HOME

Gods reddingsplan voor u

OVERZICHT

5. Gods Liefde voor de mens

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft , opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. ( Johannes 3:16 -18 NBG)

Eén ieder - iedereen zonder uitzondering en wat hij/zij ook gedaan heeft - die gelooft in het volbrachtte werk van Christus wordt niet meer geoordeeld. Christus heeft zijn/haar oordeel gedragen op het kruis en er mee afgerekend. Eén ieder die dit aanbod weigert is reeds veroordeeld. Het is heel simpel: wie Gods Geschenk - Christus - aanneemt - ontvangt eeuwig Goddelijk leven, wie Gods Geschenk niet aanneemt blijft voor eeuwig verstoken van Goddelijk leven.

En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. (1 Johannes 5:11-13 NBG)

Jezus is de Brug tussen God en de mensen. Hij is de Middelaar die de scheiding tussen God en de mens overbrugt. De Brug is er. U moet er enkel gebruik van maken.

Er is afgerekend met uw zondige aard en natuur. Niets dan uw eigen wil staat nog in de weg. De schuld is betaald, de overwinning behaald. God heeft u Jezus gegeven, als Zijn geschenk aan u. Het enige wat u moet doen is dit geschenk aannemen.

Wie Hem ontvingen en in Hem geloofden, kregen van Hem het recht kinderen van God te worden. Dat werden zij niet volgens de weg van de natuur, door afkomst van een menselijke vader; nee, zij zijn uit God geboren. (Johannes 1:12 GNB)

Als u Jezus Christus aanneemt als uw Redder en Heer dan ontvangt u een nieuw hart, een nieuwe geest, een nieuwe natuur. U ontvangt Gods natuur.

Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. ( Ezechiël 36:26 NBG)

Als u het offer Jezus Christus aan het kruis aanvaardt, dan wordt u een nieuwe schepping:

Als wij geloven dat Christus voor ons allen gestorven is, moeten wij ook geloven dat wij - wat ons oude leven betreft - gestorven zijn....

Als u Christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. ( 2 Korintiërs 5: 15 ,17 HB )

Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. ( 2 Korintiërs 5:17 GNB )

Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. ( Romeinen 10:9 HB )

Wilt u Zijn liefde en offer voor u beantwoorden en aanvaarden ?

Bidt dan het volgende gebed, zin per zin, rustig overdenkend wat u zegt:

Hemelse Vader, ik kom tot U in Jezus'naam.
Ik erken dat ik een zondige natuur heb.
Ik heb gezondigd in gedachten, woorden en daden.
Ik wil me van deze dingen afkeren.
Wilt U al mijn zonden vergeven
en mij reinigen met het kostbare bloed van Jezus.
Ik dank U Jezus, dat U Uw leven voor mij gaf aan het kruis,
daarom geef ik nu mijn leven aan U.
Jezus Christus U bent mijn Heer en Redder.
Ik geloof dat U verrees uit het graf en nu leeft.
Ik zal U dienen en gehoorzamen voor de rest van mijn leven.
Ik dank U hemelse Vader dat ik nu Uw Goddelijke natuur heb ontvangen.
Ik heb een nieuw hart en een nieuwe geest.
Ik ben een nieuwe schepping in Christus Jezus naam.
Amen, dat staat vast !

 

WELKOM IN UW NIEUW LEVEN!

U heeft de allerbelangrijkste beslissing in uw leven gemaakt.
Hou deze beslissing niet voor u, maar deel ze met ons:

Email contact

Telefoon vanuit België:: 011 733841

International phone: 00 32 11 733841

 

Herinnert u zich nog de situatie waarin Paulus zat ?

Hij en u bleven niet in deze situatie:

Maar de situatie is nu dus anders: wie één zijn met Christus, worden niet meer veroordeeld. ( HB ) Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet: De wet van de Geest, de wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. ( Romeinen 8:1 GNB )

U bent niet langer een zondaar. U heeft niet langer die zondige natuur, maar nu heeft u Gods natuur. De macht van de zonde is over u leven verbroken.

Hoe moet het nu verder ?

zie: Stappen voor nieuwe gelovigen in Christus Jezus.


© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT