HOME

Gods reddingsplan voor u

OVERZICHT

3. Hoop voor de mens

In het oudste boek van de Bijbel, in het boek Job, vinden wij Jobs antwoord aan één van zijn vrienden. Door vrees en angst toe te laten, had Job de duivel voet en terrein gegeven in zijn leven. Al zijn kinderen kwamen hierdoor om en hij raakte al zijn bezittingen kwijt.

Het niet toepassen van zijn Verbondsrelatie met God, had hem in deze situatie gebracht. Zijn vrienden trachtten hem goede raad te geven. Het duurde echter 9 maanden alvorens Job zich aan zijn Verbond (contract) met God herinnerde. Tijdens die periode kwam Job tot bezinning:

Al zou ik mij met sneeuw gewassen en mijn handen met loog gereinigd hebben, dan zoudt Gij mij in een poel onderdompelen, zodat mijn klederen van mij zouden gruwen. Was er maar een scheidsrechter tussen ons. (Job 9:30-33)

Job was eerlijk met zichzelf, hij wist dat, al probeerde hij de buitenkant nog zo mooi te maken en te reinigen, dan nog was hij onaanvaardbaar voor God. Hij kreeg het inzicht dat er een scheidsrechter of een middelaar moest komen, tussen hem en God. Iemand die hem zou begrijpen.......

Want ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij tenslotte met Zijn voeten op de aarde zal staan. ( Job 19:25 HB )

Job spreekt hier profetische woorden. Hij verwijst reeds naar de komst van Jezus Christus op aarde. Net als Job kende ook de apostel Paulus deze strijd.

Ik ben een mens die van God vervreemd is, ik ben als een slaaf verkocht aan de zonde. Ik begrijp mijn eigen daden niet. Want ik doe niet wat ik graag wil doen, nee, ik doe juist wat ik verafschuw. Maar dat ik iets doe dat ik niet wil, laat zien dat ik instem met de juistheid van de wet. Maar dan ben ik het niet meer die handel, maar die zondige macht die in mij woont. Want ik weet dat er niets goeds in mij zit, dat wil zeggen, in mijn ik dat van God vervreemd is. Het goede te willen zit wel in me, maar het goede ook doen, kan ik niet. Want het goede dat ik wil doen, kan ik niet, maar het verkeerde dat ik niet doen wil, dat doe ik juist wèl. Maar als ik nu net doe wat ik niet wil, dan ben ik het zelf niet meer die dit doet, maar die zondige macht die in mij schuilt. Zo ontdek ik dus deze vaste regel: ik wil het goede doen, maar ik bereik alleen maar het verkeerde. Innerlijk stem ik helemaal in met de wet van God, maar in mijn handelen ontdek ik een andere wet. Die wet strijdt tegen de wet van God waarmee ik met mijn verstand instem, en maakt mij tot een gevangene van de macht van de zonde, die als een wet mijn handelen bepaalt. Ongelukkige man die ik ben ! Wie zal mij bevrijden van dit bestaan ten dode ? Dank aan God, die dat doet door Jezus Christus onze Here ! Dit is dus mijn situatie: aan mijzelf overgelaten, onderwerp ik mij wel met mijn verstand aan de wet van God, maar in mijn doen en laten onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. (Romeinen 7:14 -25 GNB )

Herkent u zichzelf in deze situatie? U wil wel goed doen, maar toch doet u verkeerde dingen. U heeft hierover wroeging en spijt en u probeert telkens keer opnieuw het goede te doen, om na een tijdje weer te falen.

De oorzaak hiervan ligt in die zondige natuur van u, die onderworpen is aan een zondige macht die erin schuilt. De oplossing ligt hierin: U moet van die zondige natuur af geraken.

De mens heeft een Redder nodig !

Een man wou een meer over zwemmen. Natuurlijk was hij, toen hij eraan begon, vol vertrouwen dat hij dit ook zou kunnen. Hij had geen hulp nodig. Maar nu is er iets ergs gebeurd – een kramp in zijn zij heeft het hem onmogelijk gemaakt verder te zwemmen. Hij zit serieus in de problemen !

Laten we voor een moment aannemen dat hij besluit “zijn probleem voor zichzelf te houden” en “zijn eigen oplossing te zoeken”. Hoelang zal het duren voor hij verdrinkt ? Hij realiseert zich dat hij geen keuze heeft, en roept om hulp. Tenzij iemand hem komt redden heeft hij geen enkele kans. Gelukkig was hij zo verstandig om toe te geven dat hij een probleem had. Daarom is er de mogelijkheid dat iemand hem komt redden.

Wat voor persoon is er nodig om hem te redden?

O  Ten eerste moet het iemand zijn, die goed thuis is in deze omgeving – in dit geval: het water.

O Ten tweede moet deze persoon sterk genoeg zijn om niet alleen zelf naar de kant te zwemmen, maar ook nog de verdrinkende man uit het water te krijgen. Zo'n redder zal niet gemakkelijk te vinden zijn!

Een redder komt hem uiteindelijk redden. En veilig op de kant, bedankt hij diegene die hem gered heeft.

Vraag : Welk ‘element' of wat zou in dit geval de dood van de man veroorzaken?

Het is dus duidelijk dat WATER hem zou laten verdrinken. Hij was niet gemaakt om met longen onder water te kunnen ademen als een vis. Hij was dus uit zijn ‘element' en stond recht tegenover plotselinge vernietiging. Sinds de zondeval is de mens uit “zijn element”. Het ‘element' die de MENS vernietigt is zijn zondige natuur.

Het Engelse woord voor zonde is ‘sin' en zoals u ziet staat de ‘ik' (‘I') er middenin en is dan ook de hoofdoorzaak van ons probleem. Onze “ik” gerichte, egoistische aard en natuur is ons probleem.

Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood , maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus , onze Here. ( Romeinen 6:23 NBG)

Jezus is de ENIGE REDDER die de mogelijkheid heeft om ons te redden. De naam Jezus betekent dan ook: “Yahweh is redding”.

Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden. ( Handeling 4:12 HB)

God reikte naar mij en pakte mij op, Hij trok mij uit het diepe water omhoog. (Psalm 18:17 HB)

Ik (Jezus) ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. (Lucas 19:10 HB)

U zit net als die zwemmer in de problemen door uw "ik" gerichte natuur. Jezus was de Redder die u opmerkte en redde ! Dank Hem nu meteen maar dat Hij dat gedaan heeft. Vertel Hem maar van uw liefde voor Hem !

Ziet u, Hij wil nooit alleen maar uw “Redder” zijn. Op het moment dat Hij u redt van uw ik-gerichtte leven, neemt Hij de troon over in uw hart. Het kostte Hem Zijn leven op Golgotha om bij u te kunnen komen als Redder en Verlosser.

Als u Hem ontmoet bij het kruis, dan kost het uw "ik" gerichtte leven, want Hij wil nu ook uw Heer worden! Het kostte Hem alles, want Hij nam uw zondige natuur op Hem en stierf aan het kruis in uw plaats.

Vervolg... Waarom moest Jezus sterven aan het kruis ?


© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT