Hoe sluit ik de deur voor de aanvallen van satan ?

Joyce Meyer

Ik was het beu altijd maar weer door dezelfde aanvallen van satan verslagen te worden.

Maar ik had niet door, dat het door mijn eigen toedoen was, dat de deur altijd openstond en hij vrij spel had. Ik wilde graag in de overwinning leven, maar ik moest er wat aan doen. Ik kon niet op dezelfde voet blijven doorgaan en toch andere resultaten verwachten.

De vijand van onze ziel, satan, heeft maar één doel voor ogen: alles te stelen, te slachten en te verdelgen, waar wij hem dat maar toelaten. Hij ligt altijd op de loer en zoekt een open deur in ons leven en vooral als wij net een overwinning hebben behaald. Wij lezen in de Bijbel, dat, nadat satan Jezus volledig op de proef gesteld had ... deze Hem tijdelijk met rust liet, tot er zich een betere gelegenheid voordeed (Lukas 4:13). En dat is nu precies hoe satan met u en mij ook omgaat - zij blijven in de buurt rondhangen om te zien, of wij hun een kans bieden om vaste voet in ons leven te krijgen.

Maar zoals wij iedere avond onze voorzorgsmaatregelen nemen en onze deuren en ramen sluiten, net zo moeten wij alles doen om ons tegen aanvallen van satan te beschermen. Met andere woorden: wij moeten bewaken wat van ons is - d.w.z. de gebieden waar God ons overwinning geschonken heeft, beschermen. Hoe? Door actief Gods geboden te bewaren en onze geestelijke kleding aan te houden.

Behoud wat gij hebt.

U kunt geen dagje vrij nemen van de strijd, als u de overwinning wilt vasthouden. Als wij eenmaal in het een of ander de overwinning hebben behaald, dienen wij met de Heilige Geest te blijven samenwerken om van die overwinning een blijver te maken. Ik zal nooit vergeten, wat een vriend van mij, die al vijfenveertig jaar in de bediening staat, mij eens zei. Ik vroeg hem namelijk eens: `Kunt u mij een raad geven, waarmee ik mijn bediening altijd vrij van problemen kan houden?' Hij dacht even na en zei: `Wat u gedaan hebt om te bereiken, wat u nu bereikt hebt, blijf dat doen.'

Ik denk, dat de apostel Paulus dát bedoelde, toen hij zei: `Sta dan in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt, en wordt niet weer met slavenjuk der dienstbaarheid bevangen (Galaten 5:1; Statenvertaling). Paulus had de Galaten heel wat geleerd over vrijheid en het vrij zijn van de wet en van wetticisme. Hij had hun onderwezen over Gods genade en velen onder hen wandelden in de overwinning. Maar een paar van hen gleden weer af naar een wandel in de oude gewoontes. Ik heb letterlijk duizenden uren in Bijbelstudie zitten, en ik heb er heel wat van opgestoken, bijvoorbeeld over hoe belangrijk het is gehoorzaam te zijn, over de kracht van het geven, en de kracht van het gebed. Maar ik heb aan al die principes niets, als ik ze niet toepas. Ik heb er niets aan te weten, hoe ik met resultaat kan bidden, als ik niet bid. En ik heb er evenmin iets aan, als ik weet wat voor zegeningen ik kan ontvangen door te geven, als ik niet geef.

De boodschap is eigenlijk door heel de Bijbel heen telkens dezelfde. God zegt op vele verschillende manieren: `Dit zijn Mijn geboden. Als u doet wat Ik u opdraag, zult u gezegend worden. En als u dat niet doet, zult u onder een vloek leven (zie Deuteronomium 28:1, 15). Nu dienen er geen pauzes ingelast te worden bij het doen van wat God zegt - u moet het blijven doen. Jezus zei in Johannes 8:31, 32: "…indien  gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen, en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken".

De manier waarop wij vrijgemaakt worden en de manier waarop wij vrij blijven, is één en dezelfde manier - namelijk, door Gods Woord voortdurend te gehoorzamen. God zoekt geen volmaaktheid in ons, maar wel medewerking. De kracht om Hem te gehoorzamen, komt van Hem (zie Filippenzen 2:13). Het enige wat Hij van ons vraagt, is dat wij iedere dag opstaan en onze wil in overeenstemming brengen met de Zijne - ons overgeven aan Zijn manier van denken, spreken en handelen, bij elke keuze die wij maken. Door zulke consequente gehoorzaamheid sluiten wij de deur voor de aanvallen van satan.

Hou uw geestelijke kleren aan.

Wat wij ook moeten leren, willen wij in de overwinning leven, is onze geestelijke kleren aanhouden. Wij hebben kleren, waar wij ons lichaam mee bedekken, maar net zo zijn er kleren om onze geest mee te bedekken, en díe kleren bieden bescherming tegen de aanvallen van satan.

In Efeziërs 6:11 lezen wij: Trek Gods gehele wapenrusting aan (de wapenrusting van een zwaarbewapende soldaat, die God schenkt), opdat u met succes opgewassen bent tegen (alle) listen en bedrog van de duivel. God verschaft de wapenrusting wel, maar Hij trekt ons die niet aan. Wij moeten die zelf doelbewust aantrekken. Of heeft u al eens meegemaakt, dat u 's morgens naar de kleerkast ging en uw kleren sprongen zo uit de kast op u ? Wij kiezen er zelf voor wat wij willen aantrekken, en zo is dat ook met onze geestelijke kleren.

In Efeziërs 6:14-17 somt Paulus zes specifieke onderdelen van de wapenrusting voor ons op, en dat zijn de gordel der waarheid, het borstwapen van gerechtigheid, de schoenen van vrede, het schild des geloofs, de helm der hoop of redding en het zwaard des Geestes. In vers 14 zegt hij, dat wij de gordel der waarheid strak om ons lichaam moeten trekken, wat wil zeggen, dat wij de waarheid van Gods Woord stevig vast moeten houden - vooral in tijden van beproeving. Het schild van gerechtigheid aantrekken, wil zeggen, dat wij een diep begrip hebben van wie wij zijn in Christus - d.w.z . de wetenschap, dat wij kinderen Gods zijn en dat wij rechtvaardig gemaakt zijn door het geloof in wat Jezus gedaan heeft, niet door wat wijzelf doen.

Het aantrekken van de schoenen van vrede betekent, dat wij ernaar streven in vrede te wandelen met onszelf, met God en met anderen. Het schild des geloofs beeldt een onafgebroken toestand van geloof en vertrouwen in Gods beloften uit, in plaats van te vertrouwen op onszelf, op onze omstandigheden, of op wat anderen zeggen. De helm der redding of hoop beschermt ons denken.  Het houdt in, dat wij een duidelijk begrip hebben van onze redding, gebaseerd op Gods Woord. En het zwaard des Geestes is Gods eigen Woord. In de mate waarin wij Gods Woord in ons hart bergen, geven wij de Heilige Geest de ammunitie, die Hij nodigt heeft om ons bepaalde Bijbelteksten in herinnering te brengen, waardoor dan satans leugens worden weggesneden en vernietigd.

Wat opvalt is, dat deze wapens beginnen met het Woord, de gordel der waarheid, en eindigen met het Woord, het zwaard des Geestes. Hieraan zien wij volgens mij, hoe belangrijk de Schrift is en hoe elk onderdeel van de wapenrusting met de Schrift verbonden is. Wij hebben nog een machtig wapen in ons arsenaal, en dat is het gebed.

Paulus noemt het in de eerstvolgend vers: “Bid te allen tijde (bij elke gelegenheid, in iedere tijd) in de Geest met (elke soort) gebed en smeking” (Efeziërs 6:18). Ik geloof, dat het gebed de katalysator is bij het opwekken en bekrachtigen van de wapenrusting Gods, waardoor Zijn wijsheid en kracht in elke situatie gemobiliseerd wordt. Zoals Jakobus zei, “ … het ernstige (oprecht gemeende en voortdurende) gebed van een rechtvaardige wekt een enorme kracht op (welke dynamische kracht vrijzet) (Jakobus 5:16).

Toen God mij jaren geleden hierop wees, raakte ik in vuur en vlam. Ik begon te beseffen, dat het geheim van geestelijke oorlogvoering helemaal niet wil zeggen, dat u de hele dag op demonen loopt te schreeuwen. De ware sleutel is, dat u Gods wapenrusting aantrekt en aanhoudt - het Woord gehoorzamen en wandelen in de vrucht van de Geest. Er zit een zekere mate van overwinning in elke positieve daad, die u stelt - of die nu groot of klein is. Iedere keer wanneer u en ik door eigen keuze in de liefde wandelen en de vrede met anderen najagen, staat dat gelijk met de duivel een kaakslag te geven. En dan weet hij niet, wat hij met ons aan moet.

De enige die uw hart kan bewaken, bent u.

De kern van de zaak is: wij moeten ons hart bewaken tegen de aanvallen van de vijand - dat kunnen wij niet aan een ander overlaten. In Spreuken 4:23 staat: "Bewaar uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens." Als wij ons hart bewaren, is dat een aanwijzing, dat wij geestelijk volwassen zijn. Het betekent namelijk, dat wij het Woord voor onszelf kunnen lezen en teksten vinden. Het betekent, dat als wij een fout maken en in de problemen raken, wij de leiding van de Heilige Geest kunnen volgen en er zonder andere hulp zelf uit kunnen komen. Het betekent ook, dat wij leren elke bedenksel als krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid van Christus kunnen brengen (zie 2 Korintiërs 10:5). Met andere woorden, wij houden elke gedachte, die in ons opkomt, nauwkeurig in de gaten, verwerpen elke gedachte die niet overeenstemt met Gods Woord, en vervangen die door gedachtes, die wel met Gods Woord overeenstemmen. Waarom zijn gedachten dan zo belangrijk? Omdat gedachten de voorlopers zijn van elk woord dat wij spreken en elke daad die wij verrichten - waar ons denken heengaat, zal de mens vanzelf volgen.

Als ik denk aan het bewaken van ons hart, moet ik vanzelf ook denken aan de tijd, toen mijn kinderen nog maar klein waren en buiten aan het spelen waren. Zonder het mij te realiseren, schakelde ik vanzelf over naar een verhoogde waakzaamheid, en ik leek wel een havik, die zijn prooi bewaakt. Als ze te dicht bij de straat kwamen, trok ik ze er vandaan. Als ze in huis waren en te dicht bij de hete kachel kwamen, pakte ik ze snel beet en trok ze weg. Als ze met iets begonnen wat hun kon verwonden, stond ik er direct naast. En zo moeten wij ook zijn in onze wandel met God - wij moeten waken over ons leven en onze levenswijze. In Efeziërs 5:15 staat: "Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen". Gelukkig staan wij er niet alleen voor. De Heilige Geest, die in elke gelovige woont, leidt ons in alle waarheid, en overtuigt ons van zonde (zie Johannes 14:17;16)

Ik wil u aanmoedigen u toe te wijden tot het houden van alles wat in Gods Woord staat, zonder naar links of naar rechts ervan af te wijken (zie Jozua 23:6). En bekleedt u met de volledige wapenrusting Gods, en trek goddelijk gedrag aan (zie Kolossenzen 3:12).

U heeft een prijs betaald om te komen, waar u nu bent, en het niveau van overwinning te ervaren, waar u nu in wandelt. Maar om die plaats vast te houden, zult u moeten blijven doen wat u gedaan heeft om daar te komen. Telkens als u zichzelf ziet terugvallen in oude gewoontes, ren naar de Heer en vraag om Zijn genade om vast te kunnen staan en niet te verachteren (zie Hebreeën 416). Zet u dan schrap, spreek het Woord en zeg tegen de vijand: "Niks van, duivel! Ik laat mij de overwinning, waar ik zo veel moeite mee gehad heb om die te verkrijgen, niet afpakken." Zo slaat u de deur met één klap in het gezicht van de vijand dicht.

Bron: Life in the Word – maart 2003 - http://www.joycemeyer.org/

naar Artikelen of naar Overzicht

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3