HOME

BIJBELSTUDIE

ONS SPREKEN

 

Kolossenzen 1:16-17 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen . En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.

Door Gods Woord zijn alle dingen ontstaan, de zichtbare en de onzichtbare. U heeft dezelfde creatieve bekwaamheid om te spreken en dingen te zien gebeuren, want u bent, net als God, een sprekende geest. Beoefen uw creatieve bekwaamheid, door het Woord van God uit te spreken op elk gebied van uw leven.

Romeinen 8:25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding .

Zonder twijfel bent u op dingen aan het wachten, die zich nog moeten manifesteren in uw leven. Ondertussen moet u wel dezelfde verwachting en instelling behouden. Verander niet van gedachten of belijdenis omtrent Gods beloften.

Maleachi 2:17 U vermoeit de HEERE met uw woorden , toch zegt u: Waarmee vermoeien wij Hem ? Doordat u zegt : Iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de HEERE goed, Híj is hun genegen. Of: Waar is de God van het oordeel?

Erger God niet met woorden van twijfel en ongeloof – dan blokkeert u de stroom van genade in uw leven. Breng uw dagelijkse belijdenissen in lijn met Gods Woord, het niet zijnde tot aanzijn roepende (Romeinen 4:17), totdat u het eindresultaat van uw geloof ziet.

Hebreeën 1:14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?

Als gelovige heeft u altijd engelen tot uw dienst, om u te assisteren in het tot stand brengen van Gods beloften in uw leven. Zet hen aan het werk door Gods Woord uit te spreken. Zij luisteren naar de klank van Zijn Woord om het uit te voeren. “Engelen, dank de Heer! Sterke helden die zijn bevelen opvolgen, woord voor woord uitvoeren” (Psalm 103:20 GNB).

Psalm 50:23 Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.

Eens u besloten hebt om Gods Woord te volgen, begin dan ook de manier waarop u spreekt te veranderen. Uw woorden zijn krachtig! Zij bevatten creatieve bekwaamheden. Zorg er daarom voor, dat ze overeenstemmen met wat God in Zijn Woord zegt.

Spreuken 18:21 Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten .

Er is dood en leven in wat u zegt, uw woorden hebben scheppende kracht! Waak over uw mond, zodat u niet met uw woorden de dingen afwijst of tegenspreekt, die God in uw leven wil brengen. Uw woorden hebben zowel scheppende als destructieve kracht. Maak er daarom een punt van, om uw woorden wijs te kiezen en uw tong te gebruiken om op te bouwen en niet om af te breken.

Romeinen 4:17 Gelijk geschreven staat: Tot een vader van vele volken heb Ik u gesteld – voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept.

Uw belijdenissen zouden altijd in de tegenwoordige tijd moeten uitgesproken worden, omdat God reeds uw overwinning heeft gedeclareerd. Door te zeggen wat Hij reeds heeft gezegd, brengt u uzelf op één lijn met Zijn beloften.

1 Johannes 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Als gelovige beschikt u over geloof dat bergen kan verzetten. Er is geen berg die u niet kunt overwinnen. Mediteer over pertinente Schriftplaatsen, open dan uw mond en begin ze hardop uit te spreken. Het geloof waarmee u dan spreekt, komt uit uw hart en zal de nodige kracht voortbrengen om in totale overwinning te wandelen!

Jesaja 55:11 Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend .

Er zit kracht in de woorden die God spreekt. In feite, elk woord in de Bijbel zal tot stand komen. Wat God uitgesproken heeft, zal verwezenlijkt worden. God zet Zijn wil vrij door te spreken en Zijn Woord zal voorspoedig zijn, het zal precies doen wat Hij gezegd heeft. Als u, door uw dagelijkse belijdenissen, Zijn Woord gaat uitspreken, dan opereert u in diezelfde kracht.

Lucas 1:19-20 En de engel antwoordde en zei tegen hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd.

Uw woorden hebben kracht. God zond een engel naar Zacharias om hem te informeren dat hij een zoon zou krijgen, ondanks dat zijn vrouw onvruchtbaar was. In plaats van God te vertrouwen, bleef Zacharias sceptisch . Met het gevolg dat God de mond van Zacharias sloot totdat de baby geboren was. Hij wou niet dat woorden van twijfel en ongeloof, dit wonder zouden blokkeren. Beslis om enkel geloofsgevulde woorden te spreken, zodat God niet gehinderd wordt om Zijn Woord in uw leven tot stand brengen!

Lucas 1:38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord…

Wanneer God tot uw hart spreekt, het maakt niet uit hoe onmogelijk het lijkt, reageer dan zoals Maria. Er is geen woord van God dat de kracht niet heeft of onmogelijk is voor Hem, om te vervullen. Zorg dat het Woord voor uw situatie of nood, door meditatie en belijdenis in uw hart is, zodat dat Woord voor u kan werken.

Psalm 141:3 HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen .

De woorden die u spreekt hebben een geweldige impact in uw leven. Bewaak doelbewust uw mond en spreekt consistent geloofsgevulde woorden. Denk eraan, u hebt wat u zegt – of het nu goed of slecht is.

Hebreeën 10:23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vast houden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

Jezus is de Hogepriester van onze belijdenis (Hebreeën 3:1). Geef Jezus, Die voor ons pleit bij de Vader, woorden die gefundeerd zijn op Goddelijke beloften. Spreek consistent geloofsgevulde woorden uit over uw leven en Hij Die Getrouw is zal ze zeker tot stand brengen.

Spreuken 10:19 In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is verstandig.

Weeg uw woorden af, voordat u spreekt. Mensen die de neiging hebben om constant te spreken, tonen een gebrek aan zelfbeheersing. Wat kan overgedragen worden naar andere gebieden van hun leven en zo stellen ze zich open om te zondigen. Degenen die traag zijn in hun spreken, demonstreren hun wijsheid. Deze mensen hebben over het algemeen de neiging om eerst na te denken, voordat ze iets zeggen of doen.

Psalm 19:14 Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding.

Spreek opbouwende en positieve dingen over situaties en mensen in uw leven. Uw woorden zijn een reflectie van wat er in uw hart is.

Jeremia 1:12 AMPC Toen zei de Heer tegen mij: “Dat hebt u goed gezien, want Ik ben alert en actief wakend over Mijn Woord om het uit te voeren.”

Alles wat God doet heeft een doel. Wanneer Hij spreekt of een belofte geeft, wees er dan maar zeker van, dat Hij staat te popelen om Zijn Woord alle eer aan te doen.

Mattheus 18:18 AMPC Waarlijk , Ik zeg u, al wat gij verbiedt en onjuist en onwettig verklaard op aarde, moet zijn wat al reeds verboden is in de hemel, en al wat gij toelaat en juist en wettig verklaard op aarde, moet al reeds toegelaten zijn in de hemel.

Uw keuzes worden gereflecteerd in de hemel! Wat u bindt op deze aarde is geestelijk gebonden. Als u de duivelse machten bindt om zich niet langer te moeien in uw leven, dan hebben ze niet langer de geestelijke macht om dat te doen. Als u Gods Woord spreekt over de natuurlijke dingen, dan wordt dat ondersteund door Gods creatieve macht.

Efeziërs 5:19-20 En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus.

Geef God eer en dank in de loop van de dag. Het moet niet luid of extravagant zijn, een simpele “Dank U Jezus!” of “Heer ik dank U voor Uw goedheid”, is meer dan genoeg. Prijs Hem, wanneer het goed gaat en als het minder goed gaat. Leer uzelf om dankbaar te zijn onder alle omstandigheden, hoe stressvol de situaties soms ook kunnen zijn.

Psalm 35:27-28 Laat vrolijk zingen en verblijd zijn wie vreugde vinden in mijn gerechtigheid; laat hen voortdurend zeggen: De HEERE is groot! Hij vindt vreugde in de vrede (Shalom) van Zijn dienaar . Dan zal mijn tong Uw gerechtigheid tot uiting brengen, Uw lof, de hele dag.

God schept vreugde als u voorspoedig bent op elk terrein van uw leven. Het woord vrede vertaald hier, is het Hebreeuwse woord Shalom en dit woord bevat meer dan enkel vrede.

Volgens Strongs Woord concordantie is de volle betekenis van het woord Shalom: “volledigheid, welzijn, welstand, vrede, gezondheid, veiligheid, voorspoed, rust, tevredenheid, welbevinden, vriendschap”.

Ouders willen dat het hun kinderen goed gaat op alle vlakken, hoeveel te meer wil onze hemelse Vader dat het u gaat. Zijn vreugde is het om u te zien wandelen in Zijn volle Shalom! Prijs Hem ervoor en deel uw vreugde, door anderen te vertellen van Zijn goedheid!

Efeziërs 4:29 Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen .

Uw woorden spelen een belangrijke rol in het al dan niet tot stand komen van uw gebeden. Terwijl u wacht op de manifestatie van Gods beloften in uw leven, let er dan op, dat u enkel woorden van geloof en liefde spreekt. Als u woorden hebt gesproken, die niet stroken met Gods Woord, bekeer u er dan van en zorg ervoor dat uw communicatie God behaagt.

Romeinen 4:17 AMPC …[Hij] geeft leven aan de doden en spreekt niet bestaande dingen die [Hij voorzegd en beloofd heeft] alsof ze [reeds] bestaan.

Als u ergens voor in geloof staat, zeg dan geen dingen die daar tegen in gaan. Geef niet op met te geloven, omdat u uw doorbraak nog niet gezien hebt. Onze Heer is de Heer van de Doorbraak! Spreek, alsof u reeds uw hartsverlangens ontvangen hebt.

Spreuken 4:23 Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven .

Bescherm uw hart met alle waakzaamheid omdat daaruit leven voortkomt. Pas op met wat u binnen laat via uw “oog-poort” (wat u ziet), uw “oor-poort” (wat u hoort) en “mond-poort” (wat u zegt).

Jacobus 1:19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.

Oefen u in het goed luisteren! Val niet in de valstrik van de veronderstelling, dat u weet wat iemand anders gaat zeggen. Als u dat wel doet, komt u in de verleiding dat u het antwoord al weet, terwijl ze nog aan het spreken zijn, in plaats van echt te luisteren, wat hij of zij te zeggen heeft.

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Geestelijke nuchterheid, is alert en in staat zijn, om succesvol de aanvallen van satan af te slaan. Door uw denken gefocust te houden op Gods Woord, door het dagelijks hard op uit te spreken, beschermt u uw denken en uw geest.

Marcus 11:23 Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal , het zal hem gebeuren wat hij zegt.

Wanneer u bidt, is het van vitaal belang, dat u gelooft dat uw gebeden verhoort zullen worden. Geloven en tegelijkertijd weigeren om te twijfelen, zijn noodzakelijke sleutels om uw gebeden beantwoord te zien. Wanneer u tot de bergen in uw leven spreekt, sta dan op Gods Woord en weiger om te twijfelen. Wanneer u bidt, heb dan de volle zekerheid en het vertrouwen, dat het zal gebeuren. Sta niet toe dat twijfel, angst of ongeloof uw manifestatie zal stelen.

Lucas 6:45 De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond .

De woorden die u spreekt zijn een weerspiegeling van wat in uw hart is. Het is belangrijk dat u voortdurend Gods Woord hoort en leest, zodat uw woorden en gedachten in dezelfde lijn zijn als Zijn Woorden en gedachten.

Mattheus 6:31-32 Wees daarom niet bezorgd (AV Speel niet met de gedachte) en zeg niet : Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.

Een gedachte uitspreken, is hetzelfde als tekenen voor een pakje dat aan uw deur wordt aangeboden. Als de duivel iets voorstelt dat ingaat tegen de Schrift, weiger het dan aan te nemen, door Gods Woord hardop te citeren over de betreffende zaak. Zeg net als Jezus: “Er staat geschreven…”.

Psalm 34:14 Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog .

Om vrede te ervaren (heelheid op elk gebied van uw leven, volkomenheid, niets ontbreekt of is stuk), dient u het krachtdadig na te streven. Gods belofte van een totaal leven van welzijn hoort u toe, daarvoor moet u doelbewust Gods Woord proclameren en ernaar leven.

Spreuken 14:3 In de mond van een dwaas ligt een roede voor zijn hoogmoed, maar de lippen van wijzen waken over hen.

Een wijs iemand spreekt Gods Woord, met het resultaat dat hij de voordelen ervan oogst.

1 Petrus 1:15-16 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel , want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.

Als kind van God volgen wij Zijn voorbeeld. Dit betekent dat we onze gedachten, woorden en daden in overeenstemming brengen met de Zijne. Overeenstemming met God, brengt kracht, gunst en de manifestatie van Zijn beloften in uw leven.

Spreuken 21:23 Die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van benauwdheden. SV
Wie zijn mond en tong in bedwang houdt, vrijwaart zich van problemen . HB

U kunt uw ziel, uw leven vrijwaren van problemen door uw tong te bedwingen. Dat is duidelijk!

Spreuken 15:4 Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest .

Als we verkeerde dingen zeggen komt er een breuk, een opening in onze geest. Het is als een breuk in een omwalde stad, waardoor de vijand naar binnen komt. Als er iets in uw communicatie of in een gesprek niet goed is, luister dan naar uw rechtvaardige wedergeboren geest. Luister naar uw geweten. In ons spreken kunnen we een grens overschrijden of negatief praten en daardoor een deur openen voor de vijand en dat is net niet wat we willen.

Efeziërs 4:27 En geeft de duivel geen voet.

De duivel heeft geen voet in ons leven, tenzij wij hem dat geven. Het woord voet hier wordt ook gebruikt als stad of woonplaats. De duivel zal die ruimte innemen die u hem geeft door uw verkeerde woorden !

Spreuken 13:2-3 Van de vrucht van zijn mond zal iemand het goede eten, maar het verlangen (de ziel) van de trouwelozen is geweld. Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.

U kunt uw ziel, uw leven beschermen door op te letten wat u zegt. Maar iemand die er alles maar uitflapt, wacht ondergang. Sommige mensen spreken alleen maar negatief en dood en doem en dat is wat ze hebben. Ze vallen van het ene ongeluk in het andere en hun leven is een chaos. Ze lijken er voor te kiezen. Zelfs als er goede dingen gebeuren, zien ze het nog zwart in of gaan ze iets negatiefs zoeken.

Spreuken 12:13 In de overtreding van de lippen ligt een kwade valstrik , maar de rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid.

Het is mogelijk om met uw lippen een overtreding te begaan en in een valstrik terecht te komen.

Spreuken 18:7 De mond van een dwaas is zijn ondergang, zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf .

Een dwaas zegt wat hij gelooft. En wat hij zegt wordt zijn ondergang. Soms denken mensen grapjes te kunnen maken in hun omgang met vrienden. Of zeggen: “ik meen dat niet, dat was maar voor te lachen”. Daardoor tarten ze de grenzen en beseffen niet voldoende dat hun tong hun levenskoers bepaald. Uw tong is als de roer van een schip en als u die in een bepaalde richting zet, ga je ook die kant op.

Spreuken 6:2 Ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond, ben je in de woorden van je eigen mond gevangen .

Uw tong kan een valstrik zijn voor u. Een valstrik zal u niet dadelijk doden, maar het houdt u gevangen tot de vijand komt. Net zoals een dier dat gevangen zit in een strik. Soms zijn Christenen niet bewust van wat er uit hun mond komt. U helpt uw eigen vijand door de verkeerde woorden te zeggen, zodat hij komt om u af te maken.

Spreuken 18:20 Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd, hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen.

Uw buik duidt op uw binnenste. U kunt uw innerlijke mens verzadigen door de vrucht - de woorden van uw mond. U kunt controle nemen over uw gedachten, belangrijk voor mensen die geplaagd worden met negatieve gedachten over hun verleden of zwak zijn in hun emoties. Emoties kunnen heel sterk zijn, maar u kunt er de overhand over hebben, door Gods Woord uit te spreken. En genieten van Gods vrede en de vreugde van uw redding. De vreugde des Heren is uw kracht. U kunt versterkt worden en kracht ontvangen door uw eigen belijdenis van Gods Woord.

Jakobus 3:2-5 Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden . Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen.

Als u uw tong in bedwang kunt houden, kunt u uw vlees, uw oude natuur in toom houden. Net zoals een bit een paard in toom kan houden, zo bedwingt onze tong, ons lichaam. Laat niemand u wijsmaken dat woorden niet belangrijk zijn. ( Jacobus 3:5: Zo ook is de tong slechts een klein lid, maar ze heeft een grote invloed ). Het belijden van Gods Woord is een machtig instrument, met vele aspecten. Niet alleen vernieuwd het uw denken, het bepaald ook de koers van uw leven. Er zit creërende kracht in woorden uitgesproken in geloof. U creëert uw eigen realiteit. Spreek Gods Woord uit en niet wat u denkt of voelt. Leer opnieuw spreken!

Jakobus 3:5-6 … Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet .

Uw tong is als een vuur die uw levensloop bepaald. Een vuur is soms heel moeilijk te controleren, eens het uit de hand loopt. Uw vlees heeft geen aanmoediging nodig. We moeten ons vlees niet voeden, maar uithongeren. Eén manier daarvoor is uw tong behoeden. Uw emoties en uw vlees hebben een grote honger. Soms is er maar één woord nodig om verkeerde dingen in gang te zetten. U hoort of ziet iets en uw geheugen geeft voeding en impuls aan uw vlees of emoties en u bent vertrokken. En dat kan dagen duren, als u eraan toegeeft kunnen die dingen u gevangen zetten en in bezit nemen. Het vlees moet u niet koesteren, niet krachtig houden, het is al sterk genoeg. Als u het voedt, verteert het u.

Hebreeën 11:3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God , en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

Woorden kunnen we niet zien, maar ze zijn wel werkzaam en kunnen dingen tot stand brengen. Het woord “tot stand gebracht” is vertaald van het Griekse woord “katar'tizo” wat ook betekent: geschikt, gezond, volledig maken, repareren (wat gebroken of gescheurd is), herstellen, vervolledigen, inrichten, uitrusten, toerusten, voor zichzelf gereed maken, sterken, volmaken, iemand maken tot wat hij hoort te zijn. Als uw huidige toestand niet overeenkomt met Gods Woord dan kunt u het veranderen, het op orde brengen, door het Woord van God. Als uw lichaam ziek is, kunt u het gezond maken en herstellen door het Woord van God. U kunt Gods wil en de realiteit van de onzichtbare wereld opleggen aan de tijdelijke, zichtbare wereld. De zichtbare wereld is onderworpen aan verandering en het is onderworpen aan u ! U heeft van Godswege heerschappij ontvangen in en over deze wereld. Gebruik deze autoriteit door Gods Woord uit te spreken over uw omstandigheden, uw gezondheid, uw gezin, uw financiën, …. Als kroon van Gods schepping, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, kunnen en mogen we Zijn Woord uitspreken. Verander uw wereld, door uw woorden te veranderen, het maakt een wereld van verschil!

Psalm 35:27-28 NBG Laten jubelen en zich verheugen, wie mijn rechtvaardiging begeren; dat zij bestendig zeggen : De HERE is groot, die welgevallen heeft aan het heil van zijn knecht. En mijn tong zal van uw gerechtigheid gewagen, van uw lof de ganse dag .

Gebruik uw tong om de Heer groot te maken. Als u gaat spreken naar uw omstandigheden, dan spant u voor uzelf een valstrik. Eén manier waarop een valstrik werkt is, dat we het probleem gaan vergroten, in plaats van God groot te maken, wat de Bijbel ons leert. Door het probleem te vergroten wordt het probleem op zich niet groter, maar ons beeld en perceptie erover wordt groter. Het vergrootglas verandert ons beeld.

Hoe vergroten we God ? Door te spreken over wie Hij is, door Hem groot te maken. Door wat Hij voor ons gedaan heeft , onze getuigenis in onze mond. Wij verklaren Zijn grootheid en goedheid, wij verhogen Zijn Naam. Zijn Naam is al verhoogd boven alle namen, maar wij hebben het nodig om dit zelf ook te doen en te zien. Spreek van wat Hij in Zijn gerechtigheid u toebedeeld heeft. Spreek over de grote daden Gods en zie ze manifest worden in uw leven. Gebruik uw tong om openbaring te brengen aan uw ziel, door het geloof dat in uw hart is.

Psalm 33:6 Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.

U kunt uw tong in het gareel zetten, uw denken vernieuwen en Gods Woord uitspreken en de kracht van de onzichtbare wereld vrijzetten, waardoor alles ontstaan is.

Hebreeën 1:3 De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Door zijn machtig woord houdt hij alles in stand …. GNB

Toen God sprak kwam de kracht van Zijn Woord vrij, alles wordt gedragen door de kracht van Zijn Woord. Zijn kracht wordt vrijgezet door Zijn Woord.

Johannes 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is .

Wanneer God ergens aan begint, dan begint Hij met te spreken. Heel de schepping kwam door Zijn Woord tot stand. God zegt precies wat er moet gebeuren. Als u ergens aan begint, begin dan ook met Gods Woord over die situatie uit te spreken. Hetzelfde Woord dat alles tot stand heeft gebracht, heeft ook de kracht in zich om dat wat tot stand gekomen is te veranderen, te herstellen, te vernieuwen…!

Genesis 1:1-3 In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei : Laat er licht zijn! En er was licht.

Alhoewel Gods Geest over het water zweefde, gebeurde er niets, totdat God begon te spreken. Geef Gods Geest iets om mee te werken, spreek Gods Woord! (Psalm 33:9) Spreek niet over de duisternis, spreek het licht van Gods Woord. Duisternis verdwijnt alleen maar door licht!

Marcus 11:22-23 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God (origineel Grieks = Heb God geloof) . Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen : Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

De discipelen verbaasden zich over de verdorde vijgenboom. Jezus antwoordde: “Heb God geloof”. In de originele Griekse tekst staat er geen “in” of “van”. Jezus toont ons hoe het God-geloof werkt. God-geloof spreekt tot of tegen de berg en niet over de berg. In dit vers wordt geloven maar één keer vermeld, terwijl spreken, driemaal vermeld wordt. Dit vers toont het belang aan van wat wij zeggen. Met onze mond zetten we vrij, wat we in ons hart geloven.

Mattheus 4:4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk (Rhema) woord dat uit de mond van God komt.

We beginnen niet alleen met het Woord van God, we zijn geestelijk verwekt door het zaad van het Woord van God, we leven ook door het Woord van God. U begint en gaat door met het Woord van God. God schiep de mens door Zijn Woord en laat Hem leven door Zijn Woord. Jezus gaf ons instructies hoe te leven: door het gesproken Woord van God. Het leven waar hier van sprake is, is het Zoe-leven en vertaald uit het Grieks betekent het volgens Strongs ondermeer: het echte leven genieten, het echt leven hebben dat die naam waard is. Gods Woord in en door ons werkend, geeft een actief, krachtig, doeltreffend en gezegend leven. We komen tot volle kracht en bloei en zijn fris en sterk. Wie wil dit leven niet?

Marcus 11:14 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het.

Omstandigheden hebben een stem. Ze spreken tegen u, hoe ze een impact in uw leven zullen hebben. Alles heeft een stem. Toen God de duister zag, zei Hij: “laat er licht zijn” en toen de aarde overdekt was met water, sprak Hij: “laat er droog land verschijnen”. En toen er geen leven op aarde was, sprak Hij leven. Toen de omstandigheden op aarde niet waren zoals God ze wilde, bracht Hij verandering door te spreken.

Deuteronomium 18:20 Maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in Mijn Naam te spreken dat Ik hem niet geboden heb te spreken , of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven.

God is heel strikt over Zijn Woord omdat ze het hart van de spreker openbaart. God vindt woorden belangrijk om wat ze uitdrukken en weergeven.

Jeremia 14:14-15 De HEERE zei tegen mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, Ik heb hun geen opdracht gegeven en Ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Daarom, zo zegt de HEERE over de profeten die profeteren in Mijn Naam, hoewel Ík hen niet heb gezonden, en zij toch zeggen: Er zal geen zwaard en honger in dit land zijn. Die profeten zullen zelf door het zwaard en door de honger omkomen.

Mensen die zeiden namens God te spreken en leugens verkondigden, moesten daarvoor sterven. Ze brachten het leven van anderen in gevaar en openbaarden Gods hart en plan niet. Jeremia wilde het volk tot inkeer en berouw brengen, zodat ze gered konden worden, maar de valse profeten spraken leugens, waardoor het volk verloren ging. Zij die de leugens hoorden werden geïnfecteerd door die leugens.

Zacharia 13:2-3 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen. En het zal gebeuren, wanneer iemand toch nog profeteert, dat zijn vader en moeder, die hem voortgebracht hebben, tegen hem zullen zeggen: Jij mag niet blijven leven, want je hebt leugens gesproken in de Naam van de HEERE. Zijn vader en moeder, die hem voortgebracht hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert.

God is een God van genade die de mensen een kans wil geven om zich te bekeren. Zelfs de ouders kregen de opdracht om hun kind te doden, als het vals profeteerde. Dit benadrukt het belang dat God aan Zijn Woord geeft.

Openbaring 22:18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort : Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. 20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 21 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Zowat de laatste woorden in de Bijbel openbaren het belang van Gods Woord, omdat ze Gods hart openbaren. Hij wil niet dat we Zijn Woord verdraaien of misbruiken.

Als het licht dat u hebt duisternis is, hoe groot is dan uw duisternis. Als u een leugen voor de waarheid aanneemt, hoe groot is de leugen dan. Als iemand u een leugen wijsmaakt uit het Woord van God, dan hebt u problemen, want u leeft door het Woord van God en dan wordt er een deel van leven van u weggenomen.

Spreuken 16:24 Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen .

Vriendelijke woorden helen en helpen, maar snijdende woorden verwonden en verminken. Ga bedachtzaam om met uw woorden, want mensen zijn belangrijk voor God. Gebruik Gods lieflijke woorden om genezing te brengen aan ziel en beenderen. Gods Woord is een genezend Woord en werkt als medicijn.

1 Korintiërs 1:12-13 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 13 Van die dingen spreken wij ook , niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert , om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.

Als u niet weet wat zeggen, begin dan te spreken over de dingen die God in Zijn genade aan u geschonken heeft. Spreek van Zijn liefde en goedheid voor elk mens. Hij laat de zon opgaan voor iedereen, zowel voor goede als slechte mensen. Spreek over Zijn ontferming en bewogenheid. Spreek over Zijn genezende kracht die beschikbaar is. Spreek over Zijn vrede, Zijn Shalom en rust die de wereld niet kan geven. Spreek over Zijn dagelijkse voorziening, over de vergevende en herstellende kracht in het bloed van Jezus. Spreek over alles waarin Zijn onverdiende gunst heeft voorzien. God heeft u zoveel gegeven… Vraag de Heilige Geest dat Hij u woorden en inzicht geeft in de rijkdom die God u vrijelijk geschonken heeft.

2 Korintiërs 4:13 Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.

We spreken wat we met/in ons hart geloven. Geloof is van het hart. En de mond spreekt van de dingen die overvloedig in ons hart aanwezig zijn. Om te ontdekken wat u echt gelooft, luister dan naar de woorden die uit uw mond komen. We hebben dezelfde Geest van geloof. Spreek over de dingen die Gods Geest in uw hart heeft geopenbaard.

Jeremia 1:9-12 Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten . Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak. Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.

God werkt via mensen. Hij gaf de heerschappij over de aarde aan de mens. Om op een legale manier dingen op aarde te kunnen veranderen, heeft Hij de medewerking van de mens nodig. Hij geeft hun Zijn Woord, zodat ze Zijn Woord kunnen uitspreken. Hij waakt over Zijn Woord, zodat Zijn Woord, door een mens uitgesproken, tot stand komt. Laat u door God gebruiken!

Ezechiël 37:4-5 Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE. Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.

Ezechiël moest Gods Woord uitspreken ! God werkte via hem. Als u dingen ziet die ingaan tegen Gods Woord, dorre dingen, spreekt er dan Gods levende Woord over uit!

 

Kracht Containers

Kenneth Copeland

Spreuken 18:21 Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.

De kracht van Gods Woord heeft een diep effect op onze levens. Maar veel gelovigen begrijpen niet echt de draagkracht van deze waarheid. De meeste gelovigen weten enkel dat woorden informatie overdragen. Maar ze zijn meer krachtiger dan dat. Ze dienen eigenlijk als containers van geestelijke kracht. Volgens Spreuken 18:21 hebben ze de bekwaamheid om geloof of angst, zegen of vloek, leven of dood te dragen.

Mensen spreken soms ijdele en lege woorden, maar God nooit. Elk woord dat Hij ooit heeft gesproken is gevuld met geloof, kracht en leven. In feite bevat Gods Woord in zich de kracht om zichzelf tot stand te brengen. Bijvoorbeeld zegt Hij in Jesaja 55:11: “… Mijn woord … dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend”.

Elk woord dat God ooit heeft gesproken wordt ondersteund door Zijn geloof en is vandaag even krachtig als het moment waarop Hij het uitsprak. Als u dan dat Woord gelooft en uw geloof samenkomt met Zijn geloof, zal de kracht van dat Woord vrijkomen, de Heilige Geest komt in actie en het Woord openbaart zich in deze natuurlijke wereld en wordt een realiteit in uw leven!

Dat gebeurde bij uw wedergeboorte. U hoorde of las Gods Woord: “ Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. ” (Romeinen 10:9). U geloofde dat Woord, sprak het in geloof uit en de kracht van de Heilige Geest kwam vrij, transformeerde uw dode, gevallen geest in een wedergeboren geest, herschapen naar het beeld van Jezus Zelf.

Wat een wonder! U werd weggerukt uit het rijk der duisternis en er was niets wat de duivel kon doen om het tegen te houden. De Woorden van God deden het zelfde voor u, als ze voor Jezus deden, toen Hij in de diepte van de hel was. Ze vernietigden de kracht van de duivel en deden u opstaan, te samen met de Heer Jezus, om samen met Hem te zitten in de hemelse gewesten!

Denk hier even over na. Als Zijn Woord u kan redden … dan kan het alles verwezenlijken wat u nodig hebt … genezing, financiën, geestelijke groei, een nieuwe baan, een nieuw huis, een nieuwe auto, een herstelde relatie, een beter huwelijk … wat u VANDAAG ook nodig hebt ... u kunt in geloof woorden van leven, zegen en waarheid uitspreken en als geestelijke containers zullen ze een verandering te weeg brengen in de geestelijke wereld … wat zich uiteindelijk zal manifesteren in de natuurlijke wereld.

Met andere woorden, u heeft de kracht om verandering te weeg te brengen in uw leven, door te SPREKEN, omdat uw woorden containers van kracht zijn. Daarom begin eraan. Spreek Gods Woord. Spreek woorden van leven en kracht en geloof. Het zal nooit meer hetzelfde zijn!

Spreek het Woord

Dood en leven zijn in de macht van mijn tong.
Ik beslis om alleen woorden van leven te spreken.

Spreuken 18:21

 

Kies uw belijdenis

Kenneth Copeland

Hebreeën 4:14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden .

Uw belijdenis is wat u de hele tijd zegt. De belijdenis van ons geloof, de belijdenis van onze mond en onze daden, is de manier waarop wij voortdurend en de hele tijd praten en handelen– niet als we even stoppen voor een glorieus moment om tot onze berg te spreken.

Jezus zei: “Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt”.(Marcus 11:23 ) Merk op dat er staat “ dat wat hij zegt ”, niet dat ene dat hij zegt.

Alles wat u de hele dag doet en zegt, zou een antwoord moeten zijn, tegen uw berg. Wat doet u de hele tijd, als niemand u ziet? Wat zegt u het eerste, als u 's morgens opstaat? Hoe spreekt u over u berg, als niemand u hoort? Dat is uw belijdenis.

Als uw belijdenis geen geloofsbelijdenis is, ga dan naar het Woord, vind Gods belofte die van toepassing is op uw situatie en mediteer erover, totdat het zo is dat God Zelf tot u spreekt. Dan zal Gods hoop in u oprijzen. U hecht uw geloof vast aan het levende Woord van God en u begint te handelen en te spreken met kracht en sterkte.

Laat me u dit vertellen: als u Gods Woord gaat uitspreken met echt geloof, zullen bergen zich verplaatsen, olijfbomen verdorren en de duivel zich uit de voeten maken. Waarom ? Omdat Jezus de Hogepriester van onze belijdenis is.

Hebreeën 3:1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.

Jezus is gezalfd en aangewezen door God Almachtig om het tot stand te brengen. Hij is klaar, bereid en in staat, om te handelen op uw belijdenis van geloofsgevulde woorden en daden. Daarom, geef Hem die woorden en daden! Spreek tegen uw problemen in geloof. Spreek het verlangde eindresultaat en niets meer. Breng dan voortdurend offers van dankzegging en lofprijs aan de Heer voor het antwoord.

“Heer Jezus, U bent de Hogepriester van mijn belijdenis. U bent de Administrator van de woorden die ik gesproken heb over deze situatie. Ik wil dat U weet dat ik dit apprecieer. Ik dank U, dat U mijn Heer wil zijn. Ik sta op het levende Woord van God en ik weiger om van standpunt te veranderen. Ik weet dat het Woord van God nooit zal veranderen. God zal nooit veranderen. De Naam van Jezus zal nooit veranderen. Dat betekent dat de duivel en deze situatie zal moeten veranderen. Here God, ik dank U daarvoor. Van nu af aan beschouw ik dit probleem als opgelost! Amen.”

 

Spreek het Woord

Jezus is de Hogepriester van mijn belijdenis, daarom hou ik er aan vast.

Hebreeën 4:14

 

Spreek het Eindresultaat

Kenneth Copeland

Marcus 4:39 En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil ! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.

Ik predik al jaren dat gelovigen moeten spreken tegen de situaties die ze veranderd willen zien in hun levens. En sommige mensen stelden me een hele goede vraag: “Wat zegt u dan?”

Het antwoord is eenvoudig. U spreekt het gewenste eindresultaat. Niets meer. “Zwijg, wees stil!” Dat is alles wat Jezus zei om een grote storm te bedaren. “Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid!” Dat was alles wat Hij tegen de vijgenboom zei om hem te elimineren. (Markus 11:13-14; 20-21)

Dit voorbeeld dienen we na te volgen en we moeten stoppen met zo veel te spreken. Als wij dat geweest waren die tot de vijgenboom hadden gesproken, dan was het niet gebleven bij: “ Niemand zal nog vrucht van u eten ”. Wij zouden gezegd hebben: “ Vijgenboom, in de Naam van Jezus vervloek ik u. Ik zend u naar de hel in de Naam van Jezus. Vijgenboom sterf! Ik zeg u duivel, kom uit die vijgenboom….” En zo zouden we maar verder gaan.

Jezus zei niet dat we verhoord zouden vanwege ons vele woorden. We zouden verhoord worden vanwege ons geloof in de Naam van Jezus.

U kunt u niet voorstellen wat we allemaal tegen die vijgenboom gezegd zouden hebben, voordat we een doorbraak zagen.

Jezus pakte het helemaal anders aan, Hij sprak het eindresultaat en keek niet meer om.

Wat stelde Hem in staat om met zo een eenvoudige zekerheid te handelen? Hij had vertrouwen in de autoriteit die Zijn woorden in zich hadden. Hij wist zonder enige twijfel dat de kracht van de Almachtige God Hem ondersteunde en maakte dat elk woord tot stand kwam.

Als u in geloof handelt, kunt u net zo zeker zijn. God zal uw geloof ondersteunen, net zo zeker als Hij het geloof van Jezus ondersteunde. Spreek met gezag tot uw situatie. Spreek met zekerheid en vertrouwen. Spreek het eindresultaat.

 

Spreek het Woord

  Als ik in geloof spreek, twijfel ik niet in mijn hart. Ik geloof dat de dingen die ik zeg tot stand zullen komen. Ik heb wat ik zeg.

  Markus 11:23

Feit versus Waarheid

Kenneth Copeland

Markus 11:22 Heb geloof in God.

Jezus gebood ons, om hetzelfde soort geloof te hanteren dat God heeft. Hij zei dat iedereen die dat doet dezelfde resultaten zal hebben. Want uiteindelijk is het Zijn geloof in ons, Hij plaatste het daar.

Als dat het geval is, hoe gaan we dan om met het feit dat zo vele Christenen verslagen worden door ziekte, armoede en elk ander soort van probleem? Door in te zien dat deze nederlagen “feiten” zijn, maar geen “waarheid”.

Ziet u, feiten kunnen veranderen. Waarheid niet. Waarheid overstijgt feiten. Geestelijke wet overstijgt natuurlijke, fysieke wet.

De wet van de zwaartekracht bijvoorbeeld, is een feit. Maar er is een hogere wet dan de wet van de zwaartekracht. De luchtvaartindustrie kent het als de wet van de draagkracht. Als u bepaalde dingen doet – een vliegtuig bouwt, de juiste vleugels en krachtige motoren ontwikkeld, en zo verder – dan bent u in staat om de wet van de draagkracht in werking te zetten en het vliegtuig te laten opstijgen en vliegen.

Hoe kan dat? Is de zwaartekracht niet langer een feit ? Neen, de wet van de draagkracht is eenvoudig weg sterker.

Op dezelfde wijze zijn ziekte en pijnen feiten. Maar deze feiten worden buiten werking gezet door de waarheid in Jesaja 53:5 “Door Zijn (Jezus) striemen zijn wij genezen”. Het is een waarheid die nooit meer kan veranderen. Daarbij, als u deze waarheid toepast, zal het telkens ziekte overwinnen! Toegepaste waarheid verandert feiten.

Het toepassen, dat is de sleutel. U kunt uw beste reiskleding aantrekken, uw koffers pakken en in een perfect vliegtuig plaatsnemen. Doch u raakt geen centimeter van de grond, tenzij iemand de motoren start en de wet van de draagkracht in beweging zet.

Wat we moeten doen is ons geloof toepassen zoals Jezus dat deed. We moeten leren de natuurlijke omstandigheden te overstijgen door de bovennatuurlijke wet van geloof te activeren. Pas daarom vandaag de waarheid toe op uw feiten. Spreek Jesaja 53:5 uit over uw lichaam. Spreek Filippenzen 4:19 uit over uw noden. Spreek Jesaja 54:13 uit over uw kinderen. En zie hoe de waarheid de feiten zal veranderen!

 

Spreek het Woord

Ik heb geloof in God. Ik wandel en leef door geloof.

  Markus 11:22; 2 Korintiërs 5:7

Zie Hem in beweging komen!

Kenneth Copeland

Joel 3:10 AV Laat de zwakke zeggen; ik ben sterk.

Uw belijdenis is wat u zegt – niet alleen met uw lippen, maar ook met uw daden. Jezus is de Hogepriester van uw belijdenis. Dat betekent dat Hij het gezag heeft om alles tot stand te brengen wat u belijdt in geloof dat in overeenstemming is met Zijn Woord. Daartoe had God Hem gezonden. De Apostel en Hogepriester van onze belijdenis betekent letterlijk de Ene God gezonden om te waken over onze woorden en daden van geloof en erop toezien dat ze tot stand komen.

Dat betekent als u blut bent en u belijdt in geloof: “Mijn God voorziet in al mijn noden overeenkomstig Zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus, ” (Filippenzen 4:19) dan heeft Jezus het gezag om u de nodige financiën te bezorgen. Of wanneer u ziek bent en u belijdt in geloof: “Ik ben door de striemen van Jezus genezen” , dan plaatst u zichzelf in een positie om die genezing van Hem te ontvangen.

Sommige mensen zeggen: “O, maar ik kan niet belijden dat ik genezen ben, terwijl ik eigenlijk nog ziek ben. Dan zou ik liegen.”

Werkelijk? Dan zei de profeet Joel tegen zijn volk dat ze moesten liegen, want hij zei: “Laat de zwakke zeggen, ik ben sterk.”

Joel droeg het volk niet op om te liegen. Hij bracht een geestelijk principe. Hij zei tegen Gods volk dat zij moesten zeggen wat God over hen zegt, in plaats van wat hun omstandigheden tegen hen zeiden.

De reden dat dit vreemd klinkt voor de meeste mensen is omdat ze zo zelf gericht zijn. Ze zien alles vanuit hun eigen visie. Maar als u het Woord belijdt in plaats van uw omstandigheden, legt u uw eigen visie af door Gods visie te spreken. Als u dit begrijpt, zal het niet langer vreemd klinken.

Spreek daarom vandaag Gods Woord uit over uw omstandigheden. Spreek Zijn Woorden in geloof … en zie Hem in beweging komen!

 

Spreek het Woord

  Ik ben sterk in de Heer en in de macht Zijner sterkte .

Pak de wortel aan

Kenneth Copeland

Markus 11: 14,20 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het…. En toen zij er 's morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was, van de wortels af.

U kunt geen onkruid verwijderen door het simpelweg af te maaien. Als u van onkruid wil af geraken moet u de wortels vernietigen. Dat is basis kennis. Zelfs voor mensen als mij, die niet graag in de tuin werken.

Maar wist u dat dit ook waar is op elk ander gebied van ons leven? Als u een situatie permanent wil veranderen, moet u de wortel aanpakken. U kunt bijvoorbeeld duizenden kilo's vermageren en ze allemaal (misschien zelfs meer) terug aankomen, als u dat gewichtsprobleem niet bij de wortels aanpakt. U kunt verschillende keren uit de schulden geraken, maar voor u het weet, zit u er weer in, zolang u het probleem niet bij de wortels aanpakt.

Dat maakt geloof zo geweldig krachtig. Het is gebaseerd op het levende Woord van God. Het verandert de dingen in uw leven vanaf de wortel.

Lees Markus 11 en u zult begrijpen wat ik bedoel. Jezus wandelt met Zijn discipelen van Bethanië naar Jeruzalem. Hij is hongerig en volgens vers 13 ziet Hij een vijgenboom. Omdat deze bladeren heeft, zoekt Jezus naar vijgen. Wanneer Hij ziet dat er geen vijgen aanhangen, antwoordde Jezus hem: “ Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het”. Hij vervloekte hem vanaf de wortel en antwoordde hem.

Jezus antwoordde de vijgenboom omdat deze eerst tot Hem sprak. Daar hij geen vruchten droeg zei de vijgenboom tegen Jezus: “Vergeet het maar kerel, hier valt niets te eten”.

Uw omstandigheden spreken op dezelfde manier tegen u. Beseft u dat? Zo kan ziekte u elke dag aanspreken. Als u 's morgens opstaat zegt het: “U heeft uw genezing niet ontvangen. Het doet overal pijn, voel je dat niet? Dat geloofspul werkt niet, kruip maar terug in bed .” Armoede spreekt u op dezelfde manier aan. Als u het toelaat, zal het elke gedachte beïnvloeden. Zijn grootste leugen is: Dat kunt u zich niet veroorloven .

Deze situaties zullen u de hele tijd aanspreken. Doe daarom zoals Jezus, antwoord ze! Vervloek ze vanaf de wortel. Beantwoord ze met het Woord. “Door Zijn striemen ben ik genezen! Mijn God voorziet in al mijn noden naar Zijn rijkdom in heerlijkheid! Ik ben meer dan een overwinnaar in Christus Jezus. Ik overwin door het Bloed van het lam en door het Woord van mijn getuigenis! Groot is de shalom van mijn kinderen!”

Zulke woorden in geloof spreken, zullen zeker dingen veranderen. Jezus vervloekte de vijgenboom vanaf de wortel… en het bracht een blijvende verandering. U heeft dezelfde macht over uw omstandigheden. Wanneer u uw geloof vrijzet, pakt het de hardnekkigste problemen aan en doet ze verdorren. U geraakt er compleet vanaf, met wortel en al!

 

Spreek het Woord

Ik heb dezelfde geest van geloof als Jezus. Ik geloof en daarom spreek ik.

(2 Korintiërs 4:13)  

Geconditioneerde geloofsreacties

Kenneth Copeland

Psalm 103:5 HSV Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

Ik hou ervan om te vertellen over mijn jeugd die vernieuwd wordt, prijs God! Als iemand mij verteld over oud en zwak worden, is het als een rode lap wapperen voor een stier, omdat ik daar een geconditioneerde geloofsreactie op heb. Als iemand over het “oud en zwak” praatje begint, zeg ik: “Mijn mond is gevuld met de goede dingen van Gods Woord, zodat mijn jeugd zich vernieuwd. U kunt doen wat u wil broeder, ik ga niet uit elkaar vallen op mijn oude dag”.

U denkt misschien dat dit extreem is. Maar ik zal u iets vertellen, tenzij u soortgelijke geconditioneerde geloofsreacties opbouwt, zult u net als de rest van de wereld meegaan in die neerwaartse stroom. U eindigt meegesleurd in ziekte, armoede, depressie en al de rest van dat duivels dodelijk spul.

U kunt boven de verdorven omstandigheden van de wereld leven als u waakt over uw woorden. Ik heb geloofsopbouwende dingen die ik elke dag van het jaar zeg. Ik wacht niet totdat er zich een crisis voordoet. Ik bouw mijn geloof voortdurend op: “Deze bediening is schuldvrij… Dank God dat wij een tragedie vrije familie zijn…” Ik zeg deze dingen elke dag. Ik belijd zelfs Psalm 103 wanneer ik mijn tanden poets!

God noemt dat : “Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen .” (Efeziërs 6:16)

Telkens u dat doet, wordt uw geest sterker. Uw geestelijke spieren komen in conditie. Als u blijft oefenen op deze geloofsreacties, stuurt

de duivel geen dodelijke situaties op u af, want u bent voorbereid. U bent in staat om satan een KO slag toe te dienen en tegen de mat te leggen. U zult in staat zijn om hem te weerstaan en hij zal van u vluchten.

Uzelf conditioneren om in geloof te reageren is niet gecompliceerd. Iedereen kan dat. U traint uzelf in de geest, net zoals u geleerd werd om uw nestels te binden toen u 6 jaar oud was. Door te oefenen.

Leer om op dezelfde manier in geloof te reageren. Werk er aan. Doe het keer op keer, totdat het een automatisme wordt, een geconditioneerde reactie. En als u dat doet, zal uw geloof er voor u zijn, als u het nodig hebt.

Spreek geloof

God verzadigt mijn mond met goede dingen.

Hij vernieuwd met jeugd als die van een arend.

Psalm 103:5  

Uit mijn tuin!

Gloria Copeland

1 Petrus 5:8-9 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

Satan is iemand die zich niet aan de wet houdt. God heeft ons wetten gegeven om hem binnen de perken te houden, maar hij wil daar niet van weten, tenzij we hem die wetten opdringen.

Dat verbaast ons niet. Dingen werken op dezelfde manier in de natuurlijke wereld. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, hebben we wetten omtrent drugshandel of moord. We hebben wetten die stelen aanpakken. Maar wat als die wetten niet nageleefd worden? Dan blijven moordenaars en dieven gewoon hun gang gaan. Wetten moeten nageleefd worden.

Eens u dit begrijpt, zult u begrijpen waarom satan zo zijn best doet, om u te laten praten over uw probleem, in plaats van Gods beloften. Hij weet dat uw gezag om Gods wetten na te leven in uw woorden liggen. Als hij er in slaagt om uw woorden in de verkeerde richting te sturen, dan kan hij gezag krijgen over uw leven – alhoewel dat hem niet toe komt.

Daar trekt satan zich niets van aan. Hij is een dief. Hij is een moordenaar. Hij pakt wat hij kan krijgen. Daarom moet u Gods Woord tegen hem gebruiken wanneer hij uw tuin tracht binnen te komen om de boel te verpesten.

Dat had Adam moeten doen, toen satan in zijn tuin verscheen. De eerste keer dat dat schepsel zijn mond opendeed om het Woord van

God in vraag te stellen, had Adam moeten zeggen: “Uit mijn tuin, gij serpent!”

