Waarom vlucht de duivel niet als ik hem weersta?

Joyce Meyer

Wij dienen allemaal te weten, hoe wij de geestelijke oorlog moeten voeren, èn wij dienen te weten, hoe wij dat goed moeten doen. Ik geloof dat het in deze laatste dagen heel belangrijk is, dat u en ik ons intens bewust zijn van de listen en leugens van de vijand, opdat deze op ons geen voordeel behaalt (zie 2 Korintiërs 2:10). Daarom ook dat ik de laatste paar maanden een aantal artikelen heb geschreven, over hoe wij tegen satanische aanvallen moeten optreden en die overwinnen.

Behalve het aantrekken van de volledige wapenrusting Gods, het volharden in een houding van dankbaarheid, en lofprijs en aanbidding, zijn er nòg een paar fundamentele zaken te behartigen, willen wij de duivel met succes kunnen weerstaan. Als u weerstand biedt aan de duivel en hij vlucht niet, dan wil ik u op het hart binden een paar specifieke vragen voor uzelf te beantwoorden.

Wandel ik in gehoorzaamheid?

De sleutel tot succesvolle geestelijke oorlogvoering is onderwerping aan God. In Jakobus 4:7 staat : “Onderwerp u dus aan God , maar biedt weestand aan de duivel, en hij zal van u vlieden”. Wat wil dat zeggen: `onderwerp u aan God'? Het betekent: afstand doen van uw eigen wil, capitulatie, of overgave aan Zijn wil en Zijn wegen. Nog een betekenis van overgave is gehoorzaamheid.

Als wij zeggen, dat wij ons aan God onderwerpen, betekent dat dus, dat wij Hem, zo goed als wij kunnen, gehoorzamen, als Hij iets van ons vraagt. Wij hoeven echt niet te denken, dat wij de duivel ooit kunnen weerstaan, als wij niet van plan zijn te wandelen in gehoorzaamheid aan wat wij weten dat juist is. Waarom? Omdat Gods kracht alleen vrijkomt door gehoorzaamheid.

In principe zijn er twee soorten gehoorzaamheid. De eerste is dat wij de logos, of het geschreven Woord van God gehoorzamen. Dit houdt onder andere in, dat wij onze tienden afstaan, onze vader en moeder eren, en vergeving schenken aan hen, die ons hebben gekwetst (zie Maleachi 3:10; Efeziërs 6:2; Matteüs 6:14, 15). Als wij gehoorzamen aan wat in de Bijbel staat, worden wij `daders' van het Woord en dan kunnen wij Gods zegeningen ontvangen.

De tweede soort gehoorzaamheid houdt in dat wij Gods rhema -woord volgen en gehoorzamen. Een rhema -woord is een woord, dat God direct tot ons hart spreekt over een situatie, die in ons leven op dat moment actueel is. Ik geef een voorbeeld. Jaren geleden had mijn man Dave slaapproblemen. Als hij naar bed ging, leek het wel of zijn lichaam verbonden was met een motor, die hij maar niet kon uitzetten. Hij wist niet wat er scheelde. Op een dag bad hij God om hulp en Hij toonde hem, dat hij teveel cafeïne binnenkreeg. Hij dronk namelijk twee of driemaal per dag een groot blikje cola, en daarbij dronk hij ook nog koffie. De slapeloosheid werd veroorzaakt door de cafeïne. Toen God hem dit openbaarde, was dat een specifiek rhema -woord. Als Dave niet had gehoorzaamd, had hij een deur voor de duivel open laten staan, waardoor deze in zijn leven had kunnen werken. Maar aangezien hij Gods Woord ter harte nam en er zich aan onderwierp, kon hij weer slapen.

Begrijpt u? Het heeft geen enkele zin de duivel te bestraffen, als wij niet van plan zijn te doen, wat God ons opdraagt. Het heeft ook geen zin te proberen de duivel te weerstaan, als wij bewust zonde in ons leven toelaten, waar wij niet mee willen afrekenen. Als wij opzettelijk verkeerd handelen, bijvoorbeeld iemand die ons gekwetst heeft niet willen vergeven, dan geven wij de duivel ruimte of de kans in ons leven te werken (zie Efeziërs 4:27). Willen wij in de overwinning wandelen, dan zullen wij gehoorzaam moeten zijn en ons onderwerpen aan wat God zegt. Wil dat zeggen, dat wij volmaakt moeten zijn en geen fouten mogen maken? Nee. Het betekent alleen, dat wij iedere dag opstaan en ons best doen om God te gehoorzamen. Als wij in de fout gaan en de Heilige Geest overtuigt ons hiervan, dan vragen wij God om vergeving, ontvangen zijn vergeving en wij trekken verder (zie 1 Johannes 1:9).

Ik geloof, dat wij allemaal diep in ons hart God willen gehoorzamen. En toch zijn er nog dingen, waarin wij dat niet doen. Hoe komt dat? Het komt allemaal neer op het ene woordje lijden . Als wij God gehoorzamen en juist handelen, zal er altijd een deel van ons moeten lijden, en dat is ons vlees. Als u en ik ervoor kiezen Gods Woord te gehoorzamen, juicht onze geest en is die blij, terwijl ons vlees lijdt en bedroefd is. Zelfs Jezus, die volmaakt en zonder zonde was, leed in Zijn vlees. Er staat immers in Hebreeën 5:8, “ … en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij geleden heeft .” En in Filippenzen 2:8 staat dat Jezus “… heeft [Hij] zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises!

Wonderlijk, niet? Ofschoon Hij altijd gehoorzaamde, leed Hij toch nog in Zijn vlees. Nu wil ik hier niet mee zeggen, dat u en ik aan een kruis genageld moeten worden om lichamelijk te sterven, maar wij moeten ons kruis geestelijk opnemen en iedere dag sterven aan de begeerten van ons vlees - wat wij willen, wat wij denken en hoe wij ons voelen (zie Lukas 9:23). En als wij deze juiste vorm van lijden ondergaan en zo sterven aan ons vlees, gaan wij nieuw leven in Christus ervaren en ontvangen wij macht over de vijand.

Maak ik wel een rechtmatig gebruik van Jezus' Naam?

Hoe zit het met Jezus' Naam ? Velen onder ons hebben geleerd, dat er macht is in Jezus' Naam. Wij hebben allemaal wel gehoord over wat er in Filippenzen 2:10, 11 staat: Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!” Nu, als dat waar is, en dat is het, waarom zijn er dan mensen, die Gods kracht niet zien werken, als ze de duivel weerstaan in Jezus' naam? Natuurlijk komt het voor, dat wij geen onmiddellijke resultaten zien om de eenvoudige reden, dat God soms onze volharding aan het trainen is, maar Hij is daar toch niet altijd mee bezig, of wel? Ik had God die vraag al eens voorgelegd, maar op een dag gaf Hij mij, terwijl ik in mijn Bijbel aan het lezen was, het antwoord. Hij zei: `Wanneer heb jij de naam van je man gekregen?' Ik zei: `Toen ik met hem getrouwd ben.' Hij zei: `Juist. Je hebt die niet gekregen, toen je nog verkering met hem had. Pas toen je met hem getrouwd bent, heb je zijn naam gekregen.'

God wilde mij duidelijk maken, dat pas op het moment dat Dave en ik getrouwd waren, alles wat hij bezat van mij werd en omgekeerd. Voor ik trouwde had ik wat schulden. Nadat wij getrouwd waren, waren dat ook Daves schulden. Voor ons huwelijk bezat Dave een nieuwe auto. Na de huwelijkssluiting was die auto ook van mij. Alles wat wij ieder voor zich hadden, werd van ons gezamenlijk, omdat wij nu in de echt verbonden waren. Ik heb de naam Mevrouw Dave Meyer met alles wat met die naam verbonden was, niet gekregen toen wij nog verkeerden; maar toen wij eenmaal gehuwd waren, kon niemand mij nog iets ontzeggen wat van hem was, en omgekeerd.

Zo is het nou ook in onze relatie met Jezus. Wij krijgen Zijn Naam en macht die erbij hoort pas als wij met Hem getrouwd zijn. Het probleem is, dat veel christenen alleen maar `verkering' met Jezus willen. Zij willen zich niet helemaal aan Hem binden. Zij nemen Hem aan als Verlosser, maar Hem Heer maken over hun leven? Nee. Zij willen in plaats daarvan hun eigen leven leiden-los van Zijn aanwijzingen. Maar als de problemen komen en de vijand bijvoorbeeld hun gezondheid, hun financiën of hun gezin aanvalt, rennen zij naar God om hulp. De Heer liet mij zien, dat zij, wanneer dit gebeurt, eigenlijk zeggen: `O, Jezus, ik heb problemen. Ik wil graag een afspraakje met U.' Jezus is niet geïnteresseerd in af en toe een afspraakje - Hij wil met ons trouwen. Hij is verliefd op ons en Hij wil graag, dat wij ook verliefd worden op Hem.

In Exodus 34:14 staat dat God een naijverig God is, die niet wil dat er iets tussen ons Hem in staat. En in Mattheüs 22:37, 38 lezen wij dat het grootste gebod is de Here uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand (intellect). Met andere woorden, God wil een onafgebroken, voortdurende relatie met ieder van ons. Dat is, wat het betekent met Hem getrouwd te zijn. Hij wil niet langs de zijlijn staan - Hij wil in het middelpunt van ons leven staan. Als wij alles wat wij hebben aan Hem ter beschikking stellen, dan zal God alles wat Hij bezit aan ons ter beschikking stellen - met inbegrip van de macht over de vijand. Natuurlijk ontwikkelt u dit soort toewijding niet van de ene dag op de andere, maar als ons hart erop ingesteld is om Hem de eerste plaats toe te kennen, dan zal Hij dat honoreren!

Blijf ik wel in Gods tegenwoordigheid?

En als wij dan met Jezus `getrouwd' zijn, dan willen wij ook bij Hem zijn. Iedere dag zullen wij voorrang geven aan het lezen van Zijn Woord, het gebed, of alleen maar stil voor Zijn Aangezicht zitten en daar onze beste tijd van de dag doorbrengen. Er zijn nog andere manieren om tijd met God door te brengen: een wandeling maken, naar muziek luisteren, of een nieuw lied voor God zingen. Er bestaat geen vaste formule voor. In de Bijbel lezen wij nergens hoeveel wij moeten bidden of in onze Bijbel lezen. Er staat alleen dat wij altijd en bij elke gelegenheid moeten bidden (met alle soorten van gebed), en dat wij het Woord zo moeten bestuderen dat wij er correct mee omgaan en toepassen in ons leven (zie Efeziërs 6:18 en 2 Timoteüs 2:15).

Als wij God het beste van onze tijd geven, dan geloof ik ook, dat we ervoor kiezen te blijven in de schuilplaats van de Allerhoogste. Want in die schuilplaats "… blijven wij vast en onwankelbaar in de schaduw van de Almachtige [waar geen vijand tegenop kan.] (Psalm 91:1; Amplified Bible). En in die schuilplaats van Gods tegenwoordigheid zijn wij veilig voor de listen van mensen (zie ook Psalm 31: 20, 21). Mozes had zich in zijn hart voorgenomen God en Zijn wegen beter te leren kennen en daarom zei God hem, dat Zijn tegenwoordigheid met hem zou zijn, waar hij ook ging (zie Exodus 33:13, 14).

Jezus kneep er regelmatig tussenuit naar woestijnen, bergen en tuinen om alleen te zijn met zijn Vader. Daardoor versloeg Hij de satan overal waar Hij hem maar tegenkwam. Wat ik wil zeggen, is dit: wij moeten eerst Gods koninkrijk zoeken, willen wij in een grotere manifestatie van Zijn tegenwoordigheid kunnen wandelen. U en ik moeten stoppen met God in onze agenda in te passen en in plaats daarvan onze agenda aan God aan te passen. Als wij Hem de tijd geven, waar Hij om vraagt, dan zal Hij ervoor zorgen, dat al ons werk gedaan wordt, en Zijn machtige tegenwoordigheid zal overal met ons meegaan.

Ben ik passief of treed ik agressief op tegen de vijand?

Tot slot wil ik nog zeggen, dat wij, wanneer de satan aanvalt, niet werkeloos kunnen toekijken - wij moeten antwoorden met een tegenaanval. Het is heel interessant, dat het begrip `passief' in de allereerste versie van Websters woordenboek van 1828 omschreven wordt als zonder weerstand te bieden; zonder tegenstand te bieden; zonder tegenstand ondergaan of ontvangen. Als wij ons passief opstellen, wanneer de duivel aanvalt, ontvangen wij alles, wat hij ons voorschotelt, en ondergaan dit zonder enige tegenstand te bieden. Als wij passief zijn, wil dat zeggen, dat wij satans aanvallen dulden - we zitten te hopen en te wensen, dat hij ons met rust laat. Maar al ons hopen en wensen is zinloos.

Wij moeten agressief tegen satan worden - wij moeten doelbewust en actief tegenstand bieden tegen wat hij ons probeert aan te doen, of ons gezin, onze gemeente, ons land, enzovoorts. Jezus heeft in Mattheus 11:12 gezegd, dat het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan wordt (wat wil zeggen: onder vuur staat), en geweldenaars (d.w.z. de energieken of gretigen) nemen het met geweld in (King James Version). Als wij dus geestelijk agressief zijn, houdt dat in, dat wij actief optreden op een manier, die door God geïnspireerd is. Agressief optreden tegenover de vijand houdt onder andere in, dat wij alles wat in onze macht ligt, doen om alles wat ons voortdurend tot zonde verleidt, uit ons leven te verwijderen.

Er staat in Mattheus 18:8 zelfs, dat wij onze hand of voet moeten afhouwen en van ons werpen, als die ons tot zonde verleidt. Nu betekent dit niet, dat wij onze ledematen moeten afhakken. Wat er bedoeld wordt, is, dat wij met geweld moeten optreden om alles wat een sterke verleiding in ons leven vormt en waar wij altijd weer door in de zonde struikelen, eruit moeten verwijderen. Neem bijvoorbeeld een man, die altijd weer zwicht voor de verleiding om op het Internet naar porno te kijken en op zijn satellietschotel en ook via de kabel-tv geen weerstand kan bieden aan die verzoeking. Als hij op dit gebied de overwinning wil behalen èn behouden, dan zou hij misschien het beste zijn Internet-verbinding en de kabel-tv opzeggen en zijn satellietschotel van de hand doen. Dat klinkt misschien extreem , maar als wij een extreem moeilijk probleem hebben, zijn er ook extreme maatregelen nodig om ermee af te rekenen.

Wat ook behoort bij een agressief optreden tegenover de vijand, is hem tegenspreken. Ik heb het de afgelopen maanden al een paar maal gezegd: als wij echt succes willen boeken tegenover de aanvallen van de satan, zullen wij onze mond moeten openen en het Woord spreken.

In de Message Bijbel staat in Hebreeën 4:13 dat niets en niemand opgewassen is tegen Gods Woord. En Spreuken 18:21 leert ons, dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Als wij deze waarheden samenvoegen, kunnen wij inzien, dat niets bestand is tegen het Woord, wanneer wij dat uitspreken. Het zal misschien even duren eer wij dingen zien veranderen, maar Gods Woord zal niet ledig weerkeren - het zal Zijn wil volbrengen en datgene waartoe Hij het zendt (zie Jesaja 55:11).

Dus goed onthouden: gehoorzaamheid aan God is het fundament voor alle geslaagde geestelijke oorlogvoering. Als u niet aan God onderworpen bent, kunt u de duivel niet weerstaan. En, niet alleen maar af en toe een afspraakje met Jezus maken ! Wijdt u aan Hem toe - maak Hem tot Heer over uw leven. En naarmate dat u Hem regelmatig zoekt en agressief opstaat tegen de duivel, zal Gods kracht en zalving in uw leven vrijkomen en heeft u overwinning!

Bron: Life in the Word – oktober 2003 - http://www.joycemeyer.org/

naar Artikelen

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3