HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Wat uw genezing in de weg kan staan:
Schuldgevoelens

Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade ! (Efeziërs 1:7 HB)

Eén van de grootste wapens die de duivel gebruikt tegen Christenen zijn schuldgevoelens. Schuldgevoelens kunnen in de weg staan, om uw genezing door geloof te ontvangen. De duivel wordt ook “de aanklager van onze broeders” genoemd (Openbaring 12:10 NBG).

Hij zal dingen uit uw verleden, die u verkeerd gedaan hebt, oprakelen en uw gevoelens van onwaardigheid geven. Hij zal u proberen wijs te maken dat u Gods genezing niet verdiend, omdat u zo'n erge zonden hebt begaan. Aan een kant heeft de duivel gelijk, wij verdienen het goede, het aangename en volmaakte van God niet. Wat wij werkelijk verdiende was de doodstraf, want “de ziel die zondigt zal sterven” (Ezechiël 18:20). Maar dat is precies wat Gods genade betekent: wij ontvangen niet wat we verdienen, maar wat we niet verdienen.

Hij behandelt ons niet naar wat wij door onze zonden verdienen. Hij stelt het goede tegenover onze tekortkomingen. (Psalm 103:10 HB)

Het goede dat God tegenover uw tekortkomingen stelt, is Zijn Zoon Jezus, Die in uw plaats de straf aan het kruis droeg en u door die daad van liefde, vrijmaakte van elke zondeschuld. Jezus offer is Gods geschenk aan u.

In Zijn genade heeft Hij alles wat u ooit misdaan hebt vergeven. Hij heeft de straf voor uw zonden op Jezus gelegd en Hij stierf in uw plaats. Jezus heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om u vrij te zetten van elke zonde die u ooit gedaan hebt en nog zult doen (Romeinen 6:10; Hebreeën 9:12,26; 10:10 HB).

Ik heb iemand gekend die onder de Tweede Wereldoorlog zich als partizaan verzette tegen de Duitse bezetter. Wat hij precies gedaan had, wilde hij niet zeggen, maar hij worstelde met schuldgevoelens. Zelfs toen hij Christen geworden was. Toen hij Gods Woord las, ontdekte hij dat het bloed van Jezus hem gereinigd had van ALLE zonden (1 Johannes 1:7). Deze openbaring veranderde zijn hele leven en zette hem vrij van schuldgevoelens. Het Woord van God maakt vrij !

Want door één offerande heeft Hij VOOR ALTIJD hen volmaakt, die geheiligd worden. (Hebreeën 10:14 NBG)

Door het offer dat Jezus bracht bent u VOOR ALTIJD volmaakt. Zo kijkt God naar u. Wat een garantie en wat een kracht zit er in het bloed van Jezus ! Het is zo krachtig dat zelfs God uw zonden niet meer herinnert! God vergeeft èn vergeet uw zonden.

En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, en HUN ZONDEN EN ONGERECHTIGHEDEN ZAL IK NIET MEER GEDENKEN. (Hebreeën 10:15-17)

In het Nieuwe Verbond denkt God niet meer aan uw zonden en ongerechtigheden. Hij ziet u compleet onschuldig ! U kunt zich afvragen als God mijn fouten vergeven heeft, waar komen die schuldgevoelens dan vandaan? We hebben gezien dat gevoelens, net als ons denken, deel uitmaken van onze ziel die nog niet vernieuwd is. Gevoelens komen voort uit wat u denkt en gelooft.

Schuldgevoelens komen voort uit een onvernieuwd denken. De duivel wil u laten geloven dat u zich nog steeds schuldig moet voelen, dat u niet goed genoeg bent om zegen of genezing van God te ontvangen. Doch als u gelooft dat God u volledig vergeven en gereinigd heeft, dan heeft de duivel geen voet meer om op te staan en niets meer om u aan te klagen. Doe zals Paulus:

Eén ding weet ik zeker (en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt) ik snel recht op mijn doel af; ik wil de prijs behalen die, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft, in de hemel voor mij klaarligt. (Filippenzen 3:13-14 HB)

Als u vergeving van God hebt ontvangen, vergeet dan uw fouten uit het verleden en strek u uit naar dat wat God voor u heeft weggelegd in Christus. Sleur niet langer het fout verleden als een last met u mee, vergeef en vergeet.

Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard, maar hem uitgeleverd om ons te redden. Als hij zelfs zijn Zoon heeft gegeven, zal hij ons al het andere dan ook niet geven? God heeft ons uitgekozen; wie zal ons dan beschuldigen? God verklaart ons onschuldig; wie zal ons dan veroordelen? Christus is gestorven, meer nog, hij is opgewekt uit de dood en zit nu aan de rechterhand van God. Hij pleit voor ons. (Romeinen 8:32-34 GNB)

Als u het offer van Jezus aanvaard hebt, verklaart God u onschuldig. Hij heeft geboet voor uw schuld. God is de hoogste Rechter, wie zal u dan veroordelen ? Veroordeel dan ook uzelf niet langer. God heeft zelfs het leven van Zijn Zoon gegeven in ruil voor uw leven en schenkt u alle dingen met Hem, ook uw genezing.

Laat het Bloed van Jezus uw geweten reinigen (Hebreeën 9:14). Een zuiver geweten komt wanneer u rotsvast gelooft in de vergeving van uw zonden. De volgende keer de duivel weer met uw verleden komt aandraven, vertel hem dan over zijn toekomst! Vertel hem hoe Jezus hem ontwapend heeft en over hem zegevierde (Kolossenzen 2:15) en dat de poel van vuur hem te wachten staat. Vernieuw uw denken met de waarheid van Gods Woord over uw vergeving en schuldgevoelens zullen wijken!

"Hemelse Vader, U bent getrouw en rechtvaardig, U heeft mijn fouten vergeven en alles wat ik verkeerd gedaan heb. Het Bloed van Jezus heeft mij gereinigd en genezen. Dank U voor Uw vergeving, in Jezus Naam. Amen ! "

Geloof dat u vergeving ontvangen hebt. Wanneer schuldgevoelens dreigen terug te komen, aanvaard ze niet. Uw zonden zijn voor eeuwig uitgewist! God gedenkt ze niet meer ! God Zelf pleit u onschuldig, wie zal u dan veroordelen ?

 

© Terebinten der gerechtigheid