HOME

JEZUS KOMT

 

TEKENEN VAN ZIJN WEDERKOMST

 

Toen Hij op de Olijfberg gezeten was , kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en WAT IS HET TEKEN VAN UW KOMST en van de voleinding der wereld? (Mattheus 24:3 NBG)

De discipelen vroegen Jezus naar het teken van Zijn wederkomst. Met andere woorden: waaraan kunnen we zien dat U terugkomt ? Wat zijn de onderscheidingstekens ?

1. DE KOMST VAN VALSE CHRISTUSSEN EN VALSE PROFETEN


En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. (Mattheus 24:4-5 NBG)

Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier , gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. (Mattheus 24:23-24 NBG)

Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij . Gaat hen niet achterna. (Lucas 21:8 NBG)

Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen , maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. (Mattheus 7:15 NBG)

En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. (Mattheus 24:11 NBG)

Het eerste wat Jezus aangeeft is dat er mensen zullen komen die zeggen dat ze de Christus zijn. Ze zullen in Zijn Naam komen. De valse christussen zijn voorlopers van de antichrist die in de eindtijd openbaar zal worden. Er zijn al verschillende mensen opgestaan die zich Christus hebben genoemd. Zij zijn snel te ontmaskeren. Valse christussen loochenen namelijk de vleeswording van God. Zij ontkennen dat Jezus Christus, de Zoon van God is. Ze erkennen niet dat Jezus God is zoals de Jehovahs getuigen of de Islam. Of ze noemen Jezus een verlichte meester, net zoals boedha of krisna.

Er zullen ook vele valse profeten opstaan. Een profeet is iemand die zegt dat hij of zij in de naam van God spreekt. De Bijbel leert ons dat profetieën moeten uitgesproken worden in de Gemeente, tijdens de vergadering van de gelovigen en getoetst moeten worden. De belangrijkste toetssteen is het geschreven Woord van God. God zal nooit Zijn Woord in de Bijbel tegenspreken. Elke profetie die ingaat tegen het geinspireerde Woord van God moet verworpen worden. Velen zullen komen met een boodschap zogezegd afkomstig van God.

Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. (2 Thessalonisenzen 2:1-2 NBG)

Zelfs in de eerste dagen van het ontstaan van de Kerk waarschuwde Paulus de gelovigen reeds om rustig te blijven. Als Christus werkelijk Zijn voeten op aarde zet, zal dat niet ongezien gebeuren. Elk oog zal Hem zien! Iedereen zal het weten.

Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. (Openbaring 1:7 NBG)

Als Jezus terugkomt zal Hij niet alleen zijn maar vergezeld zijn van Zijn Bruid, al Zijn heiligen.

Om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Here Jezus met al zijn heiligen. (1 Thessalonica 3:13 NBG)

Paulus verklaart ook dat eerst de "afval" moet komen. Het Griekse woord hier gebruikt voor "afval" kan op twee manieren vertaald worden:

  1. Afval van het geloof - vele Christenen die hun geloof in Christus verzaken.

  2. Wegneming of ook de "opname" genoemd. Een opname in de hemel van de gelovigen die hun Heer verwachten. Dit is een gebeurtenis die vooraf gaat aan de wederkomst van Christus op de aarde. (1 Thessalonisenzen 4:16-17) Zodat Christus kan terugkomen met "al Zijn heiligen" (1 Thessalonisenzen 3:13).

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien , dat hij een god is. (2 Thessalonisenzen 2:3-4 NBG)

Paulus zegt tevens dat de openbaring van de mens der wetteloosheid vooraf zal gaan aan de wederkomst van Jezus Christus. Hij wordt ook de zoon des verderfs en tegenstander genoemd. Dit is de antichrist, anti-Christus. Hij verzet zich tegen God en verering van God. We merken vandaag duidelijk een stroming die zich verzet tegen al wat met religie te maken heeft. Kruisen moeten verdwijnen in de scholen en gerechtshoven. Uiterlijke tekenen van religie moeten op sommige plaatsen verwijderd worden. Er mag in sommige scholen niet gebeden worden. De geest van de antichrist openbaart zich meer en meer.

Eén van de grootste problemen die de duivel heeft is dat mensen de ware God gaan aanbidden. Voordat hij ten val was gekomen was hij de aanbiddingsleider in de hemel. Hij leidde de engelen in hun aanbidding tot God. Maar er kwam trots en hoogmoed in hem op en hij eiste die aanbidding voor zichzelf op. Hij wou zich boven God plaatsen. Daardoor werd hij uit de hemel geworpen en bevindt hij zich nu in de aardse regionen. Nog steeds probeert hij alle aanbidding van God te stoppen en naar zich toe te trekken. Paulus zegt dat hij zich in Gods tempel zal zetten. En dat geeft ons een verdere hint over de komst van Christus:

2. DE WEDEROPBOUW VAN DE TEMPEL IN JERUZALEM

Wil de antichrist zich in de tempel kunnen zetten, om te laten zien dat hij een god is, moet er eerst een tempel zijn. Het enigste wat er vandaag nog van de tempel overblijft is een klaagmuur. We mogen dan ook verwachten dat het Joodse volk opnieuw hun tempel zal bouwen. Het probleem is dat er een moskee op het tempelplein staat. Hier moet dus een oplossing voor komen. Waarschijnlijk zal dit gebeuren nadat God Israël een grote overwinning zal geven over zijn vijanden in de oorlog waarvan Ezechiel hoofdstuk 38 en 39 spreekt. Zeker is dat er vóór de wederkomst van Christus op aarde weer een tempel voor de Joden in Jeruzalem zal staan !

3. OORLOGEN EN GERUCHTEN VAN OORLOGEN - VOLK TEGEN VOLK EN KONINKRIJK TEGEN KONINKRIJK

Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk , en koninkrijk tegen koninkrijk. (Mattheus 24:6-7 NBG)

We hebben twee wereldoorlogen gehad en een derde die op komst is. Oorlogen zijn niet opgehouden tot de dag van vandaag. En met de huidige economische en financiele crisis waarschuwt men zelfs voor mogelijk nieuwe oorlogen in Europa. De oorlogsindustrie wil blijven produceren!

4. HONGERSNODEN EN AARDBEVINGEN

... En er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeen. (Mattheus 24:7-8 NBG)

De wereld is niet gevrijwaard van hongersnoden en aardbevingen. De recentste grote aardbevingen liggen nog vers in het geheugen, zoals Haiti en Japan met een verwoestende tsunami als gevolg. Er zijn mensen die zeggen dat we altijd aardbevingen hebben gehad en dat is ook zo. Maar de intensiteit en frequentie van het aantal aardbevingen neemt wel toe. Jezus vergelijkt Zijn komst met de geboorte van een kind. Weeen gaan een geboorte vooraf en hebben de eigenschap om toe te nemen en elkaar sneller op te volgen naar mate de geboorte nadert. Hetzelfde zien we vandaag in de wereld gebeuren.

Een bericht van 12 oktober 2020 op VRT news bevestigd dit: Aantal natuurrampen wereldwijd verdubbeld in 20 jaar tijd.

5. BESMETTELIJKE ZIEKTEN

En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. (Lucas 21:11 HSV)

Jezus waarschuwde voor besmettelijke ziekten (meervoud), voordat Hij terug zou komen naar de aarde. Ja Jezus komt terug, net zozeer als Zijn eerste komst eeuwen op voorhand werd aangekondigd en bevestigd is door de geschiedenis, net zo zal Hij een tweede maal terugkomen naar de aarde. Eén van die tekenen die Hij aan Zijn discipelen gaf waaraan ze dit zouden herkennen was "besmettelijke ziekten".

De laatste decenia zien we een toename van epidemieën. Wat de formatienota van 30 september 2020 voor de vorming van een nieuwe regering bevestigd op pagina 8 in punt 1.3 Noodplanning

"Een generiek pandemisch noodplan

Sinds de jaren tachtig hebben we een verdrievoudiging van het aantal wereldwijde epidemieën gezien en wetenschappers verwachten dat dit effect omwille van de toenemende urbanisatie, bevolkingsgroei en klimaatontregeling verder zal versterkt worden. Er dient dus ook op een generieke manier over pandemie noodbeheer te worden nagedacht."

Bron: http://newsroom.roularta.be/static/30092020/regeerakkoord.pdf

6. VERVOLGING EN DODEN VAN CHRISTENEN

Huidige cijfers vermelden dat elke 5 minuten een Christen gedood wordt. Niemand spreekt erover.

Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. (Mattheus 24: 9-10 NBG)

7. WETSVERACHTING, LIEFDELOOSHEID, SPOTTERS ....

En omdat de wetsverachting toeneemt , zal de liefde van de meesten verkillen. (Mattheus 24: 12 NBG)

Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? (2 Petrus 3:3 NBG)

Mensen willen nog van God nog van gebod horen. Ze leiden hun leven zoals zij denken dat het goed is. Ze weten het beter dan God, ze zijn hun eigen god. Ze wandelen naar hun eigen begeerten. "Als ge er u goed bij voelt mag alles". Ze spotten met God en gelovigen. Mischien herkent u de wereld van vandaag in de woorden van Paulus:

Onthoud het volgende goed: wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, komen er zware tijden. De mensen zullen egoïstisch zijn en op geld belust, verwaand en hoogmoedig, anderen beledigen en hun ouders de gehoorzaamheid weigeren; ze zullen ondankbaar zijn, niets heilig achten, geen gevoel tonen en onverzoenlijk zijn, kwaadspreken, zichzelf niet beheersen en wreed en onmenselijk zijn tegenover anderen;
verraderlijk, roekeloos en opgeblazen, meer gehecht aan genot dan aan God; ze houden zich aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar ze verwerpen de kern ervan. Houd dergelijke lieden op een afstand. (2 Timotheus 3:1-5 GNB)

Men gaat soms nog naar de kerk, men laat zijn kinderen nog dopen of trouwt zelfs voor de kerk, maar daar houdt het mee op. Het is traditie en geeft gewetensrust. Ze verwerpen wel de kern van het Evangelie. Dat God Zijn Zoon naar de aarde moest sturen om in hun plaats te boeten voor hun zonden. Daar mag u het niet over hebben.

