HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

Spreek in tongen

Wat heeft het spreken in tongen te maken met onze gezondheid? God geeft ons richtlijnen in Zijn Woord, hoe ons leven te optimaliseren, die niet altijd voor de handliggend zijn, zoals het spreken in tongen. De apostel Paulus schrijft het volgende aan de Korintiërs:

Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, … (1 Korintiërs 14:4 NBG)

Het woord “stichten” hier komt van het Griekse woord: oikodo'meo (Strong's G3618) en betekent opbouwen, reparen, herstellen door te bouwen, heropbouwen. Deze woorden worden meestal gebruikt in het bouwen of herstellen van een huis. Zo is ons lichaam het huis waarin wij wonen. Wie dus in een tong spreekt, bouwt zichzelf op of herstelt zijn lichamelijk huis. Het spreken in tongen was een herkenteken van de Nieuw Testamentische gelovigen (Markus 16:1, Handelingen 2:4). Ook Judas, de halfbroer van Jezus maant ons aan:

Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven. (Judas 1:20-21 NBG)

Hier wordt het woord opbouwengebruikt; vertaald vanuit het Griekse werkwoord: epoikodo'meo (Strongs G2026) en betekent wederopbouwen, herstellen. Bidden in tongen zal ons niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk en emotioneel, opbouwen en herstellen.

Wetenschappers bevestigen Gods Woord: Dr. Carl Peterson van de ORU universiteit in Tulsa, Oklahoma, VS heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen de hersenen en het spreken in tongen. Hij kwam tot enkele verbazingwekkende vaststellingen.

Door onderzoek en tests stelde hij vast dat wanneer iemand bidt in tongen of lofprijst in tongen (1 Korintiërs 14:15), er een activiteit plaatsheeft in zijn hersenen. Er worden 2 chemische stoffen afgescheiden die naar zijn immuun systeem gaan en het een “boost” geven van 35 à 40%. Deze hormonen in de hersenen bespoedigen genezing in het lichaam. Verbazingwekkend is dat deze stoffen vrijkomen van een deel van de hersenen die blijkbaar anders geen activiteit hebben. Dat deel van de hersenen wordt enkel geactiveerd als iemand bidt of zingt in tongen !

In het onderstaande youtube filmpje kunt u het deel van de hersenen zien dat geactiveerd wordt. Opmerkelijk is dat dit hersengedeelte niet actief is bij “gewoon” bidden in de moedertaal. De tests werden ook gedaan bij Franciscanen nonnen die in gebed waren en boedistische monniken die mediteerden, maar het toonde een duidelijk verschil met de tongensprekers. Het is een studie van Dr. Andrew Newberg uit Pennsylvania, VS.

http://www.youtube.com/watch?v=NZbQBajYnEc&feature=player_embedded

Laten we de goede raad opvolgen van Paulus voor ons welzijn, door al onze hersenen te gebruiken:

Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt… (1 Korintiërs 14:5)

Door te spreken in tongen herstel ik mijn lichaam
EN BOUW ik mijn allerheiligst geloof op !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT