HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

De Heilige Geest in u
maakt uw sterfelijk lichaam levend !

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. (Romeinen 8:11 HSV)

Alweer een geweldige belofte die God ons geeft. Wanneer wij geestelijk wedergeboren Zijn, is Gods Geest in ons komen wonen. Net zoals de Heilige Geest Jezus uit de dood opgewekt heeft, zal Hij ook uw sterfelijk lichaam levend maken, door dezelfde Geest die nu in u woont.

Maak vandaag nog Jezus Heer van uw leven. Hij wil met Zijn Geest in uw komen wonen. Als u dit nog nooit gedaan hebt, raden wij u aan om eerst dit te lezen: "Hoe wedergeboren worden".

Geloof het Woord van God dat de inwonende Geest uw sterfelijk lichaam levend zal maken.

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. (Johannes 11:25 NBG)


Gods Geest is in staat om levend te maken dat wat dood is. Als Gods Geest in staat is om een dood lichaam op te wekken, hoeveel te mèèr is Hij in staat om bepaalde onderdelen van uw lichaam, die niet meer werken of functioneren, opnieuw levend te maken !

In Ezechiel 37:1-14 lezen we de profetie over de wederopstanding van het volk Israel. Over het dal van dorre beenderen waarover de profeet Ezechiel Gods Woord moest spreken. Uiteindelijk komen deze dode dorre beenderen tot leven:

Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Here Here: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. (Ezechiel 37:9-10)

Ezechiel spreekt zoals God hem beveelt en het volk dat dood was herleefde. Deze profetie is reeds gedeeltelijk in vervulling gegaan, nadat na 2000 jaar van verstrooing over de ganse wereld, de staat Israel in 1948 terug werd opgericht. Nu moet Gods Geest nog in hen geblazen worden, zodat ze Jezus Christus als hun Messias zullen her- en erkennen.

Op de Paasmorgen stonden enige vrouwen in de graftombe waar Jezus in opgeborgen was, maar ze vonden Hem niet, twee engelen kwamen naar hen toe en zeiden tegen hen:

...Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.... (Lucas 24:5-6 NBG)


Dit kunt ook over uw lichaam zeggen, "waarom zoek ik de ziekte bij de gezonde, die is er niet, want ik ben genezen !" Ga niet op zoek naar uw ziekte symptonen of uw pijn, als u gelooft dat Jezus u genezen heeft. Verblijd u ! Jezus heeft uw ziekten en pijnen naar het kruis gedragen en nu is Hij opgewekt en is er geen spoor van ziekte of pijn meer bij Hem te vinden. Geestelijk bent u met Hem opgewekt. Laat Gods Geest Zijn werk doen in u. Door Jezus striemen bent u genezen !

De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de (Rhema) woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. (Johannes 6:63)

Gods Geest maakt levend. Gods Geest maakt Gods Woord levend voor u. Vraag Hem om Gods specifieke Woord voor uw genezing te openbaren. In Gods Woord zit ook Zijn Geest en Zijn goddelijk leven. Eens u dat Woord van God ontvangt, spreek het dan uit over uw lichaam of over het lichaam van uw geliefde. Bidt dat de Geest en het goddelijke leven vrijkomt en u gezond maakt. Spreek leven over dat wat dood is. God waakt over Zijn Woord om het uit te voeren (Jeremia 1:12). De dood moet wijken voor het leven, net zoals duisternis moet wijken voor het licht!

In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. (Johannes 1:4 HSV)

Laat het licht van het Woord leven brengen in uw sterfelijk lichaam !

"Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Geest Die in mij woont.
Vandaag zet ik mijn geloof vrij in de kracht van Uw Geest.
Naar Uw Woord geloof ik dat Hij in staat is om mijn sterfelijk lichaam weer levend te maken".

 

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT