Dag 69: Uw lichaam is Gods tempel

 

1 Korintiers 3:16 NBG

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

1 Korintiers 6:19 NBG

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 20 Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

2 Korintiers 6:16 NBG

Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

Wanneer u een wedergeboren kind van God bent, is uw lichaam een tempel geworden van Gods Geest. God Zelf is woning in u komen maken! Sta daar even bij stil en denk daar eens over na. Krijg een heel andere kijk op uw lichaam. Uw lichaam Zijn tempel!

1 Korintiers 6:15 Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn?

Krijg hier een openbaring van, uw lichaam behoort niet meer toe aan uzelf. Uw lichaam is gekocht en betaald door het dierbaar Bloed van Jezus. Hij gaf Zijn lichaam voor uw lichaam! En u werd deel van Zijn Lichaam. (1 Korintiers 12:27; Efeze 1:22-23; 5:30)

Verheerlijk God met uw lichaam. Weet dat uw lichaam Gods tempel is en Gods tempel is heilig. Verander uw denken hieromtrent. Waar u uw lichaam naar toe brengt, daar brengt u Gods tempel. Wat u met uw zintuigen waarneemt, komt in Gods tempel. Wat u eet, drinkt, inademt, voelt, ruikt ... komt in Gods tempel.

Gun uw lichaam rust en in- en ontspanning. Voedt uw lichaam met het juiste voedsel, zonder in het extreme te vallen. Verzorg uw lichaam.

Toen Jezus op aarde was bezocht Hij meermaals de Tempel in Jeruzalem. De week voor Zijn krusiging, reinigde Hij de Tempel:

Mattheus 21:12-14 NBG

En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten maar gij maakt het tot een rovershol. En in de tempel kwamen blinden en lammen tot Hem en Hij genas hen.

Laat Jezus Zijn Tempel en uw lichaam compleet reinigen, eruit verwijderen wat er niet thuis hoort. Werk met Hem mee, door niet alles in Zijn tempel, uw lichaam, toe te laten. Nadat de reiniging in de Tempel te Jeruzalem had plaats gevonden, vond er genezing plaats!

"Hemelse Vader, dank U wel, dat U mijn geestelijke ogen opent en mij laat zien dat mijn lichaam Uw Tempel is. Help mij om zorg te dragen over Uw Tempel. Dank U, dat het Bloed van Jezus mijn lichaam heeft gereinigd en geheiligd en tot het Zijne heeft gemaakt. Uw Geest woont nu in mij. Doe Uw werk in mij en genees mijn ganse lichaam."

TERUG

 

 
 

Jezus is Heer!

 
 
   

 

© Jezus Heer gemeenschap vzw