HOME

BIJBELSTUDIE

GERECHTIGHEID

 

Romeinen 5:17 Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.

Zij die de gave van gerechtigheid ontvangen, regeren en heersen in het leven door Jezus Christus! Train uzelf om gerechtigheidbewust te zijn. Wees er van overtuigd dat u zonder enige twijfel rechtvaardig bent verklaard door God en dat u toegang hebt tot de zelfde rechten en voorrechten als Jezus ! Jezus heeft overvloedige genade verzekerd voor u bij God. Ontvang deze gaven door geloof zodat u kunt regeren in dit leven als royalty! Jezus staat Borg voor deze overvloedige genade. U heeft nu het recht om zonder schuld voor God te staan, het geschenk van rechtvaardiging is verzekerd! Ontvang het en wordt bekrachtigd om te regeren en te heersen in dit leven als een koning!

1 Korintiërs 1:30 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus , Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing.

God heeft u uitverkoren. Hij nam het initiatief. Uit Hem is het dat u in Christus Jezus bent. Hij trok u met Zijn koorden van liefde. Hij heeft u bijzonder lief. Hij wil u voor eeuwig bij Hem hebben. Hij koos u en t oen u Jezus in uw hart ontving, ontving u ook alles wat tot leven en godsvrucht strekt. (2 Petrus 1:3) Leg beslag op die voordelen nu dat u in Christus bent.

Job 42:5-6 NBV Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik U met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij , zoals ik hier zit in het stof en het vuil.

Als u zondigt of uw doel mist, herinner u er dan aan dat u de gerechtigheid Gods bent! Door u rechtvaardiging hebt u het recht om snel tot bekering te komen, om vergeving te ontvangen en gereinigd te worden. Open uzelf om van de Heer te horen en ga verder zonder schuld of veroordeling. Ervaar de vergevende liefde van God Zelf, niet alleen maar van horen zeggen van anderen, maar hoor het van God Zelf voor u persoonlijk!

2 Korintiërs 6:14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis ?

God verlangt dat u omgang hebt met mensen die denken als Jezus. Alhoewel Hij u geroepen heeft om Zijn liefde te tonen aan ongelovigen, wil Hij niet dat u intieme relaties opbouwt met hen. Gebruik wijsheid in het kiezen van uw vrienden.

Galaten 3:11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

U bent gerechtvaardigd met God door geloof in Jezus Christus en niet door uw eigen werken. Dit zelfde geloof dat u rechtvaardig maakte, is het geloof waardoor u moet leven.

1 Korintiërs 15:34 AV Wordt bewust van uw gerechtigheid en zondig niet; want sommigen hebben geen kennis van God. Tot uw schande moet ik dit zeggen.

Nu u “de gerechtigheid van God” bent in Christus Jezus, is het belangrijk om die “zondaar-mentaliteit” af te leggen. U bent rechtvaardig gemaakt door het bloed van Jezus. Aanvaard dit gratis geschenk en hernieuw uw gedachten met uw nieuwe identiteit!

Jesaja 3:10-11 Zeg de rechtvaardige dat het hem goed zal gaan , dat hij de vrucht van zijn daden zal eten. Wee de goddeloze, het zal hem slecht vergaan, want wat zijn handen verdienen, zal hem aangedaan worden.

Er zijn twee soorten groepen van mensen in Gods ogen: de rechtvaardigen en de goddelozen. Als u wedergeboren bent, bent u rechtvaardig gemaakt en zal God Zijn Verbond getrouw zijn door u te beschermen. God beloofd dat het u goed zal gaan!

Jesaja 56:1 Zo zegt de HEERE: Neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden.

De gerechtigheid van God is een “geheimenis” dat alleen wedergeboren gelovigen kunnen begrijpen. Doordat u Jezus Christus aanvaard hebt als Heer en Redder, staat u rechtvaardig voor God en hebt u toegang tot Zijn kracht, wijsheid en bekwaamheid. Laat Zijn heil en gerechtigheid openbaar worden in uw leven. Hij wil u nog zoveel meer geven !

1 Korintiërs 1:30 WV Dankzij Hem bent u in Christus Jezus, die van Godswege onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, onze heiliging en verlossing .

God plaatste u in Christus. We zijn één met de Gezalfde. Hij is onze wijsheid, onze gerechtigheid, onze heiliging en redding en door geloof worden we veranderd naar Zijn beeld.

Hebreeën 10:24 En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

God wil dat we elkander aanvuren in de wedren die Hij voor ons als Christenen heeft uitgezet. We zouden elkaar moeten aanvuren tot gerechtigheid, tot liefde en goede werken en niet tot onrecht. Neem de tijd om iemand anders te bemoedigen en tot zegen te zijn en bouw zo het Lichaam van Christus op.

Jesaja 41:10 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Met God aan uw zijde hoeft u niets te vrezen of schrik te hebben. Hij helpt u, sterkt en ondersteunt u. Vertrouw op Zijn liefde en u zult angst voor altijd uit uw leven wegspoelen.

Titus 3:5-7 Hij maakte ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben , maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade , erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

Uw rechtvaardige werken hebben u niet gered. De gerechtigheid van God zegt dat u gerechtvaardigd bent door het bloed van Jezus, door de barmhartigheid van God. We zijn gerechtvaardigd door Zijn genade. U bent erfgenaam van het goddelijke Zoë-leven. Blijf groeien in uw rechtvaardiging. Zie met uw geestelijke ogen welk een rijkdom uw deel geworden is!

1 Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid .

Als u zondigt en Gods doel mist, weet dan dat u een Advocaat en Voorspraak hebt bij de Vader: Jezus Christus. Als de gerechtigheid Gods in Christus hebt u het recht om uw zonden te belijden en mag u weten dat uw zonden zijn weggewist door het bloed van Jezus. God vergeeft uw zonden en gedenkt ze niet meer! Belijdt daarom uw zonden aan God, vraag om vergeving en ontvang Zijn vergeving. Jezus' bloed zal u reinigen van alle ongerechtigheid!

2 Korintiërs 6:14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis ?

God wil niet dat u denkt, spreekt, handelt, nog afhangt van de wereld. Positioneer uzelf in gerechtigheid en zonder u af voor God zodat Hij Zijn rol met uw leven kan vervullen als uw Hemelse Vader!

1 Johannes 5: 1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren ; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.

Zij die geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is maken deel uit van Gods familie. Wanneer u zegt dat u van uw Hemelse Vader houdt, dan houdt u ook van Zijn Zoon, want ze zijn Eén en Dezelfde.

Efeziërs 2:8-9 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

U hebt Gods geschenk van gerechtigheid niet verdiend door eigen kracht of inspanning. Redding werd voor u mogelijk door uw geloof in Jezus Christus. Uw rechtvaardiging is niet gebaseerd op wat u deed of niet deed. God kijkt nu naar u door een “Jezus-lens”. Uw geloof in Jezus volbrachte werk en niet uw werken, maakte u in Zijn ogen aanvaardbaar.

1 Johannes 3:7 Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is.

Gods Gerechtigheid is niet gebaseerd op uw goede werken, het produceert wel goede werken. Neem daarom een kwaliteitsbeslissing om uw “goede daden” door God te laten inspireren.

Filippenzen 2:12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven .

Redding is een voortgaand proces. Het stopt niet eens u wedergeboren bent. Dan begint het pas! Uw redding of zaligheid uitwerken betekent dat u dagelijks mediteert over en handelt overeenkomstig het Woord van God en verzen belijdt die handelen over uw bescherming, genezing, bevrijding en voorziening.

Mattheus 5:20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Aan u de keuze, of u kiest voor uw gerechtigheid of ontvang Gods gerechtigheid in Jezus Christus. De gerechtigheid van de Schriftgeleerden en de Farizeeën was – op zijn zachts gezegd - ontoereikend, alhoewel zij zich nauwgezet aan de Wet trachten te houden.

Romeinen 3: 21-22 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die gelove n, want er is geen onderscheid.

Gods gerechtigheid, de gerechtigheid van God Zelf, is voor iedereen - niemand uitgezonderd - beschikbaar. Voorwaarde is geloven in Jezus Christus.

Jesaja 32:17 De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid .

Gerechtigheid brengt Gods Shalom. Shalom wordt meestal vertaald met vrede maar het omvat veel meer : vrede, voorspoed, rust, veiligheid, geborgenheid, gerechtigheid, blijdschap, gezondheid, welzijn en heelheid!

Zacharia 3:4 Toen nam deze het woord en zeide tot hen die vóór Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan.

Het is tijd om te feesten. Onze ongerechtigheid is weggenomen! We zijn bekleed met Christus Die onze gerechtigheid is ! YHWH Tsidkenu! De Here onze gerechtigheid! (Jeremia 23:6)

Naar boven

Naar Bijbelstudie

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3