IS JEZUS DE MESSIAS ?

Deze vraag wordt tot vandaag nog gesteld. Was Jezus alleen maar een geweldige Leraar of is Hij werkelijk de Redder van de wereld ?
De Bijbel beantwoordt ontegensprekelijk deze vraag en verklaart dat Jezus Christus de Messias is.

Om de Messias te kunnen zijn moest Jezus al de Messiaanse profetieën vervullen. De kans dat één mens acht van deze profetieën zou vervullen is 1 op 100,000,000,000,000,000; en toch vervulde Jezus al de neergeschreven profetieën. De kans om 48 profetieën te vervullen is 1 op 10 tot de 157ste macht. Jezus vervulde er meer dan 300 ! Hier volgen er enkele:

Profetie

Vervulling

Jesaja 7:14 Goed dan, de Here zal Zelf een teken vaststellen: Een maagd zal een kind krijgen! (B) en zij zal het kind Immanuël noemen. (dit betekent ĎGod is met ons')

Mattheus 1:18 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen , zwanger te zijn uit de heilige Geest...25 En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.

Psalm 2:6 Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.

Mattheus 27:37 Boven Zijn hoofd hingen ze een bordje. "Dit is Jezus, de koning van de Joden", stond erop.

Psalm 41:9 Zelfs mijn beste vriend, die mijn vertrouwen had en met mij het brood deelde, zelfs hij heeft zich tegen mij gekeerd.

Mattheus 10:4 Simon de Zeloot en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.

Jesaja 50:6 Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen , en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken ; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.

Mattheus 26:67 Toen spuwden zij Hem in het aangezicht en sloegen Hem met vuisten; 68 anderen sloegen Hem in het gelaat.

Psalm 22:7 Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd: 8 Wentel het op de HERE; laat die hem verlossen, hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan hem!

Mattheus 27:39 En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd 40 en zeiden: Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt , red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van het kruis ! 41 Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten.

Jesaja 53:5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord , om onze ongerechtigheden verbrijzeld ; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden .

1 Petrus 2:24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

Jesaja 53:12 ...omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld.

Mattheus 27:38 Toen werden met Hem twee rovers gekruisigd, een aan zijn rechterzijde en een aan zijn linkerzijde.

Jesaja 34:20 Hij behoedt al zijn beenderen, niet een daarvan wordt gebroken.

Johannes 19:33 maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet.

Psalm 31:5 In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, HERE, getrouwe God.

Lucas 23:46 En Jezus riep met luider stem : Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

Psalm 16:10 want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien.

Handelingen 2:31 Christus, dat zijne ziel niet gelaten is in het dodenrijk, en zijn vlees het bederf niet heeft gezien.

Micha 5:2 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Mattheus 2:6 En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israel weiden zal.

Hosea 11:1 ...uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.

Mattheus 2:14 Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte, 15 en daar bleef hij tot de dood van Herodes.

Jeremia 31:15 Zo zegt de HERE: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geween: Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is.

Mattheus 2:18 Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn.

Jesaja 9:11 Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals Hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali.

Mattheus 4:13 En Hij verliet Nazaret en ging wonen te Kafarnaum, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali.

Jesaja 53:8 Hij werd gevangengenomen, veroordeeld en daarna weggeleid. Geen van zijn tijdgenoten die zich om hem bekommerde. Hij werd uit het leven weggerukt, met de dood gestraft om de zonden van mijn volk.

Lucas 23:1 En de gehele menigte van hen stond op en leidde Hem voor Pilatus. 23 Maar zij drongen aan en eisten onder luid geschreeuw, dat Hij gekruisigd zou worden, en hun geschreeuw werd al sterker.

Psalm 22:18 Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad.

Mattheus 27:35 Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen.

Zacharia 9:9 Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.

Johannes 12:13 zij namen palmtakken, gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! en: De koning van Israel! 14 En Jezus vond een jonge ezel en Hij ging erop zitten, gelijk geschreven is.

Zacharia 11:12 En ik heb tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. 13 Maar de HERE zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des HEREN de pottenbakker toegeworpen.

Mattheus 26:14 Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, naar de overpriesters, 15 en hij zeide: Wat wilt gij mij geven? Dan zal ik Hem u overleveren 16 En zij stelden hem dertig zilverlingen ter hand.

Jesaja 53:9 Men had Hem als misdadiger willen begraven, maar Hij werd gelegd in het graf van een rijke.

Mattheus 27:57 57 Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was. 58 Deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het hem te geven. 59 En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, 60 en hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen.

Psalm 35:11 Mensen die het geweld niet schuwen, getuigen tegen mij; ze beschuldigen mij van dingen waarvan ik geen weet heb.

Mattheus 26:59 De opperpriesters en alle andere leden van de Raad probeerden een valse aanklacht tegen Jezus te vinden waarop ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen. 60 Ze konden echter niets vinden, hoewel er veel mensen kwamen die hem vals beschuldigden.

Jesaja 53:12 omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

Lucas 23: 34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Zacharia 12:10 zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben.

Johannes 19:34 maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.

Jesaja 11:1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.

Lucas 3:23 ... Jezus .., een zoon, van Jozef, de zoon van Eli, 31 ...zoon van David, 32 de zoon van Isai ...

Jesaja 29:18 Te dien dage zullen de doven Schriftwoorden horen, en van donkerheid en duisternis verlost, z ullen de ogen der blinden zien.

Mattheus 11:4 ..Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: 5 blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie.

Psalm 69:22 Ja, zij gaven mij gif tot spijze, en lieten mij in mijn dorst azijn drinken.

Mattheus 27:34 en zij gaven Hem wijn, vermengd met gal, te drinken. En toen Hij die proefde, wilde Hij niet drinken.

Psalm 22:16 Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren.

Marcus 15:20 En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem het purperen kleed uit en deden Hem zijn klederen aan . En zij leidden Hem weg om Hem te kruisigen.

Psalm 30:3 HERE, Gij deedt mij opkomen uit het dodenrijk, Gij hebt mij leven gegeven, zodat ik niet in de groeve nederdaalde.

Marcus 16:6 Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt , Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.

Psalm 110:1 Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.

Marcus 16:19 19 De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods.

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3