HOME

JEZUS REDT

 

Hebt u al uw gratis ticket ?

Hebt u uw toegangsticket voor de hemel al ? Heeft u het al in ontvangst genomen ? Bent u het al af gaan halen? Het ligt klaar voor u.

Hoe kan ik mijn ticket bekomen ?

Door in geloof naar God te gaan en te erkennen dat u bent wie Hij zegt dat u bent: iemand die Hem nodig heeft. Iemand die Zijn redding hard nodig heeft. Zonder Hem te kennen, zult u nooit in de hemel komen. De Bijbel gebruikt voor naar de hemel gaan, nog een andere uitdrukking: eeuwig leven ontvangen. Het soort leven hier is het Goddelijke Zoë-leven. Het leven dat God Zelf heeft.

'Dit nu is het eeuwige (Zoë-) leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.' (Johannes 17:3 NBG)

Om dat Goddelijk leven te ontvangen moet u niet eerst lichamelijk sterven. Het eeuwige, hemelse leven begint als u Jezus Christus en God de Vader leert kennen. Dan ontvangt u het goddelijke Zoëleven in u. Dan hebt u al de hemel op aarde.

'En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig (Zoë-) leven gegeven en dit (Zoë-) leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het (Zoë-) leven ; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het (Zoë-) leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig (Zoë-) leven hebt.' (1 Johannes 5:11-13 NBG)

Wie het offer van Jezus Christus aanneemt, heeft eeuwig goddelijk leven. Wie het offer van Jezus Christus niet aanneemt, wie niet erkent wie Hij is en wat Hij gedaan heeft, ontvangt het goddelijke leven niet. Wie Jezus aanneemt als Heer, ontvangt de hemelse leven in zich, hij hoeft zelfs niet gestorven te zijn. Hij hoeft zelf niet naar de hemel te gaan, de hemel komt naar hem toe!

'Wie in de Zoon gelooft, HEEFT eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien , maar de toorn Gods blijft op hem.' (Johannes 3:36 NBG)

Wie in Jezus, de Zoon van God gelooft, HEEFT het eeuwige - hemelse, goddelijke - leven. U ontvangt het nu al, terwijl u verder leeft op aarde, niet pas als u lichaam sterft.

'Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven HEEFT.' (Johannes 3:16 HB)

Heeft u al eeuwig goddelijk Zoë-leven ontvangen ?

Als u oprecht en in geloof dit gebed bidt, dan zult u dit goddelijk leven ontvangen. Indien u dit gedaan hebt, wilt u ons dat dan laten weten ?

Voor u is het ticket gratis, Jezus heeft het alles gekost !

'Terwijl Hij hier op aarde was, heeft Christus onder tranen geroepen tot God, Die Hem van de dood kon redden. God verhoorde Zijn gebeden, omdat Hij Zich aan Gods wil onderwierp. Zelfs al was Jezus de Zoon van God, toch moest Hij uit ervaring leren wat gehoorzaamheid was. Ook als dat pijn en verlatenheid betekende. Nadat Jezus had bewezen daarin volmaakt te zijn, werd Hij de gever van eeuwige redding voor alle mensen die Hem gehoorzamen.' (Hebreeën 5:7-9 HB)

'Doch allen, die Hem aangenomen hebben , hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.' (Johannes 1:12 NBG)

Gods zegen en Jezus houdt van u.

Email contact: chretien2@hotmail.com