goed leiderschap is gebaseerd op liefde en waarheid, want vriendelijkheid en integriteit
is wat leiders in hun vertrouwenspositie houdt.
Spreuken 20:28 TPT

 


AGENDA


CITATEN


JEZUS FILM in het NEDERLANDS


NIEUWS VAN DE VERVOLGDE KERK

OPEN DOORS

JUBILEE CAMPAIGN

 


DE LIEFDE VAN EEN VADER (video)


I GOT OFF AT GEORGES STREET (video)

 

Als u onze nieuwsbrief wil ontvangen of contact wil opnemen kan dit via onderstaande email


chretien2@hotmail.com