HOME

BIJBELSTUDIE

GELOOF

 

Spreuken 18:10 De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.

Als u in de problemen zit, doe dan beroep op de autoriteit die aanwezig is in de naam van Jezus. Die is krachtiger dan elke negatieve omstandigheid. Vertrouw op uw geloof en haar vermogen om u bij te staan in tijden van nood.

Marcus 4:24 En Hij zei tegen hen: Let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden, en aan u die hoort, zal er meer bij gegeven worden.

Zorg ervoor dat u gebruik maakt van de zalving van inzicht en begrip, als u Gods Woord ontvangt. Houd vast aan de waarheden die u leert. Op die manier behoudt u een hoge mate van geloof en vertrouwen om deze waarheden gemanifesteerd te zien.

Mattheüs 4:4 Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Natuurlijk voedsel brengt een kracht voort die we sterkte noemen, terwijl geestelijk voedsel een kracht voortbrengt die we geloof noemen. De manier om de kracht van geloof in u aan te vullen is door een feestmaal te houden in het Woord van God.

Hebreeën 10:23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

Uw hoop is gebaseerd op Gods Woord. Als u onwankelbaar op het Woord staat en vertrouwt, kunt u er zeker van zijn dat God getrouw zal zijn in het vervullen van Zijn beloften.

Romeinen 4:19 En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was.

Overweeg nooit uw eigen beperkingen, overweeg alleen God, Die onbeperkt is.

1 Thessalonissenzen 4:13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen , die geen hoop hebben.

Verdriet kan demonische krachten vrijzetten, die trachten uw geloof en vertrouwen in God te doden, te stelen en verloren te laten gaan. Als gelovige weet u dat Jezus voor u stierf en weer opstond om u hoop te geven: laat bedroefdheid daarom niet de overhand krijgen.

Spreuken 24:10 Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is uw kracht beperkt.

Krachteloosheid en zwakte zullen u verhinderen om God trouw te zijn. Misschien bent u geneigd om u te verstoppen als het moeilijk wordt. Wordt sterker, door met vreugde te volharden tijdens tijden van tegenspoed.

Jesaja 46:8-9 Denk hieraan en wees flink; neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders.

Herinner de dingen die God voor u in het verleden heeft gedaan. Denk ook aan de dingen die Hij nu voor u doet en die Hij voor u in de toekomst zal doen. Herinner uzelf eraan, hoe goed God is, dat zal maken dat hoop en geloof weer opborrelen, aan de oppervlakte komen en in uw leven aan het werk gaan.

Galaten 5:6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is .

Jezus leerde ons dat liefde het hoogste gebod is. Anderen liefhebben toont de wereld dat we discipelen van Jezus zijn. Liefde is de batterij van uw geloof, zorg daarom dat ze opgeladen blijft. Verwaarloos daarom uw liefdeswandel niet, uw geloof hangt ervan af.

Efeziërs 3:20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is.

God zal uw verwachtingen overtreffen door Zijn kracht die werkzaam is in u. Het is deze kracht die Jezus opwekte uit de dood en nu in uw geest woont. Alles wat u moet doen is het geloven en ernaar handelen!

Filippenzen 1:28 En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit.

Wanneer u in “angstloos geloof” wandelt, is dit een indicatie van uw vertrouwen in uw redding. Als u weigert angstig te zijn, wijst u de duivel op het feit dat u weet wie u bent in Christus.

1 Timotheüs 4:6 Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer, die u nagevolgd hebt.

Als Christen, is het belangrijk om anderen op te bouwen in hun geloof en hen voortdurend te herinneren aan de liefde van Jezus voor hen. Hierdoor wordt u aanzien als een goede dienaar van Jezus Christus. Niet alleen versterkt u anderen door het Goede Nieuws te delen, u bouwt er ook uw geloof mee op.

2 Timotheüs 2:22 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart.

Als u groeit in geloof, is het belangrijk om de onvolwassenheid van uw verleden achter u te laten. Of het nu in gedachten, woorden of daden is, maakt het tot uw doel om te groeien in de dingen van God - liefde, vrede en gerechtigheid.

1 Timotheüs 1:5 Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof.

Gods ultieme verlangen is dat we in Zijn liefde wandelen. Hierdoor werkt uw geloof op volle capaciteit.

Jacobus 1:2-4 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken , opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.

God wil niet dat u zich verheugd over alle problemen die op u af komen, maar Hij wil dat u zich verheugd over de kansen om uw geduld te laten doorwerken. Net zoals spieren ontwikkelt worden door gewichtsoefeningen, zo moet u druk uitoefenen op uw vlees, door geduldig te blijven in elke situatie. Geef het niet op, maar zet uw geduld aan het werk, wetende dat volharding in verzoekingen uiteindelijk maakt, dat u in niets tekort schiet, volmaakt en geheel oprecht bent!

Jacobus 2:17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.

Zorg dat uw geloof gevolgd wordt door corresponderende actie. Zonder actie zult u geen resultaten zien.

2 Korintiërs 5:7 Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing.

Uw nood zal Gods hand niet in beweging brengen; wel uw geloof in Zijn Woord. Gods rechterhand - Jezus Christus - is 2000 jaar geleden al in actie gekomen. Hij riep het uit aan het kruis: "Het is volbracht". Elke belofte door God gedaan is in en door Christus vervuld. Niet in aanschouwing wandelen wil zeggen, dat we de dingen niet eerst moeten zien of ervaren voordat we ze geloven. Geloof is vertrouwen in actie. Wanneer u corresponderende actie toevoegt aan de beloften waarop u staat, zult u ontvangen wat u verlangt.

2 Korintiërs 8:7 Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en in kennis, en met alle inzet, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig.

Het is belangrijk om uit te blinken op het gebied van geloof, liefde, integriteit, kennis van Gods Woord, en dat uw spreken daarmee in overeenstemming is. Erken daarnaast het belang van het geven. U bent begenadigd door God om vrij en blijmoedig te geven!

Romeinen 4:20-21 En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was.

Het onwankelbaar geloof van Abraham in de belofte die God hem gegeven had, bracht hem het overwinnende leven. Toen God sprak, ontving Abraham Zijn Woord, zonder toe te laten dat twijfels zijn geloof zouden uitdoven . Ook wanneer God tot u spreekt, ontvang het dan als een "uitgemaakte zaak" en weiger te wankelen. Als dingen onmogelijk lijken, is dat precies het moment waarop we God het meest moeten vertrouwen. Uw doorbraak zal komen wanneer u weigert Gods Woord op te geven.

Marcus 4:26-28 Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en wordt lang, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.

Een proces is een reeks van acties, veranderingen of functies die leiden tot resultaten. Wanneer u in geloof een zaad zaait, wacht dan op de volledige oogst. Wordt niet moe als u niet meteen de volledige manifestatie ziet - het komt eraan!

Kolossenzen 3:13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen .

U moet vergeven in gehoorzaamheid aan Gods Woord. Doet u dat niet, verwacht dan niet dat uw geloof werkt.

Mattheus 14:28 -29 Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen .

Sta niet toe dat de angst om een fout te maken, u stopt met de uitoefening van uw geloof. Als u vanuit de oprechtheid van uw hart handelt op het Woord, zal Jezus u nooit in de steek laten.

Habakuk 2:4…De rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

Elke Christen moet door geloof leven. Wanneer u wedergeboren wordt, stapt u uit het wereldse systeem van een leven beheerst door angst, twijfel en ongeloof en u stapt binnen in Gods systeem van liefde, geloof en vertrouwen. God kijkt niet naar uw goede daden als Hij naar uw leven kijkt, Hij observeert uw geloofsleven.

Romeinen 5:1-2 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof , hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

God zette u apart, toen u Jezus tot uw Heer en Redder maakte. Uw beslissing werd gemotiveerd door geloof en dat honoreert Hij.

Lucas 17:5-6 En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. En de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje , zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen.

De sleutel tot een toenemend geloof is God niet om meer geloof vragen, maar om het geloof dat u al hebt te cultiveren. Doe dit door voortdurend Zijn Woord te horen, erover te mediteren en te belijden.

Lucas 5:18-20 En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij probeerden hem binnen te brengen en voor Hem neer te leggen; maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem, tussen de daktegels door, met het bed neer in het midden, vóór Jezus. En toen Hij hun geloof zag , zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven.

Geloven betekent, dat u handelt naar wat u gelooft. Het is de praktische uitdrukking van uw vertrouwen in God en Zijn Woord. Jezus zag het geloof van hen die de zieke man naar Hem brachten voor genezing. Hun geloof werd gezien in hun actie. Laat God uw geloof in actie zien, wanneer u uw vertrouwen in Zijn Woord toont.

Marcus 11:22-23 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen : Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt .

De sleutels om uw geloof te activeren zijn geloven en ontvangen. Als u tot uw omstandigheden spreekt met het gezag van Jezus, en gaat staan op het Woord dat u gelooft, zult u snel de resultaten van uw geloof ontvangen.

Hebreeën 11:6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen . Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

“God behagen”zou uw motief moeten zijn om door geloof te leven. Eens wedergeboren, zou deze manier van leven uw levensstijl moeten zijn. Neem daarom vandaag het besluit om uw leven door geloof te laten besturen.

Te veel nadruk is er gelegd op leven door geloof om dingen te kunnen krijgen, in plaats van met zo een leven, God te willen behagen. Alhoewel geloof gebruikt wordt om Gods beloften te verkrijgen, is het ware doel Hem welgevallig zijn. Het toont Hem, dat u Hem gelooft en vertrouwt.

