HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Jezus was de wandelende wil van God op aarde

Hoe weten we nu dat God de Vader ons lichaam wil genezen ? Het bewijs hiervoor leverde Jezus toen Hij op aarde was. Hij maakte Gods wil aan ons bekend. Hij toonde ons de wil van de Vader in de hemel door Zijn acties op de aarde.

Geen mens heeft God ooit gezien. Maar Zijn enige Zoon, Jezus Christus, Die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is. (Johannes 1:18 HB)

Hij deed niets uit Zichzelf, Hij deed alleen wat de Vader Hem liet zien. Hij deed hetzelfde als de Vader. Hij was een Man met een Missie. Net voordat Hij naar de aarde kwam zei Hij tegen God:

Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. (Hebreeën 10:9 NBG)

Jezus opdracht op aarde was om de wil van de Vader uit te voeren. Hij deed precies waarvoor de Vader Hem gestuurd had.

Want Ik ben van de hemel nedergedaald , niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. (Johannes 6: 38 NBG)

‘Ik verzeker u,' zei Jezus tegen hen, ‘de Zoon kan niets doen uit zichzelf; Hij doet alleen wat Hij de Vader ziet doen. Wat Hij doet, doet de Zoon ook. (Johannes 5:19 GNB)

Met andere woorden als Jezus genas, was dit omdat Zijn Vader Hem toonde wat Hij moest doen. Jezus was volkomen afhankelijk van de Vader en de Vader werkte via Hem.

Gelooft gij dan niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij? De woorden, die Ik u toespreek, zeg Ik niet uit Mijzelf; het is de Vader, die in Mij blijft, die zelf de werken verricht. (Johannes 14:10 CAN)

We zouden van Jezus kunnen zeggen dat Hij de wandelende wil van God was op aarde. Als u Jezus aan het werk zag, zag je de Vader door Hem aan het werk. “Hij is het Beeld van de onzichtbare God.” (Kolossenzen 1:15 NBG). Door wat Jezus deed en zei, weten we wat God wil. Jezus genas mensen omdat God via of door Hem mensen genas. Het was de Vader Zelf Die door Jezus de genezende wonderwerken deed.

Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. (Johannes 12:49 NBG)

Jezus zei niet zo maar iets, Hij had een gebod gekregen wat Hij moest zeggen. Als Hij bijvoorbeeld zei dat blinden ogen moesten openen en dat lammen moesten opstaan, waren dit de Woorden van de Vader. Wat Jezus zei, waren de Woorden die Zijn Vader wilde dat Hij sprak.

Gij weet van de dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop, die Johannes verkondigde, van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want GOD WAS MET HEM. (Handelingen 10:38 NBG)

Waarom kon Jezus weldoen en genezen, omdat God met Hem was. God had Hem met de Heilige Geest en kracht gezalfd. Als Jezus genas en goed deed, was dit omdat Hij deed wat Zijn hemelse Vader Hem opdroeg. Jezus bracht veel tijd door in gebed met Zijn Vader.

Ik en de Vader zijn één. (Johannes 10:30 SV)

Jezus, God de Zoon en God de Vader zijn één. Wat de Vader wil, is ook wat de Zoon wil. Omdat Jezus rondging en iedereen genas, weten we dat dit ook Gods wil voor u is. God de Vader en Jezus willen u geheel genezen. Gods wil is niet veranderd !

Spreek het Woord

"God de Vader en God de Zoon zijn één. Doordat God door Jezus heen genezingen en wonderen verrichtte op aarde, weten we dat het Gods wil is om elk mens te genezen. Gods wil om te genezen is niet veranderd. Hij is dezelfde God voor eeuwig en altijd."

 

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT