HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Bidt dagelijks de Efeze gebeden

Deze gebeden bad Paulus voor de Christenen te Efeze. U mag ze dagelijks voor uzelf bidden of voor iemand anders. Print het uit, bewaar het bij u of hang het op een plaats waar u het dikwijls ziet en kunt bidden. Spreek het hardop uit. Het zijn gebeden recht uit het Woord van God.

Het zal uw leven veranderen. U wordt er innerlijk door versterkt. U vraagt aan God, dat Hij u geeft naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid en majesteit! Verwacht geweldige dingen als God Zijn rijkdom met u gaat delen.

Verwacht dat Zijn heerlijkheid over u zal komen en u zal aanraken in uw diepste wezen. Zijn Geest zal u inwendig versterken. Zodat u in staat wordt gesteld om de liefde die God voor u heeft, te begrijpen en te vatten! Er is een kracht werkzaam in u, die bij machte is veel meer te doen dan u bidt of beseft. Het is Goddelijke, genezende kracht! God houdt van u!

Naar Efeziers 1:16-23

Ik hou niet op voor (naam) te danken, als ik in mijn gebeden aan (naam) denk. Dat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, (naam) de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, verlichte ogen van (naam s) verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.

Deze gebeden zijn vertaald uit de grondtekst en bewerkt in de "ik-vorm".

Naar Efeziërs 3:14-21

Mijn hemelse Vader, ik wil mijn knieën voor U buigen.
U bent de Vader van al Uw kinderen, zowel in de hemel als op aarde.
Dank U, dat U mij toestaat, gesterkt te worden uit de rijke schatten van Uw heerlijkheid, door de machtige kracht van Uw Heilige Geest, die in mijn innerlijke mens werkzaam is.
Door geloof woont en verblijft Christus voortdurend in mijn hart.
Ik ben diep geworteld en veilig gegrondvest in Uw Agape liefde.
Dank U voor Uw kracht en sterkte, om samen met alle heiligen, te kunnen vatten en begrijpen, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is - het beleven van die Zichzelf wegschenkende Liefde van Christus.
Dat ik die Agape Liefde werkelijk mag ervaren, die Goddelijke Liefde van Christus, die kennis zonder ervaring, ver te boven gaat.
Dank U, dat ik gevuld mag zijn, doorheen gans mijn wezen, met alle volheid Gods, de rijkste maat van Uw Goddelijke tegenwoordigheid. Mijn lichaam, totaal gevuld en overstroomt door God Zelf !
Heer, U bent bij machte, als gevolg van de Kracht die in mij werkzaam is, Uw doel in mij overvloedig uit te voeren, ver boven en boven alles wat ik durf vragen of denken, oneindig boven mijn hoogste gebeden, verlangens, verwachtingen en dromen.
U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen, het zij zo.

IK BID OVEREENKOMSTIG GODS WOORD !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT