HOME

JEZUS REDT

 

 

ER IS IETS MIS MET DEZE WERELD

Alles is onderhevig aan verval.
Koop een nieuwe auto, u mag hem nog zo goed trachten te bewaren, hij begint te roesten.
Uw wagen zal niet automatisch evolueren tot een betere versie, uw 2-pk wordt geen Rolls Royce door hem enkele jaren in de garage te laten staan.
Bouw een nieuw huis en u merkt het. Alles vergaat.
Laat vers voedsel onbeschermd liggen en er komen bacteriën, schimmels en virussen in.
Laat kleding onaangeroerd in de kast hangen en de mot zit erin.
Een onbeschermde voorraad in je kelder en de muizen zijn er mee weg.
Laat hout onbeschermd en de memel zit erin.
Laat ijzer onbeschermd en het roest weg.
Laat uw groenten- of bloementuin aan zijn lot over en u merkt hoe onkruid de overhand neemt.
U merkt het aan uw eigen lichaam, hoe het langzaam aftakelt. Alles is vergankelijk.
Dat alleen al een bewijs dat er iets mis is met onze leefomgeving.
Onbeschermde huid tegen de zon en u krijgt huidkanker.
Zelfs in het heelal vinden we sporen van stervende, uitdovende sterren.
Dood en verval is overal om ons heen te zien.

Wat u niet onderhoudt of beschermd gaat achteruit en uiteindelijk verloren.
Er is iets mis met deze wereld. Wat zou het kunnen zijn ? Is er een vloek over de aarde ?

Inderdaad, er is een vloek over de aarde gekomen. Maar hoe ?

DE ROL VAN DE MENS

De mens had een cruciale rol te vervullen op de aarde, hij was door God aangesteld om erover te heersen. (Genesis 1:26) En als God sprak over heersen dan bedoelde Hij dat dienend en in relatie met Hem. God wandelde met de mens in de hof. (Genesis 3:8) Zolang de mens met God samenwerkte was er een bescherming aanwezig. Gods zegen was als een kleed over de mens. De mens was bekleed met Gods heerlijkheid. (Romeinen 3:23) God gaf de mens de opdracht om de hof van Eden, te bewerken en te bewaken. (Genesis 2:15 Can)

Waartoe moest de mens de hof beschermen? Tegen Gods vijand, de duivel. Al in het derde hoofdstuk van het eerste Bijbelboek Genesis lezen we hoe de duivel een slang gebruikte die uit het veld, de hof binnensloop. Adam had de opdracht gekregen om te waken, maar hierin faalde hij. De mens liet zich misleiden en verleiden. Gods tegenstander vertelde leugens over God en speelde in op de verlangens van de mens. Uiteindelijk bezweken ze en gehoorzaamden de duivel.

Hierdoor onderwierpen ze zich aan een afvallige engel, de mens werd onder de engelen geplaatst. Zijn van God verkregen gezag kwam in handen van Gods tegenstander, de duivel. (Lucas 4:6) De duivel werd de god van deze wereld. (2 Korintiërs 4:4 GNB)

Omdat de mens verkoos om eerder Gods tegenstander dan God Zelf te gehoorzamen, is er een vloek over de aarde gekomen. (Genesis 3:17) De bescherming waarover de mens genoot toen hij nog een relatie met God had, verdween. De mens stond nu onder een slechte invloed. Dit merken we tot de dag van vandaag, hoe dood en verval om zich heen grijpt.

Heel de schepping is aan de vergankelijkheid onderworpen. Heel de creatie zucht onder deze vloek. (Romeinen 8:20-22) Door de vloek deed dood, tekort, ziekte en pijn zijn intrede. De duivel heeft niets goeds te geven. Jezus noemde hem een dief, die steelt, doodt en vernietigd. (Johannes 10:10 GNB) De dood is blijven doorgaan en is zichtbaar in alle facetten van het leven.

DE UITWEG

Is het mogelijk om van deze vloek af te geraken?

God zij dank, ja! God Zelf is in Jezus Christus naar de aarde gekomen en heeft de ongehoorzaamheid en opstand van de mens te niet gedaan. Door een leven in gehoorzaamheid en overgave aan God te leven.

Hoe heeft Hij dat gedaan ? Er was maar één wettelijke, de door God ingestelde, manier. Alleen bloed kan zonden wegwissen. (Hebreeën 9:22) Zonder bloedstorting is geen vergeving mogelijk.

Is bloed van dieren of van een mens of van onszelf voldoende?

U heeft het waarschijnlijk gemerkt in vele volken en culturen dat mensen zich soms zelf kastijden, denk maar aan de bloedprocessie in onze eigen land (Brugge). Ze denken door hun eigen bloed te vergieten en boete te doen, vergeving te ontvangen. Dit is echter nutteloos, want de Bijbel, de Opperrechter zegt dat uw leven in uw bloed zit. (Leviticus 17:11 HB) Dat wil zeggen dat uw zonden in uw bloed terug te vinden zijn. Uw bloed deugt niet. Zelfs het bloed van geen één mens deugt, want het draagt allemaal zonde in zich en is dus ongeschikt.

Het bloed van dieren dan ? Het bloed van dieren kan de sporen van zonden alleen maar bedekken maar niet wegnemen. Het speelde maar een tijdelijke rol. (Hebreeën 11:4) Het bloed van dieren is niet van dezelfde orde als dat van mensen.

Als u de film de "Passion of the Christ" hebt gezien, zult u wel geschrokken zijn van al het bloed. De Bijbel leert ons dat Jezus nooit gezondigd heeft, Zijn leven was in Zijn bloed en Zijn bloed was zonder zonde en daardoor in staat om zonden weg te wissen. (Kolossenzen 2:13-14) Hij nam de zonden van de hele mensheid op Zich en goot er Zijn bloed over uit.

Vandaag is het mogelijk om terug te genieten van Gods bescherming en zegen. Hoe ?

Door, voor uzelf, het offer van Jezus aan het kruis te aanvaarden. Hij betaalde voor de zonden die u gedaan hebt en nog zult doen, zolang u op aarde bent. Hij heeft dit offer gebracht uit liefde voor u en omdat Hij het beste met u voor heeft. Hij is gekomen om u leven te geven, een overvloedig leven. (Johannes 10:10)

Wilt u Zijn offer aanvaarden ? Bidt dan onderstaand gebed:

 

Hemelse Vader, ik kom tot U in Jezus'naam.
Ik erken dat ik een zondige natuur heb.
Ik heb gezondigd in gedachten, woorden en daden.
Ik wil me van deze dingen afkeren.
Wilt U al mijn zonden vergeven en mij reinigen met het kostbare, reine bloed van Jezus.
Jezus Christus U bent mijn Heer en Redder.
Ik geloof dat U verrees uit het graf en nu leeft.
Ik zal U dienen en gehoorzamen voor de rest van mijn leven.
Ik dank U, hemelse Vader, dat ik nu Uw goddelijke natuur en bescherming ontvang.
Ik heb een nieuw hart, een nieuwe geest van binnen.
Ik ben een nieuwe schepping.
Amen

Als u dit gebed gebeden hebt, laat het ons weten en reageer via onderstaand email adres of telefoon.
Hoe moet het nu verder ? Stappen voor nieuwe gelovigen.

Gods zegen en Jezus houdt van u.

Email contact: chretien2@hotmail.com