HOME

BIJBELSTUDIE

DE NIEUWE SCHEPPING

 

Romeinen 5:1-2 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Here Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

Als u Jezus Christus aanvaard hebt als Heer en Redder, dan bent u rechtvaardig verklaard door God. U hebt daardoor het recht ontvangen om voor Hem te staan zonder schuld of veroordeling. Nu u de gerechtigheid Gods bent in Christus, hebt u toegang verkregen tot genezing, bevrijding, voorziening en gezag over de vijand. Bouw uw geloof op door Gods Woord te bestuderen, zodat u de manifestaties van die beloften in uw leven kunt ervaren. Sta in die genade ! Ontvang alles wat God in Zijn genade aan u gegeven heeft. En roem in de Heer!

2 Korintiërs 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Toen u Jezus aannam als Heer en Redder werd u een nieuwe persoon. Uw oude zonden zijn weggewist, u hebt een propere lei. Laat uw verleden - wat God Zich niet herinnert - uw toekomst niet bepalen. Vergeet wat achter u ligt en jaag naar de geweldige dingen die voor u liggen!

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood , opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen .

De oude zondaar die u eens waart is dood, u bent nu van binnen een nieuwe schepping, gevuld met het opstandingleven van God. Sta niet toe dat ongehoorzaamheid en een zelfzuchtige vleselijke levensstijl het opstandingleven belet om uit u te stromen.

Kolossenzen 3:3 AMPC Want [wat de wereld betreft] bent u gestorven en uw [nieuwe, echte] leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus, Die ons leven is, verschijnt, dan zult ook u verschijnen met Hem in [de schittering van Zijn] heerlijkheid.

Als wedergeboren gelovige bent u gestorven voor de zonde en apart gezet van de wereldse manier van dingen doen. U bent vrij om uw leven onder te dompelen in Gods gemanifesteerde goedheid!

Romeinen 8:16-17 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen : erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus ; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

U bent mede erfgenaam met Christus! Niet alleen hebt u deel aan Zijn erfenis, u hebt ook deel aan Zijn zalving en autoriteit.

Romeinen 8:19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

Heel de schepping wacht op gelovigen die Gods kracht en glorie op aarde zullen tonen. God wil Zijn beloften waarmaken in uw leven. Stel uw hart erop om geestelijk te groeien, zodat u een vat wordt wat God kan gebruiken in de laatste dagen.

Romeinen 8:29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn , opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

God heeft u voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon. Volg Zijn voorbeeld door te denken, te spreken en te handelen zoals Hij deed, zoals we het kunnen terugvinden en lezen in de Schriften.

1 Thessalonisenzen 5:23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

Redding soteria) is een staat van heelheid in uw geest, ziel en lichaam. Het omvat bevrijding, herstel, genezing en materiële voorziening. God heeft Zijn zegen uitgegoten op elk gebied van uw leven, dat is uw erfenis!

1 Petrus 1:23 U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad , door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Toen u Jezus Christus aanvaardde in uw hart als Heer en Redder, werd u geest wedergeboren en ontving u eeuwig leven met God.

1 Petrus 2:9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

Wees niet verbaasd als de wereld vreemd opkijkt als u spreekt over uw relatie met God. Hij heeft u “speciaal” gemaakt om Zijn grote deugden op aarde te verkondigen.

Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

Uw eeuwige bestemming wordt bepaald door uw keuze Jezus Christus te aanvaarden als Redder en Heer of door Hem te verwerpen. Mis uw kans voor de hemel niet! Als u Hem nog niet uitgenodigd hebt in uw hart is het nog niet te laat. Bekeer u van uw zonden en vraag dat God u vergeeft. Belijdt met uw mond dat Jezus Heer is en geloof met uw hart dat God Hem deed opstaan uit de dood en u bent behouden!

Filippenzen 2:5-7 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.

God gaf de heerschappij over Zijn schepping aan de mens. Als u wedergeboren bent, dan is Jezus uw Grote Broer en dan hebt u dezelfde autoriteit als Hij. Vernieuw uw denken met de nieuwe realiteit die u bent in Christus Jezus en wandel in dezelfde zalving als Hij.

1 Korintiërs 2:13-14 Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan , want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

De natuurlijke mens met zijn menselijke wijsheid kan geestelijke dingen niet begrijpen. Natuurlijk denken is niet in staat om geestelijke inzicht van God te ontvangen. Eenmaal geestelijk wedergeboren kunt u bidden dat de Heilige Geest u Gods wijsheid openbaart.

1 Korintiërs 15:45 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.

Jezus is de laatste Adam. Hij kwam om de mensheid te verlossen van de zonde en om de vloek, die op aarde kwam door het hoogverraad van Adam in de hof van Eden, om te keren. Laat de kracht van Jezus uw geest vitaliseren zodat u op aarde kunt leven zoals Hij dat deed.

Kolossenzen 3:1-3 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is , Die aan de rechter hand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

Door uw wedergeboorte is “de oude” gestorven en bent u een nieuwe schepping geworden. Focus uw aandacht op de dingen van God en u overwint de verlangens van het vlees.

1 Korintiërs 2:14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan , want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

Natuurlijke, vleselijk ingestelde mensen kunnen de dingen van God niet vatten. Dat zou u niet moeten verbazen, maar stel uw hart erop om uw gedachten voortdurend te vernieuwen met de dingen die de Geest van God openbaart, zodat Gods wil in uw leven openbaar zal worden.

Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef , maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef , leef ik door het geloof in de Zoon van God , Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Uw oude vleselijke zondige natuur stierf toen u Jezus Christus in uw leven aanvaardde. Als resultaat hoeft u niet langer te zondigen. Door geloof bent u de gerechtigheid Gods in Christus. Uw oude zondige natuur maakte dat u zondigde, maar God maakte u tot de gerechtigheid in Christus. Uw nieuwe rechtvaardige natuur maakt dat u nu in gerechtigheid kunt wandelen en rechtvaardige daden kunt doen! Leef als een zoon van God!

Galaten 4:4-5 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit , geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.

God zond Jezus naar de aarde op Zijn bestemde tijd. Ook u werd op de juiste tijd geboren, u bent geen vergissing. Gods manier van handelen is dat Hij een reeks dingen doet die uiteindelijk tot zegen leiden. Hij stuurde Zijn Zoon Jezus zodat ook u Zijn zoon kon worden.

Galaten 4:7 Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.

Door uw wedergeboorte bent u een zoon van God geworden. Dat betekent dat u mede-erfgenaam bent met Christus. (Romeinen 8:17) Zijn erfenis is uw erfenis geworden ! Ontdek wat uw erfenis inhoud en ontvang het in geloof !

Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

Eens u wedergeboren bent, kunt u Gods Koninkrijk zien. U gaat Gods wegen en gedachten en manier van handelen begrijpen. Uw geestelijke ogen worden geopend voor de bovennatuurlijke wereld. U ziet de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid. (Romeinen 2:4) Een nieuwe wereld gaat voor u open. U ziet God in de schittering van Zijn Majesteit! God maakt u klaar voor de nieuwe hemel en aarde die komende zijn! Blijf “zien ”, want wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, heeft God voor u bereid, voor u die Hem liefheeft. (1 Korintiërs 2:9)

Kolossenzen 1:12-13 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht . Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde .

Vanaf het moment dat u wedergeboren werd, verloor satan zijn heerschappij over u. U hoeft niet langer onder zijn invloed te staan of een leven te leiden dat God niet behaagd. God trok u uit de macht van de duisternis. U bent nog wel in deze wereld maar niet meer van deze wereld. De duivel heeft niet langer gezag over u. Integendeel, u kunt gezag over hem uitoefenen! Weersta elke aanval die hij inzet, zijn gedachten zijn ons bekend, hij komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. God echter plaatste u in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. U bent een zoon, voortgekomen uit Zijn Agapé-liefde. Door het bloed van Jezus bent u vrijgezet en staat u rechtvaardig voor God. God heeft u de volmacht gegeven om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. In Zijn licht zien wij het licht. (Psalm 36:9)

1 Petrus 2:9-10 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.

U bent uitverkoren, door God uitgekozen. Het Grieks gebruikt hier het woord “eklek'tos”. Het betekent volgens Strongs Woord concordantie ook “uitgelezen, prima, d.w.z. het beste van de soort, voortreffelijkheid”. U bent uniek en voortreffelijk!
Bij grootse wijnen leest men wel eens dat ze van uitgelezen druiven gemaakt zijn. Het zijn de beste druiven die de voortreffelijkste, uitgelezen wijnen maken. Wij zijn geënt op de Ware Wijnstok om die uitgelezen druif voor God te zijn die Hem vreugde geeft! (Jesaja 5:7) De Landman wacht op de kostelijke vrucht totdat de vroege en de late regen erop gevallen is. (Jacobus 5:7) De Bruidegom zal komen tot Zijn hof om van Zijn uitgelezen wijn te genieten! (Hooglied 4:16;5:1)

Galaten 4:6-7 Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.

Groei brengt verandering met zich mee. U moet uw manier van denken en leven veranderen, wil u al Gods beloften in ontvangst kunnen nemen. Heel belangrijk is dat u geestelijk groeit, de babyfase achter u laat en de verantwoordelijkheid van uw zoonschap op u neemt. Volwassen zonen en dochters weten hoe ze geleid worden door God en ze ontvangen duidelijke informatie hoe hun erfenis in ontvangst te kunnen nemen.

Efeziërs 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Al vóór de grondlegging der wereld koos God u uit om in de goede werken van Jezus te wandelen. U bent bestemd tot gelijkvormigheid aan Zijn beeld. Dat betekent dat u het recht en de bekwaamheid hebt om alles op aarde te doen wat Hij deed en nog grotere werken. (Johannes 5:20)

Johannes 14:6 AMPC Jezus zei tegen hem, Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven en niemand komt tot de Vader dan door (via) Mij.

Toen Jezus deze woorden sprak wisten de Joden dadelijk waarover Hij het had. De Tabernakel bestond uit drie delen: de voorhof met het koperen Brandofferaltaar en Wasvat waarvan de toegang de Weg werd genoemd. Het tweede gedeelte was het Heilige waarin de tafel met de 12 toonbroden stond, de Menorah en het Reukofferaltaar. De toegang naar het Heilige werd de Waarheid genoemd. Het belangrijkste gedeelte was het Heilige der Heilige, met de Ark des Verbonds en de Cherubims. Boven het Verzoendeksel was de Tegenwoordigheid van God. Daar mocht de Hogepriester slechts één keer per jaar binnengaan. Het Voorhangsel voorbij met het bloed van het lam. Het Voorhangsel werd ook het Leven genoemd. Heel het Tabernakel “ademt” Jezus. Hij is waarlijk de Enige Deur tot de Vader! Hij is waarlijk de Weg en de Waarheid en het Leven.

1 Johannes 5:5 Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

De enige persoon die in staat is om succesvol de uitdagingen van het leven aan te kunnen is de wedergeboren Christen, die zijn volledig vertrouwen en geloof op Jezus stelt. Hij is de Enige die macht heeft over de duivel. Door Jezus Heer te maken over uw leven wordt u toegerust om elke situatie aan te kunnen. Hij is uw Krachtbron !

Naar boven

Naar Bijbelstudie

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3