HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

De kracht van Gods Woord

Deze (Jezus), de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge. (Hebreeën 1:3)

Niet alleen moet u het gezag van Gods Woord erkennen, maar ook de kracht van Gods Woord. Alle dingen worden gedragen door het Woord. Er is draagkracht in het Woord van God. Andere vertalingen zeggen hier:

Hij draagt het heelal door het woord zijner Macht. (CAN)

Door zijn machtig woord houdt hij alles in stand. (GNB)

Het Woord – het Rhema-Woord of het Woord dat God gesproken heeft - houdt alles in stand. Er is zit zoveel kracht in het Woord van God dat het dingen in stand houdt. De wetenschap bevestigd dat het universum nog steeds uitdeint, nadat God het tot stand sprak. Er zit een actieve, werkzame energie in het Woord. Zonder het Woord zou er niets bestaan. Jezus Christus is het Woord van God (Johannes 1:1).

Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem. (Kolossenzen 1:17)

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen. (Romeinen 11:36 NBG)

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, ... (Handelingen 17:28 NBG)

Alles heeft zijn bestaan in het Woord. Zonder het Woord zou er niets zijn. Door het Woord leven wij en zijn wij.

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. (Johannes 1:1-3)

Alles is begonnen met het Woord van God, er gebeurde niets totdat God begon te spreken. De aarde was woest en leeg voordat God begon te spreken. Heel de schepping is tot stand gesproken en wordt tot vandaag gedragen en in stand gehouden door dat Woord. Hoe krachtig is het Woord van God !

Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn een ... (1 Johannes 5:7)

God en Zijn Woord zijn één. “Het Woord was God” . Ze zijn onafscheidelijk. Het Woord getuigd in de hemelse gewesten.

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. (Hebreeën 11:3)

Alle dingen zijn door het Woord tot stand gekomen. Meerdere teksten bevestigen de kracht van Gods Woord.

Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. (Psalm 33:9)

U kunt woorden vergelijken met containers. Woorden bevatten een boodschap. U kunt woorden van liefde of haat spreken en u merkt het resultaat bij de ontvanger van dat Woord. U merkt zelfs het resultaat van die woorden in uzelf.

Evenzo Gods Woord, er zit een duidelijke opdracht in en God heeft er zelfs een garantie bijgegeven: Het keert pas terug als het Zijn doel heeft bereikt, Zijn wil heeft uitgevoerd, Zijn taak heeft volbracht.

Regen en sneeuw komen neer uit de hemel en keren pas terug als zij de aarde doordrenkt en de grond bevrucht hebben. Dan komt er zaad om te zaaien en brood om te eten. Zo is het ook met het woord dat mijn mond verlaat. Het keert pas terug als het zijn doel heeft bereikt, mijn wil heeft uitgevoerd, zijn taak heeft volbracht. (Jesaja 55:10-11 GNB)

Gods Woord volbrengt waartoe het uitgezonden is. Het zal niet ledig of onverrichterzake terugkeren, maar zal precies doen wat God opgedragen heeft. Gods Woord gaat als een tele geleide raket op Zijn doel af. Het mist Zijn doel nooit!

… Ik waak over mijn woord om dat te doen. (Jeremia 1:12)

God waakt over Zijn Woord, zodat het precies doet waartoe Hij het gestuurd heeft. God kan niet liegen omdat de Woorden die Hij gesproken heeft in Zich de kracht hebben om Zichzelf ten uitvoer te brengen.

Want het Woord dat God spreekt is levend en vol van kracht – wat maakt dat het aktief, werkzaam, energiek en effectief is… (Hebreeën 4:11 AMP)

Gods Woord is levend, werkzaam, actief en effectief. Bij elk Woord dat God spreekt, voegt Hij de substantie geloof toe, de geestelijke bouwstof waaruit alles is gemaakt (Hebreeën 11:1).

Jezus vergeleek het Woord met zaad. Net als een zaadje al de informatie (DNA) in zich heeft om naar zijn aard voort te brengen, zo zal Gods Woord precies dat voortbrengen wat het in zich heeft, de opdracht waartoe God het uitgesproken heeft.

Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen. (Psalm 107:20)

Er is zoveel kracht in het Woord van God, dat wanneer het in geloof uitgesproken wordt, totale verandering teweeg brengt. Begin Gods Woord van genezing over uw lichaam uit te spreken. Of over het lichaam van diegenen die ziek zijn. Gods Woord heeft de nodige genezende kracht in zich.

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. (Lukas 1:38)

Laten we de houding en het geloof van Maria hebben en tegen God zeggen: "Heer, mij geschiede naar Uw Woord. Lichaam wees genezen"!

© Terebinten der gerechtigheid