HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

De medicijn van de tong 2

Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest. (Spreuken 15:4 HSV)

Gezonde woorden zijn als een boom van leven; verkeerde woorden richten echter schade aan. (Spreuken 15:4 HB)

In de hof van Eden stond de Boom des levens (Genesis 2:9). Deze Boom is echter door de zondeval van de aarde weggenomen. Toen werd de mens afgesneden van het Goddelijke Leven. In Openbaring 22:2 lezen we over deze Boom des Levens, die twaalf keer per jaar vrucht draagt en waarvan de bladeren tot genezing van alle volken zijn. Dit zegt ons wat er in de toekomst zal gebeuren, als we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen hebben.

Maar moeten wij zolang die nieuwe hemel en aarde er nog niet zijn, verstoken blijven van de Boom des Levens, de Boom van Goddelijk Leven, van genezing? God zij dank niet! Gods Woord openbaart ons de kracht van onze tong! Wist u dat uw tong medicijn kan zijn, maar ook schade kan veroorzaken? Daarom moeten we als Christenen ons bewust zijn van wat er uit onze mond komt !

Een boom is iets dat groeit. Door onze woorden laten we iets groeien. Als we gezonde woorden spreken, zijn ze als medicijn en geven ze leven. Als we verkeerde woorden spreken, tegenovergesteld aan aan het Woord van God, komt er een breuk met de waarheid die in onze geest aanwezig is. Daardoor verliezen we de kracht en de vrucht van die waarheid !

Van de vrucht van zijn mond zal iemand het goede eten, maar het verlangen van de trouwelozen is geweld. Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang. (Spreuken 13:2-3 HSV)

Dit gedeelte spreekt over de vrucht van de mond. Vrucht krijgen we niet dadelijk, er gaat een proces aan vooraf. Als u een boom plant heeft u meestal niet direct vrucht. Hij moet groeien en bloeien, alvorens er vrucht komt. Misschien heeft u in het verleden al verkeerde dingen gezegd, hatelijke woorden tot iemand gesproken, of over uzelf. Gelukkig zijn die woorden niet direct tot stand gekomen. Doch als we de verkeerde dingen blijven zeggen, wacht de ondergang ! Uiteindelijk zullen onze woorden vrucht voortbrengen!

U kunt uw leven beschermen door uw mond te behoeden. Maar iemand die er alles maar uitflapt, wacht ondergang. Sommige mensen spreken alleen maar negativiteit en dood en doem. Of ze vloeken en vragen om verdoemenis, zonder er nog bij stil te staan en dat is wat ze hebben . Ze vallen van het ene ongeluk in het andere en hun leven is een chaos. Ze lijken er voor te kiezen. Zelfs als er goede dingen gebeuren, zien ze het nog zwart in of gaan ze iets negatiefs zoeken. We moeten onze mond behoeden voor het spreken van verkeerde woorden. We kunnen daarin Gods hulp vragen.

HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. (Psalm 141:3 HSV)

Onze ziel wordt bewaard als we de juiste woorden spreken. Als er geen verkeerde woorden in onze ziel terecht komen - omdat we ook horen wat we zelf zeggen - dan veroorzaken deze woorden geen breuk met onze geest en kan het goddelijke leven dat in onze geest aanwezig is, doorstromen naar onze ziel en ons lichaam. Woorden kunnen Gods leven in ons blokkeren.

Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. (Jakobus 3:2 HSV)

Jacobus benadrukt opnieuw de kracht van woorden, maar geeft ook toe dat we in veel opzichten de verkeerde dingen zeggen. We kunnen neerhalen of kwetsen met onze woorden. Door de juiste woorden te spreken kunnen we ons lichaam in toom houden en zelfs tot genezing brengen.

Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond , opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. (Jacobus 3:3 HSV)

Als u uw tong in bedwang kunt houden, kunt u uw vlees, uw oude natuur in toom houden. Net zoals een bit een paard in toom kan houden, zo bedwingt een tong ons lichaam.

Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. (Jacobus 3:4 HSV)

Uw tong zet de koers voor uw leven uit. En wij willen in de juiste richting gaan ! Waar wil u naar toe met uw leven ? Uw tong bepaald de koers ! Luister naar wat u zegt, dat bepaald uw toekomst. Uw toekomst ligt onder uw neus.

Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. (Jacobus 3:5-6 HSV)

Uw tong is een klein onderdeel van uw lichaam, en toch kan het trotse en hoogdravende woorden spreken, als een vuur bepaald het uw levensloop. Een vuur is soms heel moeilijk te controleren eens het uit de hand loopt. Uw vlees heeft geen bemoediging nodig.

We moeten ons vlees niet voeden maar uithongeren. Eén manier daartoe is uw tong behoeden. Uw emoties en uw vlees hebben een grote honger. Soms is er maar één woord nodig om verkeerde gedachten in gang te zetten. U hoort of ziet iets en uw geheugen geeft voeding en impuls aan uw vlees of emoties en u bent vertrokken. En dat kan dagen duren, als u eraan toegeeft, kunnen die dingen u in gevangenschap en bezet houden. Het vlees moet u niet koesteren, moet u niet krachtig houden, het is al sterk genoeg. Als u het voedt, verteert het u.

Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen. (Jacobus 3:7-11 HSV)

Aan de woorden die uit onze mond komen, horen we uit welke bron ze komen. Of we spreken in lijn met de waarheid die in onze geest is, of we spreken overeenkomstig onze zinnelijke natuur, voortgestuwd door de begeerten van ons vlees.

Die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van benauwdheden (SV). Wie zijn mond en tong in bedwang houdt, vrijwaart zich van problemen. (Spreuken 21:23 HB)

U kunt uw ziel bewaren van problemen door uw tong te bewaren. Ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond, ben je in de woorden van je eigen mond gevangen (Spreuken 6:2 HSV)

Uw tong kan een valstrik zijn voor uzelf. Een valstrik zal u niet dadelijk doden, maar het houdt u gevangen tot de vijand komt. Net zoals een dier dat gevangen zit in een strik. U kunt uw eigen vijand helpen door de verkeerde woorden te zeggen, zodat hij komt om u af te maken. Soms zijn Christenen niet bewust van wat er uit hun mond komt. In ons spreken kunnen we een grens overschrijden of negatief praten en daardoor een deur openen voor de vijand en dat is net wat we niet willen.

…Geeft de duivel geen voet. (Efeziërs 4:27 NBG)

De duivel heeft geen voet in ons leven, tenzij wij hem dat geven. Het woord voet hier wordt ook gebruikt als stad of woonplaats. De duivel zal die ruimte innemen die u hem geeft door uw verkeerde woorden ! Gun hem geen ruimte nog een plaats in uw leven.

We kunnen ons zelf gevangen zetten of bezet worden door onze eigen woorden. In de context van deze spreuk is iemand borg gaan staan voor iemand anders en daardoor heeft hij zichzelf gevangen gezet. Hij kan niet meer doen wat hij wil en daardoor wordt hij gehinderd in zijn groei en welzijn.

In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is verstandig. (Spreuken 10:19 HSV)

Soms moeten we onszelf beschermen door weg te lopen van verkeerde gesprekken en onze mond weerhouden van ondoordachte dingen te zeggen.

In de overtreding van de lippen ligt een kwade valstrik, maar de rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid. (Spreuken 12:13 HSV)

Het is mogelijk om met uw lippen een overtreding te begaan en in een valstrik terecht te komen.

Van goede woorden wordt een mens zelf beter, van goede daden plukt hij zelf de vruchten. (Spreuken 12:14 GNB)

Als we op zoek zijn naar genezing, om zelf beter te worden, dan zijn goede woorden het pad er naartoe. Als we verstandig zijn en verandering willen zien, spreken we goede woorden.

Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. (Psalm 103: 5 HSV)

Spreek over de goedheid van God en over alles wat Hij voor u gedaan heeft. U zult er zelf beter van worden en uw jeugd vernieuwd zich!

Een verstandig hart zoekt kennis, maar de mond van dwazen voedt zich met dwaasheid. (Spreuken 15:14 HSV)

Dwazen voeden zich met dwaasheid en spreken dwaasheid. Wat er in komt, komt er ook uit! Wie verstandig is zoekt naar de kennis die te vinden is in Gods Woord.

De mond van een dwaas is zijn ondergang , zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf. (Spreuken 18:7 HSV)

Een dwaas zegt wat hij denkt. En wat hij zegt wordt zijn ondergang. Soms denken mensen grapjes te kunnen maken in hun omgang met vrienden. Of zeggen ze “ik meen dat niet, dat was maar voor te lachen”. Daardoor tarten ze de grenzen en beseffen niet voldoende dat hun tong hun levenskoers bepaald. Uw tong is als de roer van een schip en als u die in een bepaalde richting zet, ga je ook die kant op.

Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd , hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. (Spreuken 18:20 HSV)

Het woord buik hier vertaald betekent in het Hebreeuws ook moederschoot. Als we het Woord horen, komt het zaad van het Woord in onze moederschoot – ja ook mannen kunnen zwanger worden ! En vroeg of laat brengt het Woord vrucht voort ! U kunt versterkt worden en kracht ontvangen door uw eigen belijdenis van Gods Woord.

Wat bedoelen we met belijden? Meestal wordt belijden geassocieerd met het belijden van zonden. Belijden wil zeggen, ergens mee instemmen, hetzelfde zeggen. Het is akkoord gaan met wat het Woord zegt. Het is het Woord belijden en proclameren over uw leven.

Op de tong liggen zowel dood als leven; wie aan een van beide de voorkeur geeft, zal de vruchten daarvan plukken. (Spreuken 18:21 HB).

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. (Spreuken 18:21 NBG
)

De Bijbel leert ons duidelijk dat woorden belangrijk zijn. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Goed of kwaad is het gevolg van ons spreken. Kies voor het goede, spreek leven !

Laat niemand u wijsmaken dat woorden niet belangrijk zijn. U zult de vruchten plukken van uw woorden. Welke woorden brengen goede vruchten voort? Het belijden van Gods Woord is een machtig instrument, met vele aspecten. Niet alleen vernieuwd het uw denken en spreekt u het Woord, maar u bepaald ook de koers van uw leven. Daarbij ligt er creërende kracht in woorden uitgesproken in geloof. U creëert uw eigen realiteit.

Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. (Hebreeën 11: 3 HSV)

U kunt uw tong in het gareel zetten, uw denken vernieuwen en Gods Woord uitspreken en de kracht van de onzichtbare wereld vrijzetten, waardoor alles ontstaan is. U kunt uw tong gebruiken om openbaring te brengen aan uw ziel door het geloof dat in uw hart is. Door geloof kunt u uw wereld en omstandigheden veranderen.

Het woord “tot stand gebracht” betekent hier “in orde gebracht”. Als uw huidige toestand niet overeenkomstig Gods Woord is, kunt u het veranderen, het op orde brengen. Als uw lichaam niet op orde is, kunt u het in orde brengen. U kunt Gods wil en echte realiteit opleggen aan de tijdelijke wereld. De zichtbare wereld is onderworpen aan verandering en het is onderworpen aan u !

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. (Lukas 6:45 NBG)

Zorg dat er goede dingen in uw ziele-hart zitten. Vul u met Gods Woord en gedachten, zodat uw mond daarover spreekt. Zie het belang in van uw woorden. Gebruik uw tong om leven te scheppen, als een medicijn voor uzelf en voor anderen.

"Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord, vergeef me van het spreken van woorden die ingaan tegen Uw Woord. Help me mijn tong te gebruiken als medicijn, zodat ik de vrucht van de Boom des Levens in mijn leven zie, in Jezus'naam. Amen!"

IK SPREEK WOORDEN VAN LEVEN !

OVERZICHT

© Terebinten der gerechtigheid