HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

De doorn in het vlees van Paulus was geen ziekte

De verkeerde uitleg van de doorn in het vlees van Paulus is een hinderpaal geweest voor vele Christenen om hun genezing van God te ontvangen. Veel Christenen geloven dat het een ziekte was die Paulus had en zelfs toen Paulus God vroeg om er vanaf te komen, geloven ze dat God het weigerde en dat hij ermee moest leren leven en het moest verdragen. Dat is niet wat het Woord ons leert ...

Het is één van die tradities en leringen van mensen, die Gods Woord krachteloos maakt.

En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele. (Markus 7:13 NBG)

Het is mogelijk dat het Woord van God krachteloos gemaakt wordt in uw leven. Het probleem is niet het Woord van God, maar wat u gelooft ! Wat u gelooft, zal ervoor zorgen dat het Woord van God voor u werkt of niet. Het is dus van cruciaal belang om uw geloofssysteem te onderzoeken. Stel wat u gelooft in vraag en toets het aan het Woord van God. We moeten allemaal ons leven in overeenstemming brengen met het Woord van God. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond u hebt, uit welk land u komt. Het punt is: klopt mijn opvoeding en tradities met wat Gods Woord zegt ?

Jezus zei zelfs "En dergelijke dingen doet gij vele". Laten we heel nederig zijn en God vragen om elk obstakel in ons geloofssysteem en de manier waarop we leven naar de oppervlakte te brengen.

Een van deze obstakels om genezing te ontvangen, is de verkeerde interpretatie van Paulus 'doorn in het vlees. Laten we het Bijbelgedeelte over Paulus doorn in het vlees er eens bijhalen en lezen:

En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij EEN DOORN IN HET VLEES GEGEVEN, EEN ENGEL VAN DE SATAN, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. ( 2 Korintiërs 12:7-10 HSV)

De Schrift verklaart zichzelf: de doorn in het vlees is “een engel of een boodschapper van satan”, Het Griekse woord is “'aggelos, ang'-el-os”. Vanwege de buitengewone “openbaringen” die Paulus ontvangen had, was hem die booschapper van de satan gegeven. Hij was opgenomen geweest in de derde hemel en het hemelse paradijs. De duivel moet razend geweest zijn op hem, want vroeger vertoefde hij in Gods tegenwoordigheid, maar door zijn rebellie is zijn toegang ontzegd en wacht hem eeuwig verderf.

Door deze openbaringen schreef Paulus 2/3 van het Nieuwe Testament. Hij schreef als geen ander over de diepgang van het kruis, de dood en opstanding van Christus, over de erfenis aan de heiligen in Christus en hun positie in Hem. Zelfs Petrus schrijft over de bijzondere openbaringen van Paulus:

Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede, en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. (2 Petrus 3:14-16 NBG)

Het was in die tijd net zoals nu: Als bepaalde Schriftgedeelten niet in hun theologie passen, zijn “ onkundige en onstandvastige lieden” geneigd om het Woord van God in Zijn geheel te verdraaien, zodat hun theologie berust op menselijke redeneringen, die het Woord van God krachteloos maken (Markus 7:13) ! Niet het Woord moet verdraaid worden, maar wijzelf moeten ons denken vernieuwen met het Woord, zodat wij hervormd worden (Romeinen 12:2) ! Het Griekse woord voor bekering is “metanoia” en betekent “omkeren” of “de tegenovergestelde richting inslaan” of “tot andere gedachten komen”. Doen we dit niet, dan leid dit tot ons eigen verderf (2 Petrus 3:16) !

Dat de doorn in het vlees geen ziekte was, maar een persoon kunnen we tevens opmerken, doordat Paulus de doorn in het vlees een “HIJ" noemt (2 Korintiërs 12: 8), ziekte is nooit een persoon. Deze doorn was een demon - een boodschapper van satan. Hij was dus zeker niet door God gestuurd !

Wij kunnen deze dingen al duidelijk stellen, de doorn in het vlees van Paulus, was geen ziekte, maar een demon en kwam niet van God, maar van satan.

Hoe een doorn in het vlees zich kan manifesteren.

De uitdrukking “een doorn in het vlees” wordt nog op andere plaatsen in de Bijbel gebruikt. Zo gaf God Mozes de instructies om alle bewoners uit het Beloofde Land te verdrijven, voor hun eigen welzijn.

Maar indien gij de bewoners van het land voor uw aangezicht niet verdrijft, dan zullen degenen die gij van hen over laat, tot dorens in uw ogen en tot prikkels in uw zijden zijn, en zij zullen u benauwen in het land waarin gij woonachtig zijt. (Numeri 33:55 NBG)

God waarschuwde Israel wat er zou gebeuren als ze dat niet zouden doen:

... dan zullen zij u worden tot een strik en een val, tot een gesel op uw zijden en dorens in uw ogen, totdat gij vergaan zult uit dit goede land, dat de Here, uw God, u gegeven heeft. (Jozua 23:13 NBG)

Uit deze teksten kunnen we afleiden dat de “doorn in het vlees” voor Israël de volken waren die hen bestreden en benauwden en dit omdat ze ongehoorzaam waren aan Gods gebod. nergens wordt het gezegd dat het een ziekte is.

Deze woorden “dorens in uw ogen”, “prikkels in uw zijde” en “gesels op uw zijden” betekenen hetzelfde als in het Grieks “een doorn in het vlees”. Het zijn uitdrukkingen die “weerstaan” of “kwellen” betekenen. Ook in het Nederlands kennen we de uitdrukkingen:

‘Een doorn in het oog' = ‘een aanleiding tot ergernis'.
‘Een doorn in het vlees' = ‘een voortdurende kwelling'
.

We vinden nog andere plaatsen waar mensen of volken voorgesteld worden als doornen:

Volken zullen tot kalk verbrand worden, als afgesneden dorens zijn , die met vuur verbrand worden. (Jesaja 33:12 NBG)

En gij, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen noch voor hun woorden, al groeien er netels en doornen bij u en al woont gij bij schorpioenen; wees niet bevreesd voor hun woorden noch beangst voor hun blik, want zij zijn een weerspannig geslacht. (Ezechiël 2:6 NBG)

Maar de mannen Belials zullen altemaal zijn als doornen , die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. (2 Samuel 23:6 SV)

Wat de doorn in het vlees van Paulus wel was:

Zoals we reeds zagen was deze doorn een engel van de satan. Die veroorzaakte veel strijd. Al vanaf zijn bekering heeft God Paulus duidelijk gemaakt dat hij veel tegenstand zou krijgen:

Maar de Here zeide tot hem: Ga, want deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls; want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. (Handelingen 9:15-16 NBG)

Dit lijden was geen ziekte maar de tegenwerking en vervolging die de engel van satan bewerkte in religieuze mensen. Later getuigde Paulus wat dit lijden inhield:

Dienaren van Christus zijn zij? (ik spreek tegen mijn verstand in) ik nog meer: in moeiten veel vaker, in gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig-min-een-slagen ontvangen, driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee; telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders; in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid; en dan, afgezien van de dingen, die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeenten. Indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn? Indien iemand aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan? Moet er geroemd worden, dan zal ik van mijn zwakheid roemen. (2 Korintiërs 11:23-30 NBG).

In heel deze opsomming spreekt Paulus met geen woord over een eventuele ziekte, welke zijn werk zou hebben belemmerd ! Maar hij noemt al de tegenkantingen op zijn werk “mijn zwakheid”. De duivel had een demon de opdracht gegeven om het Paulus moeilijk te maken. Mensen, zeker heidenen en religieuze mensen, staan onder invloed van duistere machten en worden door de duivel gebruikt, om de waarheid van het Evangelie tegen te werken. Paulus stichtte overal gemeentes, waar het Goede Nieuws van redding en genezing verkondigd werd, dit bracht overal beroering en opschudding.

Dezen, die de wereld in opschudding gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. (Handelingen 17:6 NBG)

Waarom heeft God deze demon niet verwijderd uit Paulus leven?

En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. ( 2 Korintiërs 12:7 HSV)

Paulus zegt twee keer: “opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.” God stuurde geen demon op Paulus af, het was een engel van de satan. God verzoekt Zijn kinderen niet met het kwade.

Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. (Jacobus 1:13 HSV)

God is geen vader die Zijn kinderen mishandeld door hen ziek te maken of ziekte op hen af te sturen om hun iets te leren ! Als vandaag een vader zijn kinderen zou mishandelen, zou hij worden opgesloten of wordt hem zijn vaderschap ontzegd. Onze hemelse Vader is een goede Vader, Die ons goede dingen geeft (Lukas 11:13) ! Hij heeft ons Zijn Geest der waarheid gegeven (Johannes 16:13-14) en Zijn Woord der waarheid om ons:

“… daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust”. (2 Timotheüs 3:16-17 HSV)

God gebruikt Zijn Woord om ons op te voeden en terecht te wijzen en geen ziekte of rampspoed. Zijn Woord maakt ons volmaakt om Zijn Werk te doen.

God had Paulus zo verhoogd dat hij zelfs in de derde hemel was geweest en daar alles overtreffende openbaringen ontving. Paulus besefte dat dit alles puur genade was en dat hij hierdoor werd aangevallen door een demonische macht.

Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. (2 Korintiërs 12:8 HSV)

God weigerde echter niet om Paulus te helpen !

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. ( 2 Korintiërs 12:9 HSV)

God had hem reeds Zijn genade gegeven die toereikend was om elke tegenstand en elke aanval te trotseren die satan op zijn pad zou brengen.

Het woord genade betekent volgens Strongs concordantie (5485) ook "gunst en de geestelijke toestand van iemand die door de macht van de goddelijke genade geregeerd wordt". God had Paulus in een geestelijke positie gebracht waardoor hij geregeerd zou worden door de macht van goddelijke genade en niet langer geregeerd zou worden door de macht van de overste van deze wereld.

Deze geestelijke conditie is niet enkel voor Paulus, maar voor elke gelovige in Christus. Het is veel beter om geregeerd te worden door de macht van goddelijke genade en gunst, dan door de machten van dood en vernietiging !

… de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. (Johannes 1:17 NBG)

Toen Jezus de duivel en de geestelijke machten der duisternis overwon maakte Hij er een publiekelijk show van. “Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd” (Kolossenzen 2:15).

Paulus ging gewoon verder met deze show en wat de duivel ook probeerde om Paulus te doen stoppen, met het verkondigen van het Evangelie, hij ging gewoon door. Hij stopte niet door al deze tegenwerkingen. Integendeel, hij ervaarde Gods macht van genade in deze moeilijkheden. Paulus zei:

Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. (1 Korintiërs 15:10 NBG)

Paulus wist dat hij voor Gods opdracht uit te voeren Gods kracht nodig had. Hij kon die taak niet in eigen kracht uitvoeren, hij bleef afhankelijk van Gods kracht en macht van genade. Een les voor ons allemaal! God zei tegen hem: “Mijn genade is voor u genoeg”.

Bidt God om een openbaring van de macht van Zijn Genade !

Een Christen moet de conditie van genade en gunst ontdekken, wat God hem / haar reeds ter beschikking heeft gesteld. Dit omvat alles wat u nodig hebt voor uw geest, ziel en lichaam. Want door het offer van Jezus bent u mede-erfgenaam geworden (Hebreeën 1:2). Door uw geestelijke eenheid met Christus (1 Korintiërs 6:17) heeft u aan geen ding gebrek (Psalm 23:1). In Hem is alles voorzien wat u nodig hebt.

Het woord genade heeft zijn wortels in het Griekse werkwoord 'chario (Strongs 5463) wat onder andere “zich zeer verheugen, blij zijn, het goed hebben” betekent. Vanaf het moment dat u uw conditie van genade en gunst met God ontdekt, zult u zich zeer verheugen en blij zijn! De vreugde des Heren is uw kracht (Nehemia 8:10) !

MIJN GENADE IS VOOR U GENOEG (vers 9 HSV)

In deze uitdrukking zien we een verwijzing naar Gods naam: El Shaddai (Genesis 17:1). Deze naam betekent: “De God die genoeg is, de ALTOEREIKENDE GOD, en Levengever”. God heeft in alles voorzien wat we nodig hebben, het is aan ons om naar Hem te gaan en door geloof alles te ontvangen. Het Grieks gebruikt hiervoor het woord “genoeg” – “ar'keo” (Strongs 714) en dit betekent onder andere: nimmer falende kracht hebben, sterk zijn, voldoende sterk zijn, genoeg zijn, verdedigen, afweren, genoeg hebben, zich tevreden stellen ”.