En dat moeten u en ik ook doen. De eerst volgende keer dat de duivel probeert om u te doen twijfelen of ongeloof zaait – Denkt u echt dat God u gaat genezen? Denkt u echt dat God u het geld gaat sturen om die rekening te betalen? – zou u moeten zeggen om zijn leugens bij een te pakken en uit uw leven te verdwijnen.

Hoe doet u dat? Zeg gewoon: “Gij twijfel, gij ongeloof, gij angst – in de Naam van Jezus, ga weg van mij. Ja, ik geloof werkelijk het Woord van God!” Citeer dat Woord en stop niet. Weiger te luisteren naar woorden die doden, stelen en vernietigen. (Johannes 10:10)

Blijf spreken en bestuderen wat het Woord van God over uw situatie zegt, totdat het dat Woord is wat u de ganse dag hoort, in plaats van de leugens van de duivel. Wanneer u wandelt in de autoriteit die God u gegeven heeft en Zijn Woord spreekt, dan heeft u er geen moeite mee om te zeggen tegen de duivel: “Uit mijn tuin!” En hij zal zeker vluchten.

 

Spreek het Woord

  Ik ben nuchter en waakzaam. Ik weersta de duivel standvastig in het geloof.

1 Petrus 5:8-9  

Verander uw routine

Kenneth Copeland

Spreuken 4:20-21,23 HSV Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart…. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.

Zoveel mensen gaan rond en zeggen dingen als: “Wat ben ik toch moe … Ik voel me zo zwak … Dingen zien er niet zo goed uit.” Plotseling denken ze eraan om hun geloof van onder de tafel te halen, om er de doden mee op te wekken.

Dat zal niet lukken, want geestelijke dingen werken zo niet. Geloof moet wel boven tafel komen, dat wel, maar niet alleen maar om uit de problemen te komen, om het dan weer aan de kant te gooien. Blijf ermee bezig, zodat het kan groeien.

Volgens Spreuken 4 zegt God dat u Zijn Woord constant in uw oren en in uw hart moet houden. Hij zegt om uw hart boven alles (naarstig, ijverig) te bewaken. Naarstig en ijverig zijn betekent “hard werkend, vlijtig, doorzettend” zijn.

Waarom moet u zo ijverig bezig zijn met het Woord? Omdat de duivel zo ijverig bezig is met zijn rommel. Hij vuurt constant brandende pijlen op u af. Hij werkt naarstig om er zeker van te zijn dat de wereld u omringt met angst en ziekte en tekort en elke andere soort van rommel dat hij kan gebruiken om u te vernietigen.

Maar u kunt uw geest beschermen tegen deze dingen, door uzelf te conditioneren, door ze telkens te beantwoorden met het Woord van God. Verander uw routine en neem nu een beslissing om met die geestelijke conditionering te beginnen. Begin er vandaag mee en maak het spreken van het Woord een deel van uw leven.

 

Spreek het Woord

  Het Woord van God is dicht bij u. In uw mond en in uw hart.

  Romeinen 10:8  

Wat zal er van u worden ?

Kenneth Copeland

Spreuken 18:20-21 HSV Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd, hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.

Als u niet zeker bent wat er van u zal worden, laat me u dan een hint geven. U wordt waar u de hele tijd over nadenkt en praat.

Ik kan voor een half uur naar u luisteren en u precies vertellen wat u zult worden. Daar heb je geen profeet voor nodig. Net iemand die wil luisteren naar uw woorden.

Luister daarom naar uzelf. Als het niet goed is wat u hoort, verander het. Wordt beter door te beginnen met Gods Woord te denken, te spreken en ernaar te handelen.

Niemand op aarde kan bepalen wat er van u zal worden buiten u. Ja u! Geef de duivel niet de schuld. Hij kan het niet veranderen. Geef uw ouders niet de schuld, noch uw afkomst of uw omstandigheden. En geef zeker God niet de schuld.

Vergeet de dingen die achter u liggen… en doe wat Abraham deed. De Bijbel zegt: “En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was”.(Romeinen 4:19 HSV)

Hij zei niet tegen zichzelf: ‘Oude man, begin niet te tellen! Jij ook niet Oma. Wat telt is Gods Woord en ik ben precies wat God zegt dat ik ben .'

Wilt u worden wat God zegt dat u bent? Wilt u genezen? Wilt u financieel vrij zijn? Wilt u een krachtig getuige worden in uw invloedsfeer? Wat is uw droom?

U kunt het resultaat in uw leven bepalen door uw woorden te veranderen in Gods Woorden en door uw geloof vrij te zetten. U kunt allemaal worden waar u toe bestemd bent.

 

Spreek het Woord

  Mijn buik wordt verzadigd met de vrucht van mijn mond
en met de opbrengst van mijn lippen wordt ik verzadigd.

Spreuken 18:20

Als u een compromis sluit om iets te houden, zult u het verliezen

Gloria Copeland

Psalm 141:2 HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen.

Wist u dat de duivel u niets kan doen als u hem geen kans geeft? Dat is zo. Als u geen woorden van twijfel en ongeloof spreekt, maar in plaats daarvan woorden van geloof, kan hij zijn aanval niet opzetten.

Weet u, als u wedergeboren bent, heeft satan geen enkele macht over u. Jezus Christus is uw Heer. Satan kan niet van u stelen tenzij u die roof zelf bekrachtigd!

Satan komt, om u op uw woorden te pakken! Dat is de enige manier waarop hij vat op uw leven kan krijgen. Weiger daarom woorden te spreken die ingaan op wat u gelooft. Spreek alleen geloof – zelfs onder druk. Het maakt niet uit wat satan in uw gedachten spreekt, het maakt niet uit wat mensen om u heen zeggen, blijf instemmen met het Woord van God. Blijf zeggen wat God zegt.

Ik weet dat het af en toe moeilijk zal zijn. Maar u kunt het! Als dingen er hopeloos uit zien, geef het niet op en ga geen nederlaag spreken. Verdubbel uw geloofsbelijdenissen.

Leer om onmiddellijk elke twijfel te beantwoorden met Gods Woord. Leer om elke angst te beantwoorden met Gods Woord. Leer te strijden met het zwaard van de Geest.

Weiger in te gaan op de intimidaties van satan. Hij kan alleen maar doen wat u zegt. Hij heeft geen gezag over u tenzij u dat hem geeft. Als u hem geen voet geeft, is hij zelfs niet in staat om enig dreigement uit te voeren. Het is wanneer u timide en angstig wordt met de woorden uit uw mond, dat satan de overhand krijgt.

Laat nooit toe dat angst uw geloofsbelijdenissen gaat compromitteren. Dat heb ik heel lang geleden geleerd. Wat u compromitteert om te houden, zult u verliezen. Wees standvastig en blijf geloof spreken en u zult elke aanval afslaan.

Verander wat u hoort

Gloria Copeland

Jozua 1:8 HSV Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond.

Bent u ooit gefrustreerd geweest met uzelf, toen u de woorden uit uw mond hoorde? Jezus zei dat uit de overvloed van het hart, de mond spreekt. (Lukas 6:45) Als het grootste deel van uw aandacht gericht is op natuurlijke dingen – seculiere televisie, naar de bioscoop gaan, nadenken over wereldse zaken, zorgen maken over uw werk of familie – dan zult u daarover gaan praten.

Wat u werkelijk moet doen is uw aandacht herfocussen. Richt uw aandacht op Gods Woord en hou het daar. Om het in dagdagelijkse taal te zeggen, Jozua 1:8 zegt: “Spreek het Woord”. Wanneer ik zeg om het Woord te spreken, bedoel ik niet af en toe, wanneer u zich geestelijk voelt. Ik bedoel voortdurend. In Deuteronomium 6:7 zegt God dat u Zijn Woord moet spreken wanneer u “ in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat”.

Dat is zowat de hele tijd, niet? Thuis, op uw werk, in de winkel – waar u ook bent, houdt u het Woord van God in uw mond.

Romeinen 10:17 vertelt ons dat “geloof komt door het horen, en horen door het Woord van God.” Dus als u voortdurend spreekt over wat God zegt dat Hij zal doen en wat Zijn beloften zijn, dan zult u groeien in geloof, omdat u de hele tijd het Woord door uzelf hoort uitspreken.

Is dat niet opwindend ? U kunt veranderen wat u hoort. Begin daarom vandaag en vul uw hart met een overvloed van het Woord. Luister dan hoe uw mond in overeenstemming komt met wat God over u en uw omstandigheden zegt.

 

Spreek het Woord

  Het Woord van God wijkt niet uit mijn mond.

Jozua 1:8  

Lok nieuwe reacties uit

Kenneth Copeland

Jacobus 3:5 Ampc Zo is ook de tong een klein onderdeel en het kan opscheppen over grote dingen. Zie hoe een kleine vonk, veel hout of een groot bos in vlam kan zetten!

Denkt nu eens aan de zuurste citroen die u ooit geproefd hebt. Beeld u dat eens in. Neem hem op, duw er een beetje op en zie hoe het zure sap eruit vloeit. Test nu uw smaakpapillen door de citroen in uw mond te steken en erop te bijten. Welke fysieke reactie brengt dit nu teweeg? U krijgt het water in de mond, niet ? Uw trekt waarschijnlijk een zuur gezicht. Wetenschap noemt dit een geconditioneerde reactie. Het is een fysieke reactie in gang gezet door een mentale stimulans.

Onze levens zijn gevuld met zulke geconditioneerde reacties. Elk van ons heeft een stel reacties die door herhaaldelijke ervaringen, een automatisme zijn geworden. Er zijn bepaalde signalen die u kunt gebruiken om een geestelijke reactie voort te brengen, net zo als de gedachte aan een citroen een reactie teweegbrengt in uw lichaam. Wat zijn deze signalen?