Hebreeën 4:2 Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.

Wil het Woord van God resultaten in uw leven voortbrengen, moet het gemixt zijn met geloof. Geloof in actie, is de vonk die het lont van de manifestatie aansteekt!

Genesis 12:1-2 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.

Abraham moest in geloof handelen, toen God hem het bevel gaf om zijn thuisland te verlaten. De beloften die daarop volgden, omvatte zijn hele leven. Hij zou door God gezegend worden en tot zegen zijn voor anderen. Durf Gods instructies te gehoorzamen en ontdekt alles wat Hij voor u in petto heeft.

1 Timotheüs 6:12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Geloof is de sleutel om Gods beloften te ontvangen. Het is ook het primaire wapen dat u moet gebruiken tegen satan. Neem een krachtige beslissing om Gods Woord dagelijks over uw leven te belijden, waardoor u de duivel weerstaat en beslag legt op Gods voorziening.

Romeinen 10:17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

Om uw geloof te ontwikkelen, moet u dagelijks Gods Woord mediteren. Hoe meer tijd u spendeert in de Schrift, des te meer uw vertrouwen in Hem zal groeien. Vindt tijd om dagelijks Zijn Woord te bestuderen en Zijn stem te horen.

Efeziërs 2:8-9 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God ; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

God heeft u een mate van geloof gegeven die ontwikkeld en tot volwassenheid moet gebracht worden in Hem. Het is een geestelijke kracht die in u geplaatst werd, toen u Jezus aanvaardde als Heer en Redder. U heeft wereld - overkomend geloof binnen in u!

2 Thessalonicenzen 3:3 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.

Als u uw vertrouwen in God stelt, zal Hij u sterken en beschermen tegen het kwade. Het is gewoon een kwestie van geloof. Wilt u Hem vertrouwen vandaag?

Hebreeën 10:23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden , want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw .

Uw hoop is gebaseerd op Gods Woord. Als u onwankelbaar op het Woord staat en vertrouwt, kunt u er zeker van zijn, dat God getrouw is om Zijn beloften te vervullen.

Hebreeën 11:1 Geloof nu is de substantie van de dingen die we hopen, het bewijs van de dingen die onzichtbaar zijn.

Geloof is substantie. Het is de zekerheid, dat wat u gelooft dat God kan doen in uw leven, ook gemanifesteerd zal worden. Als u handelt naar uw geloof, zult u weldra het Woord in uw leven tot stand zien komen.

Geloof is de onzichtbare geestelijke substantie, die fysische dingen voortbrengt. Activeer uw geloof vandaag door Gods Woord te belijden en zie de manifestatie van uw hartsverlangen.

Geloof is substantie. Het is de basis bouwsteen van alles waar u voor in geloof staat. In feite is het de zekerheid dat de verlangens van uw hart manifest zullen worden in uw leven. Als u handelt naar uw geloof, door voortdurend God te danken, dagelijks Zijn Woord te belijden en niet toelaat, dat woorden van ongeloof uit uw mond komen, zult u het Woord in uw leven vervuld zien worden.

2 Korintiërs 4:13 Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.

Wil geloof Gods beloften in uw leven produceren, moet u eerst geloven dat u de manifestatie van deze beloften hebt ontvangen. Zet uw geloof vrij door Gods Woord over uw dagelijks leven uit te spreken.

Romeinen 15:13 De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

Wanneer u God gelooft en leeft bij en door Zijn Woord, zal Hij u niet alleen vullen met vreugde en vrede, maar zal ook uw niveau van hoop toenemen.

Jacobus 5:8 U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken , want de komst van de Heere is nabij.

Het is gemakkelijk om gefrustreerd te geraken, als u niet dadelijk de manifestatie van Gods beloften ziet. Denk eraan dat God wil dat u geduld oefent, blijf consistent in het doen van de dingen van God. Grondvest uw hart in het Woord en maak u klaar om de manifestatie in uw leven te zien!

1 Johannes 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Als wedergeboren gelovige is er duivel overwinnende kracht in uw geest aanwezig. Uw overwinning ligt in het uitoefenen van uw door God gegeven gezag. Spreek het Woord van God in geloof en activeer die kracht!

1 Johannes 5:5 Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Wil u als wedergeboren Christen, een leven als overwinnaar ervaren en elk aspect van het kwaad overwinnen, dan hangt dit af van uw geloof in God.

Hebreeën 10:38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen.

Alles in Gods Koninkrijk opereert door geloof. Geloof behaagt God, omdat het Hem toelaat om voor u op te treden. Het maakt niet uit wat nu uw omstandigheden zijn, geef niet op en kruip niet weg in een hoekje. Bouw uw geloof op door hardop te spreken en te handelen op Gods Woord. U zult in geen tijd de resultaten behalen die u verlangt!

Naar boven

Naar Bijbelstudie

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3