HOME

Gods reddingsplan voor u

OVERZICHT

2. Hoe komt het dat een mens zondigt ?

Hoe komt het dat elk mens zondigt?

Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte al een zondaar ben; toen ik werd verwekt, stond al vast dat ik een zondaar zou zijn. (Psalm 51-7 HB)

Noemen wij een ‘appelboom' omdat er fruit aan komt dat ‘appels' heet ? Of zeggen we dat de boom ‘appels' heeft, omdat het een appelboom' is ? In een ander seizoen (als er geen appels aanhangen), wordt die boom dan plotseling een ‘perenboom'?

Het goede antwoord op de vraag is dan ook: de boom krijgt ‘appels' omdat het een ‘appelboom' is! Dit komt door de Goddelijke wet: alles brengt voort naar zijn aard.

En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag, dat het goed was. (Genesis 1:12 NBG)

Zonde is de ‘aard' of de ‘natuur'.
Zonden zijn de vruchten.

Een appelboom brengt appels voort omdat hij de “aard” of de “natuur” van een appelboom heeft. Een appelboom kan er niet aan doen dat hij appels voortbrengt, dat is zijn natuur. Een eik brengt eikels voort omdat het zijn natuur is. We moeten aan een eik geen appels gaan zoeken en aan een appelboom geen eikels. Elk brengt voort naar zijn aard.

Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want van dorens leest men geen vijgen, en van een braamstruik oogst men geen druif. ( Lucas 6:44 NBG)

Hetzelfde probleem vinden we terug bij de mens. Een mens zondigt omdat hij een zondige natuur heeft. Een mens met een zondige aard of natuur brengt als vrucht niets anders dan “zonden” voort.

Immers, er is geen goede boom, die slechte vrucht voortbrengt, noch ook een slechte boom, die goede vrucht voortbrengt. ( Lucas 6:43 NBG)

Veelal probeert de mens de problemen op te lossen zonder de “aard” of de “wortel” van het probleem aan te pakken. Als we ons richten op de gevolgen en niet op de oorzaak van het probleem, dan blijven we bezig. Het is net als het opruimen van spinnenwebben in uw huis. U kunt hier dagelijks mee bezig zijn, zolang als u de spin niet verwijdert. Eens de spin weg, is het spinnenwebben probleem ook opgelost.

Het zondeprobleem dat zich uitwendig voordoet bij de mens, is een inwendig probleem. Als we onkruid verwijderen in onze tuin en we halen alleen maar de bovenkant eraf en we laten de wortels zitten, dan duurt het niet lang of het onkruid schiet weer uit. Meestal proberen we iets aan de buitenkant of aan de zichtbare dingen te doen.

Als we het zondeprobleem willen aanpakken, moeten we de oorzaak van de zonde aanpakken. We moeten de wortels, de kern van het probleem verwijderen. Jezus vertelt ons waar de wortel van de zonden zit:

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. ( Lucas 6:45 NBG)

Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. ( Mattheüs 15:19 NBG)

Willen we dus iets aan het uiterlijke probleem doen, dan moet het “hart” aangepakt worden. Om het eenvoudig te zeggen, de mens heeft een hart probleem.

Wie kent het hart van een mens ? Het is zo onbetrouwbaar, het is ongeneeslijk ziek. (HB) Het hart is het meest bedriegelijke ding dat er bestaat. Het is door en door slecht .... (Jeremia 17:9 GNB )

Wanneer de Bijbel spreekt over het hart, dan wordt hiermee niet het orgaan bedoeld dat in de mens zit, wat zorgt voor de bloedstroming. Het hart van de mens is zijn geest, het wordt ook de ‘innerlijke' mens genoemd. De echte natuur van een mens is zijn geest.

De echte natuur van de mens is zonde geworden, toen Adam en Eva in opstand kwamen tegen God. Hun ongehoorzaamheid maakte dat hun geest duister werd. Ze werden geestelijk één met de duivel, Gods tegenstander. De mens werd een kind van de duivel en ontving zijn natuur. Hij werd gescheiden van God. Hij stierf geestelijk toen hij in opstand kwam tegen God.

Dat is wat geestelijke dood betekent: scheiding van God. De ware “aard” of “natuur” van de mens werd zonde.

Net zoals een appelboom appels voortbrengt, omdat zijn aard een appelboom is, zo zal een mens met de “aard” of “natuur” van een zondaar ook zonden voortbrengen. Hij kan niet anders.

De mens gaat niet verloren om wat hij doet, maar door wie hij is.
Want wie of wat hij is - zijn natuur -
bepaald wat hij doet.

In het Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is, gebruikte men voor het woord “zonde” hetzelfde woord dat men gebruikt, als een boogschutter naast de roos schiet. Zonde betekent “uw doel missen in uw leven.”

Elk mens is geboren met een bepaald doel. God heeft met elk mens een bepaald doel. Het niet vervullen van dit doel noemt Hij zonde. Uw doel missen heeft ook een gevolg:

Want het loon, dat de zonde (uw doel missen) geeft, is de dood …( Romeinen 6:23 NBG)

Omdat niemand de natuur heeft van een rechtvaardige, is er ook niemand die iets goed doet. Niet één ! Wat heeft dit tot resultaat ?

De ziel die zondigt die zal sterven. ( Ezechiël 18:4 NBG)

De mens moet sterven. De mens kan uit zichzelf niets goeds voortbrengen vanwege zijn zondige natuur.

Kan een Ethiopier zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij, die gewend zijt kwaad te doen. ( Jeremia 13:23 NBG)

Het maakt niet uit hoe goed een mens denkt te zijn. Het maakt niet uit welke afkomst hij heeft, of welke ronkende titels hij bezit. Zijn diploma's spelen geen rol, noch zijn sociale klasse. Al heeft hij veel geld of geen geld. Al zou hij zijn leven en bezit geven om anderen te helpen. Dit alles maakt van hem geen rechtvaardige. Zijn natuur blijft dezelfde want God kijkt naar het hart van een mens, naar zijn ware aard. Een zondaar blijft een zondaar en kan zijn natuur zelf niet veranderen, hoe zeer hij ook probeert.

Enkele jaren geleden stond er een verhaal in een tijdschrift over een koppel dat 2 wolven had geadopteerd. Zij hadden die ontdekt, toen ze een film aan ‘t maken waren over kariboes in Alaska. Ze namen ze mee naar huis en voedde hen op, gaven hun de beste verzorging en voor een tijdje gedroegen de wolven zich als vriendelijke honden. Uiteindelijk keerden de wolven zich tegen hun meesters, die bijna hun leven verloren. De 2 wolven sloten zich aan bij een wilde groep wolven. Het maakte niet uit hoe goed hun verzorging was geweest, hun wolven natuur kwam naar boven en ze gedroegen zich daar dan ook naar. De wolven natuur in hen, verdween niet door een goede opvoeding.

Dit is een goede vergelijking met onze zondige natuur. Die blijft ook hetzelfde. Een goede opvoeding, kultuur, verfijning, raadgeving, psychiatrische behandeling, zelf-hulp cursussen of groepen, nieuwjaarsbeloften, of wat dan ook, kan de aangeboren aanleg voor zonde niet wegnemen.

U kunt een langorige muilezel nemen en proberen er een racepaard van te maken. U kunt zijn tenen vijlen en zijn hoeven gaan polijsten. U kunt de beste hoefsmid, hoefijzers laten maken, hem het beste voer geven, elke dag rondjes laten rijden en in de beste stal zetten. Maar op de dag van de race, als het startschot klinkt, dan zal hij uit de baan springen of blijven staan omdat hij een muilezel is. Het zit gewoon in hem.

U kunt een varken als huisdier houden. Hem elke dag een bad geven en een strikje laten dragen. U kunt met hem buiten gaan wandelen aan een leiband. Maar vanaf het ogenblik dat u hem alleen laat en hij ziet een modderpoel dan zal hij daarin duiken, want dat is zijn natuur.

De mens zit ook met zo'n “aard” of “natuur”probleem. En toch heeft de mens getracht om het met God weer in orde te brengen. Hij heeft geprobeerd om iets aan die buitenkant te doen.

Welke van deze manieren heeft uzelf in het verleden geprobeerd?

O   Ging naar de kerk of op bedevaart

O   Deed goede werken.

O   Gaf geld aan goede doelen

O   Probeerde andere religies.

Andere ............................................................................................

Veronderstel dat 3 mensen aan de rand van een diepe kloof stonden, terwijl een groot gevaar (dat zeker de dood voor hen zou betekenen) naderde. Hun enige mogelijkheid om te ontsnappen was: springen naar de andere kant. Alle 3 probeerden ze het, maar niemand haalde het. De kloof was te groot.

Dit zelfde beeld zouden we kunnen vergeestelijken. Willen we gered worden van de eeuwige dood, dan moeten we voldoen aan Gods standaard. Wij moeten volmaakt en heilig zijn.

Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. (Mattheus 5:48 NBG)

Weest heilig, want Ik ben heilig. (1 Petrus 1:16 NBG)

We hebben Gods oordeel over de mens reeds gehoord: Niemand voldoet aan Zijn eisen !

Uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. ( Jesaja 59:2 NBG )

Wat doen zonden en ongerechtigheden (een ander woord voor zonde) tussen God en de mens ?

De Bijbel zegt dat ze scheiding brengen en dat Gods aangezicht verborgen blijft. Er is een onoverkomelijke kloof tussen God en de mens ontstaan door de zonde van de mens. Elk welwillend mens probeert deze kloof te overbruggen op zijn eigen manier, maar zal daar nooit in slagen, want hij kan zelf zijn zondige aard niet veranderen.

Veronderstel dat een chef-kok een speciaal gerecht klaarmaakte om aan de koning te serveren. Hij gebruikte 70% vers voedsel en 30% restjes en afval uit de keuken. Zou het aanvaardbaar zijn door het 70% goede voedsel ?

Op dezelfde wijze bieden wij als mens ons leven vermengd met zonden aan God aan, en verwachten dat dit aanvaardbaar is voor een heilig volmaakt God.

Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen. ( Prediker 7:20 )

Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart rein bewaard, ik ben rein van zonde ? ( Spreuken 20:9 )

Deze 2 verzen zijn door de wijste man uit de oudheid geschreven. Mensen kwamen van ver om naar Salomo te luisteren, want God had hem wijsheid gegeven, toen hij erom vroeg. Ook hij komt tot de conclusie dat niemand op aarde rechtvaardig is, en zelfs als iemand goed doet, is het nog vermengd met zonde.

Vervolg: Is er dan geen hoop voor de mens ?


© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT