VADERS LIEFDESBRIEF

Mijn kind.......

Je kent mij misschien niet , maar Ik weet alles over je. Psalm 139:1
Ik weet wanneer je zit en wanneer je weer opstaat . Psalm 139:2
Alles wat je doet is bij mij bekend Psalm 139:3
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Matteüs 10:29-31
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld. Genesis 1:27
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan. Handelingen 17:28
Je bent uit Mij voortgekomen. Handelingen 17:28
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al. Jeremia 1:5
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit . Efeziërs 1:4
Je bent geen vergissing. Psalm 139:15
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek. Psalm 139:16
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven. Handelingen 17:26
Je bent prachtig gemaakt. Psalm 139:14
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. Psalm 139:13
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd. Psalm 71:6

Mensen die Mij niet kenden hebben getracht Mij te vertegenwoordigen. Johannes 8:41-44
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde. 1 Johannes 4:16
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde. 1 Johannes 3:1
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent. 1 Johannes 3:1
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen. Matteüs 7:11
Want Ik ben de perfecte vader. Matteüs 5:6
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand. Jacobus 1:17
Ik geef je wat je nodig hebt. Matteüs 6:31-33

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest. Jeremia 29:11
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde. Jeremia 31:3
Ik denk ontelbaar veel aan je. Psalm 139:17-18
En Ik zing een lied van blijdschap over je. Zefanja 3:17
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. Jeremia 32:40
Want je bent Mijn kostbare bezit. Exodus 19:5
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen. Jeremia 32:41
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien. Jeremia 33:3
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden. Deuteronomium 4:29
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven. Psalm 37:4
Want lk heb die verlangen in je gelegd. Filippenzen 2:13

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen. Efeziërs 3:20
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt. 2 Thessalonisenzen 2:16-17
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet. 2 Korintiërs 1:3-4
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je. Psalm 34:19
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen. Jesaja 40:11
Op een dag zal lk elke traan van je ogen afwissen. Openbaring 21:3-4
En lk zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen. Openbaring 21:3-4

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. Johannes 17:23
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien. Johannes 17:26
Hij is het exacte evenbeeld van Mij. Hebreeën 1:3
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta. Romeinen 8:31
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk . 2 Korintiërs 5:18-19
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou. Johannes 4:10
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien uw liefde zou winnen. Romeinen 8:31-32
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook. 1 Johannes 2:23
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde. Romeinen 8:38-39
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Lucas 15:7
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven. Efeziërs 3:14-15
Mijn vraag is Wil je Mijn kind Zijn? Johannes 1:12-13
Ik wacht op je. Lucas 15:11-32 ...

je Vader

Almachtige God

naar JEZUS REDT

naar boven

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3