Woorden, woorden, woorden!

Woorden zijn klaarblijkelijk kleine dingen die grote resultaten voortbrengen. Ze zetten onze inwendige geest in beweging. Woorden activeren geloof of angst, vreugde of wanhoop, moed of ontmoediging. Dat is een geestelijk principe en het werkt altijd, of u dat weet of niet.

Wat heeft dit allemaal te maken met geconditioneerde reacties? Als u naar u zelf gaat luisteren, ontdekt u heel wat zinnen en uitdrukkingen die u automatisch gebruikt, zonder er over na te denken. “Op een blauwe maandag…, ik ben voor het ongeluk geboren…, mijn geheugen gaat met de jaren achteruit…, ik zie u doodgraag….” En zo gaat het maar verder…

Ik wil u vandaag uitdagen om te beginnen met deze uitdrukkingen om te keren. Haal een nieuwe trekker over. Conditioneer uzelf om op elke situatie te reageren met geloofsgevulde woorden in plaats van woorden van ongeloof. Leer om geloofswoorden toe te passen in alles wat u de hele dag doet. Leer zo te praten dat elke situatie een geloofsreactie uitlokt. U zult gezegend zijn door het verschil alleen al!

 

Spreek het Woord

  Dood en leven zijn in de macht van mijn tong. Ik beslis om woorden van leven te spreken

Spreuken 18:21  

Koop die leugen niet!

Gloria Copeland

Lukas 10:19 HSV Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.

Satan kan u niet forceren om iets te doen. Daar heeft hij de macht niet voor. Alles wat hij kan doen is een verkooppraatje afsteken en trachten de leugens die hij propageert aan u te verkopen. Hij kan ze u niet doen kopen. Hij kan ze enkel voorstellen. U heeft de keuze om zijn rommel aan te nemen of hem af te wijzen en hem te bevelen van u weg te gaan.

Dus als hij u een voorstel doet, hou u daar dan niet mee bezig. Bijt niet in het aas. Keer u daarentegen onmiddellijk weg van zijn twijfels en begin in plaats daarvan het Woord van God te denken en te spreken. Stel u zelf de vraag: Welke garanties geven mij het Woord over de dingen waarover de duivel mij wil doen twijfelen ?

Ga naar het Woord en vindt de echte waarheid. Daarin ligt uw autoriteit – in de waarheid. Satan zal tegen u liegen, u bedriegen, truckjes trachten uit te halen, u misleiden, zodat u toehapt en in slavernij terecht komt, als u hem toelaat. Maar God zal u altijd de waarheid vertellen en die waarheid zal u vrijmaken .

Koop daarom die leugens van de duivel niet. Eens u de waarheid over uw autoriteit in Christus kent, zult u uw dagen niet langer doorbrengen met jammeren over hoe slecht de dingen zijn. U zult uw dagen doorbrengen met het spreken tegen deze bergen en ze de zee inwerpen.

In plaats van u te gedragen als een zeurpiet, zult u meer dan een overwinnaar in Christus zijn. U trapt de duivel uit uw zaken met de woorden uit uw mond. En als u daar triomferend staat, met al uw noden gelenigd, uw lichaam genezen en uw hart verblijd, kunt u recht in het gezicht van de slang lachen, als hij afdruipt in nederlaag.

 

Spreek het Woord

Jezus heeft mij de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen
en over alle kracht van de vijand en niets zal mij enig kwaad doen.

Lukas 10:19

Waarom heeft u niets gezegd?

Gloria Copeland

2 Korintiërs 4:13 Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken…

Overweeg het volgende scenario:

“Waar wil je gaan eten, schatje?”, vraagt haar echtgenoot.

“Oh, het maakt niet uit. Waar jij naar toe wil, is goed voor mij,” antwoordt ze.

Afgaand op het antwoord van zijn vrouw, gaat de man naar zijn favoriete restaurant.
Het probleem is dat de vrouw dat maar niets vind. Eens ze daar zijn en een keuze gaan maken, wat ze gaan bestellen, is de vrouw een beetje geërgerd.

“Wat scheelt er?”

“Oh, niets,” antwoord de vrouw.

“Er zit je iets dwars, wat is het?”

“Ik wou hier niet eten. Ik wil ergens anders gaan eten.”

“Maar waarom heb je dat dan niet gezegd!” reageert hij geërgerd.

Dit is nu maar een klein voorbeeld, maar het illustreert een zeer ernstige waarheid. Op een dag, wanneer onze aardse levens voorbij zijn, wanneer we voor Jezus staan, zou iemand kunnen zeggen: “Heer, ik had echt kleding nodig voor mijn kinderen, toen ik op aarde was…. Ik wou echt genezing voor mijn lichaam… Ik had echt bevrijding nodig uit mijn omstandigheden.”

Dan kan ik Jezus horen zeggen, net wat die man tegen zijn vrouw zei:
“Waarom heeft u dan niets gezegd?!”

Deze woorden kunnen u choqueren. U zit misschien midden in een crisis, wachtende op God dat Hij iets zal doen… terwijl Hij de hele tijd op u zit te wachten. Jezus verwacht dat ieder van ons het gezag en de kracht die Hij ons gegeven heeft gebruikt, om deze door de duivel voortgebrachte crisissen te plaatsen waar ze behoren … onder onze voeten!

Jezus zei: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen .” (Mattheus 28:18-19 HSV). U mag zieken de handen op leggen en ze zullen genezen. U kunt demonen uitwerpen. Met andere woorden: Jezus zei: “Ik geef u Mijn autoriteit, maak er gebruik van!

In welke crisis u zich ook bevindt, sta op en neem autoriteit over de duivel en zeg iets. Zeg: “satan, in de Naam van Jezus, neem ik autoriteit over u en uw aanval tegen mij en mijn gezin. Ik neem autoriteit over u in deze situatie en ik verklaar vrijheid en overwinning in de Naam van Jezus!” Handen af van mij. Ik ben een kind van de levende God. Ik ben bedekt door het bloed van Jezus. En ik ben vrij! Amen.”

Nu is het belangrijk, dat u vasthoudt aan deze geloofsverklaring en BLIJFT ZEGGEN wat u GELOOFT… en wat u wil dat er gaat gebeuren. (Markus 11:23)

Als u verandering wil, waarom ZEGT u dan niet wat u wil? Jezus zei dat u kunt hebben wat u zegt!

 

Spreek het Woord

Ik geloof daarom spreek ik.

2 Korintiërs 4:13

Een onderdanige tong

Dr Larry Ollison

Wat u zegt is belangrijk. In feite, het is zo belangrijk, dat onze levens beter of slechter zijn omwille van de woorden die wij spreken.

Spreuken 15:4 Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.

Onze woorden zijn containers. Wanneer we spreken bevatten onze woorden kracht – de kracht om op te bouwen of af te breken. Onze woorden bevatten geloof dat opbouwt, of ze kunnen twijfel en kritiek bevatten die afbreken. Het interessante hiervan is dat wij onze woorden controleren die uit onze mond komen. Wij zijn diegene die bepalen of we opbouwen of afbreken. Er zijn verschillende redenen waarom Christenen het Woord van God zouden moeten spreken.

Ten eerste , het is de manier waarop wij zaad zaaien. Heel dikwijls sprak Jezus over zaaien en oogsten. Hij zei dat we oogsten wat we zaaien. En in Lukas 8:11 maakte Jezus een opmerkelijke uitspraak. Hij zei dat het zaad het Woord van God is. Wij zaaien het Woord, wanneer wij het uitspreken. Psalm 45:1 zegt : Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag mijn gedichten voor over een Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.

Ten tweede maakt dat het spreken van het Woord geloof voortbrengt . “Geloof komt door het horen en horen door het Woord van God” ( Romeinen 10:17). Om het Woord te horen, moet het uitgesproken worden. Wij als Christenen moeten zowel het Woord voortdurend uitspreken, als horen door middel van verschillende kanalen, door naar de Gemeente samenkomsten te gaan, te luisteren naar Christelijke muziek en onderwijs predikingen, om zo ons geloof op te bouwen.

Hoe kunnen we in vrede zijn met Gods beloften en hoe kunnen we ze geloven, als we ze nooit gehoord hebben? En hoe horen als ze nooit uitgesproken worden? Geloof komt door het horen en horen door het Woord van God. Eén van de beste manieren om het Woord te horen en diep in onze harten te krijgen, is door ze uit te spreken. Wanneer u met uw mond spreekt, hoort u met uw oren. Het Woord spreken doet geloof groeien.

Ten derde , wanneer wij het Woord spreken, dan houden we Zijn beloften voor onze ogen. Sommige mensen verwarren positief denken, met het spreken van het Woord. Het Woord spreken is simpelweg herhalen wat God heeft gezegd. Daar kunt u nooit iets fout mee doen en u kunt nooit liegen of overdrijven. Het spreken van Gods Woord zal Zijn belofte in uw gedachten plaatsen, in plaats van het probleem en dat brengt rust en vrede.

Daarbij produceert het spreken van Gods Woord genezing. Spreuken 4:20-22 zegt: “ Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees”. Het Woord spreken behoedt ons voor het spreken van woorden die ons in gevangenschap brengen. Spreuken 6:2 zegt: “B en je verstrikt in de woorden van je eigen mond, ben je in de woorden van je eigen mond gevangen” .

Heeft u ooit iets gezegd waar u later spijt van had? Als wij Gods principes volgen, dan hoeft dat niet te gebeuren. Wanneer we Zijn beloften en Zijn Woord spreken, zullen we niet verstrikt geraken.

Satan probeerde om Jezus te doen zondigen. Dat probeerde hij op drie verschillende manieren. (Lukas 4) Telkens deed Jezus hetzelfde – Hij haalde de Schrift aan. Wanneer Jezus het Woord aanhaalde, stopte Hij satan in zijn pogingen. Satan kon niets doen, wanneer het Woord werd gesproken.

Vandaag heeft Gods Woord nog dezelfde kracht. Wanneer het Woord van God gesproken wordt, kan satan niets doen. We moeten Gods Woord daarom blijven spreken.

Gods Woord spreken, in plaats van woorden te spreken vanuit ons vlees, is een vorm van onderwerping. Jacobus 4:7 zegt dat wanneer we ons onderwerpen aan God, we in staat zijn om weerstand aan de duivel te bieden, “ en hij zal van u vlieden ”.

 

Stemt uw hart overeen met de hemel?

Kenneth Copeland

De tijd kort op

Het enigste wat u moet doen is uw Bijbel lezen om dit te weten. Wij zijn de finale dagen van ons tijdperk binnen gegaan – dagen zo moeilijk en gevaarlijk; dat Jezus Zelf erover sprak gedurende Zijn aardse bediening en ons vertelde, hoe wij ermee om moeten gaan.

Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. (Mattheus 24:3-6)

Merk op dat Jezus, juist in het midden van Zijn beschrijving van deze moeilijke tijden, een direct en krachtig gebod geeft. Hij zei ons in simpele woorden wat we moeten doen om veilig en overwinnend in deze laatste dagen te leven.

Hij zei: “Pas op dat niemand u misleidt”.

Toen ging Hij verder met ons in detail te waarschuwen over de komende moeilijkheden. Hij vertelde over naties die tegen elkaar zullen opstaan. Hij sprak over moord en bedrog. Hij sprak over de opkomst van valse profeten en de liefde van velen die zal verkillen. Met andere woorden, Hij sprak over de dingen die wij vandaag in de wereld zien.

Jezus waarschuwde ons omtrent deze dingen, zodat we niet voor een verrassing komen te staan – opdat we zouden weten dat er problemen zullen komen. Maar Hij gebood ons om er op toe te zien dat deze zorgen ons niet bezorgd moeten maken!

Gedragen door het WOORD Zijner kracht

Hoe kunnen wij dat gebod gehoorzamen? Hoe kunnen we midden in een wereld leven die gevuld is met gevaar en nood, zonder onszelf zorgen te maken?

Dat zijn eerlijke vragen en Jezus beantwoordde ze in dat zelfde gedeelte. Hij zei: “Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan”. (verzen 34-35)

Dank God, ondanks wat er om u heen gebeurd. Het WOORD van God blijft hetzelfde. Het is de onveranderlijke kracht die ons iedere keer boven de problemen stelt. Het is een solide rots, het fundament, indien wij onze levens daarop bouwen, brengt het ons veilig doorheen de storm. (Mattheus 7:24-25)

Het WOORD van God is reëler, krachtiger, dat wat dan ook in de natuurlijke wereld. Het is in feite de echte kracht waardoor de wereld met alles erop bestaat. De Bijbel vertelt ons dat Jezus “alle dingen draagt door het woord Zijner kracht”. (Hebreeën 1:3 SV)

Vroeger vroeg ik me wel eens af waarom God het op deze manier zei. Waarom zei Hij niet dat Hij alle dingen draagt door de kracht van Zijn WOORD? Toen daagde het bij me. Als we alleen maar afhangen van de kracht van Gods WOORD om te overwinnen, dan zouden we weleens kunnen denken dat Hij iets moet zeggen, wat Hij nog niet gezegd heeft. En als Hij het nog niet gezegd heeft, is de kracht voor ons ook nog niet beschikbaar.

Maar glorie aan God, Hij heeft alles al gezegd, wat gezegd moest worden! Wij wachten niet op Hem om ons iets te zeggen. Hij heeft al gesproken en alle dingen draagt Hij door Zijn Woorden! Alles op aarde, elke natuurlijke en geestelijke kracht op deze planeet staat onder de invloed van wat God reeds heeft gezegd.

Wat zegt u?

Psalm 119 bevestigt deze waarheid. Het zegt: “Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie; U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. Volgens Uw bepalingen blijven zij ook heden nog staan, want zij alle zijn Uw dienaren”. (verzen 89-91)

Wat betekent dat voor u in deze moeilijke tijden? Heel wat!

Het betekent dat te midden van gevaar, het al vast staat in de hemel dat: “Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.” (Psalm 91:10) Het betekent dat in deze tijden van financiële instorting het al voor u vaststaat in de hemel: “Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek”. (Psalm 34:10) Het betekent dat wanneer de rest van de wereld om u heen in elkaar stort, het voor u al vaststaat dat u zult “triomferen in Christus” . (2 Korintiërs 2:14 SV)

Dit zijn de woorden die God over u als Zijn kind gesproken heeft en ze zijn voor eeuwig gegrondvest in de hemel. Ze zullen nooit veranderen.

Maar dit moet u onthouden. U leeft momenteel nog niet in de hemel. U leeft nog op de aarde en om deze woorden te activeren, moet u er voor zorgen dat uw hart overeenstemt met Gods WOORD. Waarom? Omdat Jezus heeft gezegd: u geschiedde naar uw geloof. (Mattheus 9:20)

DE HEMEL HEEFT AL GESPROKEN.
NU WACHT DE AARDE, OP WAT U TE ZEGGEN HEBT.

Gaat u het WOORD van God spreken? Of spreekt u over de problemen om u heen? Gaat u instemmen met het hemelse decreet? Of instemmen met de aardse omstandigheden?

Ga de perken niet te buiten

U leeft vandaag in wat u gisteren gezegd hebt. En morgen luistert naar wat u vandaag gaat zeggen. Uw eeuwige bestemming wordt gevormd door uw overeenstemming met het WOORD van God dat alle dingen draagt.

Dat is altijd al waar geweest… maar nu wordt die waarheid nog crucialer dan ooit tevoren. De reden is eenvoudig. We hebben niet veel tijd meer. Als de afgelopen jaren ons hart en onze mond niet met Gods WOORD op één lijn stonden, hadden we nog wat tijd alvorens we de gevolgen van die onenigheid zagen. God, in Zijn genade, zou Zich over ons ontfermen, totdat we ons zouden bekeren en terug in die positie van geloof zouden staan.

Alhoewel God nog steeds genadig en barmhartig is, is de tijd kort. We zijn op het einde van dit tijdperk en ronduit gezegd, overschrijden vele Christenen de limieten van wat aanvaardbaar is. Ze laten de wereld hun mond vullen en hun harten zijn niet in overeenstemming met de hemel, met de gedachte dat ze zich ooit wel eens zullen aanpassen. Ooit (als de omstandigheden gemakkelijker worden) zullen ze opnieuw beginnen met het WOORD te belijden.

Maar vriend, we zijn in de eindtijd. Omstandigheden zullen niet gemakkelijker worden. Ze zullen moeilijker worden en de tijd kort op. We gaan de tijd binnen, waarin we permanent blijven zitten met de gevolgen van ons spreken!

Dit is niet de tijd om Jezus woorden te negeren en dingen te zeggen zoals: “Ik ben zo ziek, ik maak me zo'n zorgen”. Als u zo'n dingen zegt, stemt u niet overeen met de hemel – u stemt in met kwelling en moeilijkheden. U opent de deur zodat zulke dingen zich gaan manifesteren in uw leven.

Jezus heeft ons specifiek gezegd om dat niet te doen. Hij zei: “Laat u niet verontrusten”. Dat was geen zondagsklas suggestie! Het was een gebod van de Zoon van de levende God Die Zijn discipelen, die in de eindtijd zouden leven, instructies gaf. Het is Jezus Zelf Die ons persoonlijk en nadrukkelijk aanspreekt!

Neem uw erfenis

Nu meer dan ooit moeten we aandacht geven aan Zijn instructies. We moeten dat gebod gehoorzamen, ons vastklampen aan het WOORD van God en het nooit los laten. We dienen te zijn zoals de schrijver van Psalm 119 die zei: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen , dat ik uw rechtvaardige verordeningen zal onderhouden. Goddelozen leggen mij een strik, maar van uw bevelen dwaal ik niet af. Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten”. (verzen 105-106, 110-111)

Het volstaat niet voor ons dat we achteruit leunen en zeggen: “Wel, als het Gods wil voor mij is om overwinning te hebben, dan veronderstel ik dat Hij me dat ook zal geven. Als het Zijn wil is om mij te genezen, dan zal Hij mij wel genezen” .

Neen! Het is Zijn wil. Hij heeft het u gegeven. Door Zijn striemen bent u genezen. Nu moet u Gods WOORD als uw erfenis nemen. U moet het agressief najagen en het in uw hart en mond hebben. Weerleg elke duivel van ongeloof en elke zorgelijke situatie, die erop uit zijn om het WOORD uit uw hart te stelen en zeg: “Glorie aan God, ik heb Gods belofte als mijn erfenis genomen. Het is mijn toekomst. Het is mijn leven. Ik weiger verontrust te zijn over de tijdelijke problemen in de wereld. Ze gaan voorbij maar Gods WOORD zal niet voorbijgaan. God draagt alles door het WOORD Zijner kracht en dat WOORD zal tot stand komen in mijn leven !”

Blijf dan de hele tijd bij het WOORD, tot het einde. Het maakt niet uit wat om u heen gebeurd, ga niet terug. Verander niet.

Heb geen angst. Geloof alleen. En u zult, overwinnend doorheen deze moeilijke situaties geraken, als een eindtijd overwinnaar waartoe God u bestemd heeft.

Naar boven

Naar Bijbelstudie

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3