HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

Geen angst !

Angst kan u verlammen als u een negatief doktersrapport krijgt. Angst kan uw denken compleet beheersen, uw gedachten helemaal in beslag nemen. U vergeet even wat God voor u gedaan heeft, door Zijn Zoon Jezus. Een neerwaartse spiraal van negatieve gedachten trekken u naar beneden. Uw gedachten zijn misschien veranderd, maar Gods gedachten niet:

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. (Jeremia 29:11-13 NBG)

Gods gedachten voor u zijn gedachten van vrede (shalom) en niet van onheil. Het woord vrede komt van het Hebreeuwse woord “shalom” en betekent meer dan alleen maar “vrede”. Het betekent ook “volledigheid – niets tekort – geen gebrek; gezondheid, welzijn, veiligheid, voorspoed, rust, tevredenheid, vriendschap”.

Vrede laat Ik bij jullie achter; Mijn vrede geef Ik jullie, een andere vrede dan de wereld geeft. Maak je niet ongerust en wees niet bang. (Johannes 14:27 GNB)

Jezus geeft u Zijn vrede ! Dat is wat God voor u in gedachten heeft. Hij is nog steeds uw Vriend. En deze gedachten moeten we voor ogen houden. Vervang verontrustende gedachten met Gods gedachten van “shalom”.

God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. (2 Timotheus 1:7 BB)

Angst is een geest die niet van God afkomstig is. Voed die angst niet met informatie die ingaat tegen wie u bent in Christus. Voed een leugen niet, geef het geen brandstof, want het zal tegen u werken. Laat geen gedachten toe, die Jezus niet denkt. God gaf u een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.

Want: Wie kent de gedachten van de Heer? Wie kan hem raad geven? Welnu, wij denken als Christus. (1 Korintiërs 2:16 GNB)

Hou voor u wat het Woord zegt wie u bent in Christus. Denk vanuit uw vernieuwd denken in Christus. U bent één geest met Hem, u hebt het denken van Christus. U bent een nieuwe schepping, dat is de waarheid. Vorm geen partner met een leugen. Wat uiteindelijk tegen uw identiteit in Christus inwerkt en uw gedrag, uw spreken, enz. beinvloed.

Ik heb me tot de Heer gewend en hij heeft geantwoord; van alle angsten heeft hij me bevrijd. (Psalm 34:5 GNB)

Om u te helpen om uw gedachten onder Zijn controle te brengen, volgen hier gedachten uit Zijn Woord:

De Heer is mijn licht, mijn behoud, voor niemand ben ik bang. Hij beschermt mijn leven, niets hoef ik te vrezen. (Psalm 27:1 GNB)

Ik ben vastberaden en moedig! Ik laat angst niet toe in mijn leven. Ik laat me geen schrik aanjagen. Want de Heer, mijn God, zal mij helpen in alles wat ik onderneem: (naar Jozua 1:9 GNB )

God Zelf heeft gezegd dat Hij me geenszins zal begeven, Hij zal me geenszins verlaten. Hij zal mij op geen enkele manier te kort schieten of mij in de steek laten. Hij zal me niet zonder steun achterlaten. Hij heeft mij niet opgegeven. Hij zal me niet hopeloos achterlaten. Absoluut niet! Daarom kan ik in alle zekerheid, vrijmoedig en in vertrouwen zeggen: De Heer is mijn Helper, ik zal niet vrezen! (naar Hebreeën 13:5-6)

God is vóór mij en niet tegen mij. Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem uitgeleverd om mij te redden. Als Hij zelfs Zijn Zoon heeft gegeven, zal Hij mij ook al het andere geven! (naar Romeinen 8:31-32)

Ik ben de gerechtigheid Gods in Christus. God heeft mij rechtvaardig verklaard. In gerechtigheid ben ik gegrondvest. Er is geen reden meer voor angst, terreur zal mij niet meer bereiken, onderdrukking blijft ver op afstand. (naar 2 Korintiërs 5:21; Romeinen 8:33, Jesaja 54:14)

Mijn gerechtigheid is in Christus, geen wapen dat tegen mij gesmeed wordt zal iets kunnen uitrichten. Dat is mijn erfdeel van Gods wege. (naar Jesaja 54:17)

God heeft mij geen geest van vrees gegeven, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. (naar 2 Timoteüs 1:7)

Ik ben geen slaaf van angst. Nee, God heeft mij een andere geest gegeven. Ik ben door Hem aangenomen als zoon. Omdat Zijn Geest in mij woont, roep ik: "Abba! Vader!" (naar Romeinen 8:15 HB)

Christus heeft mij bevrijdt voor angst van de dood. Hij heeft mij verlost uit deze slavernij. (naar Hebreeën 2:15)

Heer, U bent mijn Zon en mijn Schild. U verleent geluk en roem; in Christus geeft U alle goeds. Almachtige Heer, gelukkig is wie op U vertrouwt. (naar Psalm 84:12-13)

Lees tevens Psalm 23 en Psalm 91.

Bij al mijn angsten, machtige God, vertrouw ik op U. Ik vereer U, mijn God, om wat U beloofd hebt. Als ik op U vertrouw, ken ik geen angst meer. (Psalm 56: 4-5 GNB)

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. (Jesaja 41:10 NBG)

Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, ... uw Formeerder: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want Ik, de HERE, ben uw God, de Heilige Israels, uw Verlosser. (Jesaja 43:1-3 NBG)

Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des HEREN ... (Jeremia 30:17 NBG)

GEBED

"Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Vergeef me, als ik angst heb toegelaten in mijn leven. Help mij om mijn denken te vullen met Uw gedachten. U hebt het beste met mij voor en daar geloof ik in.
Genezing en welzijn is mijn deel.
In Jezus naam. Amen!"

WIE ZOU IK VREZEN ? DE HEER IS MET MIJ !

© Terebinten der gerechtigheid