Als we deze betekenis in onze tekst gieten zegt God:

“Mijn genade is voor u een nimmer falende kracht !

God liet Paulus niet in de steek, maar had hem voorzien van een nimmer falende kracht! Door Zijn inwoning beschikte Paulus over alles wat hij nodig had! En door Zijn inwoning beschikt u over dezelfde nimmer falende kracht! God zei eigenlijk tegen Paulus: “Ik heb de overwinning voor u al behaald, het is nu aan u om die op te eisen! Gebruik de autoriteit en het gezag dat Ik u gegeven heb”. Net zoals God het volk Israël het Beloofde Land gegeven had, moesten ze het wel zelf nog innemen. Dit door strijd en afhankelijkheid en met hulp van God.

WANT MIJN KRACHT WORDT IN ZWAKHEID VOLBRACHT.(vers 9 HSV)

WANT DE KRACHT OPENBAART ZICH EERST TEN VOLLE IN ZWAKHEID. (vers 9 NBG)

Gods kracht openbaart zich eerst ten volle als wij zwak zijn. De taak waartoe God elk van ons geroepen heeft is van die mate, dat we het niet in eigen kracht of bekwaamheid kunnen uitvoeren. Het woord “kracht” hier komt van het Griekse woord 'dunamis (Strongs 1411) en betekent: sterkte, macht, bekwaamheid, macht om wonderen te verrichten, morele macht en voortreffelijkheid, de macht en invloed die behoren bij rijkdom".

De ‘dunamis' kracht die Paulus ter beschikking kreeg, was de kracht van de Heilige Geest Die in hem woonde, genoeg om door alle problemen heen te komen, die als wederkerende vuistslagen hem troffen.

Maar gij zult (dunamis) kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. (Handelingen 1:8 NBG)

Het is dezelfde kracht die aan de 120 discipelen beloofd werd in de bovenzaal. En ze ontvingen die kracht om getuigen te kunnen zijn. Doch we lezen dat wanneer ze getuigen waren in die kracht, dat ze vervolgd werden, net als Paulus (Handelingen 8:1,3).

Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden (2 Timotheüs 3:12 NBG)

Wanneer God tegen Paulus zegt: “Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.” Dan antwoordt hij niet met: “Neen God, laat me niet aan mijn lot over, ik red het niet, U laat me in de steek, doet U er niets aan ?” Niets van dit alles ! Hij antwoordt :

ZEER GAARNE ZAL IK DUS IN ZWAKHEDEN NOG MEER ROEMEN (vers:9 NBG)

Zeer gaarne, met alle plezier ! Dit klinkt niet als iemand die wanhopig aan zijn lot is overgelaten en die voortdurend door ziekte wordt gekweld. Paulus wist: wat de duivel ook op mijn pad brengt, met mijn Altoereikende God kom ik er doorheen, Hij doet mij ten alle tijde zegevieren !

Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt. (2 Korintiërs 2:14 NBG)

OPDAT DE KRACHT VAN CHRISTUS OVER MIJ KOME (vers:9 NBG)

Telkens Paulus geconfronteerd werd met duivelse tegenstand ervaarde hij de dunamise kracht van Christus die over hem kwam. Zij die zelf reeds deze kracht ervaren hebben, verlangen, hunkeren naar deze heerlijkheid. Wanneer gaan we die kracht ervaren? Als we ondanks tegenstand en vervolging blijven getuigen van God, Zijn getuigen zijn, Zijn wil en doel voor ons leven uitvoeren !

Als deze kracht over u komt, dan begrijpt u ten volle dat Zijn genade u genoeg is ! Zij die vervolging en verdrukking om Jezus wil hebben ondergaan, kunnen van deze ervaring getuigen: Als de zalving van de Heilige Geest, als een brandend vuur in u oplaait, dan is elke verdrukking of vervolging alleen maar olie op het vuur ! Dan kunnen we het met Paulus uitroepen:

Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. (2 Korintiërs 12: 10 NBG)

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard ? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. (Romeinen 8:35-39 NBG)

Johannes zei het zo:

Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. (1 Johannes 4:4 NBG)

Tijdens de zware Christen vervolging ten tijde van de Romeinse keizer Nero, werden Christenen op de brandstapel omgebracht. Ze hadden een afspraak gemaakt, dat degene die als eerste ging, een vinger zou opsteken, als de pijn te verdragen was. Toen ze in vuur opgingen, zongen ze psalmen en staken meerdere vingers in de lucht. Gods genade was daar en haalde hen erdoor. Gods genade was méér dan genoeg ! Net zoals Stefanus die voor zijn steniging de heerlijkheid Gods zag en Jezus staande aan de rechterhand Gods (Handelingen 7:55).

DAAROM HEB IK EEN BEHAGEN IN ZWAKHEDEN: IN SMADELIJKE BEHANDELINGEN, IN NODEN, IN VERVOLGINGEN, IN BENAUWDHEDEN, OM CHRISTUS' WIL. WANT WANNEER IK ZWAK BEN, DAN BEN IK MACHTIG. (vers:10 HSV)

Paulus voelde zich niet in de steek gelaten door God, anders zou hij er geen welbehagen in scheppen. Merk op dat Paulus in deze lijst ook weer geen ziekte aanhaalt ! Paulus zei: laat de vervolging ter wille van Jezus maar komen, Gods genade is een nimmer falende kracht, genoeg om mij de overwinning te geven. Als Paulus zelf leed aan een voortdurende ziekte, hoe kon hij dan het overwinnend leven van een Christen proclameren !

Zijn leerling Timotheüs was getuige van de vervolgingen die Paulus had ondergaan, maar ook van zijn volharding en overwinning.

Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben te Antiochie, te Ikonium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. (2 Timotheüs 3:10-12 NBG)

Satans boodschapper, de doorn in het vlees, heeft Paulus nooit overwonnen. Hij kon niet meer doen dan Paulus lastig vallen en het hem moeilijk maken. Hij zette mensen tegen Paulus op, zelfs indien Paulus nog niet op die plaats was geweest of tegen hen had gepredikt (Handelingen 13:50; 14: 5-7; 19:23-41).

Paulus was in dit alles meer dan overwinnaar, hij kende zijn Verbond met de Allerhoogste en hij wist dat zijn Bevrijder leefde ! Als men hem gevangen zette, dan begon hij op het middernachtelijk uur zijn God te loven en te prijzen, met het gevolg dat de gevangenis deuren werden geopend en dat de gevangenisbewaarder met zijn gehele huis tot geloof kwam (Handelingen 16:16-34).

Paulus keerde elke aanval van de vijand om in een overwinning voor Gods Koninkrijk ! Paulus leed terwille van het Evangelie, maar daardoor bracht hij God lof toe. Dit lijden was geen ziekte, maar tegenstand om hem te beletten Gods opdracht uit te voeren. Ziekte kan echter wel een middel zijn wat de duivel gebruikt om iemand uit te schakelen, zodat hij niet aan zijn roeping kan voldoen. Zie ziekte daarom als een vijand en een overweldiging van de duivel (Handelingen 10:38).

God heeft ons als Christenen nooit beloofd dat Hij aanvallen, verzoekingen en beproevingen zou wegnemen, maar wel dat Hij ons genade en nimmer falende kracht geeft om ze te overwinnen !

Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt (1 Korintiërs 10:13 NBG).

God zorgt met de verzoeking ook voor de uitkomst. Hij is getrouw en zorgt er voor dat u er tegen bestand bent. Elke openbaring van waarheid uit Gods Woord dat u ontvangt, zult u in geloof moeten vasthouden. Het Woord dat levend is in uw hart, het Woord dat u gelooft, is het Woord waar u naar handelt!

