HOME

Kent u Jezus ? Van A tot Z

KENT U JEZUS

Want mijn vaststaand doel is dat ik Hem mag kennen - dat ik Hem toenemend dieper en intiemer mag leren kennen, scherpzinniger en herkenbaarder en meer sterker en duidelijker ( het wonder van Zijn Persoon ). En dat ik op dezelfde wijze de kracht zal leren kennen die uit Zijn opstanding voortkomt (welke het uitoefent op de gelovigen; en dat ik Zijn lijden mag delen, ( in de hoop ) dat ik voortdurend mag veranderen ( naar de geest in Zijn gelijkvormigheid zelfs ) aan Zijn dood. (Filippenzen 3:10 Amplified Bible Classic)

Het diepste verlangen van de apostel Paulus was, om Christus Jezus beter te leren kennen, hij had er alles voor over. Deze studie over de Naam van Jezus, wil er toe bijdragen, dat u Hem beter leert kennen. Christus, in Wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn (Kolosssenzen 2:3). Om Hem beter te leren kennen, moet u ontdekken wie Hij is. De aangehaalde namen zijn ver van volledig, maar willen u helpen om een betekenisvolle relatie met God te ontwikkelen, tijdens uw tijden van persoonlijk gebed en aanbidding. Ze helpen uw geloof te versterken.

En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken. (Psalm 9:10 SV)

De naam des HEREN is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. (Spreuken 18:10)

… Het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. (Daniël 11:32)

 

LETTER A

AAN DE MENSEN GELIJK GEWORDEN

Filippenzen 2:7-8

AANVANG EN EINDE VAN MIJN GELOOF

Hebreeën 12:2 CAN

AAN HEM IS DE TOEKOMSTIGE WERELD ONDERWORPEN

Hebreeën 2:5

ADVOCAAT

1 Johannes 2:1 AV

AFSTRALING VAN GODS HEERLIJKHEID

Hebreeën 1:3 CAN

AFDRUK VAN GODS WEZEN

Hebreeën 1:3

ALLE KNIE ZAL VOOR HEM BUIGEN

Filippenzen 2:10

ALLE TONG ZAL BELIJDEN DAT JEZUS HEER IS

Filippenzen 2:11

ALLE DINGEN ZIJN DOOR HEM EN TOT HEM GESCHAPEN

Kolossenzen 1:16

ALLE DINGEN HEBBEN HUN BESTAAN IN HEM

Kolossenzen 1:17

ALLE DINGEN DRAAGT HIJ DOOR HET WOORD ZIJNER KRACHT

Hebreeën 1:3

ALLE DINGEN (NIETS UITGEZONDERD) ZIJN ONDER ZIJN VOETEN ONDERWORPEN

Hebreeën 2:8

ALLE PROFETEN GETUIGEN VAN HEM

Handelingen 10:43

ALLE SCHATTEN VAN WIJSHEID EN KENNIS ZIJN IN CHRISTUS VERBORGEN

Kolossenzen 2:3

ALLE STAMMEN DER AARDE ZULLEN OVER HEM WEEKLAGEN

Openbaring 1:7

ALLE TONG ZAL BELIJDEN: JEZUS CHRISTUS IS HEER

Filippenzen 2:11

ALLEEN IN HEM IS ER REDDING / BEHOUDENIS

Handelingen 4:12 GNB / NBG / HB

ALLER HEER

Handelingen 10:36

ALLERHOOGSTE

Psalm 7:18; 9:3; 47:3; 83:19; 97:9; Daniël 4:32

ALLERHOOGSTE GOD

Daniel 3:26; 4:2; Handelingen 16:17

ALMACHTIGE

Openbaring 1:8; 11:17; 15:3;16:7; 19:6,15

ALMACHTIGE GOD

Genesis 17:1 LU; Openbaring 19:15 HB; 11:17 CAN

ALPHA EN OMEGA

Openbaring 1:8; 21:6; 22:13

AMEN

Openbaring 3:14

ANKER VAN MIJN ZIEL

Hebreeën 6:19-20

AUTEUR EN VOLEINDER VAN MIJN GELOOF

Hebreeën 12:2 AV

ABBA VADER

Romeinen 8:15; Galaten 4:6

APOSTEL ONZE BELIJDENIS

Hebreeën 3:1

ARM DES HEREN

Jesaja 51:9; 53:1; Johannes 12:38
   

LETTER B

BAD VOOR DE OVERTREDERS

Jesaja 53:12

BANIER

Exodus 17:15: Jesaja 11:10,12

BEDAARDER VAN STORMEN

Marcus 4:39-41

BEELD VAN DE ONZICHTBARE GOD

Kolossenzen 1:15

BEELD GODS

2 Korintiërs 4:4

BEGIN DER SCHEPPING GODS

Openbaring 3:14

BEGIN EN EINDE

Openbaring 21:6; 22:13

BEHEERDER VAN GODS HUIS

Hebreeën 3:6

BELOVER VAN HET PARADIJS

Lucas 23:43

BEPROEFDE STEEN

Jesaja 28:16

BESCHUTTENDE ROTS

Psalm 31:3

BEVRIJDER

2 Samuël 22:2; Psalm 18:3; 40:18; 70:6; 144:2

BEVRIJDT DE GEVANGENEN UIT HUN DONKERE KERKER

Jesaja 42:7 HB

BEWAARDER

Psalm 121:3,5-8

BEWAARDER VAN ISRAEL SLUIMERT NOCH SLAAPT

Psalm 121:4

BEWAARDER DER GETROUWEN

Psalm 31:24

BEWOONT ONTOEGANKELIJK LICHT

1 Timoteüs 6:16

BEZITTER VAN DE SLEUTELS VAN DE DOOD EN HET DODENRIJK

Openbaring 1:18

BLINKENDE MORGENSTER

Openbaring 22:16

BRENGT ONS BIJ GOD

1 Petrus 3:18

BROEDER

Matteüs 28:10; Marcus 3:33-35; Johannes 20:17; Hebreeën 2:11-12,17

BRON DES LEVENS

Psalm 36:10; Spreuken 14:27

BRON VAN ALLE WIJSHEID

Spreuken 2:6 HB

BROOD DES LEVENS

Johannes 6:35; Matteüs 4:4

BROOD UIT DE HEMEL

Johannes 6:31-38; Psalm 105:40; Nehemia 9:15; Exodus 16:4

BROOD GODS IS HIJ

Johannes 6:33

BRUIDEGOM

Matteüs 25:1-13; Marcus 2:19-20; Lucas 5:34-35; Johannes 3:29; Openbaring 19:7

BRUIDEGOM VAN DE GEMEENTE

Johannes 3:29; Marcus 2:19-20

BURCHT

2 Samuel 22:3;Psalm 18:3; 46:8; 46:12; 48:4; 59:10; 59:18; 62:3;7; 94:22; Psalm 144:2; Jeremia 16:19

BURCHT VOOR DE VERDRUKTE EN TEN TIJDE VAN NOOD

Psalm 9:10
   

LETTER C

CHRISTUS JEZUS

Romeinen 1:1; 3:24; 6:11

CHRISTUS GODS

Lucas 9:20; 23:35

CHESED GOD (Getrouw, goed en genadig)

Psalm 59:18 (Strongs)

 

 

LETTER D

DAGERAAD UIT DEN HOGE

Lucas 1:78 CAN

DRAGER VAN VELER / ONZER ZONDEN

Jesaja 53:12; Romeinen 8:3; Hebreeën 9:28

DRAGER VAN MIJN ZIEKTEN, SMARTEN EN ZWAKHEDEN

Matteüs 8:17; Jesaja 53:4

DE DEUR TOT OVERVLOEDIG LEVEN

Johannes 10:9-10

DE AARDE HEEFT HIJ GEGRONDVEST, DE HEMEL IS HET WERK ZIJNER HANDEN

Psalm 102:26; Hebreeën 1:10

DE DOOD EN HET DODENRIJK OVERWONNEN

Openbaring 1:18 HB

DE GEEST DES HEREN RUST OP HEM, DE GEEST VAN WIJSHEID EN VERSTAND, DE GEEST VAN RAAD EN STERKTE, DE GEEST VAN KENNIS EN VREZE DES HEREN

Jesaja 11:2

DE GETROUWE EN WAARACHTIGE GETUIGE

Openbaring 3:14

DE KWIJNENDE VLASPIT ZAL HIJ NIET UITDOVEN

Jesaja 42:3

DE VERACHTE ZIEL

Jesaja 49:7 SV

DE VERTWIJFELENDEN ZAL HIJ BEMOEDIGEN

Jesaja 42:3 HB

DE VOLMAAKTE

Job 37:16; Hebreeën 7:28

DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN

Johannes 14:6

DEUR DER SCHAPEN

Johannes 10:7

DIE IS, DIE WAS EN DIE KOMT

Openbaring 1:4; 1:8

DIE WAS, DIE IS EN DIE KOMT

Openbaring 4:8

DIE IS, DIE WAS EN DIE KOMEN ZAL

Openbaring 11:17 SV

DIE IS, DIE WAS EN DIE ZIJN ZAL

Openbaring 16:5 SV

DIE DE SLEUTEL DAVIDS HEEFT, DIE OPENT EN NIEMAND ZAL SLUITEN, EN HIJ SLUIT EN NIEMAND OPENT

Openbaring 3:7; Jesaja 22:22

DIENAAR

Jesaja 42:1 CAN, HB, GNB

DIEN, AAN WIE HET VOLK EEN GRUWEL HEEFT

Jesaja 49:7 SV

DOOR ZIJN NAAM ONTVANGT U VERGEVING VAN ZONDEN

Handelingen 10:43 GNB

DOPER MET DE HEILIGE GEEST EN MET VUUR

Matteüs 3:11; Markus 1:8; Lukas 3:16

DORSTLESSER

Johannes 6:35; 7:37; Openbaring 21:6; 22:17; Jesaja 55:1

 

 

LETTER E

EEN MAN U VAN GODSWEGE AANGEWEZEN DOOR KRACHTEN, WONDEREN EN TEKENEN, DIE GOD DOOR HEM IN UW MIDDEN VERRICHT HEEFT

Handelingen 2:22

EENMALIG OFFER

Hebreeën 9:28; 10:10,14,18

EER ABRAHAM WAS, BEN IK

Johannes 8:58

EERSTE EN DE LAATSTE

Openbaring 1:17; 22:13; Jesaja 41:4; 44:6; 48:12

EERSTELING

1 Korintiërs 15:20 SV

EERSTGEBORENE DER DODEN

Openbaring 1:5; Kolossenzen 1:18

EERSTGEBORENE DER GANSE SCHEPPING

Kolossenzen 1:15

EERSTGEBORENE ONDER VELE BROEDEREN

Romeinen 8:29

EEUWIG DUURT ZIJN LIEFDE / TROUW

Psalm 136:1 GNB / NBV

EEUWIG LICHT

Jesaja 60:19-20

EEUWIGE VADER

Jesaja 9:5

EEUWIGE ROTS

Jesaja 26:4

EFFENER VAN WEGEN

Psalm 18:33

EINDE DER WET

Romeinen 10:4

ELK OOG ZAL HEM ZIEN

Openbaring 1:7

ELKE TONG ZAL BELIJDEN DAT JEZUS HEER IS

Filippenzen 2:10

ENGEL DES VERBONDS

Maleachi 3:1

ENGE POORT

Matteüs 7:13-14; Lukas 13:24

ENIGGEBORENE DES VADERS

Johannes 1:14

ENIGGEBOREN ZOON

Johannes 1:18; 3:16-18; 1 Johannes 4:9

ENIGE GOD

1 Timoteüs 1:17

ENIGE HEERSER

1 Timoteüs 6:15

ENIGE HEERSER EN HERE

Judas 1:4

ERFGENAAM VAN ALLE DINGEN

Hebreeën 1:2

ERFDEEL

Jozua 13:33; Psalm 73:26

 

 

LETTER F

FORMEERDER

Jesaja 43:1; 44:2; 44:24; 45:11; 64:8

 

 

LETTER G

GEDOOD NAAR HET VLEES MAAR LEVEND GEMAAKT DOOR DE GEEST

1 Petrus 3:18 SV

GEEN ANDERE NAAM AAN DE MENSEN OP AARDE GEGEVEN WAARDOOR WE GERED ZULLEN WORDEN

Handelingen 4:12 GNB

GEESTELIJKE ROTS

1 Korintiërs 10:4

GEGEVEN ALS PERSOONLIJKE BEVESTIGING VAN HET VERBOND

Jesaja 42:6 HB

GEKRUISIGDE CHRISTUS

1 Korintiërs 1:23

GELIEFDE

Mattheus 3:17; 12:18; 17:5; Markus 1:11; Efeze 1:6; 2 Petrus 1:17; Hooglied 5:2

GELIEFDE ZOON

Markus 12:6; Lukas 20:13

GELOOF IN DE NAAM VAN JEZUS MAAKT STERK EN GEEFT VOLKOMEN HERSTEL

Handelingen 3:16; 4:10

GELOOFD IN DE WERELD

1 Timotëus 3:16

GENADIG

Psalm 116:5

GENEESHEER

Psalm 30:3; 103:3; 147:3; Matteüs 9:12; Lucas 4:23

GEOPENBAARD IN HET VLEES

1 Timoteüs 3:16

GERECHTIGHEID IS DE GORDEL ZIJNER LENDENEN

Jesaja 11:5

GERECHTIGHEID GODS

Romeinen 3:21-22

GERECHTIGHEID HEEFT HIJ LIEF GEHAD EN ONGERECHTIGHEID GEHAAT

Hebreeën 1:9

GERECHTVAARDIGD DOOR DE GEEST

1 Timoteüs 3:16

GEROEPEN IN GERECHTIGHEID

Jesaja 42:6

GESTELD TOT EEN VERBOND VOOR HET VOLK, TOT EEN LICHT DER NATIËN

Jesaja 42:6

GETUIGE DER VOLKEN / VOOR DE NATIEN

Jesaja 55:4 SV / NBG

GETROUW EN WAARACHTIG

Openbaring 19:11

GETROUWE EN WAARACHTIGE GETUIGE

Openbaring 3:14

GETROUWE GETUIGE

Openbaring 1:5

GEVER VAN GAVEN

Efeziërs 4:8

GEVER VAN GENADE

1 Korintiërs 15:10

GEVER VAN BLIJDSCHAP

Johannes 15:11; 16:24; 17:13

GEVER VAN DE KROON DES LEVENS

Openbaring 2:10

GEZALFD MET VREUGDEOLIE

Hebreeën 1:9

GEZALFDE

Handelingen 4:26; 2 Korintiërs 1:21; Openbaring 11:15; 12:10

GEZETEN AAN GODS RECHTERHAND

Romeinen 8:34; Efeze 1:20; Kolossenzen 3:1; Hebreeën 1:3

GEZETEN MET ZIJN VADER OP ZIJN TROON

Openbaring 3:21

GEWELDIG IN DE STRIJD

Psalm 24:8

GIDS

Psalm 25:8; 31:4 NBV; 32:8; 48:15; 73:23-24; 119:105; Spreuken 3:5-6; Jesaja 48:17; Jesaja 58:11

GISTEREN EN HEDEN DEZELFDE EN TOT IN EEUWIGHEID

Hebreeën 13:8

GOD ALLER VERTROOSTING / BEMOEDIGNING

2 Korintiërs 1:3 / NA

GOD MET ONS

Matteüs 1:23

GOD DER GODEN

Psalm 136:2

GODE GELIJK

Filippenzen 2:6

GOD VAN TROUW

Deuteronomium 32:4

GOD WAS MET HEM

Handelingen 10:38 GNB

GOED

Psalm 25:8; 34:9; 86:5; 100:5; 106:1; 107:1; 118:1,29; 119:68; 145:9; Klaagliederen 3:25; Nahum 1:7

GOEDE MEESTER

Matteüs 19:16 CAN

GOEDE HERDER

Johannes 10:11-14

GROTE HOGEPRIESTER

Hebreeën 4:14

GROTE / GROOT KONING

Matteüs 5:35; Psalm 47:3; 48:3; 95:3

 

 

LETTER H

HEEFT DE DOOD VAN ZIJN KRACHT BEROOFD EN HEEFT ONVERGANKELIJK LEVEN AAN HET LICHT GEBRACHT

2 Timoteüs 1:10

HEEFT IN HET BEGIN DE AARDE GEGRONDVEST

Hebreeën 1:10

HEEFT GELEDEN VOOR DE ZONDEN VAN DE ONRECHTVAARDIGEN

1 Petrus 3:18

HEELMEESTER

Exodus 15:26

HEER

 

Lukas 12:41; Handelingen 10:36; Romeinen 10:9; 10:12; Efeze 6:9; Kolossensen 3:24; 4:1

HEER EN MEESTER

Johannes 13:13-14

HEERSER

1 Timoteüs 6:15; 2 Petrus 2:1; Judas 1:4; Openbaring 6:10

HEIL

Psalm 62:2-3;7

HEILAND

 

Lukas 2:11; Johannes 4:42; Handelingen 5:31; 13:23; 1 Timoteüs 1:1; 4:10; 2 Timoteüs 1:10; 2 Petrus 2:20

HEILIGE

1 Johannes 2:20; Openbaring 3:7;16:5; Jesaja 57:15

HEILIGE EN RECHTVAARDIGE

Handelingen 3:14

HEILIGE GODS

Lucas 4:34;Johannes 6:69

HEILIG, HEILIG, HEILIG

Jesaja 6:3; Openbaring 4:8

HEILIGE ISRAELS

Jesaja 47:4; 48:17; 54:5

HEILIGE KNECHT

Handelingen 4:27,30

HELD DIE VERLOST

Sefanja 3:17

HELDERE MORGENSTER

Openbaring 22:16 LU

HELPER

Psalm 118:7; Hebreeën 13:6; 1 Johannes 2:1 CAN & WV

HELPER VAN DE WEZEN

Psalm 10:14

HEM MOETEN ALLE ENGELEN GODS HULDIGEN

Hebreeën 1:6

HEER VAN DE SABBATH

Matteüs 12:8; Lucas 6:5

HEER EN MEESTER

Johannes 13:13-14

HEER VAN HEMEL EN AARDE

Matteüs 11:25 NBV; Handelingen 17:24

HERE ONZE GERECHTIGHEID

Jeremia 23:6

HERE DER HEERLILJKHEID

1 Korintiërs 2:8

HERE DER HEREN

Deuteronomium 10:17; Psalm 136:3; 1 Timoteüs 6:15; Openbaring 17:14; 19:16

HERE DER HEERSCHAREN

Jesaja 6:3; 47: 4; Psalm 24:10; 46:8,12

HERE SEBAOT

Jacobus 5:4

HERE JEZUS CHRISTUS

Handelingen 11:17, 15:26; 28:31

HERDER

Psalm 23:1-6; Jesaja 40:11; Johannes 10:11-16; Matteüs 2:6 WV; Hebreeën 13:20-21; 1 Petrus 2:25; Openbaring 7:17

HERDER EN HOEDER VAN UW ZIELEN

1 Petrus 2:25

HET BEGIN DER SCHEPPING GODS

Openbaring 3:14

HET GRAF KON HEM NIET VASTHOUDEN

Lucas 23:54-24:1-6

HET GEKNAKTE RIET VERBREEKT HIJ NIET

Jesaja 42:3

HIJ BESTAAT VOOR ALLES EN ALLES BESTAAT DANK ZIJ HEM

Kolossenzen 1:17 GNB

HIJ BLIJFT

Hebreeën 1:11

HIJ GAF ZIJN RUG AAN WIE HEM SLOEGEN

Jesaja 50:6

HIJ GAF ZIJN WANGEN AAN WIE ZIJN BAARD UITTROKKEN

Jesaja 50:6

HIJ IS DEZELFDE EN ZIJN JAREN ZULLEN NIET OPHOUDEN

Hebreeën 1:12

HIJ IS HET DIE ZIJN VOLK ZAL REDDEN VAN HUN ZONDEN

Matteüs 1:21

HIJ IS VOOR ALLES

Kolossenzen 1:17

HIJ HEEFT DE SLEUTELS VAN DE DOOD EN HET DODENRIJK

Openbaring 1:18

HIJ HEEFT DE DUIVEL ONTTROOND

Hebreeën 2:14

HIJ HEEFT AL ONZE OVERTREDINGEN KWIJTGESCHOLDEN

Kolossenzen 2:13

HIJ HEEFT HET TWEESNIJDENDE SCHERPE ZWAARD

Openbaring 2:12

HIJ HEEFT OGEN ALS EEN VUURVLAM EN VOETEN ALS KOPERBRONS

Openbaring 2:18

HIJ HEEFT DE ZEVEN GEESTEN GODS EN DE ZEVEN STERREN

Openbaring 3:1

HIJ KOMT MET DE WOLKEN

Openbaring 1:7

HIJ MAAKTE ZIJN GELAAT ALS EEN KEISTEEN

Jesaja 50:7

HIJ NOEMT ONS BROEDERS

Hebreeën 2:11

HIJ VERBORG ZIJN AANGEZICHT NIET VOOR SMAADHEDEN EN SPEEKSEL

Jesaja 50:6

HIJ VERKONDIGT GERECHTIGHEID EN HOUDT ZICH AAN DE WAARHEID

Jesaja 42:3 GNB

HIJ WEET UW WERKEN, INSPANNING EN UW VOLHARDING

Openbaring 2:2

HIJ WIST DAT HIJ NIET BESCHAAMD ZOU STAAN

Jesaja 50:7 HB

HIJ ZAL NIET RUSTEN VOORDAT WAARHEID EN RECHTVAARDIGHEID OVERAL OP AARDE HEERSEN

Jesaja 42:4 HB

HOEKSTEEN

Efeziërs 2:20; 1 Petrus 2:6

HOGE EN VERHEVENE

Jesaja 57:15

HOGEPRIESTER

Hebreeën 3:1; 6:20

HOOG VERTREK

Psalm 62:3 SV

HOOG OPGAANDE LICHT

Lucas 1:78 E. Straat vertaling

HOOFD VAN ALLE OVERHEID EN MACHT

Kolossenzen 2:10

HOOFD VAN DE GEMEENTE / KERK

Efeziërs 4:15-16, 5:23

HOORDER VAN HET GEBED

Psalm 65:3

HOORN DES HEILS

Lucas 1:69

HOOP DER HEERLIJKHEID

Kolossenzen 1:27

HOUDT DE ZEVEN STERREN IN ZIJN RECHTERHAND

Openbaring 2:1

HULP

Psalm 27:9; 33:20; 63:8; 70:6; 94:17; 115:9-11; 121:2; 124:8; Hebreeën 2:18; 4:16

HULP IN BENAUWDHEDEN

Psalm 46:2

 

 

LETTER I

IJVERIG GOD

Jozua 24:19 SV

IK BEN

Exodus 3:14; Johannes 8:23,58

IMMANUEL

Matteüs 1:23; Jesaja 7:14

IN ALLE DINGEN VERZOCHT, DOCH NOOIT GEZONDIGD

Hebreeën 4:15

INZICHT

Spreuken 8:14

IN HEM WOONT AL DE VOLHEID NAAR HET WELBEHAGEN VAN DE VADER

Kolossenzen 1:19 SV

IN HEM ZIJN ALLE SCHATTEN VAN WIJSHEID EN KENNIS VERBORGEN

Kolossenzen 2:3

 

 

LETTER J

JA VAN GOD

2 Korintiërs 1:19-20

JALOERS GOD

Exodus 34:14 HB

JEZUS

Lucas 1:31

JEZUS, DIE GETROUW IS JEGENS HEM, DIE HEM HEEFT AANGESTELD

Hebreeën 3:2

JEZUS CHRISTUS

Johannes 1:17; 17:3; Handelingen 2:38; 4:10; 10:36; Filippenzen 2:11

JEZUS CHRISTUS IS HERE

Filippenzen 2:11

JEZUS DE CHRISTUS

Johannes 20:31; Handelingen 18:5; 18:28; 1 Johannes 2:22; 5:1

JEZUS VAN NAZARETH

Mattheus 21:11; Markus 1:24; 10:47; Handelingen 10:38

 

 

LETTER K

KAPITEIN VAN MIJN REDDING

Hebreeën 2:10 AV

KRACHT

Psalm 28:7

KRACHT GODS

1 Korintiërs 1:24

KENNER VAN MIJN WEGEN, MIJN DAGEN, DE GEHEIMEN VAN MIJN HART, MIJN GEDACHTEN

Psalm 1:6; 37:18;44:22; 94:11

KIND

Jesaja 9:5

KNECHT DER HEERSERS

Jesaja 49:1 SV

KNECHT VAN GOD

Jesaja 42:1

KONING

 

Psalm 93:1; 47:3,7; 96:10; 1 Korintiërs 15:25; Openbaring 11:15

KONING DER KONINGEN

1 Timoteüs 6:15; Openbaring 17:14; 19:16; Kolossenzen 3:23-24

KONING DER ERE

Psalm 24:7-10

KONING DER EEUWEN

1 Timoteüs 1:17

KONING DER GANSE / HELE AARDE

Psalm 47:3,8; Zacharia 14:9

KONING DER HEILIGEN

Openbaring 15:3 SV

KONING DER JODEN

Matteüs 2:2; 27:11,29; Marcus 15:2,9,12,19,26; Lucas 23:3,37,38; Johannes 18:33,39; 19:3,19,21

KONING DER KONINGEN

1 Timoteüs 6:15; Openbaring 17:14; 19:16

KONING DER VOLKEREN

Openbaring 15:3

KONING DER GERECHTIGHEID, KONING VAN SALEM, KONING DES VREDES

Hebreeën 7:2

KONINGEN ZULLEN OPSTAAN ALS U VOOBIJ KOMT, PRINSEN ZULLEN ZICH DIEP BUIGEN

Jesaja 49:7 HB

KONING VAN ISRAEL

Johannes 1:50

KOSTBARE HOEKSTEEN

Jesaja 28:16; 1 Petrus 2:6

KURIOS (Grieks voor Heer)

Filippenzen 2:11

 

 

LETTER L

LAATSTE ADAM

1 Korintiërs 15:45

LAM GODS

Johannes 1:36

LAM

Jesaja 53:7; Openbaring 5:13; 21:22

LEEUW UIT DE STAM JUDA

Openbaring 5:5

LELIE DER DALEN / VAN DE VALLEIEN

Hooglied 2:1 / AV

LEIDT DE GEVANGENEN UIT DE KERKER

Jesaja 42:7

LEIDT UIT DE GEVANGENIS WIE IN DUISTER GEZETEN ZIJN

Jesaja 42:7

LEIDSMAN EN HEILAND

Handelingen 5:31

LEIDSMAN TEN LEVEN

Handelingen 3:15

LEIDSMAN HUNNER BEHOUDENIS

Hebreeën 2:10

LEIDSMAN EN VOLEINDER DES GELOOF

Hebreeën 12:2

LERAAR

Johannes 3:2, Jesaja 48:17

LEVENDE

Openbaring 1:18

LEVENDE BROOD

Johannes 6:51

LEVEND WATER

Jeremia 2:13; 17:13

LEVENSVORST

Handelingen 3:15 HB

LICHT VAN DE WERELD

Johannes 3:19; 8:12; 9:5; 12:36

LICHT DER HEIDENEN

Jesaja 42:6 SV

LICHT DER MENSEN

Johannes 1:4

LIEFDE

1 Johannes 4:8;16

LOGOS

Johannes 1:1; Openbaring 19:13

LOSPRIJS VOOR ALLEN / VELEN

1 Timoteüs 2:6; Marcus 10:45

LOSSER

Job 19:25; Jesaja 54:5

LOSSER DER WEZEN

Spreuken 23:10-11

LOON

Genesis 15:1
   

LETTER M

MAJESTEIT

Psalmen 104:1; 111:3; 145:5; 148:13; Jesaja 2:19; Micha 5:3; Zacharia 6:13

MACHTIG IN WERK EN WOORD VOOR GOD EN HET GANSE VOLK

Lukas 24:19

MACHTIG OM TE VERLOSSEN

Jesaja 63:1

MACHTIGE JACOBS

Genesis 49:24; Psalmen 132:2,5; Jesaja 49:26; 60:16

MACHTIG GOD

Jesaja 9:6 HB

MAKER

Psalm 95:6; Spreuken 22:2; Jesaja 17:7

MAN EN MAKER

Jesaja 54:5

MAN VAN SMARTEN

Jesaja 53:3; Matteüs 26:67

MAN VAN GODSWEGE AANGEWEZEN

Handelingen 2:22

MEESTER

Lucas 5:5; 8:24; 17:13; Efeziërs 6:9 HB

MENS CHRISTUS JEZUS

1 Timoteüs 2:5

MESSIAS

Johannes 1:41; 4:25

MET HEERLIJKHEID EN ERE GEKROOND

Hebreeën 2:9

MET VREUGDEOLIE GEZALFD BOVEN UW DEELGENOTEN Hebreeën 1:9
MIJNS HARTEN ROTS Psalm 73:26

MIJN HERE EN MIJN GOD

Johannes 20:28

MIDDELAAR VAN EEN NIEUW VERBOND

Hebreeën 9:15; 12:24

MIDDELAAR TUSSEN GOD EN MENSEN

1 Timoteüs 2:5

MIJN EER

Psalm 62:8

MIJN HEIL

Psalm 62:3,8

MIJNER GERECHTIGHEID

Psalm 4:2

 

 

LETTER N

NAAM BOVEN ALLE NAAM

Filippenzen 2:9

NARCIS VAN SARON

Hooglied 2:1

NAIJVERIG

Exodus 20:5; 34:14

NAIJVERIGE

Exodus 34:14

NAZOREEER

Matteüs 2:23

NIEUWE EN LEVENDE WEG

Hebreeën 10:19

 

 

LETTER O

ONBERISPELIJK LAM

1 Petrus 1:19

ONDER DE OVERTREDERS GETELD

Jesaja 53:12

ONOVERWINNELIJK

Psalm 24:8 HB

ONSTERFELIJKE

1 Timotheus 6:16

ONZIENLIJKE

1 Timoteüs 1:17; Hebreeën 11:27

ONZICHTBARE

1 Timoteüs 1:17 NBV

ONVERANDERLIJKE ISRAELS

1 Samuel 15:29

ONVERGANKELIJKE

1 Timoteüs 1:17

ONVERGANKELIJKE GOD

Romeinen 1:23

ONTFERMER

Psalm 116:5; Jesaja 49:10; 54:10; 55:7; Matteüs 9:36; 14:14; 20:34; Marcus 5:19-20; 6:34; Romeinen 9:15-16; 15:9; 1 Timoteüs 1:13,16;
Titus 3:5; Hebreeën 2:16

ONZE VREDE

Efeziërs 2:14; Micha 5:3; Johannes 16:33; Handelingen 10:36; Romeinen 5:1; Kolossenzen 1:20

OP ZIJN WETSONDERRICHT ZULLEN DE KUSTLANDEN WACHTEN

Jesaja 42:4

OPENT DE BLINDE OGEN

Jesaja 42:7

OPGANG UIT DE HOOGTE

Lucas 1:78

OPGENOMEN IN HEERLIJKHEID

1 Timoteüs 3:16

OPSTANDING EN HET LEVEN

Johannes 11:25

OPPERHERDER

1 Petrus 5:4

OPPERMACHTIGE HERE

Zacharia 9:14 HB

OVERSTEN LEIDSMAN

Hebreeën 2:10 SV

OVERWINNAAR

Openbaring 3:21; 5:5

OVERSTE VAN DE KONINGEN DER AARDE

Openbaring 1:5

 

 

LETTER P

PAREL, SCHOON EN KOSTBAAR

Matteüs 13:45-46

PAREL VAN GROTE WAARDE

Matteüs 13:45-46 SV

PAASLAM

1 Korintiërs 5:7

PLEITER

Romeinen 8:34; Hebreeën 7:25

PLEITBEZORGER

1 Johannes 2:1 NBV

PROFEET

Lucas 7:16; 24:19; Johannes 4:19; 6:14; 9:17

 

 

LETTER R

RAAD

Jesaja 9:5 SV

RAADSMAN

Job 12:13; Psalm 16:7; 32:8; 33:11; Jesaja 9:5; 11:2; Amos 3:7

RABBI

Markus 9:5; 11:21; 14:45; Johannes 1:38; 3:2

RABBOENI

Johannes 20:16

RECHTER

Openbaring 20:11-15

RECHTER OVER ALLEN

Hebreeën 12:23

RECHTER DER GANSE AARDE

Genesis 18:25

RECHTVAARDIG

 

Psalm 116:5; 145:17, Lukas 23:47; Johannes 5:30; Romeinen 3:26; 1 Petrus 3:18; 1 Johannes 1:9; 2:29; Openbaring 15:3;16:5

RECHTVAARDIGE

 

Psalm 7:10; Handelingen 7:52; 22:14; 1 Johannes 2:1 NBV

RECHTVAARDIGE SPRUIT

Jeremia 23:5

RECHTVAARDIGE, VERLOSSENDE GOD

Jesaja 45:21

REDDER VAN ALLE MENSEN

1 Timoteüs 4:10 HB

REDDER AAN ISRAEL BELOOFD

Handelingen 13:23 HB

REDDER DOOR GOD GESTUURD

Lucas 3:6 HB

RIJZEND LICHT

Lucas 1:78 Palm

ROTS

Psalm 18:32,47; 19:15; 31:3-4

ROTS DER ERGERNIS

Romeinen 9:33; 1 Petrus 2:7

ROTS VAN ISRAEL

Jesaja 30:29

ROTS VAN ONS HEIL

Psalmen 89:27; 95:1

ROOS VAN SARON

Hooglied 2:1 SV

RUITER OP HET WITTE PAARD

Openbaring 6:2; 19:11

 

 

LETTER S

SCHEPPER

Genesis 14:19; Deuteronomium 32:3; Prediker 12:1; Jesaja 40:28; Matteüs 19:4

SCHEIDSMAN

Lukas 12:14

SIONS KONING

Johannes 12:15; Matteüs 21:5

SLEUTEL DER KENNIS

Jesaja 33:5-6 GNB; Lucas 11:52; Kolossenzen 2:3; 1 Korintiërs 1:5 GNB

SMETTELOOS OFFER

Hebreeën 9:14

STEEN

Jesaja 8:14; 28:16; Daniël 2:34-35,45, Handelingen 4:11; Romeinen 9:32,33; 1 Petrus 2:4,7

STEEN DES AANSTOOTS

Romeinen 9:32; 9:33; 1 Petrus 2:7

STEENROTS

Exodus 33:21-22 SV; Numeri 20:8-11 SV; 2 Samuël 22:2; Psalm 18:3; 31:3; 1 Korintiërs 10:4 SV

STEENROTS ISRAELS

Genesis 49:24

STELLER VAN VRAGEN

1 Koningen 19:9; Johannes 21:15-17: Marcus 11:29

STERKE GOD

Jesaja 9:5

STERKE TOREN

Psalmen 61:4; Spreuken 18:10

STERKTE

1 Kronieken 16:11; 29:12; 2 Kronieken 20:6; Job 12:13; Psalm 18:2; 22:20; Psalm 29:11; 59:10,18; 81:2; Jeremia 16:19; 2 Thessalonisenzen 1:9

STERKTE MIJNER VERLOSSING

Psalm 140:8

SCHILD

Genesis 15:1; 2 Samuël 22:3,31,36; Psalm 3:4; 18:31,36; 28:7; 84:10,12; 89:19; 115:10-11; 144:2; Spreuken 2:7: 30:5; Efeze 6:16

SCHULDOFFER

Jesaja 53:10

SCHUILPLAATS

Psalm 7:2-3; 16:1; 18:3; 31:20-21; 36:8; 61:4-5; 62:8; 119:114; 142:2; Jesaja 4:6; 25:4; Joel 3:16; 2 Samuël 22:3,31

SPRUIT

Zacharia 6:12

 

 

LETTER T

TEKEN AAN ISRAEL GEGEVEN

Jesaja 49:8 HB

TEMPEL

Johannes 2:19,21; Openbaring 21:22

TOEVERLAAT VOOR DE ZWAKKE

Psalm 10:14

TOEVLUCHT

Psalm 46:2; 59:17; 71:7; 73:28; 90:1: 91:2;4,9; 94:22; Jesaja 4:6; Jeremia 16:19; 17:17; Hebreeën 6:18; 2 Samuël 22:3

TOREN DER VERLOSSINGEN

2 Samuël 22:51 SV

TROUW DE GORDEL ZIJNER HEUPEN

Jesaja 11:5

 

 

LETTER U

UITBLINKEND BOVEN TIENDUIZEND

Hooglied 5:10

UITVERKORENE

Jesaja 42:1; Lucas 9:35; 23:35

UITNEMENDER NAAM BOVEN ENGELEN

Hebreeën 1:4

UITERLIJK ALS EEN MENS BEVONDEN

Filippenzen 2:8

UITERMATE VERHOOGD

Filippenzen 2:9

UITERSTE HOEKSTEEN

Efeziërs 2:20 SV

UW LUISTER

Jesaja 60:19 NBG

 

 

LETTER V

VADER

Psalm 89:27; Jesaja 9:5

VADER DER EEUWIGHEID

Jesaja 9:5 SV

VADER DER GEESTEN

Hebreen 12:9

VADER DER LICHTEN

Jacobus 1:17

VADER VAN WEZEN EN RECHTER DER WEDUWEN

Psalm 68:6; 146:9

VASTE GRONDSLAG

Jesaja 28:16

VERBLIJF DES VREDES

Jesaja 32:18

VERLOSSER

2 Samuël 22:3; Psalm 19:15; Jesaja 47:4; 48:17; 49:26; 60:16; Hosea 13:4; Romeinen 11:26; Filippenzen 3:20

VERLOSSENDE GOD

Jesaja 45:21

VERLOSSER UIT VERZOEKING

2 Petrus 2:9; Hebreeën 2:18

VERGEVER VAN ZONDE

Lucas 7:47-50; Kolossenzen 1:13-14; 2:13; Psalm 130:5; Johannes 1:9,12

VERTROOSTING VAN ISRAEL

Lukas 2:25

VERWEKKER

1 Johannes 5:1 CAN

VERZOENING VOOR ONZE ZONDEN

Romeinen 5:11; 1 Johannes 2:2; 4:10; 2 Korintiërs 5:18-20; Hebreeën 2:17

VESTING

2 Samuel 22:2; Psalmen 18:3; 31:7; 71:3 ; 91:2; 144:2

VLEKKELOOS LAM

1 Petrus 1:19

VLEES GEWORDEN WOORD

Johannes 1:14

VREDEVORST

Jesaja 9:5

VOLTOOIER VAN ONS GELOOF

Hebreeën 12:2 WV

VOLEINDER VAN HET GELOOF

Hebreeën 12:2

VORST

Matteüs 2:4 CAN

VORST EN GEBIEDER DER NATIEN

Jesaja 55:4

VORST DER VORSTEN

Daniël 8:25

VORST VAN DE VREDE

Jesaja 9:5 HB

VOORLOPER

Hebreeën 6:20

VOORSPREKER

Romeinen 8:34 CAN

VOORSPRAAK

1 Johannes 2:1; Psalm 68:6 NA

VREDE

Micha 5:5 SV

VREDEOFFER

Leviticus 4:26

VRIEND

Johannes 15:14-15

VRIEND VAN TOLLENAARS EN ZONDAARS

Mattheus 11:19; Lukas 7:34

VRIEND AANHANKELIJKER DAN EEN BROEDER

Spreuken 18:24

VRUCHTDRAGER

Johannes 15:5

 

 

LETTER W

WAARACHTIG LICHT

Johannes 1:9; 1 Johannes 2:8

WAARACHTIGE

1 Johannes 5:20; Openbaring 3:7

WAARACHTIGE GETUIGE

Openbaring 3:14

WAARACHTIGE HEERSER

Openbaring 6:10

WAARDIG DE BOEKROL EN HAAR ZEVEN ZEGELS TE OPENEN

Openbaring 5:5,9

WAARDIG TE ONTVANGEN DE MACHT EN DE RIJKDOM, EN DE WIJSHEID EN DE STERKTE, EN DE EER EN DE HEERLIJKHEID EN DE LOF

Openbaring 5:12

WAARHEID

Johannes 14:6

WANDELT TUSSEN DE ZEVEN GOUDEN KANDELAREN

Openbaring 2:1

WEG

Johannes 14:6

WELDOENER

Handelingen 10:38 GNB

WETGEVER

Jakobus 4:12; Jesaja 33:22

WIE IN HEM GELOOFT KRIJGT VERGEVING VAN ZONDEN

Handelingen 10:43 GNB

WIE ZAL HEM SCHULDIG VERKLAREN / VEROORDELEN ?

Jesaja 50:9 NBG / GNB

WONDERBARE RAADSMAN / RAADGEVER

Jesaja 9:5 / HB

WONDERLIJK

Jesaja 9:5 SV

WOORD

Johannes 1:1

WOORD GODS

Openbaring 19:13

WOORD DES LEVENS

1 Johannes 1:1

WORTEL DAVIDS

Openbaring 5:5; 22:16

WORM

Psalm 22:7

WARE WIJNSTOK

Johannes 15:5

WIJSHEID GODS

1 Korintiërs 1:24,30

WREKER

Romeinen 12:19

 

 

LETTER Z

ZAL ZONDER ZONDE GEZIEN WORDEN

Hebreeën 9:28 SV

ZALIGE EN ENIGE HEERSER

1 Timotheus 6:15

ZALIGMAKER

2 Petrus 2:20 SV; 1:11; 3:18 LU; 2 Timoteüs 1:10 LU

ZALIGMAKER DER WERELD

1 Johannes 4:14 LU; Johannes 4:42 SV

ZALIGMAKER VAN ALLE MENSEN

1 Timoteüs 4:10

ZIJN JUK IS ZACHT EN ZIJN LAST IS LICHT

Matteüs 11:30

ZICHZELF VERNEDERD EN GEHOORZAAM TOT DE DOOD AAN HET KRUIS

Filippenzen 2:8

ZICHZELF ONTLEDIGD EN DE GESTALTE VAN EEN DIENSTKNECHT AANGENOMEN

Filippenzen 2:7

ZIJN STEM IS ALS HET GELUID VAN VELE WATEREN

Openbaring 1:15

ZIJN AANZIEN IS GELIJK DE ZON SCHIJNT IN HAAR KRACHT

Openbaring 1:16

ZON DER GERECHTIGHEID

Maleachi 4:2

ZONDER ZONDE

1 Petrus 2:22; Hebreeën 9:28; 2 Korintiërs 5:21

ZOON

Lucas 9:35; Romeinen 8:3; 1 Johannes 1:3,7; 2:22-24 NBV

ZOON VAN GOD / ZOON GODS

Hebreeën 7:3; Johannes 1:50; 11:27; 20:31; Hebreeën 4:14; Openbaring 2:18

ZOON DES ALLERHOOGSTEN

Lucas 1:32

ZOON VAN DE ALLERHOOGSTE GOD

Markus 5:7; Lukas 8:28

ZOON DES MENSEN

Mattheus 8:20, 9:6; 10:23; 11:19; 12:8; 12:32; 12:40; Marcus 14:41; Lucas 9:22,26

ZOON VAN DAVID, ZOON VAN ABRAHAM

Mattheus 1:1

ZOON VAN DE GEZEGENDE

Markus 14:61

ZOVEEL MACHTIGER GEWORDEN DAN DE ENGELEN

Hebreeën 1:4

ZOVEEL GROTER HEERLIJKHEID DAN MOZES WAARDIG GEKEURD

Hebreeën 3:3

ZORGDRAGER

1 Petrus 5:7

 

 

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3