HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

Spreek het Woord van God

Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. (Hebreeën 11: 3 HSV)

Woorden kunnen we niet zien, maar ze zijn wel werkzaam en kunnen dingen tot stand brengen. Het woord “tot stand gebracht” is vertaald van het Griekse woord “katar'tizo” wat ook betekent: "geschikt, gezond, volledig maken, repareren (wat gebroken of gescheurd is), herstellen, vervolledigen, inrichten, uitrusten, toerusten, voor zichzelf gereed maken, sterken, volmaken, iemand maken tot wat hij hoort te zijn".

Als uw huidige toestand niet overeenkomt met wat God openbaart in Zijn Woord, dan kunt u het veranderen, het op orde brengen, door het Woord van God. De wereld is ontstaan, tot stand gebracht, voortgebracht door het Woord van God. Uw lichaam maakt deel uit van deze wereld.

De deur tot het bovennatuurlijke draait op twee scharnieren,
wat we geloven en wat we met onze mond zeggen. (Kenneth Hagin)

Als uw lichaam ziek is, kunt u het gezond maken en herstellen door in geloof het Woord van genezing uit te spreken over uw lichaam. Het Woord maakt uw lichaam tot wat het hoort te zijn: gezond !

Wat Gods Woord zegt dat ik ben, dat ben ik! Wat Zijn Woord zegt dat ik kan doen, doe ik met Zijn hulp. Wat Zijn Woord ook zegt dat Hij zal doen, doet Hij ook! (Kenneth Copeland)

U kunt Gods wil en de realiteit van de onzichtbare wereld opleggen aan de tijdelijke, zichtbare wereld. De zichtbare wereld is onderworpen aan verandering en het is onderworpen aan u !

Als we meer zouden begrijpen wat er gebeurd, wanneer we het Woord van God gebruiken, dan zouden we het meer gebruiken. (Oswald Chambers)

Als u een wedergeboren kind van God bent, hebt u van Godswege heerschappij ontvangen in en over deze wereld. Gebruik deze autoriteit door Gods Woord uit te spreken over uw gezin, uw omstandigheden, uw gezondheid, uw financiën, …. Als kroon van Gods schepping, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, kunnen en mogen we Zijn Woord uitspreken. Wat een voorrecht!

Geloof dat wanneer u in Gods aanwezigheid bent geweest, u alles ontvangen hebt waarvoor u kwam, u kunt het meenemen en gebruiken, want de kracht van God staat tot uwer beschikking, overeenkomstig uw geloof. (Smith Wigglesworth)

Ik dank mijn God telkens weer om u. Ik dank Hem voor de goedheid van God die u gegeven is in Christus Jezus. Want door uw verbondenheid met Hem bent u in elk opzicht bevoorrecht, in SPREKEN en in kennis. Zo stevig heeft het getuigenis over Christus zich in u verankerd, DAT GEEN ENKELE GENADEGAVE U ONTBREEKT, terwijl u vol verwachting uitziet naar het moment dat onze Heer Jezus Christus zich zal openbaren. (1 Korintiers 1:4-7 GNB)

U bent verbonden met Christus, één geest geworden met Hem (1 Korintiers 6:17) en daardoor in elk opzicht bevoorrecht. U bent verbonden met goddelijk leven en goddelijke gezondheid. Geestelijk verbonden met uw Schepper, die u weefde in de moederschoot (Psalm 139:13). Laat deze kennis en het getuigenis dat Jezus uw genezing is, diep in u verankeren. Spreek hierover, zet uw geloof vrij, door hierover te spreken. Zodat geen enkele genadegave, waaronder genezing u zal ontbreken.

Verander uw wereld, door uw woorden te veranderen, het maakt een wereld van verschil !

© Terebinten der gerechtigheid