HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

Uw lichaam is Gods tempel

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. (1 Korintiers 6:19 NBG)

Wanneer u een wedergeboren kind van God bent, is uw lichaam een tempel geworden van de Heilige Geest. De Drie-enige God Zelf is woning in u komen maken ! Sta daar even bij stil en denk daar eens goed over na. Krijg een heel andere kijk op uw lichaam. Uw lichaam: Zijn tempel!

Uw lichaam behoort niet meer toe aan uzelf. Het is niet meer uw eigendom, noch het eigendom van de duivel of enige ziekte, virus of bacterie. Het is gekocht en betaald met het dierbaar Bloed van Jezus. Hij vergoot Zijn Bloed voor uw lichaam!

Verheerlijk God met uw lichaam. Weet dat uw lichaam Gods tempel is en Gods tempel is heilig. Verander uw denken hieromtrent. Waar u uw lichaam naar toe brengt, daar brengt u Gods tempel. Wat u met uw zintuigen waarneemt, komt in Gods tempel. Wat u eet, drinkt, inademt, voelt, ruikt ... komt in Gods tempel.

Gun uw lichaam rust en in- en ontspanning. Voedt uw lichaam met gezond voedsel, zonder in het extreme te vallen. Verzorg uw lichaam.

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Als iemand (of iets) Gods tempel schendt (vernietigt), God zal hem schenden (vernietigen). Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! (1 Korintiers 3:16 NBG)

De apostel Paulus schreef dit aan Christenen in Korinthe. Als iemand of iets, Gods tempel - uw lichaam - schade toebrengt, zal God die persoon, personen of dat "iets" schade toebrengen. Als een ziekte, een bacterie, virus of wat dan ook uw lichaam schade berokkend, zal God het vernietigen ! Dat is niet mis te verstaan ! Als uw lichaam aangevallen wordt door enige vorm van ziekte of zwakte kunt u deze tekst gebruiken. U kunt zeggen:

"In Jezus Naam vernietig ik elke bacterie of virus of wat dan ook mijn lichaam schade tracht te berokkenen. Het heeft geen bestaans- noch eigendomsrecht in mijn lichaam. Mijn lichaam is Gods tempel, gekocht en betaald door het Bloed van Jezus en behoort Hem toe"
!

De Bijbel leert u waar ziekte vandaan komt, het is "een overweldiging van de duivel" (Handelingen 10:38) en de Bijbel leert u ook om de duivel geen voet of terrein te geven in uw leven (Efeziers 4:27). Uw tegenstander zoekt een voet tussen de deur te krijgen, net als een lastige deur aan deur verkoper. Met listige en misleidende praatjes wil hij u overtuigen van zijn aanbieding. Maar trap er niet in, zelfs al is het mooi verpakt met een strik omheen. Zelfs al is het een geschenk, neem het niet aan, neem uw gezag in Jezus Naam en wijs hem de deur.

Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. (2 Korintiers 6:16 NBG)

U hebt niets te maken met de duivel en afgoderij. God en de duivel hebben geen gemeenschappelijke grond. God geeft leven, de duivel steelt en vernietigt.

Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? (1 Korintiers 6:15)

Als Christen maakt u deel uit van het lichaam van Christus. Niet elke Christen is zich daarvan bewust. En u werd deel van Zijn Lichaam. (1 Korintiers 12:27; Efeze 1:22-23; 5:30).

Toen Jezus op aarde was bezocht Hij meermaals de Tempel in Jeruzalem. De week voor Zijn krusiging, reinigde Hij de Tempel:

En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten maar gij maakt het tot een rovershol. En in de tempel kwamen blinden en lammen tot Hem en Hij genas hen. (Mattheus 21:12-14 NBG)

Laat Jezus Zijn Tempel, uw lichaam compleet reinigen, eruit verwijderen wat er niet thuis hoort. Werk met Hem mee, door niet alles in Zijn tempel, uw lichaam, toe te laten. Nadat de reiniging in de Tempel te Jeruzalem had plaats gevonden, vond er genezing plaats!

"Hemelse Vader, dank U wel, dat U mijn geestelijke ogen opent en mij laat zien dat mijn lichaam Uw Tempel is. Help mij om zorg te dragen over Uw Tempel. Dank U, dat het Bloed van Jezus mijn lichaam heeft gereinigd en geheiligd en tot het Zijne heeft gemaakt. Uw Geest woont nu in mij. Doe Uw werk in mij en genees mijn ganse lichaam."

© Terebinten der gerechtigheid