8. VERSCHIJNSELEN IN HET HEELAL EN PANIEK OP AARDE VANWEGE DE ZEE

Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal zijn: waarschuwingen en tekenen van de zon, maan en sterren. De volken op aarde zullen in paniek raken. Ze zullen helemaal overstuur raken door het gebulder van de zee en de branding. De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de krachten van het heelal zullen uit hun balans raken. (Lucas 21:25-26 HB)

Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. (Marcus 13:24 NBG)

Hierbij kunnen we denken aan meteorieten, zonnevlammen ed. Het bulderen van de zee kan zijn van vulkaanuitbarstingen of aardbevingen die tsunamies veroorzaken. Een verschuiving van de polen, weersveranderingen, ... wat kan er allemaal gebeuren als de krachten van het heelal uit balans geraken?

9. DE STAAT ISRAEL

En Hij sprak een gelijkenis tot hen : Let op de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. (Lucas 21:29 HB)

Na duizenden jaren van afwezigheid uit hun land, is in mei 1948 de staat Israël weer opgericht. Net zoals God het voorzegd had. Misschien wel het grootste bewijs voor de ongelovigen is het feit dat God Zijn volk terug naar Zijn land bracht. De vijgeboom is een beeld van Israël. Jezus heeft dit als een teken gegeven van de komst van Zijn Koninkrijk. De vijgeboom, Israël, begint weer uit te lopen. Het geslacht dat dit meemaakt zal ook de komst van Zij n Koninkrijk meemaken. De mensen die getuigen waren van de geboorte van de staat Israël zijn ondertussen al oud geworden. Zij die jonger zijn zullen zeker Zijn komst meemaken voordat ze hun laatste adem uitblazen.

10. ZOALS IN DE DAGEN VAN NOACH

Want zoals het was in de dagen van Noach , zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam , zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. (Mattheus 24: 37-39 NBG)

In de dagen van Noach luisterden men ook niet naar Gods waarschuwing. Men leefde gewoon verder en deed zijn ding, ze merkten niet dat Noach de ark was ingestapt en God de deur had gesloten. Hun ogen gingen pas open toen het water hun aan de lippen stond.....

11. DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. (Mattheus 24: 14 NBG)

Nog nooit is het Evangelie zo wijd verkondigd geweest als in onze tijd. Voordat het jaar 2000 aanbrak hebben Christelijke organisaties hun uiterste best gedaan om elk volk te bereiken met de Boodschap van het Evangelie. We zijn nu jaren verder en dichter bij Zijn komst.

12. EEN GROTE VERDRUKKING

Want er zal een verdrukking zijn zoals er nog nooit geweest is sinds God de wereld maakte en zoals er ook nooit weer zal komen. En als God de tijd niet inkort, brengt geen mens het er levend af. Maar terwille van de mensen die Hij heeft uitgekozen, heeft Hij besloten het niet te lang te laten duren. (Markus 13:19-20 HB)

De dagen vóór de komst van Christus staan bekend als "de grote verdrukking". Er zullen vreselijke dingen op aarde gebeuren. Als God niet ingrijpt, als Jezus niet zou komen, zou het gedaan zijn met de mens!

EEN HOOPVOLLE TOEKOMST

De tekenen liegen er niet om, de komst van Jezus is nabij. We kunnen ons verheugen. De gang van zaken op deze wereld staan op het punt te veranderen. Niets zal meer het zelfde blijven. Als Christus komt start Hij Zijn 1000 jarig Rijk. Een heerlijke tijd breekt dan aan. Zorg dat je erbij bent! Maak Hem vandaag tot Heer van uw leven. Hij zal u bevrijden van Gods komende oordeel over deze aarde. Laat u niet ver(r)assen!

Zij vertellen ons ook dat u ernaar uitkijkt dat Zijn Zoon Jezus uit de hemel zal terugkomen. Hij is door God weer levend gemaakt en bevrijdt ons van Gods toekomstig oordeel. (1 Thessalonicenzen 1:10 HB)

Naar boven

Jezus is Heer!

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3

 

JEZUS IS HEER - JEZUS KOMT

Genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en DIE KOMT
(Openbaring 1:4 NBG)