HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Erken het gezag van Gods Woord

Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is. (2 Timoteüs 3:16 HB)

Als wij Goddelijke genezing willen, is één van de sleutels, het erkennen van de Bijbel als het Woord van God. De gehele Schrift, al de 66 Boeken die het bevat, zijn door God geïnspireerd.

En daarom brengen ook wij dank aan God zonder einde, omdat gij het woord van God, door ons gepreekt, hebt aanvaard, en ook ter harte genomen, niet als het woord van mensen, maar, wat het in werkelijkheid is, als HET WOORD VAN GOD DAT OOK IN U WERKT, WANNEER GIJ GELOOFT. (1 Thessalonisenzen 2:13 Can)

De Bijbel zal werkzaam zijn in uw leven, wanneer u het aanneemt en gelooft als het Woord van God en niet als het woord van mensen. Bewaar dit Woord als het hoogste goed in uw hart en het zal Zijn uitwerking hebben op elk gebied van uw leven. Het Woord van God werkt in u wanneer u gelooft!

God is de Schepper van de mens, de Bijbel is Zijn handboek, Zijn handleiding of gebruiksaanwijzing, Zijn Persoonlijk Woord aan elk mens. Daarin staan Zijn plannen, Zijn gedachten, Zijn doelen, Zijn karakter, Zijn gevoelens, Zijn antwoorden op al uw vragen.

Bewaar het, koester het, mediteer het, spreek het, overpeins het, mompel het, doe het!

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Psalm 119:105)

Gebruik het Woord als een lamp voor uw voet en licht op uw levenspad. Misschien begrijpt u niet altijd waarom bepaalde dingen gebeuren, maar begin te wandelen met God en Zijn Woord zal uw duisternis verlichten, stap voor stap. U hoeft niet te weten hoe alles zal gebeuren en uw hele verdere toekomst te kennen. Als u de Heer van de oplossing kent en volgt, zoals een schaap zijn herder, dan leidt Hij u naar grazige weiden (Psalm 23:3).

Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig. (Psalm 119:160)

Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid. (Johannes 17:17 NBG)

Heiligen betekent apart zetten op een hoger niveau. Als u het Woord van God gelooft, dan zal het u apart zetten van de gangbare denk- en levenspatronen, de wegen van deze wereld, de tradities van mensen, uw eigen beperkt denken. U zult opgetild worden naar een hoger niveau, een hogere manier van denken en leven. Want Gods gedachten en wegen zijn hoger dan die van u (Jesaja 55:9).

Denk niet gering over het Woord van God, maar aanvaardt het als het Woord van de Allerhoogste, Almachtige, Alwetende, Altoereikende God. Hecht meer geloof aan het Woord van God dan aan het woord van mensen. Gods Woord heeft meer gezag dan het woord van uw dokter of specialist. Laat het Woord van God meer doorwegen in uw besluitvorming en conclusies. Laat God het laatste Woord hebben in uw leven. Geef Gods Woord het hoogste gezag in uw leven.

Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. (Markus 10:27)

Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Markus 9:23)

Hoe goed en prachtig onze gezondheidszorg ook is ontwikkeld en zich zal ontwikkelen, nog steeds zijn ze begrensd, maar bij God en voor wie gelooft, zijn alle dingen mogelijk.

Verander uw gedachten en uw vooroordelen over het Woord en het zal uw leven veranderen. Fixeer uw gedachten op Gods Woord, bouw uw leven op de rots, zodat wanneer de levenstormen komen, u stabiel blijft, ondanks wat er rond en in u gebeurd (Mattheüs 7:25).

Ga ontdekken wat uw erfenis is als gelovige, wie en wat u bent in Christus. Wat u uiteindelijk zegt en doet, is het bewijs dat u Gods Woord gelooft. Uw bereidheid om te handelen naar Gods Woord toont de waarde die u aan Zijn Woord geeft.

De richtlijnen van de Heer zijn volmaakt, ze geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt, is betrouwbaar, het maakt de onervarene wijs. Wat de Heer beveelt, is juist; het is een bron van vreugde. Wat de Heer gebiedt, is zonneklaar, de ogen gaan ervan stralen. Het woord van de Heer is zuiver, altijd blijft het gelden. De uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar, hun juistheid valt niet te betwisten. Ze zijn begerenswaardiger dan goud, dan het allerzuiverste goud; ze zijn zoeter dan honing, dan honing, zo uit de raat. De knecht van God neemt ze ernstig en leert ervan; het houden ervan levert de rijkste beloning op. (Psalm 19:7-11 HB)

Voor koning David stond het vast hoe hij over Gods Woord dacht. Hij vond het kostbaarder dan het allerzuiverste goud. Hij had ontdekt dat wanneer hij het Woord ernstig nam het de rijkste beloning opleverde. Ga Gods Woord op dezelfde manier waarderen en beschermen. De duivel is er op uit om het Woord uit uw hart te stelen, zodat het geen resultaat of vrucht voortbrengt. Vraag aan God dat u inzicht krijgt in Zijn Woord en mag verstaan en de waarheid die u verstaat zal u vrijmaken (Johannes 8:32).

En nu beveel ik u aan de Heer en het Woord Zijner genade, dat machtig is u op te bouwen en het erfdeel onder alle geheiligden te geven. (Handelingen 20:32 LEI)

Spreek het Woord

“Hemelse Vader, ik erken de Bijbel als Uw gezaghebbend Woord in mijn leven. Ik zal spreken en handelen overeenkomstig Uw Woord. Uw Woord is de waarheid en leert mij de waarheid te kennen en te verstaan, wat goed en juist is en waar het op aankomt in het leven. Het geeft richting en correctie. Ik zal over Uw Woord zorg dragen en het koesteren en beschermen als het hoogste kostbare goed. Het Woord ernstig nemen brengt de rijkste beloning ”

© Terebinten der gerechtigheid