HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

Privé eigendom. Verboden toegang!

Naar alle waarschijnlijkheid bent u al zo'n bordje met “Privé eigendom. Verboden toegang” ergens tegen gekomen. Dat betekent dat alleen de wettige eigenaar het recht heeft om dat terrein, zijn eigendom te betreden. Overtreders zijn strafbaar!

Wanneer u als wedergeboren Christen, het offer van Jezus aan het kruis hebt aanvaard en Jezus tot Heer hebt gemaakt van uw leven, dan is Hij de rechtmatige Eigenaar van uw lichaam en van uw geest.

Of weten (begrijpen) jullie niet, dat jullie lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in jullie is, Die jullie van God bezitten, en dat u niet van uzelf bent? Want jullie zijn duur gekocht: zo verheerlijk dan God in jullie lichaam en in jullie geest, die van God zijn. (1 Korintiërs 6:19-20 LC)

Het heeft God heel wat gekost om Eigenaar te worden van uw lichaam. Alhoewel Hij beschikt over al het goud en het zilver (Haggai 2:8), volstond dit niet om u vrij te kopen uit de macht van de boze. Enkel het onbesmette bloed van Jezus Christus was het legitieme betaalmiddel om u vrij te kopen.

Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost (vrijgelaten, bevrijdt, vrijgekocht) zijt uit uw ijdele (zinloze) levenswandel , die door overlevering tot u is gekomen; Maar door het kostbare bloed van Christus, als van een onbesmet en onberispelijk Lam. (1 Petrus 1:18-19 LC)

Jezus heeft Zijn leven voor uw leven gegeven en u bent Zijn bezit geworden. Uw lichaam behoort u niet langer toe, uw lichaam is Gods eigendom:

‘om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, … (Romeinen 7:4 NBG)

“… een volk Gode ten eigendom… ” (1 Petrus 2:9 NBG)

“Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen” (Mattheus 8:17 LC)

De Bijbel leert dat ziekte een overweldiging van de duivel kan zijn.

Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem. (Handelingen 10:38 NBG)

In het oorspronkelijke Grieks wordt voor het woord “overweldigd”, “getiranniseerd” gebruikt. De duivel tiranniseert de mens door zijn lichaam aan te vallen met ziekte. Hij zal niet eerst beleefd vragen of hij dat mag of daar het recht toe heeft. Hij betreedt de eigendom van iemand anders om zijn wil op te leggen. De duivel is nog steeds in oorlog met de Heer. Uw lichaam dat God toebehoord, mag aanvallen van hem verwachten.

Jezus is gekomen om de mens vrij te zetten van de macht van de duisternis (Kolossenzen 1:13). De duivel heeft geen recht meer op uw lichaam, nog enig virus of bacterie. Plaats in geloof in de geestelijke wereld het “Verboden toegang” bord. Baken elke toegang tot uw leven af met het Bloed van Jezus. U heeft gezag en autoriteit gekregen om tegen de tiran op te treden in de Naam van Jezus (Johannes 16:24). Als u aangevallen wordt met ziekte of zwakte bidt dan dit gebed:

“Mijn lichaam is een tempel van Gods Geest en behoort God toe. Ik gebied dat elke ziekte, elke virus of bacterie mijn lichaam verlaat. Het heeft geen recht om Gods eigendom te betreden. Ik gebied het Gods eigendom te verlaten. In Jezus Naam.”

IK BEN GODS EIGENDOM !

© Terebinten der gerechtigheid