HOME

ARTIKELEN

 

GEZEGEND OM EEN ZEGEN TE ZIJN

Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. (Galaten 3:29)

Volgens Gods Woord, zijn zij die van Christus zijn - Hem hebben aangenomen als hun Heer - zaad van Abraham en daarom delen ze in dezelfde erfenis als Abraham. Wat is de zegen van Abraham?

Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken,
en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. ( Genesis 12:2-3)

De zegen die Abraham gaf aan de volken was dat hij, door zijn geloof en gehoorzaamheid, bereid was om zijn zoon Isaak te offeren. God zag dat hij het echt meende en stopte hem om dit offer te voltrekken. Maar Hij voorzag in een offerlam, verwijzend naar het "Lam Gods" - Jezus Christus die eeuwen later geofferd zou worden om de vloek over de mens te verbreken. Christus kwam naar de aarde om de relatie met God weer mogelijk te maken voor elk mens. De grootste zegen die Christenen kunnen doorgeven is om Christus aan de volken bekend te maken (Matteus 28:19). Wij zijn geroepen om een zegen te zijn, om het Goede Nieuws bekend te maken dat God van mensen houdt en er voor hen wil zijn.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof. (Galaten 3:13-14)

Christus stierf aan een houten kruis en nam de vloek van het niet voldoen aan de wet weg. Geen enkel mens kon en kan zich perfect houden aan die wet en was daardoor gedoemd om voor eeuwig van God verwijderd te zijn. Daarvoor kwam Jezus - de Zoon van God - naar de aarde als mens, Hij heeft de eisen van de wet volmaakt vervuld en deelt nu Zijn overwinning met elk mens die in Hem gelooft. Hij geeft Zijn volmaaktheid en Zijn Geest aan hen die Zijn offer persoonlijk aanvaarden. Hij deelt Zijn volmaakt goddelijk leven met hen.

...Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed. (Johannes 10:10b GNB)

Wat die zegen van Abraham verder inhoudt zien we tot uiting komen in het nageslacht van Abraham.

En de HEERE zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands; op het land, dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven. (Deuteronomium 28:11 SV)

Dan zal de Heer, uw God u het goede in overvloed schenken in al het werk uwer handen, in de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw vee en de vrucht van uw akker; want de Heer zal er weder genoegen in vinden dat het u welga, zoals hij daarin bij uw vaderen genoegen vond. (Deuterononium 30:9 LEI)

God beloofde“het goede in overvloed”, hen te "doen overvloeien aan goed". De zegen van Abraham is niet alleen maar een geestelijke zegen. Vanuit deze geestelijke goddelijk zegen vloeit elke andere zegen voor de geest, ziel, lichaam en het welzijn voor de gehele mens. Al deze zegeningen komen voort uit de grootste zegen voor de mensheid: het offer van Jezus Christus. Zijn offer aanvaarden resulteert in een geestelijke wedergeboorte, een geestelijke éénwording met Hem. Een geestelijke eenheid met Hem door Wie alles geschapen is, door Wie alles tot stand gekomen is. Met Hem die aan alles het leven geeft, die geen tekorten, noch ziekten heeft.

En al deze zegeningen zullen over u komen en zullen u achtervolgen, omdat gij aan de stem van den Heer, uwen God, gehoorzaam zijt geweest. (Deuteronomium 28:2 Lutherse Vertaling)

Hem volgen, Zijn stem verstaan en gehoorzamen maakt dat Zijn zegeningen over u zullen komen en u zullen achtervolgen. Wij gaan niet achter de zegeningen aan, doch we volgen en gehoorzamen Hem.

Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen.
(Mattheüs 6:33 Het Boek)
Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. (Mattheus 6:33 NBG)

Ons oog moet gericht zijn op de Schepper en niet op de schepping of op dingen. We zoeken eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Dan weten we, als we dat doen, dat al de dingen die we nodig hebben daar bovenop geschonken zullen worden.

We gaan niet achter dingen aan, maar zoeken Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. We kunnen getuigen dat als we dat doen, Hij ons Zijn overvloedige zegeningen geeft. De Heer houdt Zich aan Zijn Woord. We verwachten om gezegend en voorspoedig te zijn, dat al onze noden gelenigd worden. We hoeven ons niet bezorgd te maken. God houdt Zich aan Zijn Verbond. Hij kent onze noden en voorziet. Meer dan genoeg voor onze eigen noden en nog over om in de noden van anderen te voorzien.

Het is onze roeping om een zegen zijn voor al de geslachten van de aardbodem. De nood lenigen van iemand anders is Christen zijn op zijn best! Het is geweldig om te ontvangen, maar het is zelfs nog beter wanneer God u gebruikt om Zijn zegen aan anderen door te geven.

Waarom wil God dat u gezegend bent? Zodat u een zegen kunt zijn. Wat is een zegen? Een instrument waardoor Gods gunst vloeit, het brengt vrede, genezing, vreugde, blijheid. Dit is de manier waarop God wil dat u leeft. Het is de grootste vreugde die u ooit zult kennen !
God heeft u gezegend om een zegen te zijn voor anderen.

Jezus is Heer!

Naar Artikelen - Naar boven

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3