HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Blijf niet met uw vragen zitten, doe het licht aan!

Het opengaan van Uw woorden geeft licht… ( Psalm 119:130 HSV )

Wat doet u als het donker is in huis? U doet het licht aan! Licht verdrijft de duisternis. Misschien heeft u het al wel eens geprobeerd om in uw huis rond te lopen zonder het licht aan te doen. En dan was u vergeten dat er een stoel pas verplaatst was, want uw vrouw had de kamer nog eens heringericht of uw kinderen hadden speelgoed laten slingeren en u stootte uw teen er tegen. Hoe snel werd het licht dan niet aan gedaan?

Zo kunnen er ook dingen gebeuren in uw leven, waar u niet direct zicht op hebt. Het lijkt wel of u in het donker loopt en geen uitweg weet. Omstandigheden, situaties die u niet begrijpt. Als we met een hoop vragen zitten, is het tijd om het licht aan te doen ! En de Psalmist geeft ons een goede hint: Het opengaan van Gods Woord geeft licht. Gods Woord is de Deur tot Gods licht. Het is aan ons om die deur open te doen, net zoals u de lichtschakelaar omzet. De Bijbel is door God geïnspireerd (2 Timotheüs 3:16) en behandelt elk levensaspect van de mens.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Psalm 119:105 NBG)

“Gods Woord is medicijn” en heeft tot doel Gods licht te laten schijnen over het onderwerp “genezing”. Soms worstelen we met vragen als: "Waarom ben ik ziek ? Waarom genees ik niet? Is het Gods wil wel dat ik genees?" Als u hier nog geen duidelijkheid over hebt, wil dit schrijven u daarbij helpen, het licht aan te doen in uw “denkkamer”.

Om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God. (Handelingen 26:18 NBG)

Eén van de listen van de duivel is, om ons door vragen te verlammen. Hij zal steeds proberen Gods Woord in vraag te stellen. Daar begon hij al mee in de hof van Eden (Genesis 3:1). Bijvoorbeeld: "Het Woord van God zegt dat u door de striemen van Jezus genezen bent en toch bent u nog ziek, hoe komt zoiets?"

Hij probeert twijfel te zaaien. En als we twijfelen in ons hart, ontvangen we niets van God ! U vindt geen licht in vragen. U kunt uzelf niet omringen met vragen en tegelijkertijd in het licht wandelen.

Verkeerde vragen zijn vensters naar de duisternis. Als u zich focust op uw vragen, dan neemt de duisternis in uw denken alleen maar toe. Wij moeten ons oog en aandacht richten op Jezus. Hij is het Begin en het Einde van ons geloof (Hebreeën 12:2 AV). Wij richten onze aandacht op Hem, door Zijn Woord te lezen, te horen en uit te spreken en ernaar te handelen.

Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht. (Psalm 36:10 NBG)

Er is maar één Persoon waar we naar toe kunnen. Niemand anders dan Jezus. Naar Hem Die gezegd heeft: "Ik ben het Licht der wereld" (Johannes 9:5). In Zijn licht zien wij het licht van Goddelijke openbaring !

Want Gij doet mijn lamp lichten; de HEERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren. (Psalm 18: 29 SV)

Vragen, dingen waarover u onzeker bent, worden beantwoord in het Licht van Gods Woord. Waarheid brengt de leugen aan het licht. Gods Woord is een lamp voor uw voet en een licht op uw pad. Het is heel simpe l! Doe het Licht aan en de duisternis verdwijnt !

Blijf bij de waarheid die u kent. Overdenk het Rhema-Woord dat u aanspreekt. Doe de dingen waarvan u weet dat ze goed zijn. Lees de Bijbel, bidt tot God, bezoek de samenkomsten, heb contact met andere gelovigen. Dit zijn allemaal goede dingen. Uw vragen zullen gaandeweg opgelost worden, als het Licht in uw ziel en denken toeneemt.

Blijf niet met uw vragen zitten. Toen God duisternis zag op de aarde, begon Hij te spreken: "Er zij licht en er was licht." (Genesis 1:3). Uw duisternis, uw vragen zullen verdwijnen als u het Woord van God begint uit te spreken. Uw mond is de schakelaar, Gods Woord is het Licht ! Spreek de waarheid van het Woord uit.

Zeg: "Al voel ik mij niet genezen, toch zegt het Woord van God dat ik door de striemen van Jezus genezen ben (1 Petrus 2:24). En ik wandel niet volgens mijn natuurlijke zintuigen, maar ik wandel in geloof (2 Korintiërs 5:7), ik handel naar Gods Woord (Jacobus 2:22)." Op deze manier doet u het Licht aan en zal de duisternis, depressie, pijn en ziekte verdwijnen.

Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. (Johannes 8:12 SV)

Volg Jezus en wandel in het licht van het Woord (1 Johannes 1:7). Vul uw (ziele-) hart met Gods Woord tot uw mond er begint over te spreken. Want waar het hart van vol is, daar spreekt de mond van. U bent een kind van het licht (Efeziërs 5:8) en de duisternis heeft geen macht over u (Kolossenzen 1:13).

"Hemelse Vader, net zoals U licht in de duisternis sprak, spreek ik het Licht van Uw Woord uit over mijn lichaam en situatie. Ik wil me niet langer omringen met vragen, maar met de waarheid die ik ken en de dingen doen, waarvan ik weet dat ze goed zijn. In Uw licht zie ik het licht, in Jezus ' Naam. Amen!"

IK WANDEL IN GODS LICHT !

OVERZICHT

© Terebinten der gerechtigheid