In een ander schrijven aan de Korintiërs haalt Paulus weer deze vuistslagen aan en opnieuw zien we dat het geen ziekte is, maar tegenstand van mensen:

Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven; wij verrichten zware handenarbeid; worden wij gescholden, wij zegenen; worden wij vervolgd, wij verdragen; worden wij gelasterd, wij blijven vriendelijk; wij zijn als het uitvaagsel der wereld geworden, als aller voetveeg, tot op dit ogenblik toe. (1 Korintiërs 4:11-13 NBG)

Paulus moet wel gezond geweest zijn om al die tegenstand te verdragen en al de zorg van de gemeenten te kunnen dragen ! Zowel lichamelijk als mentaal had hij het zwaar te verduren.

In Marcus 4 vertelt Jezus ons dat de duivel er onmiddellijk op uit is om het Woord te stelen uit het hart van de mensen. De geweldige boodschap van Gods genade die Paulus predikte, wakkerde overal vervolging aan, en verhinderde dat mensen tot geloof kwamen.

De doorn in het vlees van Paulus was geen ziekte en kan daarom ook nooit als een excuus gebruikt worden om ziekte toe te laten in uw lichaam. God neemt de dingen die satan bedoeld heeft om schade en vernietiging toe te brengen en geeft Zijn kinderen de kracht en de genade om ze om te keren tot Zijn eer en glorie.

Het pleidooi van Paulus is geen relaas van nederlaag, noch voelt Paulus zich door God in de steek gelaten. Integendeel, hij verheugd zich in zijn God, die hem Zijn genade geeft en hem over elke aanval van de duivel doet zegevieren !

Doordat mensen gedacht hebben dat de doorn in het vlees een ziekte was hebben ze verkeerde conclusies getrokken. Zo denkt men: "Als Paulus ziek was en hij vroeg God om genezing en God zei “nee”, wie ben ik dan, dat ik genezen kan worden van mijn ziekte ? (merk op dat God nooit neen zei tegen Paulus). Als Paulus moest leren leven met zijn ziekte, moet ik mij daar ook bij neerleggen en er mee leren leven".

We hebben duidelijk gezien dat die doorn in het vlees helemaal geen ziekte was en God Paulus geenzins in de steek liet!

De strategie van de duivel is dat we ziekte niet zullen zien als een aanval, maar als iets dat bij het leven hoort. En als we dit gaan denken zullen we er ook geen weerstand aan bieden. Echter als we het als een aanval zien, gaan we er tegen strijden en weten we, dat het van tijdelijke aard is (2 Korintiers 4:18).

We moeten niet met ziekte blijven zitten en het niet de overhand laten krijgen. De duivel kan niet met ons doen wat hij maar wil. Als de duivel vrijspel had, dan had hij ons al lang vermoord, alvorens we wedergeboren waren, maar zelfs dat kon hij niet tegen houden. Zijn macht is beperkt, de onze niet, wij hebben Gods wapenrusting (Efeziërs 6:13).

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here. (Psalm 34:19 NBG)

Er zullen rampen op ons af komen. Doch God belooft ons te redden. Zijn Goddelijke macht van genade en gunst regeren over ons.

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. (1 Petrus 5:8-9 HSV)

De duivel zoekt naar iemand die hij kan verslinden. Iemand die geen weerstand biedt, noch vaststaat in het geloof. Onze eerste reactie op ziekte verschijnselen zou moeten zijn: “Door Zijn striemen ben ik genezen!” (1 Petrus 2:24). Direct het zwaard van de Geest trekken - het Woord van God - en aanvallen, bekleed met de wapenrusting die God voorzien heeft (Efeziërs 6: 10-18).

Als we met een ernstig ziekte rapport geconfronteerd worden, dan kunnen negatieve ervaringen van anderen als vurige pijlen op ons af komen en indien we deze rapporten geloven, in plaats van het schild van geloof op te heffen, gaan we eronder door. Net als de 10 verspieders laten we ons afschrikken en nemen Gods belofte niet in. Volg de raad van Petrus op en biedt weerstand, vast in het geloof!

Zij die zeggen dat ze net als Paulus een doorn in het vlees hebben en daarmee hun ziekte bedoelen, zijn misleid en gevangen door leugen.

Laat de tradities van mensen niet uw gezondheid stelen of u in ziekte laten, vernieuw uw denken met Gods Woord en ontvang de genezing die reeds in uw geest aanwezig is !

Laat u GENEZING NIET ROVEN !

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT