HOME

JEZUS KOMT

 

DE DRIE GROEPEN


Geeft noch aan Joden, noch aan Grieken (= de natiën) , noch aan de gemeente Gods aanstoot.
(1 Korintiërs 10:32 NBG)

Paulus maakt duidelijk onderscheid in drie groepen van mensen:

1. de Joden,

2. de natiën of de heidenen

3. de gemeente.

De grootste verwarring rondom eindtijdprofetieën ontstaat door geen rekening te houden met, of geen weet te hebben van, deze drie verschillende groepen mensen.

Telkens we een profetie lezen moeten we ons drie vragen stellen:

1. Wie spreekt de profetie uit?

2. Tot welke groep is ze gericht ?

3. Wat wordt er gezegd ?

Als we dit niet doen dan halen we dingen door elkaar. Als u Jezus hoort spreken tegen niet wedergeboren Joden of heidenen dan krijgt u bang, omdat het spreekt over oordeel en verderf. Als u leest wat hen te wachten staat in de eindtijd (de tijd waarin we nú reeds leven), dan staan zij er slecht voor, maar als Christen wacht u een heerlijke tijd. De profetische woorden van Jezus Christus over de eindtijd in de Evangeliën zijn meestal tot de Joden gericht. Als voorbeeld een volgend Schriftgedeelte dat ook Christenen, die geen weet of inzicht hebben over deze drie verschillende groepen, de daver op het lijf haalt:

Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. (Mattheus 24:13 NBG)

Dit vers wordt veelvuldig gebruikt door Christenen, maar als u het hele hoofdstuk zou lezen, beantwoordt Jezus hier vragen van Zijn discipelen omtrent de toekomst van het Joodse volk.

Dus als er staat dat men moet volharden tot het einde om behouden te zijn, dan is dat niet gericht aan de Christenen maar aan de Joden. Jezus spreekt hier tot de Joden die leven tijdens de Grote verdrukking die over de aarde en zijn bewoners zal komen. We komen hiertoe als antwoord op onze drie vragen:

1. Wie spreekt er ? Jezus.

2. Tot wie spreekt Hij? Tot Zijn discipelen over het Joodse volk.

3. Waarover? Hij spreekt over de behoudenis van het Joodse volk in de eindtijd.

De Grote Verdrukking voor de Joden wordt ook wel de tijd van Jacobs benauwdheid genoemd.

Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden. (Jeremia 30:7 NBG)

De Bijbel spreekt hier duidelijk over Jacobs benauwdheid, de benauwdheid die over het Joodse volk zal komen, er staat niet dat het een tijd van benauwdheid is voor de Gemeente.

Wat dan met de Christenen, moeten zij dan niet volharden tot het einde voor hun behoudenis ?

Onze behoudenis ligt in ons geloof in het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Hij heeft het werk gedeelte voor ons volledig volbracht, wij hoeven en kunnen geen werken toevoegen om Zijn werk completer te maken. Wij van onze kant moeten geloven in wat Hij in onze plaats deed. Ons aandeel is hierin geloven en vandaar uit een nieuw leven leiden. Wij kunnen onze “hemel” niet verdienen, dat deed Jezus reeds voor ons. Hij biedt het elk mens aan, als Zijn liefdes geschenk, aan iedereen die Hem wil geloven en Zijn kostbaar offer wil aanvaarden.

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. (Markus 16:16 NBG)

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Gods oordeel is heel eenvoudig. Waarop zal de mens geoordeeld worden? Wie in Hem (Jezus) gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. (Johannes 3:18 NBG)

Wie de Zoon heeft, heeft het (goddelijke eeuwige) leven wie de Zoon van God niet heeft, heeft het (goddelijke eeuwige) leven niet. (1 Johannes 5:12 NBG)

Zo klaar als een klontje! Wie heeft het eeuwige leven ? Wie de Zoon heeft. Het Grieks hier voor “hebben” betekent bezitten. Als u in het bezit bent van Jezus, nog beter als Hij u bezit, als Hij woning is komen maken in u, dan hebt u nu reeds eeuwig leven in u!

Het oordeel van de mens voor de Grote Witte Troon van God zal heel eenvoudig zijn: Heeft u het offer van Jezus voor u aanvaardt ? Het antwoord op deze vraag bepaald waar u de eeuwigheid zult doorbrengen: bij Christus of voor eeuwig van Hem verwijderd in de poel des vuurs!

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. (Handelingen 16:31 NBG)

Als wedergeboren Christenen bent u reeds behouden door uw geloof in Christus Jezus, u hoeft niet te volharden tot het einde.

Want indien gij met uw mond belijdt , dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
(Romeinen 10:9 NBG)

Misschien stelt u zich de vraag: als die Grote Verdrukking over de aarde en zijn bewoners komt, wat gebeurt er dan met diegenen die in Jezus geloofden, zijn zij dan niet meer op de aarde ?

Inderdaad, er komt een Grote Verdrukking voor de Joden en de heidenen, voor hen die niet geloofden in Jezus Christus. Zij die wel in Hem geloven zullen, vòòr dat deze verschrikkelijke tijd aanbreekt weggenomen worden van deze aarde, wat men ook wel de opname noemt, waarover later meer.

De Brieven die gericht zijn aan de Gemeente openbaren het geheim hoe de eindtijd er voor ons als Christenen zal uitzien. Voor ons als Christenen zijn de brieven heel belangrijk, omdat deze gericht zijn aan de Gemeente, aan de gelovigen in Christus.

Wat zijn de Brieven ? De Brieven beginnen nà de Evangeliën en velen ervan zijn door de apostel Paulus geschreven. Hem heeft God een openbaring gegeven over het geheimenis dat verborgen is gebleven voor eeuwen: de Gemeente. (later hier meer over).

Hoofdzakelijk in de brieven lezen wij als Christenen wat voor ons de eindtijd betekent. Daarin lezen we wat God voor de Gemeente heeft weggelegd en dat geeft vrede, rust, vreugde en bemoediging.

Laat u dus niet verontrusten als u als Christen over het oordeel leest, wat over deze aarde zal komen. (als u nog geen Christen bent, zou ik me wel grote zorgen maken!) Wij komen niet meer onder het oordeel. Jezus heeft Gods oordeel voor ons aan het kruis gedragen.

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. (Romeinen 8:1 NBG)

Voor hen dus die in Christus Jezus zijn, bestaat er thans geen vonnis meer. (Romeinen 8:1 WV)

Zij die Christus Jezus hebben aangenomen als hun Heer, worden niet meer veroordeeld, er bestaat geen vonnis meer voor hen! Ze zijn reeds gevonnist of veroordeeld, 2000 jaar geleden aan het kruis. Jezus droeg het oordeel van God voor hen. De toorn van God was op Jezus, toen Hij onze zonden op Zich nam. Jezus droeg de straf die wij verdienden en boette in onze plaats. Hij stortte Zijn onschuldig bloed uit waardoor vergeving mogelijk was. Alleen Zijn bloed is onschuldig en rein, het bloed van elk ander mens is bezoedeld met het leven dat hij leidt, want “het leven zit in het bloed.”.

Want in het bloed zit het leven van een schepsel. (Leviticus 17:11 CAN)

….Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één. (Romeinen 3:10-12 NBG)

Gods oordeel over de mens is heel duidelijk: elk mens heeft gezondigd en zijn bloed zit vol met zijn zonden en is dus onrein en onbruikbaar voor vergeving of verzoening. Daarom vergeet al de bloedprocessies en boetedoeningen, enkel het Goddelijke, reine bloed van Jezus is in staat om u te reinigen van al uw zonden.

Want God heeft ons niet bestemd om Zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Here Jezus Christus. (1 Thessalonisenzen 5:9 WV)

Wat een Goed Nieuws ! Onze bestemming is niet om Gods toorn te ondergaan, dat deed Jezus al voor ons! Onze bestemming is om Gods heil te verwerven, het heil dat Jezus voor ons beschikbaar heeft gemaakt door Zijn sterven aan het kruis.

Compleet het tegenovergestelde: niet Gods toorn, maar Gods heil is voor u, die gelooft ! Als dat geen Goed Nieuws is! Welk heil kunnen we dan bekomen door Jezus Christus?

Het woord heil komt van het Griekse woord “soteria” en betekent verlossing, bewaring, veiligheid, behoud, gezondheid en bevrijding van de overlast van vijanden.

Als u het offer van Jezus aanvaardt mag u verlossing verwachten van de komende toorn, bescherming en bevrijding van alles wat de duivel u tracht aan te doen en een leven van gezondheid, welzijn en welvaart. U hebt nú reeds het eeuwige, goddelijke soort van leven, u hoeft niet te wachten tot u in de hemel bent, dit leven is nu reeds beschikbaar of verwerfbaar! Pak het aan!

De dief (de duivel) komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen; Ik (Jezus) ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed. (Johannes 10:10 NBG)

Tot welke groep wilt u behoren ? Onze keuze staat vast ! Wij kiezen voor Jezus, voor Zijn leven in overvloed !

Naar boven

Jezus is Heer! - © Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3

 

JEZUS IS HEER

Genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en DIE KOMT
(Openbaring 1:4 NBG)