HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

Zie woorden als dienstknechten

Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, die Hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. (Mattheus 8:5-10,13 HSV)

Jezus verhuisde van Nazareth naar Kapernaüm, aan het meer van Galilea. De naam Kapernaüm betekent "dorp van troost". Jezus vertegenwoordigd "de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting" (2 Corinthe 1:3). Jezus verrichtte veel wonderen in dat dorp, waar ook Petrus en zijn broer Andreas woonden.

Een Romeinse hoofdman kwam naar Jezus en smeekte om genezing voor zijn knecht. Als iemand zich tot Jezus wendt voor genezing, zal Jezus hem niet afwijzen. Jezus stelde voor om naar hem toe te gaan. "Ik zal komen en hem genezen". Deze hoofdman had niet alleen groot ontzag en eerbied voor Jezus, maar ook een groot geloof. Jezus moest niet naar zijn huis komen, om de dienstknecht te genezen. Hij zei: "Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn". Jezus moest zelfs niet ter plekke gaan of Zijn handen op de zieke leggen voor genezing.

De hoofdman geloofde in het gezag en de kracht van de woorden van Jezus. Hij stond zelf ook onder gezag en als een hoger geplaatste hem een bevel gaf, voerde hij dat uit. Hij had ook gezag over anderen en hij moest maar een bevel geven en zijn soldaten voerden het uit. De hoofdman had inzicht hoe de geestelijke wereld werkte. Hij erkende dat Jezus iemand met gezag van "hogerhand" was. Hij begreep dat Jezus Woorden autoriteit hadden over ziekten. Dat ziekten zich moesten onderwerpen aan Jezus, Die in opdracht stond van Zijn hemelse Vader.

Voor de hoofdman was het zelfs niet nodig dat Jezus lichamelijk aanwezig was ! Hij was overtuigd dat als Jezus sprak, Zijn Woorden net zo werkten als zijn dienstknechten. Zij voerden uit wat hij sprak. Voor de hoofdman was een "woord" van Jezus genoeg om zijn knecht genezen te zien.

Jezus was verbaasd over het "groot geloof" van deze man. Jezus zei:

"... het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment".

"Op datzelfde moment" was de dienstknecht niet langer verlamd, noch had hij hevige pijn, hij was gezond. Zo snel kan het gebeuren ! De genezing voltrok zich zoals de hoofdman het geloofd had. Jezus kwam de hoofdman tegemoet in wat hij geloofde en in de manier waarop de genezing zou gebeuren: een woord van Jezus was voldoende.

Het verhaal van de hoofdman is ons gegeven, als voorbeeld dat Jezus vandaag ook niet lichamelijk aanwezig hoeft te zijn, om u of uw geliefde te genezen. Wat hier ook naar voren komt is, dat u in geloof kunt staan voor de genezing van iemand anders. Net zoals die hoofdman geloofde voor zijn dienstknecht, kunt u in geloof staan voor iemand anders, het hoeft zelfs geen familielid te zijn.

Zie vanaf vandaag de Woorden van Jezus als dienstknechten, die Zijn Woord ten uitvoer brengen. Ontvang Gods Woord van genezing. Gods Woord spreekt er duidelijk over dat genezing uw deel is ! Jezus moet niet lichamelijk aanwezig zijn. Zijn Woord alleen volstaat ! U kunt een tekst lezen in de Bijbel, het hoeft zelfs niet specifiek over genezing te gaan en u wordt zo aangegrepen door Gods liefde, dat er op dat moment geloof vrijkomt voor uw genezing. Spreek die woorden uit in geloof en ontvang op datzelfde moment uw genezing ! Laat Jezus Zich verbazen over uw groot geloof.

spreek slechts een woord HEER en IK zal genezen zijn.

© Terebinten der gerechtigheid